Văn bản Luật Tư pháp-Hộ tịch

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 6.032 văn bản: Tư pháp-Hộ tịch
01

Kế hoạch 21/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn Thành phố Cần Thơ năm 2023

02

Kế hoạch 62/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc kiểm tra, khảo sát việc triển khai các phương thức sử dụng thông tin về cư trú phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2023

03
04

Quyết định 41/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Nội vụ năm 2022

05

Quyết định 55/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2022

06

Kế hoạch 236/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023

07

Quyết định 228/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Thành phố Cần Thơ năm 2022

08

Kế hoạch 13/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2023

09

Quyết định 232/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thàn phố Cần Thơ về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp

10

Kế hoạch 16/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về công tác quản lý Nhà nước về hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi và đăng ký biện pháp bảo đảm năm 2023

11

Công văn 755/BGTVT-PC của Bộ Giao thông Vận tải về việc rà soát, bãi bỏ văn bản thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ

12

Kế hoạch 15/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ thực hiện quản lý Nhà nước về công tác bổ trợ tư pháp trên địa bàn thành phố năm 2023

13

Kế hoạch 14/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường Nhà nước năm 2023

14

Kế hoạch 13/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; pháp chế; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023

15

Kế hoạch 17/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật định kỳ 05 năm (2019 - 2023)

16

Công văn 392/BCT-PC của Bộ Công Thương về việc báo cáo công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực đối ngoại của Bộ Công Thương trong năm 2022

17

Quyết định 67/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Tư pháp năm 2022

18

Quyết định 164/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Đề án tăng cường quản lý Nhà nước trong hoạt động công chứng trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2022-2025 và định hướng đến năm 2030

19

Quyết định 278/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh hết hiệu lực, ngừng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2022

20

Quyết định 567/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn Thành phố Hà Nội