VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN

Có tất cả 30.246 văn bản UBND
Bộ lọc: Lọc nâng cao
Lĩnh vực tra cứu arow
Tình trạng hiệu lực arow

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản

Loại văn bản arow
 • Tất cả
 • Báo cáo
 • Chỉ thị
 • Chương trình
 • Công điện
 • Công văn
 • Đề án
 • Hướng dẫn
 • Kế hoạch
 • Kết luận
 • Nghị quyết
 • Phương án
 • Quyết định
 • Thông báo
 • Tờ trình
Cơ quan ban hành arow
  01

  Quyết định 991/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Xây dựng khu dân cư trung tâm xã Hương Lạc, huyện Lạng Giang (giai đoạn 2)”

  02

  Công điện 12/CĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc tập trung khắc phục hậu quả do ảnh hưởng của mưa lớn từ ngày 28/9 đến ngày 03/10/2022 và chủ động ứng phó thiên tai trong thời gian tới

  03

  Quyết định 3245/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Thương mại quốc tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh

  04
  05

  Kế hoạch 206/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2022 trên địa bàn Thành phố Cần Thơ

  06

  Quyết định 3583/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc kiện toàn Hội đồng thẩm định đánh giá, xếp hạng kết quả cải cách hành chính Thành phố Cần Thơ

  07

  Công văn 3982/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc xây dựng đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới

  08

  Quyết định 39/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang

  09

  Quyết định 38/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

  10

  Quyết định 3250/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh

  11

  Công văn 3668/SGDĐT-KHTC của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc báo cáo tình hình thực hiện Đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn từ 2017 đến nay

  12

  Kế hoạch 205/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022 trên địa bàn Thành phố Cần Thơ

  13

  Quyết định 30/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc ban hành Quy định quản lý chuyển giao công nghệ và thẩm định công nghệ dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố Cần Thơ

  14

  Quyết định 3322/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành, công trình: Xây dựng các hạng mục bảo vệ và phát huy giá trị di tích hang Con Moong, xã Thành Yên, huyện Thạch Thành

  15

  Quyết định 2262/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre

  16

  Quyết định 3325/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung/bãi bỏ trong lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa

  17

  Quyết định 2072/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Sơn La

  18

  Công văn 3936/UBND-KT của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc đẩy mạnh, tăng cường các biện pháp quản lý, điều hành giá

  19
  20

  Quyết định 2235/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lào Cai