Quyết định 1790/QĐ-TTg 2021 về Chương trình Truyền thông bình đẳng giới đến năm 2030

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1790/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN THÔNG VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI ĐẾN NĂM 2030

___________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Bình đẳng giới ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021;

Căn cứ Nghị quyết số 28/NQ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030;

Căn cứ Quyết định số 622/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt Chương trình Truyền thông về bình đẳng giới đến năm 2030 (sau đây gọi tắt là Chương trình) với các nội dung sau:

I. MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH

- Hằng năm, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân được truyền thông, phổ biến, cập nhật thông tin về pháp luật, chính sách về bình đẳng giới ít nhất 02 cuộc.

- Đến năm 2025 đạt 100% bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch, triển khai hoạt động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới hằng năm.

- Phấn đấu đến năm 2030 nhận thức về bình đẳng giới của các nhóm đối tượng trong cộng đồng tăng từ 10 - 15% so với năm 2025.

- Phấn đấu đến năm 2025 đạt ít nhất 70% cơ quan truyền thông áp dụng thí điểm và đến năm 2030 đạt 90% cơ quan truyền thông chính thức áp dụng Bộ chỉ số về giới trong truyền thông.

- Đến năm 2025 đạt 95% và đến năm 2030 đạt 100% các hương ước, quy ước của cộng đồng đã được thông qua không có sự phân biệt đối xử về giới.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Tăng cường cung cấp thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách và kết quả thực hiện công tác bình đẳng giới cho các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân. Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền phù hợp cho các nhóm đối tượng theo định kỳ và vào các đợt cao điểm hằng năm.

2. Đổi mới về hình thức và phương tiện truyền thông, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và nền tảng số, đa dạng hóa các loại hình, sản phẩm trong công tác truyền thông về bình đẳng giới.

3. Đẩy mạnh xã hội hóa công tác truyền thông, huy động nguồn lực, phương tiện và sự tham gia, hưởng ứng của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân, đặc biệt là các nhà lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, những người có uy tín và ảnh hưởng lớn trong xã hội.

4. Mở rộng và đẩy mạnh công tác giáo dục về bình đẳng giới trong gia đình, nhà trường, cộng đồng và thúc đẩy sự tham gia của trẻ em.

5. Xây dựng và áp dụng Bộ chỉ số về giới trong truyền thông; nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ truyền thông, phóng viên, biên tập viên, báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên truyền thông các ngành, các cấp.

6. Tăng cường truyền thông về luật pháp, chính sách và những thành tựu, kết quả về bình đẳng giới của Việt Nam cho các đối tác quốc tế; tích cực đấu tranh, phản bác những thông tin sai lệch về bình đẳng giới và các chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam.

7. Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bình đẳng giới, nhân rộng các mô hình truyền thông về bình đẳng giới có hiệu quả.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

- Ngân sách nhà nước được bố trí trong dự toán chi ngân sách hằng năm của bộ, ngành, địa phương theo phân cấp ngân sách hiện hành; các chương trình, dự án, đề án có liên quan khác theo quy định của pháp luật.

- Tài trợ, viện trợ quốc tế và huy động xã hội, cộng đồng và các nguồn hợp pháp khác (nếu có).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan chủ trì thực hiện:

- Hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương triển khai các nhiệm vụ của Chương trình.

- Phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan xây dựng tài liệu, văn bản, triển khai việc cung cấp, phổ biến, cập nhật thông tin, chính sách, pháp luật về bình đẳng giới đến các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân.

- Xây dựng tài liệu và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, kỹ năng, kiến thức về bình đẳng giới cho đội ngũ cán bộ làm công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, cán bộ truyền thông, cộng tác viên về bình đẳng giới các cấp.

- Đưa nội dung bình đẳng giới vào chương trình giảng dạy chính thức của hệ thống giáo dục nghề nghiệp, bồi dưỡng kiến thức giới, bình đẳng giới cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ nhà giáo và học viên trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp, cho đội ngũ cán bộ doanh nghiệp cung cấp dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và cán bộ cơ quan quản lý lao động tại địa phương.

