Thông tư 74/2021/TT-BTC sửa đổi Thông tư 261/2016 về phí, lệ phí hàng hải

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 74/2021/TT-BTC

Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2021

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 261/2016/TT-BTC NGÀY 14 THÁNG 11 NĂM 2016 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH QUY ĐỊNH VỀ PHÍ, LỆ PHÍ HÀNG HẢI VÀ BIỂU MỨC THU PHÍ, LỆ PHÍ HÀNG HẢI

____________

Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị quyết số 124/2020/QH14 ngày 11 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế;

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 261/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 261/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải
1. Bổ sung Khoản 3 Điều 3 như sau:
“3. Phương tiện thủy nội địa (trừ phương tiện mang cấp đăng kiểm VR-SB có tổng dung tích từ 500 GT trở lên) hoạt động vận tải nội địa; phương tiện thủy nội địa hoạt động vận tải trên các tuyến đường thủy theo Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia về vận tải đường thủy khi vào, rời khu vực hàng hải thực hiện nộp phí, lệ phí theo quy định tại Thông tư số 248/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí áp dụng tại cảng, bến thủy nội địa. Phương tiện hoạt động trên tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo nộp phí, lệ phí theo quy định tại Chương III Thông tư này.”
2. Sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản của Điều 7 như sau:
a) Bổ sung điểm dđiểm đ khoản 2 như sau:
“d) Tàu thuyền chuyển tải dầu tại Vịnh Vân Phong - Khánh Hòa áp dụng mức thu như sau:

Thời gian áp dụng

Mức thu phí

1. Từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021

Bằng 50% mức thu phí quy định tại khoản 1 Điều này

2. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023

Bằng 80% mức thu phí quy định tại khoản 1 Điều này

3. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 trở đi

Bằng mức thu phí quy định tại khoản 1 Điều này

đ) Tàu thuyền chở công-ten-nơ xuất, nhập khẩu, trung chuyển vào, rời các bến cảng trên sông Cái Mép - Thị Vải có tổng dung tích từ 50.000 GT trở lên áp dụng mức thu như sau:

Thời gian áp dụng

Mức thu phí

1. Từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021

Bằng 60% mức thu phí quy định tại khoản 1 Điều này

2. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023

 

- Tàu thuyền có tổng dung tích từ 50.000 GT đến dưới 80.000 GT

Bằng mức thu phí quy định tại khoản 1 Điều này

- Tàu thuyền có tổng dung tích từ 80.000 GT trở lên

Bằng 80% mức thu phí quy định tại khoản 1 Điều này

3. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 trở đi

Bằng mức thu phí quy định tại khoản 1 Điều này

b) Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 như sau:
“3. Người nộp phí được miễn phí trọng tải tàu, thuyền trong các trường hợp sau:
a) Tàu thuyền vào, rời khu vực hàng hải để: (i) tránh bão, tránh thời tiết xấu không đảm bảo an toàn cho tàu thuyền, cấp cứu bệnh nhân mà không xếp dỡ hàng hóa, không đón, trả khách; (ii) chuyển giao người, tài sản, tàu thuyền cứu được trên biển không gắn với hoạt động thương mại theo xác nhận của cảng vụ hàng hải; (iii) tham gia tìm kiếm cứu nạn, phòng chống lụt bão, thiên tai, bảo vệ chủ quyền biển, đảo theo lệnh điều động hoặc được sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
b) Tàu thuyền của lực lượng vũ trang nước ngoài đến khu vực hàng hải để vận chuyển khí tài, trang thiết bị, vật tư, phụ tùng mua sắm hoặc hàng viện trợ cho lực lượng vũ trang nhân dân; thăm chính thức hoặc xã giao theo lời mời của Nhà nước Việt Nam; tàu chở thanh thiếu niên nước ngoài đến khu vực hàng hải để giao lưu văn hóa, thể thao theo lời mời của cơ quan cấp Bộ, cơ quan ngang Bộ thuộc Chính phủ Việt Nam.
c) Xuồng hoặc ca nô của tàu mẹ chở khách neo tại khu nước, vùng nước chở hành khách vào, rời cảng.
d) Sà lan Lash hoạt động tại khu vực hàng hải cùng tàu Lash.
đ) Tàu thuyền quá cảnh đi Campuchia.
e) Tàu thuyền xuất cảnh đi Campuchia qua cửa khẩu Vĩnh Xương - Thường Phước được cảng vụ đường thủy nội địa làm thủ tục cho tàu thuyền tại bến, cảng thủy nội địa trước đó và đã thu phí, lệ phí áp dụng tại bến, cảng thủy nội địa theo quy định tại Thông tư số 248/2016/TT-BTC.
g) Tàu thuyền hành trình đến vị trí kiểm dịch hoặc cách ly tại khu vực hàng hải khác (nơi có đủ điều kiện kiểm dịch do cơ quan có thẩm quyền quy định) theo điều động của cảng vụ hàng hải để phục vụ công tác phòng, chống, kiểm dịch trong thời gian công bố dịch bệnh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.”
3. Sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản của Điều 8 như sau:
a) Bổ sung điểm dĐiểm đ Khoản 2 như sau:
“d) Tàu thuyền chuyển tải dầu tại Vịnh Vân Phong - Khánh Hòa áp dụng mức thu như sau:

