Danh mục

Văn bản Luật Văn hóa-Thể thao-Du lịch

Có tất cả 4.105 văn bản: Văn hóa-Thể thao-Du lịch
01

Quyết định 12/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc bãi bỏ các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành thuộc lĩnh vực văn thư, lưu trữ

Ban hành: 29/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2022
02

Quyết định 1449/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch Tổ chức nghiên cứu xây dựng, triển khai thí điểm bộ chỉ số gia đình hạnh phúc

Ban hành: 27/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/06/2022
03

Kế hoạch 169/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức Hội Sách Hà Nội lần thứ VII - năm 2022

Ban hành: 22/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/06/2022
04

Quyết định 2115/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ủy quyền tổ chức lập nhiệm vụ và đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng Khu vực phía Đông Làng Văn hóa du lịch các Dân tộc Việt Nam, tỷ lệ 1/2000. Địa điểm: Tại các xã Sơn Đông và xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây, Hà Nội

Ban hành: 21/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/06/2022
05

Công văn 2144/BVHTTDL-TCCB của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2022

Ban hành: 20/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/06/2022
06

Quyết định 21/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

Ban hành: 20/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2022
07

Công văn 2129/BVHTTDL-DSVH của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích đình Hùng Lô, Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Ban hành: 20/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/06/2022
08

Quyết định 1949/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quảng cáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao

Ban hành: 18/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/06/2022
09

Quyết định 739/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung nội dung điểm b khoản 4 Điều 1 Quyết định 1296/QĐ-TTg ngày 24/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình "Nghiên cứu, xây dựng cơ sở dữ liệu và công bố tác phẩm văn học nghệ thuật Việt Nam trên nền tảng cách mạng công nghiệp lần thứ 4"

Ban hành: 17/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/06/2022
10

Nghị quyết 08/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc quy định mức thưởng đối với vận động viên tại các giải thể thao, Đại hội Thể dục thể thao của tỉnh Thái Nguyên

Ban hành: 16/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/06/2022
11

Quyết định 27/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc bổ sung một số tuyến đường hoạt động thí điểm đối với xe chở người bốn bánh chạy bằng năng lượng điện tại Khu du lịch biển Hải Tiến, huyện Hoằng Hóa

Ban hành: 16/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/06/2022
12

Luật Điện ảnh của Quốc hội, số 05/2022/QH15

Ban hành: 15/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2022
13

Quyết định 1421/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Điều lệ Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban hành: 14/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/06/2022
14

Quyết định 19/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa

Ban hành: 13/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/06/2022
15

Công văn 2004/BVHTTDL-DSVH của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Phương Châu, huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội

Ban hành: 10/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/06/2022
16

Quyết định 1356/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động truyền thông nhân Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 năm 2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ban hành: 10/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/06/2022
17

Quyết định 19/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 15/2021/QĐ-UBND ngày 20/5/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy đinh về quản lý hoạt động vận tải khách du lịch đường thủy trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 10/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/06/2022
18

Kế hoạch 159/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức Hội nghị tổng kết, khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 tại Hà Nội

Ban hành: 08/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/06/2022
19

Quyết định 1323/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức kiểm tra, theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch tại các tỉnh Điện Biên, Lai Châu

Ban hành: 08/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/06/2022
20

Quyết định 614/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu

Ban hành: 07/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2022
Vui lòng đợi