- Hướng dẫn, triển khai chiến dịch truyền thông cao điểm về bình đẳng giới trong Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới từ 15 tháng 11 đến ngày 15 tháng 12 hằng năm.

- Hướng dẫn, phối hợp, xây dựng và nhân rộng các mô hình truyền thông có hiệu quả. Biểu dương, khen thưởng kịp thời những tổ chức, cá nhân có đóng góp tích cực và hiệu quả trong công tác truyền thông về bình đẳng giới.

- Điều tra, khảo sát, kiểm tra, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Chương trình của các bộ ngành, địa phương hằng năm; tổ chức sơ kết, tổng kết Chương trình.

2. Bộ Tài chính căn cứ vào khả năng cân đối ngân sách nhà nước tổng hợp đề xuất của các Bộ, ngành để bố trí kinh phí thường xuyên hằng năm để thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và phân cấp ngân sách nhà nước.

3. Bộ Thông tin và Truyền thông:

- Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức và các địa phương liên quan, chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí và hệ thống thông tin cơ sở đổi mới hình thức và phương tiện truyền thông, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và nền tảng số trong các hoạt động truyền thông, phổ biến, giáo dục về chủ trương, chính sách, pháp luật về bình đẳng giới.

- Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan xây dựng tài liệu tập huấn, tuyên truyền, nâng cao năng lực cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên các cơ quan báo chí, từ trung ương tới địa phương.

- Chủ trì việc vận dụng và áp dụng Bộ chỉ số về giới trong truyền thông trong các cơ quan truyền thông trung ương và địa phương.

- Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan đấu tranh, phản bác những thông tin sai lệch về bình đẳng giới và các chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm những hành vi xuất bản các ấn phẩm, sản phẩm thông tin có nội dung vi phạm chính sách bình đẳng giới.

4. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, tổ chức bồi dưỡng kiến thức cho giáo viên, giảng viên, cán bộ y tế trong trường học về sức khỏe giới tính, bình đẳng giới; đưa nội dung bình đẳng giới vào hệ thống bài giảng chính thức trong các cấp học và tổ chức giảng dạy nội dung này cho học sinh, sinh viên.

5. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì triển khai truyền thông, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình bảo đảm nguyên tắc bình đẳng giới; chỉ đạo, hướng dẫn việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng các thiết chế văn hóa, hương ước, quy ước; lồng ghép nội dung truyền thông bình đẳng giới vào các chương trình giải trí, thể thao, nghệ thuật của các cơ quan, tổ chức; phát động các phong trào tiến bộ, hạnh phúc, tôn trọng sự đa dạng và thúc đẩy sự sẻ chia.

6. Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo, triển khai thực hiện Chương trình truyền thông về dân số đến năm 2030; truyền thông về tình hình, nguyên nhân, hậu quả của mất cân bằng giới tính khi sinh; các hành vi vi phạm pháp luật về lựa chọn giới tính thai nhi.

7. Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh hợp tác quốc tế về bình đẳng giới; phối hợp tổ chức các hoạt động truyền thông, tuyên truyền về công tác bình đẳng giới của Việt Nam ở nước ngoài.

8. Thông tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Báo Nhân dân và các cơ quan thông tin đại chúng khác tăng thời lượng phát sóng, số lượng tin, bài và nâng cao chất lượng truyền thông về bình đẳng giới.

9. Ủy ban Dân tộc chủ trì tổ chức truyền thông, phổ biến, giáo dục, vận động thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới cho đồng bào dân tộc ít người; có lộ trình đào tạo cán bộ truyền thông giỏi tiếng dân tộc theo địa bàn phụ trách để phát huy hiệu quả truyền thông về bình đẳng giới; tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc ít người phát huy các phong tục, tập quán và truyền thống tốt đẹp của dân tộc phù hợp với mục tiêu bình đẳng giới.

10. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ tham gia thực hiện Chương trình, tăng cường tuyên truyền về bình đẳng giới trong ngành, theo phạm vi chức năng, nhiệm vụ đã được giao.

