Chấm dứt kinh doanh

Tìm kiếm
Công bố giải thể công ty cổ phần là gì?

Công bố giải thể công ty cổ phần là gì?

Việc công bố giải thể công ty cổ phần nhằm mục đích thông báo rộng rãi thời điểm và quá trình giải thể của doanh nghiệp, do đó có thể thấy, đây là một thủ tục tiên quyết và quan trọng.