Tra cứu văn bản

184.216 kết quả.
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 223/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc phê duyệt Danh mục vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của Trung tâm Chuyển đổi số và Truyền thông, trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông

02

Công văn 625/VPCP-QHĐP của Văn phòng Chính phủ về kết quả thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

03

Công văn 16/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ về Đề án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam

04

Công văn 900/BGTVT-TC của Bộ Giao thông Vận tải về việc triển khai Quyết định về việc giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

05

Quyết định 114/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

06
07

Quyết định 70/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt Kế hoạch chi tiết thực hiện dự án Hỗ trợ Bộ Giao thông Vận tải thực hiện NDC Việt Nam trong khuôn khổ dự án “Sáng kiến giao thông trong NDC tại các nước châu Á” năm 2023

08

Kế hoạch 21/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn Thành phố Cần Thơ năm 2023

09

Kế hoạch 61/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2023

10

Kế hoạch 62/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc kiểm tra, khảo sát việc triển khai các phương thức sử dụng thông tin về cư trú phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2023

11
12

Quyết định 244/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc kiện toàn Hội đồng quản lý Quỹ phát triển thể thao thành tích cao Thành phố Cần Thơ

13

Quyết định 245/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố Cần Thơ trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

14

Quyết định 246/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thư viện Thành phố Cần Thơ thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

15

Quyết định 407/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Tiểu học Định Hải, huyện Yên Định đạt chuẩn quốc gia Mức độ 2

16

Quyết định 409/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Tiểu học Định Bình, huyện Yên Định đạt chuẩn quốc gia Mức độ 2

17

Quyết định 408/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Tiểu học Định Tăng, huyện Yên Định đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1

18

Quyết định 410/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Tiểu học Thượng Ninh, huyện Như Xuân đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1

19

Quyết định 414/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Mầm non Thiệu Viên, huyện Thiệu Hóa đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1

20

Quyết định 411/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Tiểu học Hóa Quỳ, huyện Như Xuân đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1