Nghị định 22/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 32/2012/NĐ-CP về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ

_____

Số: 22/2022/NĐ-CP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2022

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 32/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 32/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh:
1. Sửa đổi, bổ sung Điều 3 như sau:
“Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh (sau đây gọi là xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm): Là hoạt động đưa từ Việt Nam ra nước ngoài, đưa từ nước ngoài vào Việt Nam qua cửa khẩu, mạng internet hoặc các hình thức khác đối với văn hóa phẩm để sử dụng riêng, biếu, tặng, thừa kế, triển lãm, dự thi, hợp tác trao đổi, hội thảo, liên hoan, viện trợ, phổ biến, phục vụ cho công tác chuyên môn nghiệp vụ, nghiên cứu hoặc các mục đích khác không mang tính thương mại thu lợi nhuận.
2. Văn hóa phẩm bao gồm:
a) Các bản ghi âm, ghi hình; các loại phim; các sản phẩm công nghệ nghe nhìn khác được ghi trên các chất liệu hoặc phương tiện kỹ thuật số ở dạng chữ viết, âm thanh hoặc hình ảnh (không bao gồm bản ghi âm, ghi hình có nội dung thay sách hoặc minh hoạ cho sách và xuất bản phẩm điện tử quy định tại Luật xuất bản);
b) Tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng, tranh, nhiếp ảnh;
c) Di sản văn hóa vật thể và các sản phẩm liên quan đến di sản văn hóa phi vật thể.”
2. Sửa đổi điểm b khoản 1 Điều 8 như sau:
“b) Phim để phát hành, phổ biến theo quy định của pháp luật trong toàn quốc.”
3. Bổ sung điểm e khoản 2 Điều 8 như sau:
“e) Phim để phát hành, phổ biến theo quy định của pháp luật do Đài Phát thanh - Truyền hình địa phương nhập khẩu.”
4. Bổ sung khoản 3 Điều 8 như sau:
“Cơ quan cấp phép nhập khẩu phim thu hồi Giấy phép nhập khẩu phim khi phát hiện nội dung phim vi phạm quy định cấm tại Luật Điện ảnh.”
5. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 9 như sau:
“b) Giấy chứng nhận bản quyền tác giả; hợp đồng; bản dịch tóm tắt bằng tiếng Việt nội dung phim và văn bản cam kết chịu trách nhiệm về nội dung phim nhập khẩu không vi phạm quy định của pháp luật; giấy ủy quyền; chứng nhận hoặc cam kết sở hữu hợp pháp đối với di vật, cổ vật;”
6. Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 9 như sau:
“5. Cá nhân, tổ chức có trách nhiệm cung cấp văn hóa phẩm nhập khẩu và tờ khai hải quan (bản sao không cần chứng thực) để cơ quan cấp giấy phép giám định.
Đối với văn hóa phẩm nhập khẩu là phim: Tổ chức có trách nhiệm cung cấp bản phim đã nhập khẩu và tờ khai hải quan (nộp bản sao có chứng thực hoặc bản sao và xuất trình bản chính để đối chiếu trong trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp, nộp bản sao có chứng thực trong trường hợp nộp hồ sơ qua bưu điện) trong vòng 30 ngày kể từ khi có giấy phép nhập khẩu để giám định.
Cơ quan cấp giấy phép nhập khẩu có biên bản giám định và bàn giao phim căn cứ trên hồ sơ và tóm tắt nội dung phim.”
7. Bổ sung khoản 6 Điều 9 như sau:
“6. Cá nhân nhập khẩu phim chỉ để sử dụng cho mục đích cá nhân cam kết không vi phạm quy định cấm tại Luật Điện ảnh và sử dụng phim đúng với quy định của pháp luật.”
8. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 10 như sau:
“2. Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp phép phải cấp giấy phép.
Đối với văn hóa phẩm là phim: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp phép phải cấp giấy phép.”
9. Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 10 như sau:
“5. Thời gian giám định văn hóa phẩm nhập khẩu tối đa không quá 12 ngày làm việc.
Đối với văn hóa phẩm là phim: Thời gian giám định phim không quá 12 ngày làm việc, kể từ ngày tổ chức cung cấp bản phim.”
Điều 2. Thay thế cụm từ “Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch” của Nghị định số 32/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh
Thay thế cụm từ “Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch” bằng “Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao” tại khoản 1 Điều 7.
Điều 3. Trách nhiệm tổ chức thực hiện
Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.
Điều 4. Điều khoản thi hành
1. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 10 tháng 5 năm 2022.
2. Điều khoản chuyển tiếp Đối với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu gửi trước ngày Nghị định này có hiệu lực mà chưa được cấp giấy phép thì tiếp tục thực hiện theo quy định tại Nghị định số 32/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh.

