Tra cứu văn bản

174.790 kết quả.
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Thông báo 317/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị "Phát triển thị trường khoa học và công nghệ đồng bộ, hiệu quả, hiện đại và hội nhập"

02

Công điện 12/CĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc tập trung khắc phục hậu quả do ảnh hưởng của mưa lớn từ ngày 28/9 đến ngày 03/10/2022 và chủ động ứng phó thiên tai trong thời gian tới

03

Quyết định 3245/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Thương mại quốc tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh

04
05
06

Kế hoạch 206/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2022 trên địa bàn Thành phố Cần Thơ

07

Quyết định 264/QĐ-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc ban hành Quy định về lập, quản lý, sử dụng hồ sơ kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động trong ngành Kiểm sát nhân dân

08

Quyết định 3583/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc kiện toàn Hội đồng thẩm định đánh giá, xếp hạng kết quả cải cách hành chính Thành phố Cần Thơ

09

Quyết định 39/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang

10

Quyết định 38/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

11

Chỉ thị 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phân bổ, hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025

12

Kế hoạch 162/KH-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thống kê ngành Kiểm sát nhân dân năm 2022

13

Quyết định 3250/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh

14

Quyết định 3325/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung/bãi bỏ trong lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa

15

Kế hoạch 205/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022 trên địa bàn Thành phố Cần Thơ

16

Quyết định 30/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc ban hành Quy định quản lý chuyển giao công nghệ và thẩm định công nghệ dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố Cần Thơ

17

Quyết định 3322/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành, công trình: Xây dựng các hạng mục bảo vệ và phát huy giá trị di tích hang Con Moong, xã Thành Yên, huyện Thạch Thành

18

Quyết định 861/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 54/NQ-CP ngày 12/4/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025

19
20

Quyết định 2262/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre