Văn bản Luật Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 1.527 văn bản: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật
01

Quyết định 1478/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai Phong trào thi đua "Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí"

02

Quyết định 4683/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc khen thưởng thành tích trong tổ chức các hoạt động của Hội Quy hoạch phát triển đô thị Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2017 - 2022

03
04

Công văn 3932/UBND-BTĐ của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022

05

Quyết định 4572/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện và tham gia phong trào thi đua "Người công giáo Thủ đô xây dựng và bảo vệ Tổ quốc" nhiệm kỳ 2017 - 2022

06

Công văn 1999/UBDT-TCCB của Ủy ban Dân tộc về việc tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 của Ủy ban Dân tộc

07

Hướng dẫn 194/HD-HĐKHSK của Hội đồng Khoa học, sáng kiến tỉnh Thừa Thiên Huế về việc đánh giá, công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của đề tài, sáng kiến phục vụ công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

08

Quyết định 36/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 8 của Quy chế công tác thi đua, khen thưởng ban hành kèm theo Quyết định 11/2021/QĐ-UBND ngày 29/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam

09

Quyết định 55/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế

10

Quyết định 4521/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc khen thưởng Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường Đại học, Học viện trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2022

11

Quyết định 2256/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 Khu vực thi đua khối cơ quan tư pháp các tỉnh miền núi biên giới phía Bắc

12

Quyết định 2255/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 Khu vực thi đua các tỉnh miền Tây Nam Bộ

13

Quyết định 2247/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc cử Trưởng, Phó trưởng Cụm thi đua khối các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp năm 2023

14

Quyết định 2254/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 Khu vực thi đua khối cơ quan Tư pháp các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

15

Hướng dẫn 12030/HD-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc khen thưởng thành tích trong Phong trào thi đua “Ngành Giao thông vận tải chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025

16

Quyết định 2248/QĐ-BTP của Bộ Tư Pháp về việc cử Trưởng, Phó Trưởng khu vực thi đua khối các cơ quan Tư pháp địa phương năm 2023

17

Quyết định 2252/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 Khu vực thi đua khối cơ quan tư pháp các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc

18

Quyết định 2250/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 Khu vực thi đua khối cơ quan tư pháp các thành phố trực thuộc Trung ương

19

Quyết định 2253/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 Khu vực thi đua khối cơ quan tư pháp các tỉnh Đồng Bằng Bắc Bộ

20

Quyết định 2257/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 Khu vực thi đua khối cơ quan tư pháp các tỉnh Bắc Trung Bộ