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Tổng Bí thư;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

- Văn phòng Quốc hội;

- Tòa án nhân dân tối cao;

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

- Kiểm toán nhà nước;

- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;

- Ngân hàng Chính sách xà hội;

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;

- Lưu: VT, KGVX (2).

TM. CHÍNH PHỦ

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

 

Vũ Đức Đam

 

thuộc tính Nghị định 22/2022/NĐ-CP

Nghị định 22/2022/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 32/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh
Cơ quan ban hành: Chính phủ Số công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu: 22/2022/NĐ-CP Ngày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản: Nghị định Người ký: Vũ Đức Đam
Ngày ban hành: 25/03/2022 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu , Văn hóa-Thể thao-Du lịch
TÓM TẮT VĂN BẢN

Sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến nhập khẩu phim

Ngày 25/03/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 22/2022/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 32/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh.

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp giấy phép nhập khẩu văn hóa phẩm là phim để phát hành, phổ biến theo quy định của pháp luật trong toàn quốc. Theo quy định hiện hành, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện cấp giấy phép nhập khẩu văn hóa phẩm đối với phim điện ảnh, phim truyền hình để phổ biến, phát hành theo quy định của pháp luật trong toàn quốc hoặc trên địa bàn hai địa phương trở lên.

Bên cạnh đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp giấy phép nhập khẩu văn hóa phẩm cho cá nhân, tổ chức ở địa phương đối với phim để phát hành, phổ biến theo quy định của pháp luật do Đài Phát thanh - Truyền hình địa phương nhập khẩu. Cơ quan cấp phép nhập khẩu phim thu hồi Giấy phép nhập khẩu phim khi phát hiện nội dung phim vi phạm quy định cấm tại Luật Điện ảnh.

Ngoài ra, đối với văn hóa phẩm là phim, thời hạn cấp Giấy phép nhập khẩu văn hóa phẩm là 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (các loại văn hóa phẩm khác, thời hạn này là 02 ngày làm việc). Thời gian giám định phim nhập khẩu không quá 12 ngày làm việc, kể từ ngày tổ chức cung cấp bản phim.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 10/05/2022.

Xem chi tiết Nghị định 22/2022/NĐ-CP tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THE GOVERNMENT

_____

No. 22/2022/ND-CP

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

____________________

Hanoi, March 25, 2022

 

DECREE

Amending and supplementing a number of articles of the Government’s Decree No. 32/2012/ND-CP dated April 12, 2012, on management of the export and import of cultural products for non-commercial purposes

__________

 

Pursuant to the Law on Organization of the Government dated June 19, 2015; the Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Law on Organization of the Government and the Law on Organization of Local Administration dated November 22, 2019;

Pursuant to the Cinematography Law dated June 29, 2006 and the Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Cinematography Law dated June 18, 2009;

At the proposal of the Minister of Culture, Sports and Tourism;

The Government hereby promulgates the Decree amending and supplementing a number of articles of the Government’s Decree No. 32/2012/ND-CP dated April 12, 2012, on management of the export and import of cultural products for non-commercial purposes.

