Văn bản Luật Thuế-Phí-Lệ phí

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 24.357 văn bản: Thuế-Phí-Lệ phí
01

Công văn 57837/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế đối với hoạt động thanh lý tài sản

02

Công văn 57838/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc kê khai thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản của dự án đầu tư

03

Công văn 4415/TCT-DNNCN của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn thực hiện cung cấp thông tin trên Cổng dữ liệu thông tin thương mại điện tử theo quy định tại Nghị định 91/2022/NĐ-CP

04

Công văn 57306/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản lãi tiền gửi ngân hàng

05

Công văn 12299/BTC-TCT của Bộ Tài chính về việc hoàn thuế giá trị gia tăng

06

Quyết định 2438/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc phê duyệt Chương trình hành động triển khai thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030

07

Quyết định 2439/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Kế hoạch cải cách hệ thống thuế đến năm 2025

08

Thông báo 569/TB-TCT của Tổng cục Thuế về việc Công khai thông tin của tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử đáp ứng đầy đủ các tiêu chí quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư 78/2021/TT-BTC

09

Quyết định 24/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc quy định điểm thu phí, mức thu phí và tỷ lệ phân chia số thu phí thăm quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh Hà Giang

10

Công văn 56700/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP

11

Công văn 55897/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất

12

Công văn 55897/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất

13

Công văn 55346/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động kinh doanh vận tải quốc tế

14

Công văn 55347/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn kê khai thuế

15

Công văn 4205/TCT-DNNCN của Tổng cục Thuế về tổ chức triển khai việc hướng dẫn các tổ chức là chủ sở hữu Sàn giao dịch thương mại điện tử cung cấp thông tin theo quy định tại Nghị định 91/2022/NĐ-CP

16

Công văn 7204/BCT-TC của Bộ Công Thương về việc đánh giá tình hình thực hiện và đề xuất sửa đổi, bổ sung các Thông tư thu phí, lệ phí

17

Công văn 16921/UBND-THKH của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc giao triển khai thực hiện Nghị định 94/2022/NĐ-CP ngày 07/11/2022 của Chính phủ

18

Công văn 54713/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về thuế suất thuế giá trị gia tăng

19

Công văn 4185/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc khai thuế giá trị gia tăng đối với Hệ thống điện mặt trời mái nhà khác tỉnh đối với nơi đóng trụ sở chính

20

Quyết định 1795/QĐ-TCT của Tổng cục Thuế về việc ban hành Quy trình cưỡng chế tiền thuế nợ