Thông tư 07/2022/TT-BCT hướng dẫn thực hiện phòng vệ thương mại trong Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG

_______

Số: 07/2022/TT-BCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2022

THÔNG TƯ

Hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng vệ thương mại trong Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực

____________

Căn cứ Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14 ngày 12 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 10/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại  thương về các biện pháp phòng vệ thương mại;

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Thực hiện Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Phòng vệ thương mại,

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng vệ thương mại trong Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực.

Chương I. QUY ĐỊNH CHUNG

             Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Thông tư này hướng dẫn về việc áp dụng biện pháp tự vệ RCEP chuyển tiếp, biện pháp chống bán phá giá và biện pháp chống trợ cấp trong Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực.

2. Các quy định tại Thông tư này được áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ các nước Thành viên của Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực.

             Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các cơ quan quản lý nhà nước của Việt Nam có thẩm quyền điều tra, áp dụng và xử lý biện pháp phòng vệ thương mại theo Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực.

2. Các thương nhân, cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có liên quan đến việc điều tra, áp dụng và xử lý biện pháp phòng vệ thương mại theo Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Hiệp định RCEP là Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực.

2. Nước Thành viên là các nước thành viên của Hiệp định RCEP.

3. Biện pháp tự vệ RCEP chuyển tiếp là biện pháp tự vệ được quy định tại Điều 7.2 Hiệp định RCEP và Điều 99 Luật Quản lý ngoại thương.

4. Giai đoạn chuyển tiếp là giai đoạn từ khi Hiệp định RCEP có hiệu lực cho đến hết 08 năm sau ngày hoàn thành việc xóa bỏ hoặc cắt giảm thuế quan đối với từng loại hàng hóa theo Biểu cam kết thuế quan của Việt Nam trong Hiệp định RCEP.

5. Ngành sản xuất trong nước trong điều tra, áp dụng biện pháp tự vệ RCEP chuyển tiếp là tập hợp các nhà sản xuất hàng hóa tương tự hoặc hàng hóa cạnh tranh trực tiếp trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam hoặc đại diện của họ chiếm tỷ lệ chủ yếu trong tổng sản lượng hàng hóa của ngành đó được sản xuất trong nước. Việc xác định tỷ lệ chủ yếu của đại diện ngành sản xuất trong nước thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 10/2018/NĐ-CP.

6. Cơ quan điều tra là Cục Phòng vệ thương mại - Bộ Công Thương.

7. Bên liên quan trong vụ việc điều tra phòng vệ thương mại đối với hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ các nước Thành viên của Hiệp định RCEP gồm:

a) Tổ chức, cá nhân sản xuất, xuất khẩu hàng hóa bị điều tra vào lãnh thổ Việt Nam;

b) Tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa bị điều tra;

c) Hiệp hội có đa số thành viên là các tổ chức, cá nhân sản xuất, xuất khẩu hàng hóa bị điều tra;

d) Chính phủ và cơ quan có thẩm quyền của các nước Thành viên xuất khẩu hàng hóa bị điều tra;

đ) Tổ chức, cá nhân có Hồ sơ yêu cầu áp dụng biện pháp tự vệ RCEP chuyển tiếp hoặc Hồ sơ yêu cầu áp dụng biện pháp chống bán phá giá, chống trợ cấp đối với hàng hóa nhập khẩu từ nước Thành viên của Hiệp định RCEP;

e) Tổ chức, cá nhân trong nước sản xuất hàng hóa tương tự, hàng hóa cạnh tranh trực tiếp;

g) Hiệp hội trong nước của Việt Nam có đa số thành viên là các tổ chức, cá nhân sản xuất hàng hóa tương tự, hàng hóa cạnh tranh trực tiếp;

h) Tổ chức, cá nhân khác có quyền và lợi ích hợp pháp liên quan đến điều tra hoặc có thể giúp ích cho quá trình điều tra hoặc tổ chức đại diện bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Chương II. BIỆN PHÁP CHỐNG BÁN PHÁ VÀ CHỐNG TRỢ CẤP

             Điều 4. Thông báo

1. Cơ quan điều tra có nghĩa vụ thông báo trước ít nhất 07 ngày cho bên liên quan về kế hoạch và nội dung điều tra tại chỗ để xác minh các thông tin do bên liên quan cung cấp với điều kiện việc thông báo không ảnh hưởng tới thời hạn điều tra vụ việc theo quy định.

2. Cơ quan điều tra có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản cho nước Thành viên bị điều tra về việc nhận được Hồ sơ yêu cầu điều tra chống bán phá giá ít nhất 07 ngày trước khi Bộ trưởng Bộ Công Thương quyết định điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá.

3. Cơ quan điều tra có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản cho nước Thành viên bị điều tra về việc nhận được Hồ sơ yêu cầu điều tra chống trợ cấp ít nhất 20 ngày trước khi Bộ trưởng Bộ Công Thương quyết định điều tra áp dụng biện pháp chống trợ cấp. Khi có yêu cầu từ Chính phủ nước Thành viên liên quan, Cơ quan điều tra có nghĩa vụ cung cấp bản không bảo mật Hồ sơ yêu cầu điều tra chống trợ cấp.

