Quyết định 1151/QĐ-BTNMT 2022 phân bổ hạn ngạch nhập khẩu các chất làm suy giảm tầng ô-dôn

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1151/QĐ-BTNMT

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phân bổ hạn ngạch nhập khẩu các chất làm suy giảm tầng ô-dôn được kiểm soát trong khuôn khổ Nghị định thư Montreal

_____________

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Nghị định số 06/2022/NĐ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân bổ hạn ngạch nhập khẩu các chất làm suy giảm tầng ô-dôn được kiểm soát trong khuôn khổ Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn năm 2022 cho các tổ chức tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Trách nhiệm của tổ chức được phân bổ hạn ngạch

1. Sử dụng các chất được kiểm soát theo đúng lượng hạn ngạch trong năm được phân bổ.

2. Tuân thủ nghĩa vụ về báo cáo đối với chất được kiểm soát đã được phân bổ hạn ngạch sản xuất, nhập khẩu trước ngày 15 tháng 01 hằng năm.

3. Tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan đến hoạt động sử dụng các chất được kiểm soát.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022.

Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu, các tổ chức có tên nêu tại Điều 1 và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo);
- Bộ Công Thương;
- Tổng cục Hải quan;
- Lưu: VT, VP(TH), BĐKH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Công Thành

PHỤ LỤC.

DANH SÁCH PHÂN BỔ HẠN NGẠCH NHẬP KHẨU CÁC CHẤT LÀM SUY GIẢM TẦNG Ô-DÔN NĂM 2022
(Kèm theo Quyết định số 1151/QĐ-BTNMT ngày 31 tháng 5 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

TT

Tên doanh nghiệp

Mã số doanh nghiệp

Tên chất

Mã HS

Lượng (kg)

1.

Công ty Cổ phần cơ điện lạnh BKRE Bách Khoa

0106450947

R-22

2903.71.00

110.000

2.

Công ty Cổ phần cơ điện lạnh Hoàng Bách

0106043099

R-22

2903.71.00

50.000

3.

Công ty Cổ phần cơ điện lạnh Hoàng Đạt

0101610932

R-22

2903.71.00

45.000

R-123

2903.72.00

4.

Công ty Cổ phần cơ điện lạnh Hồng Phúc

0101678070

R-22

2903.71.00

60.000

R-123

2903.72.00

5.

Công ty Cổ phần cơ điện lạnh Toàn Phát

0900742357

R-22

2903.71.00

110.000

6.

Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Toàn Phát

0104147430

R-22

2903.71.00

70.000

R-123

2903.72.00

7.

Công ty TNHH Đặng Hải Anh

0302977994

R-22

2903.71.00

160.000

8.

Công ty TNHH Điện lạnh Thuận Thành

0100954112

R-22

2903.71.00

50.000

9.

Công ty TNHH Khí công nghiệp Thái Dương

0302779625

R-22

2903.71.00

70.000

10.

Công ty TNHH Kim Phong Hưng

0301962258

R-22

2903.71.00

50.000

11.

Công ty TNHH MTV Vật tư Mạnh Tuấn

0310597548

R-22

2903.71.00

170.000

R-123

2903.72.00

12.

Công ty TNHH Phú Mỹ An

0101559450

R-22

2903.71.00

80.000

13.

Công ty TNHH Thương mại Thanh Kim Long

0301438580

R-22

2903.71.00

1.190.000

14.

Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ Thiên Phúc Hưng

0102239206

R-22

2903.71.00

220.000

15.

Công ty Cổ phần TPTECH Quốc tế

0108385556

R-22

2903.71.00

30.000

16.

Công ty Cổ phần quốc tế VNLIGHT

0401662610

R-22

2903.71.00

20.000

17.

Công ty TNHH Công nghệ và thương mại Nhật Anh

0103421200

R-22

2903.71.00

65.000

18.

Công ty TNHH Phát triển kỹ thuật và thiết bị bảo vệ

0100284901

R-22

2903.71.00

30.000

19.

Công ty TNHH Thương mại Phương Anh

0105214538

R-22

2903.71.00

20.000

Văn bản này có phụ lục đính kèm. Tải về để xem toàn bộ nội dung.

thuộc tính Quyết định 1151/QĐ-BTNMT

Quyết định 1151/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phân bổ hạn ngạch nhập khẩu các chất làm suy giảm tầng ô-dôn được kiểm soát trong khuôn khổ Nghị định thư Montreal
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trườngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1151/QĐ-BTNMTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Công Thành
Ngày ban hành:31/05/2022Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Xuất nhập khẩu , Tài nguyên-Môi trường
TÓM TẮT VĂN BẢN

19 tổ chức được phân bổ hạn ngạch nhập khẩu các chất làm suy giảm tầng ô-dôn

Ngày 31/5/2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định 1151/QĐ-BTNMT về việc phân bổ hạn ngạch nhập khẩu các chất làm suy giảm tầng ô-dôn được kiểm soát trong khuôn khổ Nghị định thư Montreal.

Theo đó, Bộ phân bổ hạn ngạch nhập khẩu các chất làm suy giảm tầng ô-dôn được kiểm soát trong khuôn khổ Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn năm 2022 cho 19 tổ chức.

Một số tổ chức có tên trong danh sách bao gồm: Công ty Cổ phần cơ điện lạnh BKRE Bách Khoa; Công ty Cổ phần cơ điện lạnh Hoàng Bách; Công ty Cổ phần cơ điện lạnh Hoàng Đạt; Công ty Cổ phần cơ điện lạnh Hồng Phúc; Công ty Cổ phần cơ điện lạnh Toàn Phát; Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Toàn Phát; Công ty TNHH Đặng Hải Anh; Công ty TNHH Điện lạnh Thuận Thành; Công ty TNHH Khí công nghiệp Thái Dương.

Công ty TNHH Kim Phong Hưng; Công ty TNHH MTV Vật tư Mạnh Tuấn; Công ty TNHH Phú Mỹ An; Công ty TNHH Thương mại Thanh Kim Long; Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ Thiên Phúc Hưng; Công ty Cổ phần TPTECH Quốc tế; Công ty Cổ phần quốc tế VNLIGHT; Công ty TNHH Công nghệ và thương mại Nhật Anh; Công ty TNHH Phát triển kỹ thuật và thiết bị bảo vệ; và Công ty TNHH Thương mại Phương Anh là các công ty còn lại thuộc danh sách được phân bổ hạn ngạch.

Các tổ chức được phân bổ hạn ngạch sử dụng các chất được kiểm soát theo đúng lượng hạn ngạch trong năm được phân bổ; tuân thủ nghĩa vụ về báo cáo đối với chất được kiểm soát đã được phân bổ hạn ngạch sản xuất, nhập khẩu trước ngày 15 tháng 01 hằng năm….

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký đến hết ngày 31/12/2022.

Xem chi tiết Quyết định 1151/QĐ-BTNMT tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Nghị định 51/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo Danh mục mặt hàng chịu thuế ban hành kèm theo Nghị định 57/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan và Nghị định 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 122/2016/NĐ-CP

Nghị định 51/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo Danh mục mặt hàng chịu thuế ban hành kèm theo Nghị định 57/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan và Nghị định 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 122/2016/NĐ-CP

Thuế-Phí-Lệ phí , Xuất nhập khẩu

Vui lòng đợi