Thông tư 100/2021/TT-BTC sửa đổi Thông tư 40/2021/TT-BTC hướng dẫn thuế GTGT, thuế TNCN và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
_______

Số: 100/2021/TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2021

THÔNG TƯ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 01/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

___________

Căn cứ Luật thuế Thu nhập cá nhân ngày 21 tháng 11 năm 2007; và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế Thu nhập cá nhân ngày 22 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Luật thuế Giá trị gia tăng ngày 03 tháng 6 năm 2008; và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế Giá trị gia tăng ngày 19 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Luật sa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 06 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng;

Căn cứ Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế;

Căn cứ Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế;

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 01/6/2021 hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 01/6/2021 của Bộ Tài chính
1. Sửa đổi Khoản 3 Điều 7 như sau:
“3. Hộ khoán đã được cơ quan thuế thông báo số thuế khoán phải nộp từ đầu năm thì hộ khoán thực hiện nộp thuế theo thông báo. Trường hợp hộ khoán đã được thông báo số thuế từ đầu năm nhưng trong năm ngừng hoặc tạm ngừng kinh doanh thì cơ quan thuế thực hiện điều chỉnh số thuế phải nộp theo hướng dẫn tại điểm b.4, điểm b.5 khoản 4 Điều 13 Thông tư này. Trường hợp hộ khoán mới ra kinh doanh trong năm (kinh doanh không đủ 12 tháng trong năm dương lịch) thì hộ khoán thuộc diện phải nộp thuế GTGT, phải nộp thuế TNCN nếu có doanh thu kinh doanh trong năm trên 100 triệu đồng; hoặc thuộc diện không phải nộp thuế GTGT, không phải nộp thuế TNCN nếu có doanh thu kinh doanh trong năm từ 100 triệu đồng trở xuống.”
2. Sửa đổi Điểm đ, Điểm e Khoản 1 Điều 8 như sau:
“đ) Tổ chức bao gồm cả chủ sở hữu Sàn giao dịch thương mại điện tử thực hiện việc khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân trên cơ sở ủy quyền theo quy định của pháp luật dân sự;
e) Cá nhân khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân là người nộp thuế trên cơ sở ủy quyền theo quy định của pháp luật dân sự.”
3. Sửa đổi Điểm c Khoản 1 Điều 9 như sau:
“c) Cá nhân chỉ có hoạt động cho thuê tài sản và thời gian cho thuê không trọn năm, nếu phát sinh doanh thu cho thuê từ 100 triệu đồng/năm trở xuống thì thuộc diện không phải nộp thuế GTGT, không phải nộp thuế TNCN. Trường hợp bên thuê trả tiền thuê tài sản trước cho nhiều năm thì mức doanh thu để xác định cá nhân phải nộp thuế hay không phải nộp thuế là doanh thu trả tiền một lần được phân bổ theo năm dương lịch.”
4. Bổ sung khoản 5 Điều 17 như sau:
“5. Xây dựng giải pháp, lộ trình cung cấp thông tin theo hình thức điện tử từ các Sàn giao dịch thương mại điện tử đến cơ quan thuế nhằm mục đích xây dựng cơ sở dữ liệu về quản lý thuế theo rủi ro, đảm bảo yêu cầu về bảo mật thông tin theo quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Sàn giao dịch thương mại điện tử. Tổng cục Thuế hướng dẫn về việc chia sẻ và cung cấp thông tin giữa cơ quan thuế và Sàn giao dịch thương mại điện tử.”
5. Bổ sung khoản 6 Điều 18 như sau:
“6. Trong trường hợp tổ chức là chủ sở hữu Sàn giao dịch thương mại điện tử không thực hiện khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân kinh doanh thông qua Sàn trên cơ sở ủy quyền theo quy định của pháp luật dân sự thì Cục Thuế phối hợp với Sàn giao dịch thương mại điện tử trong việc chia sẻ và cung cấp thông tin của cá nhân kinh doanh thông qua Sàn theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế để quản lý thuế theo quy định của pháp luật.”
Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) để nghiên cứu giải quyết./.