Điều 5. Phương pháp tính toán biên độ bán phá giá

Khi tính toán biên độ bán phá giá theo quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều 20 Nghị định số 10/2018/NĐ-CP, Cơ quan điều tra phải tính gộp tất cả các biên độ riêng lẻ, dù có kết quả dương hay âm, vào biên độ chung của mỗi nhà sản xuất, xuất khẩu nước ngoài. Quy định này không hạn chế quyền của Cơ quan điều tra trong việc tính toán biên độ bán phá giá theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 20 Nghị định số 10/2018/NĐ-CP.

             Điều 6. Công bố các dữ liệu trọng yếu

1. Chậm nhất 10 ngày trước khi có Quyết định cuối cùng, Cơ quan điều tra có nghĩa vụ công bố bằng văn bản các dữ liệu trọng yếu trong dự thảo kết luận điều tra cuối cùng. Các bên liên quan có quyền đưa ra ý kiến trong thời gian quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định số 10/2018/NĐ-CP. Cơ quan điều tra sẽ xem xét và phản hồi ý kiến của các bên liên quan trong kết luận điều tra cuối cùng của vụ việc.

2. Dữ liệu trọng yếu bao gồm một số dữ liệu làm cơ sở quyết định áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại phù hợp với quy định về thông tin mật theo pháp luật hiện hành.

Điều 7. Xử lý thông tin mật

Các bên liên quan khi cung cấp thông tin mật cho Cơ quan điều tra phải cung cấp bản tóm tắt công khai thông tin mật đó theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 10/2018/NĐ-CP.

Chương III. BIỆN PHÁP TỰ VỆ RCEP CHUYỂN TIẾP

             Điều 8. Nguyên tắc áp dụng biện pháp tự vệ RCEP chuyển tiếp

1. Tại cùng một thời điểm, không áp dụng đồng thời biện pháp tự vệ RCEP chuyển tiếp và biện pháp tự vệ theo quy định tại Điều 91 Luật Quản lý ngoại thương đối với cùng một hàng hóa nhập khẩu được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định RCEP.

2. Biện pháp tự vệ RCEP chuyển tiếp không được áp dụng ngoài giai đoạn chuyển tiếp.

Điều 9. Căn cứ tiến hành điều tra

1. Việc điều tra áp dụng biện pháp tự vệ RCEP chuyển tiếp được thực hiện khi có Hồ sơ yêu cầu áp dụng biện pháp tự vệ RCEP chuyển tiếp của tổ chức, cá nhân trong nước sản xuất hàng hóa tương tự hoặc hàng hóa cạnh tranh trực tiếp với hàng hóa nhập khẩu bị yêu cầu áp dụng biện pháp. Hồ sơ cung cấp bằng chứng về việc hàng hóa được nhập khẩu quá mức từ các nước Thành viên vào Việt Nam gây ra thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe dọa gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho ngành sản xuất trong nước.

2. Trên cơ sở kiến nghị của Cơ quan điều tra, Bộ trưởng Bộ Công Thương quyết định điều tra áp dụng biện pháp tự vệ RCEP chuyển tiếp khi có bằng chứng rõ ràng về việc hàng hóa được nhập khẩu quá mức từ các nước Thành viên vào Việt Nam gây ra thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe dọa gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho ngành sản xuất trong nước.

Điều 10. Hồ sơ yêu cầu áp dụng biện pháp tự vệ RCEP chuyển tiếp

1. Hồ sơ yêu cầu áp dụng biện pháp tự vệ RCEP chuyển tiếp (trong Chương này gọi là Hồ sơ yêu cầu) gồm Đơn yêu cầu áp dụng biện pháp tự vệ RCEP chuyển tiếp và các giấy tờ, tài liệu có liên quan theo quy định tại Điều 47 Nghị định số 10/2018/NĐ-CP.

2. Đơn yêu cầu áp dụng biện pháp tự vệ RCEP chuyển tiếp theo quy định tại khoản 2 Điều 47 Nghị định số 10/2018/NĐ-CP phải đáp ứng các nội dung cụ thể sau đây:

a) Tên, địa chỉ và thông tin cần thiết của tổ chức, cá nhân đại diện ngành sản xuất trong nước;

b) Thông tin, số liệu, chứng cứ để xác định đại diện ngành sản xuất trong nước, bao gồm danh sách các tổ chức, cá nhân trong nước sản xuất hàng hóa tương tự hoặc hàng hóa cạnh tranh trực tiếp; khối lượng, số lượng hàng hóa tương tự hoặc hàng hóa cạnh tranh trực tiếp mà các tổ chức, cá nhân nêu trên sản xuất;

c) Tên, địa chỉ của các tổ chức, cá nhân sản xuất hàng hóa tương tự ủng hộ hoặc phản đối vụ việc;

d) Thông tin mô tả về hàng hóa nhập khẩu được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định RCEP bị yêu cầu điều tra áp dụng biện pháp tự vệ RCEP chuyển tiếp, bao gồm tên khoa học, tên thương mại, tên thường gọi; thành phần; các đặc tính vật lý, hóa học cơ bản; mục đích sử dụng chính; quy trình sản xuất; tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc tế và Việt Nam; mã hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt thực hiện Hiệp định RCEP;

