Văn bản sắp có hiệu lực

Có tất cả 97 văn bản sắp có hiệu lực
Lọc theo:
1

Quyết định 18/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Yên Bái

Ban hành: 08/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2022
2

Quyết định 35/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định đơn giá cây trồng làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban hành: 08/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2022
3

Quyết định 26/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc bãi bỏ các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên

Ban hành: 09/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2022
4

Quyết định 19/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Ban hành: 10/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/08/2022
5

Quyết định 30/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Ban hành: 09/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/08/2022
6

Quyết định 45/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc bãi bỏ Quyết định 88/2016/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án Thành lập, quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh

Ban hành: 08/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2022
7

Quyết định 46/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy định chính sách hỗ trợ xã xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025

Ban hành: 08/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2022
8

Quyết định 47/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy định chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực tỉnh Bình Định giai đoạn 2022 - 2025

Ban hành: 08/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2022
9

Thông tư 08/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về loại bản tin và thời hạn dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn

Ban hành: 05/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/07/2022
10

Quyết định 49/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc quy định mức thu các khoản dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí đáp ứng nhu cầu người học đối với các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Bình Định

Ban hành: 10/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2022
11

Quyết định 41/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Du lịch Thành phố Hải Phòng

Ban hành: 08/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/08/2022
12

Quyết định 36/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường; Giấy phép môi trường; Phương án cải tạo phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban hành: 08/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/08/2022
13

Quyết định 25/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 03/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2022
14

Quyết định 23/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận phân cấp việc lập, điều chỉnh danh mục công trình kiến trúc có giá trị trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 08/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2022
15

Quyết định 28/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc ban hành Quy định về tổ chức, quản lý hoạt động của bãi đỗ xe trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ban hành: 08/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/08/2022
16

Quyết định 16/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế hỗ trợ chi thường xuyên cho các đơn vị sự nghiệp y tế công lập thu không đủ chi do tác động của dịch COVID-19

Ban hành: 08/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/07/2022
17

Thông tư 03/2022/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành văn hóa cơ sở

Ban hành: 07/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/07/2022
18

Quyết định 20/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn

Ban hành: 13/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/08/2022
19

Quyết định 21/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc bổ sung giá đất trong Bảng giá đất trên địa bàn Thành phố Lạng Sơn ban hành kèm theo Quyết định 32/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2020 - 2024

Ban hành: 13/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/08/2022
20

Quyết định 22/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc quy định thời hạn gửi báo cáo quyết toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách Nhà nước theo năm ngân sách thuộc ngân sách của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện quản lý; trình tự, thời hạn lập, gửi, xét duyệt, thẩm định và ra thông báo thẩm định quyết toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách Nhà nước thuộc ngân sách của Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý theo năm ngân sách trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Ban hành: 15/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/08/2022