Văn bản Luật Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 507 văn bản: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí
01

Quyết định 1507/QĐ-TCT của Tổng cục Thuế về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 của Tổng cục Thuế

Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
02

Kế hoạch 243/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn Thành phố Hà Nội (Giai đoạn 2022-2025)

Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
03

Văn bản hợp nhất 17/VBHN-BTC năm 2022 do Bộ Tài chính ban hàn hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc Nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Vi phạm hành chính;Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
04

Quyết định 1949/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 của Tổng cục Hải quan

Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
05

Kế hoạch 3040/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022

Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
06

Công văn 4952/VPCP-V.I của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian tới

Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
07

Quyết định 1369/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Lĩnh vực: Hành chính;Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
08

Hướng dẫn 25-HD/BCĐTW của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực về một số nội dung về công tác phòng, chống tiêu cực

Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
09

Quyết định 31/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
10

Quyết định 2538/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022

Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
11

Quyết định 2537/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021 -2025

Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
12

Quyết định 1028/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết Thủ tục hành chính lĩnh vực Phòng chống tham nhũng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh

Lĩnh vực: Hành chính;Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
13

Quyết định 2123/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Tổ công tác đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
14

Kế hoạch 33/KH-LĐLĐ của Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội về việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025

Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
15

Quyết định 2058/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Hành chính;Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
16

Quy định 67-QĐ/TW của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
17

Kế hoạch 153/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021

Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
18

Quyết định 464/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Bộ Xây dựng năm 2022

Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
19

Quyết định 960/QĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022

Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
20

Kế hoạch 176/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2021

Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về