đ) Thông tin mô tả về hàng hóa tương tự hoặc hàng hóa cạnh tranh trực tiếp của ngành sản xuất trong nước bao gồm tên khoa học, tên thương mại, tên thường gọi; các đặc tính vật lý, hóa học cơ bản; mục đích sử dụng chính; quy trình sản xuất; tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc tế và Việt Nam;

e) Thông tin về khối lượng, số lượng và trị giá hàng hóa nhập khẩu quy định tại điểm d khoản này trong thời kỳ 03 năm trước khi nộp Hồ sơ yêu cầu và đã bao gồm ít nhất 06 tháng sau khi Hiệp định RCEP có hiệu lực. Trị giá hải quan hàng hóa nhập khẩu được thực hiện theo quy định tại Hiệp định thực thi Điều VII Hiệp định chung về Thuế quan và Thương mại (GATT 1994);

g) Thông tin về khối lượng, số lượng và trị giá hàng hóa tương tự hoặc hàng hóa cạnh tranh trực tiếp của ngành sản xuất trong nước quy định tại điểm đ khoản này trong thời kỳ 03 năm trước khi nộp Hồ sơ yêu cầu và đã bao gồm ít nhất 06 tháng sau khi Hiệp định RCEP có hiệu lực. Trong trường hợp ngành sản xuất trong nước hoạt động ít hơn 03 năm, dữ liệu thu thập là toàn bộ thời gian hoạt động của ngành sản xuất trong nước tính đến thời điểm nộp Hồ sơ yêu cầu;

h) Thông tin, số liệu, chứng cứ về thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe dọa gây thiệt hại nghiêm trọng của ngành sản xuất trong nước;

i) Thông tin, số liệu, chứng cứ về mối quan hệ nhân quả giữa việc nhập khẩu hàng hóa quy định tại điểm d khoản này và thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe dọa gây thiệt hại nghiêm trọng của ngành sản xuất trong nước;

k) Yêu cầu cụ thể về việc áp dụng biện pháp tự vệ RCEP chuyển tiếp, thời hạn áp dụng và mức độ áp dụng.

Điều 11. Thủ tục, trình tự điều tra

1. Việc điều tra áp dụng biện pháp tự vệ RCEP chuyển tiếp được thực hiện theo quy định tại Điều 70 Luật Quản lý ngoại thương và Mục 1 Chương III Nghị định số 10/2018/NĐ-CP.

2. Thời hạn điều tra áp dụng biện pháp tự vệ RCEP chuyển tiếp là 01 năm kể từ ngày Quyết định điều tra được ban hành.

3. Trên cơ sở kiến nghị của Cơ quan điều tra, Bộ trưởng Bộ Công Thương quyết định áp dụng biện pháp tự vệ RCEP chuyển tiếp khi kết luận điều tra có các nội dung sau đây:

a) Có sự gia tăng nhập khẩu tuyệt đối hoặc tương đối của hàng hoá nhập khẩu được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định RCEP về mặt khối lượng, số lượng so với hàng hóa tương tự, hàng hóa cạnh tranh trực tiếp được sản xuất trong nước;

b) Ngành sản xuất trong nước bị thiệt hại nghiêm trọng hoặc bị đe dọa thiệt hại nghiêm trọng;

c) Việc gia tăng nhập khẩu quy định tại điểm a khoản này là nguyên nhân gây ra thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe dọa gây ra thiệt hại nghiêm trọng đối với ngành sản xuất trong nước.

Điều 12. Áp dụng biện pháp tự vệ RCEP chuyển tiếp

1. Trong trường hợp cần thiết, trên cơ sở kết luận điều tra sơ bộ, Bộ trưởng Bộ Công Thương quyết định áp dụng biện pháp tự vệ RCEP chuyển tiếp tạm thời. Việc áp dụng biện pháp tự vệ RCEP chuyển tiếp tạm thời thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 95 Luật Quản lý ngoại thương và Điều 52 Nghị định số 10/2018/NĐ-CP.

2. Biện pháp tự vệ RCEP chuyển tiếp tạm thời và biện pháp tự vệ RCEP chuyển tiếp được áp dụng gồm:

a) Đình chỉ việc tiếp tục giảm thuế suất thuế nhập khẩu theo quy định của Hiệp định RCEP; hoặc

b) Áp dụng thuế tự vệ dưới hình thức thuế nhập khẩu bổ sung đối với hàng hóa bị điều tra. Tổng mức thuế nhập khẩu theo Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định RCEP và thuế tự vệ không vượt quá mức thấp hơn của thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi có hiệu lực tại thời điểm áp dụng biện pháp này hoặc thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi được áp dụng vào ngày ngay trước ngày Hiệp định RCEP có hiệu lực.

3. Thời hạn áp dụng biện pháp tự vệ RCEP chuyển tiếp không vượt quá 03 năm bao gồm cả thời gian áp dụng biện pháp tự vệ RCEP chuyển tiếp tạm thời.

4. Trong trường hợp thời hạn áp dụng biện pháp tự vệ RCEP chuyển tiếp, bao gồm cả thời gian áp dụng biện pháp tự vệ RCEP chuyển tiếp tạm thời dài hơn 01 năm, biện pháp tự vệ RCEP chuyển tiếp phải được giảm dần mức độ áp dụng.

5. Biện pháp tự vệ RCEP chuyển tiếp có thể được gia hạn không vượt quá 01 năm trên cơ sở kết quả rà soát cuối kỳ. Quy trình, thủ tục rà soát cuối kỳ biện pháp tự vệ RCEP chuyển tiếp thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 96 Luật Quản lý ngoại thương và Điều 69 Nghị định số 10/2018/NĐ-CP.

6. Sau khi hết thời hạn áp dụng biện pháp tự vệ RCEP chuyển tiếp, mức thuế nhập khẩu áp dụng cho hàng hóa liên quan thực hiện theo Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định RCEP có hiệu lực tại thời điểm chấm dứt áp dụng biện pháp tự vệ RCEP chuyển tiếp đó.

7. Biện pháp tự vệ RCEP chuyển tiếp tạm thời và biện pháp tự vệ RCEP chuyển tiếp sẽ không áp dụng cho hàng hóa có xuất xứ từ nước Thành viên đáp ứng các điều kiện sau:

a) Thị phần nhập khẩu hàng hóa liên quan có xuất xứ từ nước Thành viên đó xét về khối lượng, số lượng không vượt quá 3% tổng nhập khẩu hàng hóa đó từ tất cả các nước Thành viên;

b) Tổng thị phần nhập khẩu hàng hóa liên quan có xuất xứ từ các nước Thành viên quy định tại điểm a khoản này xét về khối lượng, số lượng không vượt quá 9% tổng nhập khẩu hàng hóa đó từ tất cả các nước Thành viên.

8. Biện pháp tự vệ RCEP chuyển tiếp tạm thời và biện pháp tự vệ RCEP chuyển tiếp sẽ không được áp dụng cho hàng hóa có xuất xứ từ nước Thành viên kém phát triển. Việc xác định danh sách nước Thành viên kém phát triển thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 15 Nghị định số 10/2018/NĐ-CP và theo quy định của Hiệp định RCEP.

9. Không áp dụng biện pháp tự vệ RCEP chuyển tiếp trong thời hạn 01 năm kể từ ngày việc cắt giảm thuế hoặc xóa bỏ thuế quan đầu tiên có hiệu lực đối với hàng hóa có xuất xứ từ các nước Thành viên theo cam kết trong Hiệp định RCEP.

10. Không tái áp dụng biện pháp tự vệ RCEP chuyển tiếp đối với hàng hóa nhập khẩu đã bị áp dụng biện pháp tự vệ RCEP chuyển tiếp trong một khoảng thời gian bằng với thời gian áp dụng biện pháp tự vệ RCEP chuyển tiếp trước đó hoặc trong 01 năm kể từ khi hết hạn biện pháp đó, tùy theo thời gian nào dài hơn.

Điều 13. Thông báo và tham vấn

1. Cơ quan điều tra có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản cho các nước Thành viên trong các trường hợp sau:

a) Bộ trưởng Bộ Công Thương quyết định điều tra áp dụng biện pháp tự vệ RCEP chuyển tiếp;

b) Bộ trưởng Bộ Công Thương quyết định chấm dứt điều tra;

c) Cơ quan điều tra ban hành dự thảo kết luận điều tra sơ bộ, dự thảo kết luận điều tra cuối cùng;

d) Bộ trưởng Bộ Công Thương quyết định áp dụng biện pháp tự vệ RCEP chuyển tiếp tạm thời, áp dụng hoặc gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ RCEP chuyển tiếp;

đ) Bộ trưởng Bộ Công Thương quyết định sửa đổi, bổ sung việc áp dụng biện pháp tự vệ RCEP chuyển tiếp tạm thời hoặc sửa đổi, bổ sung việc áp dụng, gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ RCEP chuyển tiếp.

2. Thông báo bằng văn bản theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này bao gồm:

a) Thông tin mô tả về hàng hóa nhập khẩu được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định RCEP bị điều tra áp dụng biện pháp tự vệ RCEP chuyển tiếp, bao gồm tên gọi, mã hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt thực hiện Hiệp định RCEP;

b) Tóm tắt lý do Bộ trưởng Bộ Công Thương quyết định điều tra;

c) Ngày Bộ trưởng Bộ Công Thương quyết định điều tra và thời kỳ điều tra.

3. Thông báo bằng văn bản theo quy định tại điểm c và điểm d khoản 1 Điều này bao gồm:

a) Thông tin mô tả về hàng hóa nhập khẩu được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định RCEP bị điều tra áp dụng biện pháp tự vệ RCEP chuyển tiếp, bao gồm tên gọi, mã hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt thực hiện Hiệp định RCEP;

b) Bằng chứng về thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe dọa thiệt hại nghiêm trọng do việc gia tăng nhập khẩu hàng hóa có xuất xứ các nước Thành viên bị điều tra gây ra do việc cắt giảm hoặc xóa bỏ thuế quan theo Hiệp định RCEP;

c) Thông tin mô tả về biện pháp tự vệ RCEP chuyển tiếp tạm thời, biện pháp tự vệ RCEP chuyển tiếp được đề xuất áp dụng;

d) Ngày đề xuất áp dụng biện pháp tự vệ RCEP chuyển tiếp tạm thời, biện pháp tự vệ RCEP chuyển tiếp, thời hạn dự kiến của biện pháp và lộ trình giảm dần mức độ áp dụng biện pháp tự vệ RCEP chuyển tiếp;

đ) Bằng chứng cho thấy ngành sản xuất trong nước đang điều chỉnh trong trường hợp Bộ trưởng Bộ Công Thương quyết định gia hạn việc áp dụng biện pháp tự vệ RCEP chuyển tiếp.

