Văn bản Luật Xây dựng - Tiêu chuẩn Việt Nam

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 1.214 văn bản: Xây dựng
09

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 13253-2:2020 ISO 10295-2:2009 Thử nghiệm đốt đối với cấu kiện và bộ phận nhà - Thử nghiệm đốt các hệ thống kỹ thuật - Phần 2: Hệ chèn bịt mối nối (khe hở) thẳng

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Xây dựng Tải về
10

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 13253-1:2020 ISO 10295-1:2007 Thử nghiệm đốt đối với cấu kiện và bộ phận nhà - Thử nghiệm đốt các hệ thống kỹ thuật - Phần 1: Hệ chèn bịt lỗ thông

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Xây dựng Tải về
17

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 13103:2020 ISO 10456:2007 Vật liệu và sản phẩm xây dựng - Tính chất nhiệt ẩm - Giá trị thiết kế dạng bảng và quy trình xác định giá trị nhiệt công bố và thiết kế

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
18

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12845:2020 Công trình thuỷ lợi - Thành phần nội dung lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi và báo cáo kinh tế-kỹ thuật

Lĩnh vực: Đầu tư;Xây dựng;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về