Văn bản UBND lĩnh vực Văn hóa-Thể thao-Du lịch

Có tất cả 841 văn bản: Văn hóa-Thể thao-Du lịch
01

Quyết định 29/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc bãi bỏ Quyết định 1202/2008/QĐ-UBND ngày 14/7/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Quy định về chế độ tiền công, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chế độ bồi thường tai nạn lao động, chế độ tiền thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao của tỉnh Cao Bằng

Ban hành: 15/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/10/2021
02

Kế hoạch 3404/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phục hồi hoạt động ngành du lịch Thành phố Hồ Chí Minh trong điều kiện thích ứng an toàn Covid-19 đến năm 2022

Ban hành: 14/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/10/2021
03

Quyết định 38/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc bãi bỏ toàn bộ 03 văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong lĩnh vực văn hóa và thể thao

Ban hành: 12/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/10/2021
04

Quyết định 2852/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Chương trình phát triển sự nghiệp văn hoá tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030

Ban hành: 08/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/10/2021
05

Quyết định 3488/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực lữ hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Du lịch

Ban hành: 08/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/10/2021
06

Quyết định 29/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Ban hành: 08/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/10/2021
07

Quyết định 2829/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Văn thư - Lưu trữ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam

Ban hành: 06/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/10/2021
08

Quyết định 2161/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Văn thư - Lưu trữ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội Vụ tỉnh Yên Bái

Ban hành: 05/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/10/2021
09

Quyết định 61/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quy định về quản lý hoạt động vận tải khách du lịch bằng đường thuỷ nội địa và phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban hành: 04/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/10/2021
10

Quyết định 63/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định xây dựng, quản lý và khai thác Tủ sách Huế, Tủ sách Huế điện tử

Ban hành: 04/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/10/2021
11

Quyết định 2418/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế (chuẩn hóa)

Ban hành: 28/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/10/2021
12

Quyết định 21/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 07/2018/QĐ-UBND ngày 18/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy chế Giải thưởng Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị

Ban hành: 28/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2021
13

Quyết định 25/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc bãi bỏ Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 25/8/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về chế độ tiền thưởng áp dụng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thuộc Thành phố Đà Nẵng

Ban hành: 27/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2021
14

Quyết định 34/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc bãi bỏ Quyết định 11/1999/QĐ-UB ngày 06/03/1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn hóa trong các cơ sở khám chữa bệnh

Ban hành: 27/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2021
15

Quyết định 40/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc quy định mức thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ban hành: 22/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2021
16

Quyết định 4220/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hà Nội

Ban hành: 22/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/09/2021
17

Quyết định 4221/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hà Nội

Ban hành: 22/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2021
18

Quyết định 34/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định 49/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng

Ban hành: 22/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2021
19

Quyết định 2691/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền và phạm vi quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam

Ban hành: 21/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/09/2021
20

Quyết định 57/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy định Giải thưởng Đào Tấn - Xuân Diệu dành cho văn học, nghệ thuật tỉnh Bình Định

Ban hành: 20/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2021
Vui lòng đợi