Thời gian áp dụng

Mức thu phí

1. Từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021

Bằng 50% mức thu phí quy định tại khoản 1 Điều này

2. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023

Bằng 80% mức thu phí quy định tại khoản 1 Điều này

3. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 trở đi

Bằng mức thu phí quy định tại khoản 1 Điều này

đ) Tàu thuyền chở công-ten-nơ xuất, nhập khẩu, trung chuyển vào, rời các bến cảng trên sông Cái Mép - Thị Vải có tổng dung tích từ 50.000 GT trở lên áp dụng mức thu như sau:

Thời gian áp dụng

Mức thu phí

1. Từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021

Bằng 60% mức thu phí quy định tại khoản 1 Điều này

2. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023

 

- Tàu thuyền có tổng dung tích từ 50.000 GT đến dưới 80.000 GT

Bằng mức thu phí quy định tại khoản 1 Điều này

- Tàu thuyền có tổng dung tích từ 80.000 GT trở lên

Bằng 80% mức thu phí quy định tại khoản 1 Điều này

3. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 trở đi

Bằng mức thu phí quy định tại khoản 1 Điều này

b) Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 như sau:
“3. Người nộp phí được miễn phí bảo đảm hàng hải đối với tàu, thuyền trong các trường hợp sau:
a) Xuồng hoặc ca nô của tàu mẹ chở khách neo tại khu vực hàng hải được phép thực hiện vận chuyển khách vào, rời cảng biển.
b) Tàu thuyền vào, rời khu vực hàng hải để: (i) tránh bão, tránh thời tiết xấu không đảm bảo an toàn cho tàu thuyền, cấp cứu bệnh nhân mà không xếp dỡ hàng hóa, không đón, trả khách; (ii) chuyển giao người, tài sản, tàu thuyền cứu được trên biển không gắn với hoạt động thương mại theo xác nhận của cảng vụ hàng hải; (iii) tham gia tìm kiếm cứu nạn, phòng chống lụt bão, thiên tai theo lệnh điều động hoặc được sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; (iv) tàu thuyền đang hành trình trên biển phải xin vào cảng biển vì mục đích tránh bão mà không xếp dỡ hàng hóa, không đón, trả khách.
c) Tàu thuyền đang hoạt động tại khu vực hàng hải phải di chuyển sang khu vực hàng hải khác theo điều động của cảng vụ hàng hải để tránh bão khẩn cấp:
- Trường hợp sau khi tránh bão quay lại khu vực hàng hải ban đầu để tiếp tục làm hàng thì không thu phí bảo đảm hàng hải lượt vào, lượt rời tại khu vực hàng hải nơi tàu đến tránh bão; lượt rời tại khu vực hàng hải nơi tàu đi tránh bão và lượt vào khu vực hàng hải ban đầu khi tàu thuyền quay lại làm hàng.
- Trường hợp sau khi tránh bão không quay lại khu vực hàng hải ban đầu để tiếp tục làm hàng thì không thu phí bảo đảm hàng hải lượt vào, lượt rời tại khu vực hàng hải nơi tàu đến tránh bão và lượt rời tại khu vực hàng hải nơi tàu đi tránh bão.
d) Tàu thuyền của lực lượng vũ trang nước ngoài đến khu vực hàng hải để thăm chính thức hoặc xã giao theo lời mời của Nhà nước Việt Nam; tàu chở thanh thiếu niên nước ngoài đến khu vực hàng hải để giao lưu văn hóa, thể thao theo lời mời của cơ quan cấp Bộ, cơ quan ngang Bộ thuộc Chính phủ Việt Nam.
đ) Tàu thuyền xuất cảnh đi Campuchia qua cửa khẩu Vĩnh Xương - Thường Phước được cảng vụ đường thủy nội địa làm thủ tục cho tàu thuyền tại bến, cảng thủy nội địa trước đó và đã thu phí, lệ phí áp dụng tại bến, cảng thủy nội địa theo quy định tại Thông tư số 248/2016/TT-BTC.
e) Tàu thuyền hành trình đến vị trí kiểm dịch hoặc cách ly tại khu vực hàng hải khác (nơi có đủ điều kiện kiểm dịch do cơ quan có thẩm quyền quy định) theo điều động của cảng vụ hàng hải để phục vụ công tác phòng, chống, kiểm dịch trong thời gian công bố dịch bệnh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.”
4. Sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản của Điều 9 như sau:
a) Bổ sung Điểm e khoản 1 như sau:
“e) Tàu thuyền chuyển tải dầu tại Vịnh Vân Phong - Khánh Hòa áp dụng mức thu như sau:

Thời gian áp dụng

Mức thu phí

1. Từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021

Bằng 50% mức thu phí quy định tại điểm a, điểm b và điểm c khoản 1 Điều này

2. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023

Bằng 80% mức thu phí quy định tại điểm a, điểm b và điểm c khoản 1 Điều này

3. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 trở đi

Bằng mức thu phí quy định tại khoản 1 Điều này

b) Sửa đổi, bổ sung Điểm h Khoản 1 như sau:
“h) Người nộp phí được miễn phí sử dụng vị trí neo, đậu đối với tàu, thuyền trong các trường hợp sau:
- Chờ thủy triều ở vùng nước cảng trước khi cập cảng.
- Chờ trời sáng theo lệnh của cảng vụ hàng hải do quy định hạn chế chạy đêm.
- Tránh bão, tránh thời tiết xấu không đảm bảo an toàn cho hành trình của tàu hoặc cấp cứu bệnh nhân hoặc bàn giao người cứu được trên biển mà không xếp dỡ hàng hóa, không đón, trả khách theo xác nhận của cảng vụ hàng hải.
- Tàu thuyền tham gia tìm kiếm cứu nạn, phòng chống lụt bão, thiên tai theo lệnh điều động hoặc được sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền kể từ thời điểm được huy động tham gia vụ việc cho đến khi kết thúc vụ việc.
- Tàu thuyền trong thời gian phải neo chờ để thực hiện việc kiểm dịch y tế trước khi đưa tàu thuyền vào cầu cảng thực hiện xếp, dỡ hàng hóa, đón, nhận trả khách hoặc trong thời gian tàu thuyền bị buộc phải neo đậu cách ly tại vị trí chỉ định theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để phục vụ công tác phòng, chống, kiểm dịch trong thời gian công bố dịch bệnh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.”
5. Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 12 như sau:
“3. Người nộp phí được miễn phí trọng tải tàu, thuyền trong các trường hợp sau:
a) Tàu thuyền vào, rời khu vực hàng hải để: (i) tránh bão, tránh thời tiết xấu không đảm bảo an toàn cho tàu thuyền, cấp cứu bệnh nhân mà không xếp dỡ hàng hóa, không đón, trả khách; (ii) chuyển giao người, tài sản, tàu thuyền cứu được trên biển không gắn với hoạt động thương mại theo xác nhận của cảng vụ hàng hải; (iii) tham gia tìm kiếm cứu nạn, phòng chống lụt bão, thiên tai theo lệnh điều động hoặc được sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
b) Xuồng hoặc ca nô của tàu chở khách neo tại khu nước, vùng nước chở hành khách từ tàu vào bờ và ngược lại.
c) Sà lan Lash hoạt động tại khu vực hàng hải cùng tàu Lash.
d) Tàu cá và tàu thuyền thể thao của Việt Nam.
đ) Trường hợp tàu thuyền được cảng vụ hàng hải điều động sang khu vực hàng hải khác để thực hiện công tác kiểm dịch hoặc cách ly theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để phục vụ công tác phòng, chống, kiểm dịch trong thời gian công bố dịch bệnh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.”
6. Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 13 như sau:
“3. Người nộp phí được miễn phí bảo đảm hàng hải đối với tàu, thuyền trong các trường hợp sau:
a) Xuồng hoặc ca nô của tàu chở khách neo tại khu nước, vùng nước chở hành khách từ tàu vào bờ và ngược lại.
b) Tàu thuyền vào, rời khu vực hàng hải để: (i) tránh bão, tránh thời tiết xấu không đảm bảo an toàn cho tàu thuyền, cấp cứu bệnh nhân mà không xếp dỡ hàng hóa, không đón, trả khách; (ii) chuyển giao người, tài sản, tàu thuyền cứu được trên biển không gắn với hoạt động thương mại theo xác nhận của cảng vụ hàng hải; (iii) tham gia tìm kiếm cứu nạn, phòng chống lụt bão, thiên tai theo lệnh điều động hoặc được sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; (iv) tàu thuyền đang hành trình trên biển phải xin vào cảng biển vì mục đích tránh bão mà không xếp dỡ hàng hóa, không đón, trả khách.