11. Đề nghị Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam và các tổ chức thành viên khác của Mặt trận trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, phối hợp chặt chẽ với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tham gia tổ chức triển khai Chương trình; tổ chức các hoạt động truyền thông, phổ biến kiến thức về bình đẳng giới, bạo lực trên cơ sở giới, đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về bình đẳng giới cho cán bộ hội viên, đoàn viên và cộng đồng.

12. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm:

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện Chương trình theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các bộ, ngành có liên quan.

- Đẩy mạnh xã hội hóa công tác truyền thông, huy động nguồn lực, phương tiện và sự tham gia, hưởng ứng của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân, đặc biệt là các nhà lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, những người có uy tín và ảnh hưởng lớn trong xã hội.

- Theo dõi, tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chương trình tại địa phương, báo cáo tình hình thực hiện Chương trình gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 20 tháng 12 hằng năm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, KGVX (3b)PL.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG Vũ Đức Đam

 

 

thuộc tính Quyết định 1790/QĐ-TTg

Quyết định 1790/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình Truyền thông về bình đẳng giới đến năm 2030
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1790/QĐ-TTgNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Vũ Đức Đam
Ngày ban hành:23/10/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Chính sách , Thông tin-Truyền thông
TÓM TẮT VĂN BẢN

Phấn đấu đến 2030, nhận thức về bình đẳng giới tăng 10-15% so với 2025

Ngày 23/10/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1790/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình Truyền thông về bình đẳng giới đến năm 2030.

Cụ thể, mục tiêu của chương trình như sau: phấn đấu đến năm 2030 nhận thức về bình đẳng giới của các nhóm đối tượng trong cộng đồng tăng từ 10-15% so với năm 2025; đến năm 2025 đạt 95% và đến năm 2030 đạt 100% các hương ước, quy ước của cộng đồng đã được thông qua không có sự phân biệt đối xử về giới.

Ngoài ra, phấn đấu đến năm 2025 đạt ít nhất 70% cơ quan truyền thông áp dụng thí điểm và đến năm 2030 đạt 90% cơ quan truyền thông chính thức áp dụng Bộ chỉ số về giới trong truyền thông; đến năm 2025 đạt 100% bộ,ngành, địa phương xây dựng kế hoạch, triển khai hoạt động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới hằng năm…

Để thực hiện các mục tiêu trên, các nhiệm vụ, giải pháp được đề ra như: đổi mới hình thức và phương tiện truyền thông, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và nền tảng số, đa dạng hóa các loại hình, sản phẩm trong truyền thông về bình đẳng giới; đẩy mạnh xã hội hóa công tác truyền thông; mở rộng và đẩy mạnh giáo dục bình đẳng giới trong gia đình, nhà trường, cộng đồng và thúc đẩy sự tham gia của trẻ em;…

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1790/QĐ-TTg tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
ban dich TTXVN

THE PRIME MINISTER

 

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

No. 1790/QD-TTg

 

Hanoi, October 23, 2021

 

DECISION

Approving the Program on communications about gender equality through 2030[1]

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the June 19, 2015 Law on Organization of the Government; and the November 22, 2019 Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Law on Organization of the Government and the Law on Local Administration;

Pursuant to the November 29, 2006 Law on Gender Equality;

Pursuant to the Government’s Resolution No. 01/NQ-CP of January 1, 2021, on major tasks and solutions for implementation of the 2021 socio-economic development plan and state budget estimates;

Pursuant to the Government’s Resolution No. 28/NQ-CP of March 3, 2021, promulgating the National Gender Equality Strategy for the 2021-2030 period;

Pursuant to the Prime Minister’s Decision No. 622/QD-TTg of May 10, 2017, promulgating the National Plan of Action to implement the 2030 Agenda for Sustainable Development;

At the proposal of the Minister of Labor, Invalids and Social Affairs,

DECIDES:

Article 1. To approve the Program on communications about gender equality through 2030 (below referred to as the Program) with the following contents:

I. OBJECTIVES OF THE PROGRAM

- Every year, agencies, organizations, enterprises and the people will be provided and updated with information on gender equality laws and policies at least twice.

- By 2025, all ministries, sectors and localities will formulate their annual plans on and organize activities of the Action Month for Gender Equality and Gender-based Violence Prevention and Response.

- By 2030, the awareness about gender equality of all walks of life will improve by 10-15% as compared to the 2025’s figure.

- By 2025, at least 70% of media agencies will apply on a pilot basis and, by 2030, 90% of media agencies will officially apply the Set of gender indicators in communications activities.

- By 2025, 95% and by 2030, 100% of approved village codes and conventions of the community will no longer have contents on gender-based discrimination.

II. TASKS AND SOLUTIONS

1. To intensify provision of information to and dissemination of gender equality laws, policies and outcomes among Party Committees and administrations at all levels, agencies, organizations, enterprises and the people. To organize appropriate information and public communications activities for different groups of people on a periodical basis and during peak periods every year.

2. To renew forms and media of communications, intensify the application of digital technologies and platforms, and diversify types and products in communications about gender equality.

3. To intensify the mobilization of social resources for communications activities, mobilize resources, means as well as participation and response of agencies, organizations, enterprises and the people, particularly leaders, managers, heads of agencies and organizations, and persons with prestige and influence in the society.

4. To expand and step up education about gender equality in families, schools and the community and promote the participation of children.

5. To develop and apply the Set of gender indicators in communications activities; to build the capacity of communications officers, correspondents, editors, rapporteurs, communicators and communications collaborators in all sectors and at all levels.

6. To intensify communications about gender equality laws, policies as well as achievements of Vietnam to international partners; to actively fight and refute false information about gender equality and policies of the Vietnamese Party and State.

7. To intensify inspection and supervision of the popularization and dissemination of the law on gender equality and multiply effective models of communications about gender equality.

III. FUNDS FOR IMPLEMENTATION OF THE PROGRAM

- State budget funds shall be included in annual budget expenditure estimates of ministries, sectors and localities under current regulations on state budget management decentralization; and of other related programs, projects and schemes in accordance with law.

- International donations and aid, contributions of the society and community, and other lawful sources (if any).

IV. ORGANIZATION OF IMPLEMENTATION

1. The Ministry of Labor, Invalids and Social Affairs, as the responsible agency, shall:

- Guide and urge ministries, sectors and localities to perform the tasks set forth in the Program.

- Coordinate with related agencies and organizations in preparing materials and documents and organizing the provision, dissemination and updating of information, policies and laws on gender equality to Party Committees and administrations at all levels, agencies, organizations, enterprises and the people.

- Prepare materials and provide training and further training courses for improving capacity, skills and knowledge about gender equality for officers engaged in gender equality and for the advancement of women, communications officers, and gender equality collaborators at all levels.

- Include gender equality contents in official curricula of the vocational education system, and provide gender and gender equality knowledge to Vietnamese guest workers; provide training and further training courses for teachers and trainees of vocational education institutions, officers of enterprises providing the service of sending workers abroad, and officers of local labor management authorities.

- Guide and launch the peak campaign of communications about gender equality during the Action Month on Gender Equality and Gender-based Violence Prevention and Response from November 15 to December 15 every year.

- Guide, coordinate, develop and multiply effective models of communications; promptly praise and commend organizations and individuals that have actively and effectively contributed to the work of communications about gender equality.

- Annually carry out survey and inspection, and sum up and report on results of implementation of the Program by ministries, sectors and localities; organize preliminary review and final review of implementation of the Program.

2. The Ministry of Finance shall, based on the state budget fund-balancing capacity, sum up proposals of ministries and sectors for annually allocating state budget funds reserved for current expenditures for performance of the tasks set forth in the Program in accordance with the Law on the State Budget and current regulations on state budget management decentralization.

3. The Ministry of Information and Communications shall:

- Assume the prime responsibility for, and coordinate with related ministries, sectors, agencies, organizations and localities in, directing press agencies and grassroots information systems to renew forms and media of communications, intensify the application of digital technologies and platforms in communications activities, and disseminate and educate about gender equality guidelines, policies and laws.

- Assume the prime responsibility for, and coordinate with related ministries, sectors and agencies in, preparing materials for training and public communications to build capacity for correspondents, editors and collaborators of press agencies from central to local levels.

- Assume the prime responsibility for using and applying the Set of gender indicators in communications activities of central and local media agencies.

- Assume the prime responsibility for, and coordinate with related ministries, sectors and agencies in, fighting and refuting false information on gender equality and policies of the Vietnamese Party and State; organize inspection and examination and strictly handle acts of publishing publications and information products with contents violating gender equality policies.

4. The Ministry of Education and Training shall assume the prime responsibility for organizing further training courses about sexual health and gender equality to teachers, lecturers and medical workers in schools; and include gender equality contents in official lectures in education institutions at all levels and organize the teaching of such contents for students.

5. The Ministry of Culture, Sports and Tourism shall assume the prime responsibility for carrying out communications and education about ethics and lifestyle in family in adherence to gender equality principles; direct and guide the incorporation of gender equality contents in cultural institutions, village codes and conventions; include gender equality contents in entertainment, sports and artistic programs of agencies and organizations; and launch movements for the advancement and happiness of the people, while respecting diversity and promoting information sharing.

6. The Ministry of Health shall assume the prime responsibility for, and coordinate with related agencies in, directing and organizing the implementation of the Program on communications about population through 2030; and carry out communications about the situation, causes and consequences of sex imbalance at birth, and violations regarding infant gender selection.

7. The Ministry of Foreign Affairs shall assume the prime responsibility for, and coordinate with ministries, sectors and localities in, stepping up international cooperation on gender equality; and coordinate with the latter in organizing public communications about Vietnam’s gender equality activities in foreign countries.

8. The Vietnam News Agency, Voice of Vietnam, Vietnam Television, Nhan Dan (People’s) Newspaper and other mass media agencies shall increase the time volumes for broadcasting and number of news bulletins and articles, and improve the quality of communications about gender equality.

9. The Committee for Ethnic Minority Affairs shall assume the prime responsibility for organizing communications, dissemination and education about, and mobilization for, implementation of gender equality policies and laws among ethnic minority people; set a roadmap for training communications officers who are proficient in ethnic minority languages in localities under their management so as to increase the effectiveness of communications about gender equality; and mobilize ethnic minority people to uphold their fine customs, habits and traditions in conformity with gender equality goals.

10. Ministries, ministerial-level agencies and government-attached agencies shall, within the ambit of their assigned functions and tasks, participate in implementing the Program, and intensify public communications about gender equality in their ministries and agencies.

11. The Central Committee of the Vietnam Women’s Union, the Central Committee of the Ho Chi Minh Communist Youth Union, the Vietnam General Confederation of Labor, the Central Committee of the Vietnam Farmers’ Union, the Central Committee of the Vietnam Fatherland Front, the Central Committee of the Vietnam Association of the Elderly, and other member organizations of the Front shall, within the ambit of their functions and tasks, closely coordinate with the Ministry of Labor, Invalids and Social Affairs in organizing the implementation of the Program; organize communications and dissemination of knowledge about gender equality and gender-based violence, and step up communications and education activities with a view to raising awareness about gender equality for their members and the community.

12. Provincial-level People’s Committees shall:

- Work out plans on and organize the implementation of the Program under guidance of the Ministry of Labor, Invalids and Social Affairs and related ministries and sectors.

- Step up the mobilization of social resources for communications activities, and mobilize resources, means as well as participation and response of agencies, organizations, enterprises and the people, particularly leaders, managers, heads of agencies and organizations, and persons with prestige and influence in the society.

- Monitor and organize the inspection and supervision of implementation of the Program in their localities and send reports on implementation of the Program to the Ministry of Labor, Invalids and Social Affairs before December 20 every year.

Article 2. This Decision takes effect on the date of its signing.

Article 3. Ministers, heads of ministerial-level agencies, heads of government-attached agencies, chairpersons of provincial-level People’s Committees, and related agencies, organizations and individuals shall implement this Decision.-

For the Prime Minister
Deputy Prime Minister
VU DUC DAM

 

[1] Công Báo Nos 925-926 (31/10/2021)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem bản dịch TTXVN.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
Công báo tiếng Anh
download Decision 1790/QD-TTg DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

download Decision 1790/QD-TTg PDF
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

tin liên quan
văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi