Văn bản sắp có hiệu lực

Có tất cả 157 văn bản sắp có hiệu lực
Bộ lọc: Lọc nâng cao
Lĩnh vực tra cứu arow
Tình trạng hiệu lực arow

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản

Loại văn bản arow
 • Tất cả
 • Hiến pháp
 • Luật
 • Pháp lệnh
 • Nghị định
 • Quyết định
 • Thông tư
 • Thông tư liên tịch
 • Nghị quyết
 • Chỉ thị
 • Công văn
 • Quy chế
 • Nghị định thư
 • Quy định
 • Hướng dẫn
 • Sắc lệnh
 • Sắc luật
 • Thông báo
 • Điều lệ
 • Thông tri
 • Thoả thuận
 • Tuyên bố chung
 • Lệnh
 • Biên bản
 • Chương trình
 • Thoả ước
 • Công điện
 • Nghị quyết liên tịch
 • Thư trao đổi
 • Ý định thư
 • Kế hoạch
 • Thông cáo
 • Báo cáo
 • Kế hoạch liên tịch
 • Thông báo liên tịch
 • Tờ trình
 • Đính chính
 • Bản ghi nhớ
 • Sao lục
 • Chỉ thị liên tịch
 • Bộ luật
 • Văn bản hợp nhất
 • Quy chế phối hợp
 • Công ước
 • Quy trình
 • Kết luận
 • Đề án
 • Hiến chương
 • Hiệp định
 • Hiệp ước
 • Hướng dẫn liên ngành
 • Phương án
 • Giải đáp
Cơ quan ban hành arow
  01

  Thông tư 75/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú

  02

  Thông tư 19/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác địa vật lý

  03

  Thông tư 20/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật quan trắc tài nguyên đất

  04

  Thông tư 21/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường tại chính quyền địa phương

  05
  06
  07

  Thông tư 78/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự án ngân sách Nhà nước năm 2023

  08
  09

  Thông tư 35/2022/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

  10

  Thông tư 36/2022/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Bộ định mức dự toán chuyên ngành lắp đặt đường dây tải điện và lắp đặt trạm biến áp

  11

  Quyết định 02/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị

  12

  Quyết định 03/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tiền Giang

  13
  14

  Thông tư 21/2022/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương viên chức thiết bị, thí nghiệm trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trường chuyên biệt công lập

  15

  Thông tư 30/2022/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

  16
  17

  Thông tư 23/2022/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường cao đẳng sư phạm

  18

  Thông tư 15/2022/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Xúc tiến du lịch tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

  19
  20

  Thông tư 18/2022/TT-BYT của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành Luật Bảo hiểm xã hội và Luật An toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế

  loading