c) Tàu thuyền đang hoạt động tại khu vực hàng hải phải di chuyển sang khu vực hàng hải khác theo điều động của cảng vụ hàng hải để tránh bão khẩn cấp:
- Trường hợp sau khi tránh bão quay lại khu vực hàng hải ban đầu để tiếp tục làm hàng thì không thu phí bảo đảm hàng hải lượt vào, lượt rời tại khu vực hàng hải nơi tàu đến tránh bão; lượt rời tại khu vực hàng hải nơi tàu đi tránh bão và lượt vào khu vực hàng hải ban đầu khi tàu thuyền quay lại làm hàng.
- Trường hợp sau khi tránh bão không quay lại khu vực hàng hải ban đầu để tiếp tục làm hàng thì không thu phí bảo đảm hàng hải lượt vào, lượt rời tại khu vực hàng hải nơi tàu đến tránh bão và lượt rời tại khu vực hàng hải nơi tàu đi tránh bão.
d) Trường hợp tàu thuyền được cảng vụ hàng hải điều động sang khu vực hàng hải khác để thực hiện công tác kiểm dịch hoặc cách ly theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để phục vụ công tác phòng, chống, kiểm dịch trong thời gian công bố dịch bệnh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.”
7. Sửa đổi, bổ sung Khoản 6 Điều 14 như sau:
“6. Người nộp phí được miễn phí sử dụng vị trí neo, đậu đối với tàu, thuyền trong các trường hợp sau:
a) Chờ thủy triều ở vùng nước cảng trước khi cập cảng.
b) Chờ trời sáng theo lệnh của cảng vụ hàng hải do quy định hạn chế chạy đêm.
c) Tránh bão, tránh thời tiết xấu không đảm bảo an toàn cho hành trình của tàu, cấp cứu bệnh nhân hoặc bàn giao người cứu được trên biển mà không xếp dỡ hàng hóa, không đón, trả khách theo xác nhận của cảng vụ hàng hải.
d) Tàu thuyền tham gia tìm kiếm cứu nạn, phòng chống lụt bão, thiên tai theo lệnh điều động hoặc được sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền kể từ thời điểm được huy động tham gia vụ việc cho đến khi kết thúc vụ việc.
đ) Tàu thuyền trong thời gian phải neo chờ để thực hiện việc kiểm dịch y tế trước khi đưa tàu thuyền vào cầu cảng thực hiện xếp, dỡ hàng hóa, đón, nhận trả khách hoặc trong thời gian tàu thuyền bị buộc phải neo đậu cách ly tại vị trí chỉ định theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để phục vụ công tác phòng, chống, kiểm dịch trong thời gian công bố dịch bệnh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.”
Điều 2. Điều khoản thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 10 năm 2021. Nội dung miễn phí (phí trọng tải tàu thuyền, phí bảo đảm hàng hải, phí sử dụng vị trí neo, đậu) đối với tàu thuyền trong thời gian phải neo chờ, neo đậu hoặc hành trình đến vị trí kiểm dịch, cách ly để phục vụ công tác phòng, chống, kiểm dịch trong thời gian công bố dịch bệnh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại điểm b khoản 2, điểm b khoản 3, điểm b khoản 4, khoản 5, khoản 6 và khoản 7 Điều 1 Thông tư này được thực hiện kể từ ngày 27 tháng 8 năm 2021.
2. Bãi bỏ điểm b khoản 2, khoản 4, khoản 5, điểm a khoản 6, khoản 7, Điểm b Khoản 8 Điều 1 Thông tư số 90/2019/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 261/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải và Thông tư số 17/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 02 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí hàng hải.
3. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật quy định viện dẫn tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo văn bản mới được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.
4. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu, hướng dẫn bổ sung./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- UBND, Sở Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Công báo;
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp);
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, CST (CST5).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Vũ Thị Mai

Thuộc tính văn bản
Thông tư 74/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 261/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 74/2021/TT-BTC Ngày đăng công báo: Đã biết
Loại văn bản: Thông tư Người ký: Vũ Thị Mai
Ngày ban hành: 27/08/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí , Giao thông , Hàng hải
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE MINISTRY OF FINANCE
-------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness 

---------------

No. 74/2021/TT-BTC

Hanoi, August 27, 2021

 

CIRCULAR

Amending and supplementing a number of articles of the Circular No. 261/2016/TT-BTC dated November 14, 2016 of the Minister of Finance on prescribing maritime charges and fees and the tariff thereof

_____________

 

Pursuant to the Law on Charges and Fees dated November 25, 2015;

Pursuant to the Government’s Decree No. 120/2016/ND-CP of August 23, 2016 on detailing and guiding the implementation of a number of articles of the Law on Charges and Fees;

Pursuant to the Government’s Decree No. 87/2017/ND-CP dated July 26, 2017, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Finance;

Pursuant to the Resolution No. 124/2020/QH14 dated November 11, 2020 of the National Assembly on the socio-economic development plan for 2021;

At the proposal of the Director of the Tax Policy Department;

The Minister of Finance promulgates the Circular on amending and supplementing a number of articles of the Circular No. 261/2016/TT-BTC dated November 14, 2016 prescribing maritime charges and fees and the tariff thereof.

Article 1. Amending and supplementing a number of articles of the Circular No. 261/2016/TT-BTC dated November 14, 2016 of the Minister of Finance on prescribing maritime charges and fees and the tariff thereof

1. To add Clause 3, Article 3 as follows:

“3. When entering and leaving maritime areas, inland waterway vehicles (except for those bearing VR-SB class notations with a total capacity of 500 GT or more each) that involve in domestic transportation operations; inland waterway vehicles that involve in transportation operations on waterway routes according to the Agreement between the Government of the Socialist Republic of Viet Nam and the Royal Government of Cambodia on Waterway Transportation shall pay charges and fees as specified the Circular No. 248/2016/TT-BTC dated November 11, 2016 of the Minister of Finance prescribing collection rates of charges and fees applied at inland waterway ports and berths and the collection, remittance, management and use thereof. Inland waterway vehicles that operate on routes of waterway transportation from a mainland shore to an island shall pay fees and charges according to Chapter III of this Circular.”

2. To amend and supplement a number of points and clauses in Article 7 as follows:

a) To add Points d and dd, Clause 2 as follows:

“d) Tankers transshipping oil at Van Phong – Khanh Hoa bay shall be subject to payment of the charge rates as follows:

Duration of application

Charge rates

1. From the effective date of this Circular until the end of December 31, 2021

Equal 50% of the charge rates specified in Clause 1 of this Article

2. From January 01, 2022 until the end of December 31, 2023

Equal 80% of the charge rates specified in Clause 1 of this Article

3. From January 01, 2024 onwards

Equal the charge rates specified in Clause 1 of this Article

 

dd) Ships with a total capacity of 50,000 GT or more each, carrying exported, imported or transshipped containers upon entering or leaving ports alongside Cai Mep - Thi Vai river shall be subject to payment of the following collection rates:

Duration of application

Charge rates

1. From the effective date of this Circular until the end of December 31, 2021

Equal 60% of the charge rates specified in Clause 1 of this Article

2. From January 01, 2022 until the end of December 31, 2023

 

- Ships with a total capacity of between 50,000 GT and under 80,000 GT each

Equal the charge rates specified in Clause 1 of this Article

- Ships with a total capacity of 80,000 GT or more each

Equal 80% of the charge rates specified in Clause 1 of this Article

3. From January 01, 2024 onwards

Equal the charge rates specified in Clause 1 of this Article

 

b) To amend and supplement Clause 3 as follows:

“3. The charge payers shall be exempted from the tonnage charges in the following cases:

a) Ships entering or leaving a maritime area to: (i) shelter from storm, bad weather conditions that may risk their safety, or provide medical emergency services to patients without handling cargoes, picking up or dropping off passengers; (ii) disembark persons, property or ships rescued at sea without involving in commercial transactions as verified by a maritime administration; (iii) participate in search and rescue, prevention and control of floods, hurricanes or natural disasters, protection of sovereignty of the sea and islands according to the dispatching call or consent from competent state agencies.

b) Ships of overseas armed forces arriving in maritime areas to transport weapons, equipment, supplies, spare parts for procurement or goods for aid for the people's armed forces; pay an official or courtesy visit to Vietnam at the invitation of its State; ships carrying foreign youths and teenagers to maritime areas to attend cultural or sports exchange programs at the invitation of ministerial or ministry-level bodies of Vietnam's Government.

c) Boats or canoes of passenger-carrying mother ships anchored at water zones, water areas that transport passengers to or from a port.

d) LASH barges operating together with LASH at a maritime area;

dd) Ships en route for Cambodia;

e) Ships departing for Cambodia across Vinh Xuong – Thuong Phuoc border gate that the inland waterway port authority has cleared at the departure inland waterway port or terminal, and for which this authority has already collected charges and fees applicable at the departure inland waterway port or terminal, according to the Circular No. 248/2016/TT-BTC.

g) Ships on their way to medical quarantine or isolation locations in other maritime areas (where medical quarantine conditions are met the requirements of a competent agency) according to the dispatch of a maritime administration for the prevention, control and medical quarantine of an epidemic during the epidemic announcement by a competent state agency.”

3. To amend and supplement a number of points and clauses in Article 8 as follows:

a) To add Points d and dd, Clause 2 as follows:

“d) Tankers transshipping oil at Van Phong – Khanh Hoa bay shall be subject to payment of the charge rates as follows:

Duration of application

Charge rates

1. From the effective date of this Circular until the end of December 31, 2021

Equal 50% of the charge rates specified in Clause 1 of this Article

2. From January 01, 2022 until the end of December 31, 2023

Equal 80% of the charge rates specified in Clause 1 of this Article

3. From January 01, 2024 onwards

Equal the charge rates specified in Clause 1 of this Article

dd) Ships with a total capacity of 50,000 GT or more each, carrying exported, imported or transshipped containers upon entering or leaving ports alongside Cai Mep - Thi Vai river shall be subject to payment of the following collection rates:

Duration of application

Charge rates

1. From the effective date of this Circular until the end of December 31, 2021

Equal 60% of the charge rates specified in Clause 1 of this Article

2. From January 01, 2022 until the end of December 31, 2023

 

- Ships with a total capacity of between 50,000 GT and under 80,000 GT each

Equal the charge rates specified in Clause 1 of this Article

- Ships with a total capacity of 80,000 GT or more each

Equal 80% of the charge rates specified in Clause 1 of this Article

3. From January 01, 2024 onwards

Equal the charge rates specified in Clause 1 of this Article

b) To amend and supplement Clause 3 as follows:

“3. The charge payers shall be exempted from the maritime safety assurance charges applicable to ships in the following cases:

a) Boats or canoes of passenger-carrying mother ships anchored at water zones, water areas that are allowed to transport passengers to or from a seaport.

b) Ships entering or leaving a maritime area to: (i) shelter from storm, bad weather conditions that may risk their safety, or provide medical emergency services to patients without handling cargoes, picking up or dropping off passengers; (ii) disembark persons, property or ships rescued at sea without involving in commercial transactions as verified by a maritime administration; (iii) participate in search and rescue, prevention and control of floods, hurricanes or natural disasters, protection of sovereignty of the sea and islands according to the dispatching call or consent from competent state agencies; (iv) ships underway at sea that request permission to enter a seaport to shelter from storms without handling cargoes, picking up or dropping off passengers.

c) Ships operating within a maritime area that have to move to another maritime area according to the dispatching call given by a maritime administration to shelter from storms in case of emergency:

- Where they have to sail back to the original maritime area after sheltering from storms to resume their cargo handling activities, they shall be entitled to exemption from the maritime safety assurance charge for the entrance or departure movement at the maritime area where they arrive to shelter from storms; for the departure movement made at the maritime area where they depart to shelter from storms and the entrance movement in the original maritime area where they return to resume their cargo handling activities.

- Where they do not have to sail back to the original maritime area after sheltering from storms to resume their cargo handling activities, they shall be entitled to exemption from the maritime safety assurance charge for the entrance or departure movement at the maritime area where they arrive to shelter from storms; for the departure movement made at the maritime area where they depart to shelter from storms.

d) Ships of overseas armed forces arriving in maritime areas to pay an official or courtesy visit to Vietnam at the invitation of its State; ships carrying foreign youths and teenagers to maritime areas to attend cultural or sports exchange programs at the invitation of ministerial or ministry-level bodies of Vietnam's Government.

dd) Ships departing for Cambodia across Vinh Xuong – Thuong Phuoc border gate that the inland waterway port authority has cleared at the departure inland waterway port or terminal, and for which this authority has already collected charges and fees applicable at the departure inland waterway port or terminal, according to the Circular No. 248/2016/TT-BTC.

e) Ships on their way to medical quarantine or isolation locations in other maritime areas (where medical quarantine conditions are met the requirements of a competent agency) according to the dispatch of a maritime administration for the prevention, control and medical quarantine of an epidemic during the epidemic announcement by a competent state agency.”

4. To amend and supplement a number of points and clauses in Article 9 as follows:

a) To add Point e, Clause 1 as follows:

“e) Tankers transshipping oil at Van Phong – Khanh Hoa bay shall be subject to payment of the charge rates as follows:

Duration of application

Charge rates

1. From the effective date of this Circular until the end of December 31, 2021

Equal 50% of the charge rates specified at Points a, b and c, Clause 1 of this Article

2. From January 01, 2022 until the end of December 31, 2023

Equal 80% of the charge rates specified at Points a, b and c, Clause 1 of this Article

3. From January 01, 2024 onwards

Equal the charge rates specified in Clause 1 of this Article

 

b) To amend and supplement Point h, Clause 1 as follows:

“h) The charge payers shall be exempted from the charges for anchorage position use in the following cases:

- Wait tides within port waters before arrival to a port.

- Wait until dawn according to the command of a maritime administration under regulations on imposition of restriction on ship underway at night.

- Shelter from storm, bad weather conditions that may risk safety for their journey, or provide medical emergency services to patients, or disembark persons rescued at sea, without handling cargoes, picking up or dropping off passengers as verified by a maritime administration.

- Ships participating in search and rescue, prevention and control of floods, hurricanes or natural disasters according to the dispatching call or consent from competent state agencies from the time at which they were mobilized to get involved in these cases to the time at which these cases come to an end.

- Ships being anchored to wait to perform the medical quarantine before entering piers for handling cargoes, picking up or dropping off passengers or being forcibly anchored for isolation at the designated location at the request of a competent agency for the prevention, control and medical quarantine of an epidemic during the epidemic announcement by a competent state agency.”

5. To amend and supplement Clause 3, Article 12 as follows:

“3. The charge payers shall be exempted from the tonnage charges in the following cases:

a) Ships entering or leaving a maritime area to: (i) shelter from storm, bad weather conditions that may risk their safety, or provide medical emergency services to patients without handling cargoes, picking up or dropping off passengers; (ii) disembark persons, property or ships rescued at sea without involving in commercial transactions as verified by a maritime administration; (iii) participate in search and rescue, prevention and control of floods, hurricanes or natural disasters according to the dispatching call or consent from competent state agencies.

b) Boats or canoes of passenger-carrying ships anchored at water zones, water areas that transport passengers from ships to the shore and vice versa.

c) LASH barges operating together with LASH at a maritime area;

d) Fishing ships and ships intended for sport of Vietnam.

dd) Ships dispatched by a maritime administration to move to another maritime area to perform the medical quarantine or isolation work at the request of a competent agency for the prevention, control and medical quarantine of an epidemic during the epidemic announcement by a competent state agency.”

6. To amend and supplement Clause 3, Article 13 as follows:

“3. The charge payers shall be exempted from the maritime safety assurance charges applicable to ships in the following cases:

a) Boats or canoes of passenger-carrying ships anchored at water zones, water areas that transport passengers from ships to the shore and vice versa.

b) Ships entering or leaving a maritime area to: (i) shelter from storm, bad weather conditions that may risk their safety, or provide medical emergency services to patients without handling cargoes, picking up or dropping off passengers; (ii) disembark persons, property or ships rescued at sea without involving in commercial transactions as verified by a maritime administration; (iii) participate in search and rescue, prevention and control of floods, hurricanes or natural disasters, protection of sovereignty of the sea and islands according to the dispatching call or consent from competent state agencies; (iv) ships underway at sea that request permission to enter a seaport to shelter from storms without handling cargoes, picking up or dropping off passengers.

c) Ships operating within a maritime area that have to move to another maritime area according to the dispatching call given by a maritime administration to shelter from storms in case of emergency:

- Where they have to sail back to the original maritime area after sheltering from storms to resume their cargo handling activities, they shall be entitled to exemption from the maritime safety assurance charge for the entrance or departure movement at the maritime area where they arrive to shelter from storms; for the departure movement made at the maritime area where they depart to shelter from storms and the entrance movement in the original maritime area where they return to resume their cargo handling activities.

- Where they do not have to sail back to the original maritime area after sheltering from storms to resume their cargo handling activities, they shall be entitled to exemption from the maritime safety assurance charge for the entrance or departure movement at the maritime area where they arrive to shelter from storms; for the departure movement made at the maritime area where they depart to shelter from storms.

d) Ships dispatched by a maritime administration to move to another maritime area to perform the medical quarantine or isolation work at the request of a competent agency for the prevention, control and medical quarantine of an epidemic during the epidemic announcement by a competent state agency.”

7. To amend and supplement Clause 6, Article 14 as follows:

“6. The charge payers shall be exempted from the anchorage charges in the following cases:

a) Wait tides within port waters before arrival to a port.

b) Wait until dawn according to the command of a maritime administration under regulations on imposition of restriction on ship underway at night.

c) Shelter from storm, bad weather conditions that may risk safety for their journey, or provide medical emergency services to patients, or disembark persons rescued at sea, without handling cargoes, picking up or dropping off passengers as verified by a maritime administration.

d) Ships participating in search and rescue, prevention and control of floods, hurricanes or natural disasters according to the dispatching call or consent from competent state agencies from the time at which they were mobilized to get involved in these cases to the time at which these cases come to an end.

dd) Ships being anchored to wait to perform the medical quarantine before entering piers for handling cargoes, picking up or dropping off passengers or being forcibly anchored for isolation at the designated location at the request of a competent agency for the prevention, control and medical quarantine of an epidemic during the epidemic announcement by a competent state agency.”

Article 2. Implementation provisions

1. This Circular takes effect on October 12, 2021. Regulations on exemption (from tonnage charges of ships, maritime safety assurance charges, charges for anchorage position use) applicable to ships being anchored or on their way to medical quarantine or isolation locations for the prevention, control and medical quarantine of an epidemic during the epidemic announcement by a competent state agency as prescribed at Point b Clause 2, Point b Clause 3, Point b Clause 4, Clause 5, Clause 6 and Clause 7, Article 1 of this Circular shall be applied from August 27, 2021.

2. To repeal Point b Clause 2, Clause 4, Clause 5, Point a Clause 6, Clause 7, Point b Clause 8, Article 1 of the Minister of Finance’s Circular No. 90/2019/TT-BTC dated December 31, 2019 on amending and supplementing a number of articles of the Circular No. 261/2016/TT-BTC dated November 14, 2016 prescribing maritime charges and fees and the tariff thereof; and the Minister of Finance’s Circular No. 17/2017/TT-BTC dated February 28, 2017 guiding the collection, remittance, management and use of maritime charges and fees.

3. In case legal normative documents mentioned herein are amended, supplemented or replaced, these amending, supplementing or replacing documents shall be applied.

4. Any problem arising in the course of implementation should be promptly reported to the Ministry of Finance for research and additional guidance./.

 

 

FOR THE MINISTER
THE DEPUTY MINISTER


 Vu Thi Mai

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!