 

Article 1. Amending and supplementing a number of articles of the Government’s Decree No. 32/2012/ND-CP dated April 12, 2012, on management of the export and import of cultural products for non-commercial purposes

1. To amend and supplement Article 3 as follows:

“Article 3. Interpretation of terms

In this Decree, the terms and phrases below are construed as follows:

1. Export and import of cultural products for non-commercial purposes (below referred to as export and import of cultural products) mean bringing cultural products from Vietnam to foreign countries or from foreign countries into Vietnam through border gates, via the Internet or otherwise for personal use, presentation, donation, inheritance, participation in exhibitions or contests, cooperation, exchange, workshops, festivals, use as aid, dissemination, for specialized and professional operations, study or for other not-for-profit purposes.

2. Cultural products include:

a) Audio or video records; films; products of audio-visual technology already recorded with information on materials or digital means in form of scripts, sound or images (excluding audio or visual recording which can substitute or illustrate a book and e-publication as prescribed in the Publication Law);

b) Plastic art works, applied fine art works, paintings and photos;

c) Tangible cultural heritages and products related to intangible cultural heritages.”

2. To amend Point b Clause 1 Article 8 as follow:

“b) Films for dissemination or distribution nationwide under law.”

3. To add Point e Clause 2 Article 8 as follows:

“e) Films that are imported by local radio-television stations for dissemination or distribution under law.”

4. To add Clause 3 Article 8 as follows:

“Licensing agencies shall revoke permits for import of films upon detecting that such films containing prohibited content as regulated by the Cinematography Law.”

5. To amend and supplement Point b Clause 2 Article 9 as follows:

“b) Copyright certificate; contract; a summary translation of the film’s content in Vietnamese; a written commitment on taking responsibility for imported film contents that do not violate law provisions; written authorization; certificate of or commitment to lawful ownership of relics or antiques;”

6. To amend and supplement Clause 5 Article 9 as follows:

“5. Individuals and organizations shall provide their imported cultural products and customs declarations (uncertified copies) for assessment.

For imported cultural products that are films: Organizations shall provide imported films and customs declarations (certified copies or copies enclosed with the originals for comparison in case the dossiers are directly submitted, or certified copies in case the dossiers are submitted via post offices) within 30 days after the import permits are granted for assessment.

Agencies granting import permits shall formulate an assessment record and hand over films on the basis of dossiers and summary of film contents.”

7. To add Clause 6 Article 9 as follows:

“6. Individuals importing films for personal use shall make a commitment to use film in accordance with law provisions not to violate prohibited regulations of the Cinematography Law.”

8. To amend and supplement Clause 2 Article 10 as follows:

“2. b) Within 2 working days after receiving a valid dossier, the competent licensing agency shall grant a permit.

For cultural products that are films: Within 3 working days after receiving a valid dossier, the competent licensing agency shall grant a permit.”

9. To amend and supplement Clause 5 Article 10 as follows:

“5. The time limit for assessment of imported cultural products must not exceed 12 working days.

For cultural products that are films: The time limit for assessment of films must not exceed 12 working days, since the date on which the organization provides the films.”

Article 2. Replacing the phrase “provincial-level Culture, Sports and Tourism Department” in the Government’s Decree No. 32/2012/ND-CP dated April 12, 2012, on management of the export and import of cultural products for non-commercial purposes

To replace the phrase “provincial-level Culture, Sports and Tourism Department” with the phrase “provincial-level Culture, Sports and Tourism Department/provincial-level Culture and Sports Department” in Clause 1 Article 7.

Article 3. Responsibility for implementation organization

Ministers, heads of ministerial-level agencies, heads of government-attached agencies, chairpersons of People’s Committees of provinces and centrally-run cities, and related organizations and individuals shall be responsible for the implementation of this Decree.

Article 4. Implementation provisions

1. This Decree takes effect from May 10, 2022.

2. Transitional provisions

In case dossiers of application for import permits are submitted before the effective date of this Decree but import permits have not yet been granted, provisions of the Government’s Decree No. 32/2012/ND-CP dated April 12, 2012, on management of the export and import of cultural products for non-commercial purposes, shall continue to be applied.

 

 

 

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT

FOR THE PRIME MINISTER

THE DEPUTY MINISTER

 

 

Vu Duc Dam

 

 

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch LuatVietnam
download Decree 22/2022/ND-CP DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

download Decree 22/2022/ND-CP PDF
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

tin liên quan
văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi