Văn bản Luật Thông tin-Truyền thông

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 4.155 văn bản: Thông tin-Truyền thông
01

Thông tư 19/2022/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất"

02

Thông tư 17/2022/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối IoT băng hẹp E-UTRA - Phần truy nhập vô tuyến"

03

Thông tư 18/2022/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị âm thanh không dây dải tần từ 25 MHz đến 2000 MHz"

04

Thông tư 20/2022/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất"

05

Thông tư 21/2022/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phơi nhiễm trường điện từ của các trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng"

06

Công văn 4747/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc rà soát việc triển khai phủ sóng băng rộng di động

07

Quyết định 1552/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan Nhà nước trên môi trường mạng

08

Quyết định 2172/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Chuyển đổi số và Truyền thông, trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định

09

Quyết định 2118/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Kinh tế số và Xã hội số

10

Quyết định 62/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Thuận

11

Quyết định 3710/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đảm bảo An toàn thông tin mạng của Bộ Giáo dục và Đào tạo

12

Công văn 3825/UBND-NC của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tiếp tục triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin và báo cáo kết quả thực hiện một số nội dung Luật Tiếp cận thông tin

13

Quyết định 2136/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc tổ chức lại Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông và đổi tên thành Trung tâm Chuyển đổi số và Truyền thông, trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông

14

Công văn 6615/BYT-KCB của Bộ Y tế về việc hưởng ứng Tuần lễ truyền thông phòng, chống kháng thuốc 2022

15

Quyết định 3671/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ của Bộ Giáo dục và Đào tạo

16

Kế hoạch 347/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc thực hiện Đề án "Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

17

Quyết định 2216/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Quy chế Hoạt động của Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng Bộ Tư pháp

18

Quyết định 43/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành và khai thác cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Đắk Nông

19

Công văn 4530/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc triển khai thực hiện Thông tư 14/2022/TT-BTTTT

20

Công văn 4528/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc triển khai thực hiện Thông tư 15/2022/TT-BTTTT