Danh mục

Văn bản Luật Tư pháp-Hộ tịch

Có tất cả 5.429 văn bản: Tư pháp-Hộ tịch
01

Công văn 2075/HĐPH của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương về việc triển khai thực hiện Quyết định 407/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027” năm 2022

Ban hành: 23/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2022
02

Thông tư 04/2022/TT-BTP của Bộ Tư pháp hướng dẫn về Hội đồng quản lý và tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Tư pháp

Ban hành: 21/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/2022
03

Công văn 3831/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ về kết quả rà soát triển khai định danh và xác thực điện tử

Ban hành: 21/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/06/2022
04

Quyết định 2104/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp

Ban hành: 21/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2022
05

Quyết định 1756/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tư pháp thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ

Ban hành: 20/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/06/2022
06

Quyết định 28/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa

Ban hành: 17/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/06/2022
07

Quyết định 721/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ban hành: 16/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2022
08

Công văn 3630/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ về việc thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc đôn đốc triển khai Đề án 06

Ban hành: 10/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2022
09

Kế hoạch 81/KH-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc tổ chức thi tuyển Kiểm sát viên sơ cấp, Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên cao cấp ngành Kiểm sát năm 2022

Ban hành: 08/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2022
10

Quyết định 1323/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức kiểm tra, theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch tại các tỉnh Điện Biên, Lai Châu

Ban hành: 08/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/06/2022
11

Quyết định 1807/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực Công chức thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ

Ban hành: 07/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/06/2022
12

Nghị quyết 47/2022/QH15 của Quốc hội về chương trình giám sát của Quốc hội năm 2023

Ban hành: 06/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/06/2022
13

Kế hoạch 59/KH-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc tổ chức thi tuyển Điều tra viên sơ cấp, Điều tra viên trung cấp, Điều tra viên cao cấp ngành Kiểm sát năm 2022

Ban hành: 03/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/06/2022
14

Hướng dẫn 31/HD-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc thực hiện chữ ký số, xác thực số liệu báo cáo thống kê gửi qua hệ thống truyền số liệu của ngành Kiểm sát nhân dân

Ban hành: 01/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2022
15

Quyết định 16/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc bãi bỏ các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận

Ban hành: 01/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/06/2022
16

Quyết định 141/QĐ-TANDTC của Tòa án nhân dân tối cao về việc ban hành Kế hoạch phong trào thi đua 6 tháng cuối năm 2022 "chào mừng Kỷ niệm 74 năm truyền thống Thi đua yêu nước 11/6/1948-11/6/2022, 77 năm Quốc khánh 02/9/1945-02/9/2022 và truyền thống Tòa án nhân dân 13/9/1945-13/9/2022"

Ban hành: 31/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/05/2022
17

Thông tư 01/2022/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 07/2014/TT-BVHTTDL ngày 23/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định hồ sơ, các mẫu văn bản thực hiện giám định tư pháp; áp dụng quy chuẩn chuyên môn cho hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực văn hóa; điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện giám định của văn phòng giám định tư pháp về dị vật, cổ vật, quyền tác giả, quyền liên quan

Ban hành: 31/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/05/2022
18

Quyết định 14/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng

Ban hành: 30/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2022
19

Quyết định 1808/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố bãi bỏ danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực công chứng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp

Ban hành: 30/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/06/2022
20

Quyết định 1447/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực tiếp công dân và xử lý đơn thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Thanh tra tỉnh Quảng Nam

Ban hành: 30/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/05/2022
Vui lòng đợi