Văn bản UBND lĩnh vực Thuế-Phí-Lệ phí

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 1.769 văn bản: Thuế-Phí-Lệ phí
01

Quyết định 24/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc quy định điểm thu phí, mức thu phí và tỷ lệ phân chia số thu phí thăm quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh Hà Giang

02

Công văn 16921/UBND-THKH của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc giao triển khai thực hiện Nghị định 94/2022/NĐ-CP ngày 07/11/2022 của Chính phủ

03

Công văn 53405/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế thu nhập cá nhân

04

Công văn 4203/SGDĐT-KHTC của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn thu, sử dụng học phí năm học 2022-2023 của các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

05

Công văn 52118/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về hồ sơ đăng ký người phụ thuộc thuế thu nhập cá nhân

06

Quyết định 47/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt giá thóc làm căn cứ tính và thu thuế sử dụng đất nông nghiệp bằng tiền thay thóc năm 2022

07

Nghị quyết 19/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định mức thu, nộp lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

08

Quyết định 2838/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt quyết toán phí dịch vụ chi trả chính sách trợ giúp xã hội qua bưu điện năm 2021

09
10

Nghị quyết 121/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục công lập năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

11

Quyết định 32/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Bảng đơn giá đo đạc và bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương

12
13

Quyết định 36/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc quy định Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Lai Châu

14

Quyết định 34/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà để làm căn cứ tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

15

Quyết định 34/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà và tỷ lệ (%) chất lượng còn lại của nhà chịu lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

16

Quyết định 24/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

17

Quyết định 46/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc bãi bỏ Quyết định 4764/2016/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 và Quyết định 2850/2017/QĐ-UBND ngày 07/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa

18

Quyết định 61/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định ban hành kèm theo Quyết định 76/2021/QĐ-UBND ngày 14/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh

19

Nghị quyết 17/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm học 2022-2023

20

Nghị quyết 18/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quy định cơ chế hỗ trợ học phí đối với một số đối tượng trẻ em mầm non và học sinh phổ thông của Thành phố Hà Nội năm học 2022 - 2023