4. Thông báo bằng văn bản theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều này bao gồm:

a) Thông tin mô tả về hàng hóa nhập khẩu được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định RCEP bị điều tra áp dụng biện pháp tự vệ RCEP chuyển tiếp, bao gồm tên gọi, mã hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt thực hiện Hiệp định RCEP;

b) Nội dung sửa đổi, bổ sung việc áp dụng biện pháp tự vệ RCEP chuyển tiếp tạm thời hoặc sửa đổi, bổ sung việc áp dụng, gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ RCEP chuyển tiếp.

5. Cơ quan điều tra có nghĩa vụ gửi thông báo bằng văn bản cho các nước Thành viên của Hiệp định RCEP trước khi Bộ trưởng Bộ Công Thương quyết định áp dụng biện pháp tự vệ RCEP chuyển tiếp tạm thời.

6. Cơ quan điều tra có nghĩa vụ cung cấp cho nước Thành viên bản sao hoặc địa chỉ trang thông tin điện tử đăng tải bản công khai của các báo cáo điều tra về vụ việc. Các báo cáo được cung cấp bằng ngôn ngữ Tiếng Việt.

7. Việc tham vấn theo đề nghị của các bên liên quan trong quá trình điều tra áp dụng hoặc xem xét gia hạn biện pháp tự vệ RCEP chuyển tiếp được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 13 Nghị định số 10/2018/NĐ-CP.

              Điều 14. Bồi thường

1. Việc thực hiện thủ tục bồi thường khi Việt Nam điều tra, áp dụng, gia hạn biện pháp tự vệ RCEP chuyển tiếp thực hiện theo quy định tại Điều 7.7 Hiệp định RCEP.

2. Thẩm quyền thực hiện thủ tục bồi thường thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 98 Luật Quản lý ngoại thương.

Chương IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

              Điều 15. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08 tháng 5 năm 2022./.

Nơi nhận:

- Văn phòng Tổng bí thư;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Văn phòng Quốc hội;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Viện KSND tối cao, Tòa án ND tối cao;

- Kiểm toán Nhà nưóc;

- Các Lãnh đạo Bộ; đơn vị thuộc Bộ;

- UBND, HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Các Sở Công Thương;

- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;

- Cục KSTTHC - Văn phòng Chính phủ;

- Website Chính phủ; Website Bộ Công Thương;

- Công báo;

- Lưu: VT, PVTM(10).

BỘ TRƯỞNG

Nguyễn Hồng Diên

thuộc tính Thông tư 07/2022/TT-BCT

Thông tư 07/2022/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng vệ thương mại trong Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực
Cơ quan ban hành: Bộ Công ThươngSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:07/2022/TT-BCTNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Nguyễn Hồng Diên
Ngày ban hành:23/03/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Xuất nhập khẩu , Thương mại-Quảng cáo
TÓM TẮT VĂN BẢN

Hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng vệ thương mại trong Hiệp định RCEP

Ngày 23/3/2022, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 07/2022/TT-BCT về việc hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng vệ thương mại trong Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP).

Theo đó, Cơ quan điều tra có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản cho nước Thành viên bị điều tra về việc nhận được Hồ sơ yêu cầu điều tra chống bán phá giá ít nhất 07 ngày trước khi Bộ trưởng Bộ Công Thương quyết định điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá.

Bên cạnh đó, biện pháp tự vệ RCEP chuyển tiếp tạm thời và biện pháp tự vệ RCEP chuyển tiếp sẽ không áp dụng cho hàng hóa có xuất xứ từ nước Thành viên đáp ứng các điều kiện sau:

Thứ nhất, thị phần nhập khẩu hàng hóa liên quan có xuất xứ từ nước Thành viên đó xét về khối lượng, số lượng không vượt quá 3% tổng nhập khẩu hàng hóa đó từ tất cả các nước Thành viên.

Thứ hai, tổng thị phần nhập khẩu hàng hóa liên quan có xuất xứ từ các nước Thành viên quy định ở trên xét về khối lượng, số lượng không vượt quá 9% tổng nhập khẩu hàng hóa đó từ tất cả các nước Thành viên.

Đáng chú ý, không áp dụng biện pháp tự vệ RCEP chuyển tiếp trong thời hạn 01 năm kể từ ngày việc cắt giảm thuế hoặc xóa bỏ thuế quan đầu tiên có hiệu lực đối với hàng hóa có xuất xứ từ các nước Thành viên theo cam kết trong Hiệp định RCEP.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 08/5/2022.

Xem chi tiết Thông tư 07/2022/TT-BCT tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THE MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE

_______

No. 07/2022/TT-BCT

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

________________

Hanoi, March 23, 2022

 

CIRCULAR

Guiding the implementation of trade remedies in the Regional Comprehensive Economic Partnership

_____________

 

Pursuant to the Law on Foreign Trade Management No. 05/2017/QH14 dated June 12, 2017;

Pursuant to the Government's Decree No. 10/2018/ND-CP dated January 15, 2018, detailing a number of articles of the Law on Foreign Trade Management regarding trade remedies;

Pursuant to the Government’s Decree No. 98/2017/ND-CP dated August 18, 2017, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Industry and Trade;

In the implementation of the Regional Comprehensive Economic Partnership;

At the proposal of the Director of the Trade Remedies Authority of Vietnam,

The Minister of Industry and Trade hereby promulgates the Circular guiding the implementation of trade remedies in the Regional Comprehensive Economic Partnership.

 

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

 

             Article 1. Scope of regulation

1. This Circular guides the implementation of the transitional RCEP safeguard measures, anti-dumping measures and countervailing measures in the Regional Comprehensive Economic Partnership.

2. This Circular applies to imported goods originating from member states of the Regional Comprehensive Economic Partnership.

             Article 2. Subjects of application

1. State management agencies of Vietnam that are competent to carry out investigation, and apply trade remedies according to the Regional Comprehensive Economic Partnership.

2. Traders, and domestic and foreign agencies, organizations and individuals involved in the investigation, application and handling of trade remedies according to the Regional Comprehensive Economic Partnership.

Article 3. Interpretation of terms

In this Circular, the terms below are construed as follows:

1. RCEP means the Regional Comprehensive Economic Partnership.

2. Member state means any country that is a member of the RCEP.

3. Transitional RCEP safeguard measures mean safeguard measures specified in Article 7.2 of the RCEP and Article 99 of the Law on Foreign Trade Management.

4. Transition period means a period beginning on the date the RCEP comes into force until the end of the 8th year after completion of the elimination or reduction of customs duties for each type of goods according to Vietnam’s Schedules of Tariff Commitments in the RCEP.

5. A domestic industry in investigation and application of transitional RCEP safeguard measures means a group of manufacturers of similar goods or directly competitive goods operating within Vietnam’s territory or their representatives that constitute a major proportion of the total domestic production of that industry. The determination of the major proportion of contribution by representatives of the domestic industry must comply with Clause 2 Article 4 of the Decree No. 10/2018/ND-CP.

6. Investigating authority means the Trade Remedies Authority of Vietnam under the Ministry of Industry and Trade.

7. Related parties in cases of investigation of trade remedies applicable to imported goods originating from member states of the RCEP include:

a) Organizations and individuals that manufacture(s) and export(s) the good under investigation into Vietnam’s territory;

b) Organizations and individuals that import the good under investigation;

c) Associations with a majority of their members being organizations and individuals that manufacture and export the good under investigation;

d) The government(s) and authorities of the member state(s) that export(s) the good under investigation;

dd) The organization(s) and individual(s) filing dossiers of request for application of transitional RCEP safeguard measures or dossiers of request for application of anti-dumping measures or countervailing measures to goods imported from member states of the RCEP;

e) Domestic organizations or individuals that manufacture similar goods or directly competitive goods;

g) Domestic associations with a majority of their members being organizations or members that manufacture similar goods or directly competitive goods;

h) Other organizations and individuals that have lawful rights and interests related to the investigation or can assist in the investigation process or representative organizations that protect consumer interests.

 

Chapter II

ANTI-DUMPING MEASURES AND COUNTERVAILING MEASURES

 

             Article 4. Notification

1. The investigating authority is obliged to notify at least 7 days in advance to the related parties about the plan and contents of the on-site investigation to verify the information provided by the related parties, provided that the notification does not affect the prescribed time limit for investigation of the case.

2. The investigating authority is obliged to notify in writing to the member states subject to investigation of the receipt of the dossiers of request for anti-dumping investigation at least 7 days before the Minister of Industry and Trade decides on investigating the application of anti-dumping measures.

3. The investigating authority is obliged to notify in writing to the member states subject to investigation of the receipt of the dossiers of request for countervailing investigation at least 20 days before the Minister of Industry and Trade decides on investigating the application of countervailing measures. The investigating authority is obligated to provide the non-confidential copy of the dossier of request for countervailing investigation upon the concerned member states’ Governments.

Article 5. Methods for calculation of the dumping margin

When calculating the dumping margin as prescribed at Points a and b Clause 2 Article 20 of the Decree No. 10/2018/ND-CP, the investigating authority must include all the individual margins, regardless of the positive or negative results, to the overall margin of each foreign manufacturer or exporter. This regulation does not limit the rights of the investigating authority to calculate the dumping margin as prescribed at Point c Clause 2 Article 20 of the Decree No. 10/2018/ND-CP.

Article 6. Announcement of material data

1. At least 10 days before the last decision is issued, the investigating authority is obligated to announce in writing material data in the draft final investigation conclusion. Related parties are entitled to give their opinions within the time limit specified in Clause 1 Article 9 of the Decree No. 10/2018/ND-CP. The investigating authority shall consider and give feedback to related parties in the last investigation conclusion.

2. The material data includes some data that is used as a basis for the decision on applying trade remedies appropriated to the confidential information in accordance with current laws.

Article 7. Processing confidential information

Upon providing confidential information to the investigating authority, related parties must provide a written summary of such confidential information in accordance with Article 11 of the Decree No. 10/2018/ND-CP.

 

Chapter III

TRANSITIONAL RCEP SAFEGUARD MEASURES

 

Article 8. Principles for applying transitional RCEP safeguard measures

1. Not to apply concurrently a transitional RCEP safeguard measure and safeguard measures under Article 91 of the Law on Foreign Trade Management to the same imported good that is eligible for special preferential import duty rates under the RCEP at the same time;

2. Not to apply transitional RCEP safeguard measures beyond transition periods.

Article 9. Grounds for investigation

1. The investigation for application of transitional RCEP safeguard measures shall be carried out when the dossiers of request for application of transitional RCEP safeguard measures of domestic institutions or individuals manufacturing similar goods or directly competitive goods that are subject to the request for application of such measures are available. The dossiers provide evidence that the goods are excessively imported from member states into Vietnam, causing serious injury or threating to cause serious injury to the domestic industry.

2. On the basis of petitions of the investigating authority, the Minister of Industry and Trade shall decide on investigating the application of transitional RCEP safeguard measures when there is a clear ground that the import in excess of goods from member states into Vietnam causes serious injury or threats to cause serious injury to the domestic industry.

Article 10. Dossiers of request for applying transitional RCEP safeguard measures

1. A dossier of request for application of transitional RCEP safeguard measures (in this Chapter referred to as dossier of request)) must comprise a written request for application of transitional RCEP safeguard measures and relevant papers and documents as specified in Article 47 of the Decree No. 10/2018/ND-CP.

2. A written request for application of transitional RCEP safeguard measures as specified in Clause 2 Article 47 of the Decree No. 10/2018/ND-CP must contain:

a) Names, addresses and vital information of institutional or individual representatives of the concerned domestic industry;

b) Information, data and evidence for identification of representatives of the domestic industry, covering a list of domestic institutional or individual manufacturers of similar goods or directly competitive goods; and volume and quantity of the manufactured similar goods or directly competitive goods;

c) Names and addresses of institutional or individual manufacturers of similar goods that support or oppose the case;

d) Information describing imported goods eligible for special preferential import duty rates under the RCEP that are requested for investigation for application of transitional RCEP safeguard measures, covering scientific names, trade names and common names; composition; basic physical and chemical characteristics; main use purpose; manufacturing process; applicable international and Vietnamese standards and technical regulations; goods headings and special preferential import duty rates under the Special Preferential Import Tariff for the implementation of the RCEP;

dd) Information describing similar goods or directly competitive goods of the domestic industry, covering scientific names, trade names and common names; basic physical and chemical characteristics; main use purpose; manufacturing process; and applicable international and Vietnamese standards and technical regulations;

e) Information on volume, quantity and value of imported goods specified at Point d of this Clause during the period of 3 years before the date of dossier submission, which must include a period of at least 6 months after the effective date of the RCEP; Customs value of the imported goods shall comply with the Agreement on Implementation of Article VII of the General Agreement of Tariffs and Trade (GATT 1994).

g) Information on volume, quantity and value of similar goods or directly competitive goods of the domestic industry specified at Point dd of this Clause during the period of 3 years before the date of dossier submission, which must include a period of at least 6 months after the effective date of the RCEP. In case a domestic industry has operated for under 3 years, to-be-collected data are those in the entire operation duration of such domestic industry counted by the date of dossier submission;

h) Information, data and evidence on serious injury or threat of serious injury to the domestic industry;

i) Information, data and evidence on the causal relationship between the import of the goods specified at Point d of this Clause and serious injury or threat of serious injury to the domestic industry;

k) Specific requirements on application of transitional RCEP safeguard measures, and period and extent of application.

Article 11. Order and procedures for investigation

1. The investigation for application of transitional RCEP safeguard measures shall comply with Article 70 of the Law on Foreign Trade Management and Section 1 Chapter III of the Decree No. 10/2018/ND-CP.

2. The period of investigation for application of transitional RCEP safeguard measures is 1 year from the date on which the investigation decision is issued.

3. Based on the investigating authority’s petitions, the Minister of Industry and Trade shall decide on applying the transitional RCEP safeguard measures when the investigation conclusion states that:

a) There is an absolute or relative increase in the import of the good eligible for special preferential import duty rates under the RCEP in terms of the volume or quantity compared to that of domestically manufactured similar goods or directly competitive goods;

b) The domestic industry suffers serious injury or threat of serious injury;

c) The increase in imported goods specified at Point a of this Clause causes serious injury or threatens serious injury to the domestic industry.

Article 12. Application of transitional RCEP safeguard measures

1. In case of necessity, the Minister of Industry and Trade shall, based on the preliminary investigation conclusion, decide on applying the provisional transitional RCEP safeguard measures. The application of provisional transitional RCEP safeguard measures shall comply with Clause 1 Article 95 of the Law on Foreign Trade Management and Article 52 of the Decree No. 10/2018/ND-CP.

2. To-be-applied provisional transitional RCEP safeguard measures and transitional RCEP safeguard measures include:

a) Suspension of continued reduction of the import duty rate for a goods item in accordance with the RCEP; or,

b) Application of safeguarding duties in the form of additional import duties to goods subject to investigation. Total import duty amount according to Vietnam’s Special Preferential Import Tariff for the implementation of the RCEP and safeguarding duties must not be lower than that of the preferential import duty rates in force at the time of application of such measures, or preferential import duty rates applied on the date preceding the effective date of the RCEP.

3. The period of application of transitional RCEP safeguard measures must not exceed 3 years, including the period of application of provisional transitional RCEP safeguard measures.

4. In case the period of application of transitional RCEP safeguard measures, including the period of application of provisional transitional RCEP safeguard measures, is longer than 1 year, such measures must be gradually loosened.

5. The period of application of transitional RCEP safeguard measures may be extended for at most 1 more year based on the sunset review result. Process and procedures for sunset review of transitional RCEP safeguard measures shall comply with Clause 2 Article 96 of the Law on Foreign Trade Management and Article 69 of the Decree No. 10/2018/ND-CP.