Nơi nhận:

- Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Văn phòng Chính phủ;

- Văn phòng Tổng bí thư;

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

- Toà án nhân dân tối cao;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Kiểm toán Nhà nước;

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);

- Công báo; Website Chính phủ;

- HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Cục Hải quan các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;

- Các đơn vị thuộc, trực thuộc BTC;

- Website Bộ Tài chính, Website Tổng cục Thuế;

- Lưu: VT, TCT (VT, DNNCN).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

Trần Xuân Hà

Thuộc tính văn bản
Thông tư 100/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 40/2021/TT-BTC ngày 01/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 100/2021/TT-BTC Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Thông tư Người ký: Trần Xuân Hà
Ngày ban hành: 15/11/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE MINISTRY OF FINANCE

_______________

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

_______________________

No. 100/2021/TT-BTC

Hanoi, November 15, 2021CIRCULAR

Amending and supplementing a number of articles of the Minister of Finance’s Circular No. 40/2021/TT-BTC of June 1, 2021, providing guidance on value-added tax, personal income tax, and tax administration for business households and business individuals

 

Pursuant to the November 21, 2007 Law on Personal Income Tax; and the November 22, 2012 Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Law on Personal Income Tax;

Pursuant to the June 3, 2008 Law on Value-Added Tax; and the June 19, 2013 Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Law on Value-Added Tax;

Pursuant to the November 26, 2014 Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Laws on Taxes;

Pursuant to the June 13, 2019 Law on Tax Administration;

Pursuant to the Government’s Decree No. 209/2013/ND-CP of December 18, 2013, detailing and guiding a number of articles of the Law on Value-Added Tax;

Pursuant to the Government’s Decree No. 12/2015/ND-CP of February 12, 2015, detailing the implementation of the Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Laws on Taxes and amending and supplementing a number of articles of the Decrees on taxes;

Pursuant to the Government’s Decree No. 126/2020/ND-CP of October 19, 2020, detailing a number of articles of the Law on Tax Administration;

Pursuant to the Government’s Decree No. 87/2017/ND-CP of July 26, 2017, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Finance;

At the proposal of the General Director of Taxation;

The Minister of Finance promulgates the Circular amending and supplementing a number of articles of Circular No. 40/2021/TT-BTC of June 1, 2021, providing guidance on value-added tax, personal income tax, and tax administration for business households and business individuals (below referred to as Circular No. 40/2021/TT-BTC).

 

Article 1. To amend and supplement a number of articles of Circular No. 40/2021/TT-BTC

1. To amend Clause 3, Article 7 as follows:

“3. Presumptive tax-applying households whose payable presumptive tax amounts are notified by tax offices from the beginning of a year shall pay taxes as notified. For presumptive tax-applying households whose payable presumptive tax amounts are notified from the beginning of a year but which cease or suspend their business activities in the year, tax offices shall adjust payable tax amounts under Points b.4 and b.5, Clause 4, Article 13 of this Circular. Presumptive tax-applying households having just commenced their business activities (having carried out business activities for less than 12 months in a calendar year) shall be liable to pay VAT, and shall pay PIT if the turnover from their business activities per year exceeds VND 100 million; or shall not be liable to pay VAT, and are not required to pay PIT if the turnover from their business activities per year is up to VND 100 million.”

2. To amend Points dd and e, Clause 1, Article 8 as follows:

“dd/ The organization being the owner of an e-commerce trading floor declares and pays taxes on behalf of the authorizing individual in accordance with the civil law;

e/ The individual declares and pays taxes on behalf of the authorizing individual in accordance with the civil law.”

3. To amend Point c, Clause 1, Article 9 as follows:

“c/ In case an individual only has asset lease activities and the lease period is shorter than a year, he/she shall not be liable to pay VAT, and is not required to pay PIT if the turnover from asset lease is up to VND 100 million per year. In case the lessee pays rental in advance for many years, the turnover level used for determining whether the individual is liable to pay taxes is the rental paid in lump sum and distributed for calendar years.”

4. To add Clause 5 to Article 17 as follows:

“5. To develop solutions and roadmaps to provide information in electronic form from e-commerce trading floors to tax offices in order to build a database on risk-based tax administration to meet the law-specified requirements on information confidentiality and facilitate operations of e-commerce trading floors. To guide the sharing and provision of information between tax offices and e-commerce trading floors.”

5. To add Clause 6 to Article 18 as follows:

“6. In case the organization being the owner of an e-commerce trading floor does not declare and pay taxes on behalf of the authorizing business individual via the floor in accordance with the civil law, the provincial-level Tax Department shall coordinate with the e-commerce trading floor in sharing and providing information of the business individual via the floor under guidance of the General Department of Taxation for performing tax administration in accordance with law.”

Article 2. This Circular takes effect on January 1, 2022.

Any problems arising in the course of implementation of this Circular should be promptly reported to the Ministry of Finance (the General Department of Taxation) for study and settlement.-

 

For the Minister of Finance

Deputy Minister

TRAN XUAN HA

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem bản dịch TTXVN. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!