6. After the period of application of a transitional RCEP safeguard measure ends, the import duty rate applicable to the related good must comply with Vietnam’s Special Preferential Import Tariff for the implementation of the RCEP which is valid at the time of terminating the application of the transitional RCEP safeguard measure.

7. Provisional transitional RCEP safeguard measures and transitional RCEP safeguard measures shall not be applied to a good originating from a member state that satisfies the following conditions:

a) The share of imports of the concerned good originating from that member state in terms of volume and quantity does not exceed 3% of the total imports of that good from all the member states;

b) The total share of imports of the concerned good originating from member states specified at Point a of this Clause in terms of volume and quantity does not exceed 9% of the total imports of that good from all the member states.

8. Provisional transitional RCEP safeguard measures and transitional RCEP safeguard measures shall not be applied to a good originating from any underdeveloped member state. The identification of the list of underdeveloped member states shall comply with Clause 2 Article 15 of the Decree No. 10/2018/ND-CP and the RCEP.

9. Transitional RCEP safeguard measures shall not be applied for a term of 1 year from the effective date of the first elimination or reduction of customs duties on goods originating from member states as committed in the RCEP.

10. No transitional RCEP safeguard measure shall be applied again to the imported good that has been subject to a transitional RCEP safeguard measure, for a period of time equal to the duration of the previous transitional RCEP safeguard measure or one year since the expiry of such measure, whichever is longer.

Article 13. Notification and consultation

1. The investigating authority is obligated no notify in writing to member states in the following cases:

a) The Minister of Industry and Trade decides on investigating the application of transitional RCEP safeguard measures;

b) The Minister of Industry and Trade decides on terminating the investigation;

c) The investigating authority issues a draft preliminary investigation conclusion, draft final investigation conclusion;

d) The Minister of Industry and Trade decides on applying provisional transitional RCEP safeguard measures, applying, or extending the duration of application of, transitional RCEP safeguard measures;

dd) The Minister of Industry and Trade decides on amending and supplementing the application of provisional transitional RCEP safeguard measures, or amending and supplementing the application of, or extension of the duration of application of, transitional RCEP safeguard measures.

2. A written notice specified at Point a Clause 1 of this Article must following contents:

a) Information describing imported goods eligible for special preferential import duty rates under the RCEP that are subject to investigation for application of transitional RCEP safeguard measures, covering names, goods headings and special preferential import duty rates under the Special Preferential Import Tariff for the implementation of the RCEP;

b) Summary reasons for investigation as decided by the Minister of Industry and Trade;

c) The date on which the Minister of Industry and Trade decides on investigating and the investigation period.

3. A written notice specified at Points c and d Clause 1 of this Article must following contents:

a) Information describing imported goods eligible for special preferential import duty rates under the RCEP that are subject to investigation for application of transitional RCEP safeguard measures, covering names, goods headings and special preferential import duty rates under the Special Preferential Import Tariff for the implementation of the RCEP;

b) Evidence on serious injury or threat of serious injury to the domestic industry caused by the increased import of goods originating from member states subject to investigation due to the elimination or reduction of customs duties under the RCEP;

c) Information describing the proposed provisional transitional RCEP safeguard measures and transitional RCEP safeguard measures;

d) The date on which the proposed provisional transitional RCEP safeguard measures and transitional RCEP safeguard measures are proposed, expected application period and the roadmap for gradually loosening the transitional RCEP safeguard measures;

dd) Evidence shows that the domestic industry is adjusting in case the Minister of Industry and Trade decides on extending the application duration of transitional RCEP safeguard measures.

4. A written notice specified at Point dd Clause 1 of this Article must following contents:

a) Information describing imported goods eligible for special preferential import duty rates under the RCEP that are subject to investigation for application of transitional RCEP safeguard measures, covering names, goods headings and special preferential import duty rates under the Special Preferential Import Tariff for the implementation of the RCEP;

dd) The amendments and supplements of the application of provisional transitional RCEP safeguard measures, or amendments and supplements of the application of, or extension of the duration of application of, transitional RCEP safeguard measures.

5. The investigating authority is obligated to send written notifications to member states of the RCEP before the Minister of Industry and Trade decides on applying the provisional transitional RCEP safeguard measures.

6. The investigating authority is obligated to provide member states copies or addresses of the websites disclosing reports on the investigation. Such reports must be made in Vietnamese language.

7. The consultation at requested of related parties in the investigation for application or consideration for extension of the application period of transitional RCEP safeguard measures shall comply with Clause 1 Article 13 of the Decree No. 10/2018/ND-CP.

            Article 14. Compensation

1. Procedures for compensation in case Vietnam investigates, applies, or extends the application period of, transitional RCEP safeguard measures shall be carried out in accordance with Article 7.7 of the RCEP.

2. The competence to carry out procedures for compensation shall comply with Clause 3 Article 98 of the Law on Foreign Trade Management.

 

Chapter IV

IMPLEMENTATION PROVISIONS

 

             Article 15. Effect

This Circular takes effect on May 08, 2022./.

 

 

THE MINISTER

 

 

Nguyen Hong Dien

 

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch LuatVietnam
download Circular 07/2022/TT-BCT DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

download Circular 07/2022/TT-BCT PDF
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

tin liên quan
văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi