Quyết định 1011/QĐ-BTNMT 2022 Kế hoạch tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 20 năm thành lập Bộ Tài nguyên và Môi trường (2002 - 2022)

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

____________

Số: 1011/QĐ-BTNMT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 20 năm thành lập Bộ Tài nguyên và Môi trường (2002 - 2022)

_____________

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Nghị định số 145/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài;

Căn cứ Quyết định số 382/QĐ-BTNMT ngày 01 tháng 3 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thành lập Ban Tổ chức và các Tiểu ban giúp việc Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Chánh Văn phòng Bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 20 năm thành lập Bộ Tài nguyên và Môi trường (2002 - 2022).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để chỉ đạo);

- Các Thứ trưởng (để chỉ đạo);

- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ;

- Giám đốc các Sở TNMT;

- Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn TNCS HCM Bộ;

- Lưu: VT, VPB, TCCB.

BỘ TRƯỞNG

Trần Hồng Hà

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

_________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________

KẾ HOẠCH

Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 20 năm thành lập Bộ Tài nguyên và Môi trường (2002 - 2022)
(Kèm theo Quyết định số 1011/QĐ-BTNMT ngày 16 tháng 5 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

_________________

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

- Tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò, tiềm năng, lợi thế cũng như thành tích đóng góp của ngành tài nguyên và môi trường đối với công cuộc bảo vệ, xây dựng, phát triển đất nước. Trong bối cảnh nền kinh tế nước ta đang gặp những khó khăn nhất định và đang đứng trước nhiều thách thức, ngành tài nguyên và môi trường phải xác định và đặt quyết tâm cao cùng gánh vác trách nhiệm với Đảng, Quốc hội, Chính phủ và nhân dân cả nước vượt qua những khó khăn thách thức, thực hiện tốt nhiệm vụ của mình để góp phần xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, phát triển, phục vụ nhân dân.

- Thông qua các hoạt động Kỷ niệm 20 năm thành lập Bộ để nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước của toàn ngành. Đồng thời, nâng cao ý thức, nhận thức của các cấp, các ngành và cộng đồng về vị trí, vị thế, vai trò và sự đóng góp của ngành cho nền kinh tế quốc dân, tăng cường bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; tiếp tục đổi mới, nắm bắt kịp thời cơ và thuận lợi, tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong toàn ngành để tài nguyên và môi trường thực sự là một trong những trụ cột của sự phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững.

- Tiếp tục giáo dục truyền thống lịch sử hình thành và phát triển của ngành tài nguyên và môi trường; thi đua yêu ngành, yêu nghề và phát huy tinh thần đoàn kết, gắn kết giữa Trung ương và địa phương; đóng góp xây dựng phát triển ngành tài nguyên và môi trường nói riêng, công cuộc phát triển đất nước nói chung trong giai đoạn mới.

- Tuyên truyền, nhân rộng vị thế của ngành tài nguyên và môi trường, qua đó, nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc cùng nâng cao ý thức và hành động bảo vệ, khai thác, sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

- Huy động sức mạnh nội lực và tổng hợp của các lĩnh vực thuộc ngành tài nguyên và môi trường như: đất đai, tài nguyên nước, khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu, môi trường, địa chất và khoáng sản, đo đạc và bản đồ, biển và hải đảo, viễn thám và hệ thống Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; huy động nguồn lực và sự đóng góp của cộng đồng xã hội trong việc quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường.

- Khẳng định sự đóng góp to lớn của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành tài nguyên và môi trường trong 20 năm qua. Đồng thời, tiếp tục kêu gọi, động viên sự đóng góp về công sức, trí lực, trí tuệ của cán bộ, công nhân viên chức toàn ngành trong giai đoạn tiếp theo.

2. Yêu cầu

- Đảm bảo tính trang trọng, thiết thực, nêu cao ý nghĩa giáo dục truyền thống lịch sử, quá trình hình thành, phát triển và đổi mới ngành tài nguyên và môi trường trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành tài nguyên và môi trường và cộng đồng xã hội.

- Đảm bảo an toàn, tiết kiệm, tránh phô trương hình thức; bảo đảm đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

- Tăng cường sự đoàn kết gắn bó giữa các tập thể và cá nhân trong ngành tài nguyên và môi trường để cùng xây dựng, phát triển ngành tài nguyên và môi trường lên tầm cao mới.

- Huy động sự tham gia tích cực, có trách nhiệm của đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vào các hoạt động Kỷ niệm như: Phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 20 năm thành lập Bộ Tài nguyên và Môi trường; hoạt động thể thao văn nghệ, hội thảo; triển lãm thành tựu xây dựng và phát triển ngành; tuyên truyền và truyền thông về ngành, công tác nghiên cứu lịch sử và giáo dục truyền thống cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành ... tạo chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành đối với việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

II. Các hoạt động Kỷ niệm 20 năm thành lập Bộ Tài nguyên và Môi trường (2002 - 2022)

1. Hoạt động tuyên truyền, truyền thông

Tiểu ban Nội dung, Tuyên truyền thực hiện các hoạt động truyên truyền, truyền thông theo nội dung tại Quyết định số 547/QĐ-BTNMT ngày 22/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

2. Hội diễn văn nghệ, thể thao chào mừng

Công đoàn Bộ chủ trì xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động thể thao; Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Bộ chủ trì xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động văn nghệ.

3. Hội nghị, Hội thảo tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2011 - 2021 và định hướng đến năm 2030 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Vụ Khoa học và Công nghệ chủ trì; Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường cùng các đơn vị liên quan phối hợp thực hiện tổ chức hội nghị, hội thảo theo nội dung quy định tại Quyết định số 157/QĐ-BTNMT ngày 21/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt Kế hoạch tổ chức hội nghị, hội thảo tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2011 - 2021 và định hướng đến năm 2030 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

4. Triển lãm lịch sử hình thành, phát triển và đổi mới ngành tài nguyên và môi trường trong xu thế chuyển đổi số phục vụ phát triển bền vững đất nước

a) Thời gian: ngày 05/08/2022.

b) Địa điểm: Trung tâm Hội nghị quốc gia, số 1 đại lộ Thăng Long, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

c) Đơn vị thực hiện: Các đơn vị quản lý nhà nước của Bộ nghiên cứu, xây dựng kế hoạch triển lãm về thành tựu của lĩnh vực trong chặng đường phát triển vừa qua (bao gồm ở Trung ương và địa phương); đăng ký nhu cầu về diện tích phục vụ cho các hoạt động triển lãm. Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường tổng hợp nội dung, Văn phòng Bộ bố trí mặt bằng triển lãm, Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường phối hợp tổ chức.

5. Công tác thi đua, khen thưởng

a) Nội dung

- Phát động phong trào thi đua khen thưởng nhân dịp Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Bộ.

- Xây dựng hồ sơ đề nghị khen thưởng cho Bộ và các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong và ngoài Bộ Tài nguyên và Môi trường có nhiều đóng góp quan trọng trong giai đoạn 2002 - 2022.

- Xây dựng kịch bản và tổ chức thực hiện tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tại Lễ mít tinh Kỷ niệm 20 năm thành lập Bộ.

b) Đơn vị chủ trì: Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền.

c) Đơn vị phối hợp: các đơn vị trong toàn ngành.

6. Lễ mít tinh Kỷ niệm 20 năm thành lập Bộ

a) Nội dung: Ôn lại truyền thống lịch sử hình thành, dấu mốc phát triển của các lĩnh vực trong ngành tài nguyên và môi trường; đồng thời, tri ân những đóng góp, khơi dậy lòng tự hào, động viên, khích lệ các thế hệ cán bộ, công chức, người lao động phấn đấu hoàn thành mục tiêu đặt ra của ngành, góp phần vào sự nghiệp phát triển đất nước.

b) Thời gian: 01 buổi, ngày 05/8/2022.

c) Địa điểm: Trung tâm Hội nghị quốc gia, số 1 đại lộ Thăng Long, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

d) Hình thức: Trực tiếp và trực tuyến.

đ) Số lượng: 600 đại biểu.

e) Thành phần:

- Lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ; Lãnh đạo các Bộ, ban ngành, các tổ chức chính trị - xã hội; Lãnh đạo các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương; các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước; cơ quan báo chí; Lãnh đạo các tổ chức quốc tế và Giám đốc các Sở TN&MT.

- Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường các thời kỳ; Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ các thời kỳ; Chủ tịch Công đoàn Bộ, Bí thư Đoàn thanh niên Bộ, Hội Cựu chiến binh Bộ.

III. Kinh phí

Kinh phí cho các hoạt động Kỷ niệm 20 năm thành lập Bộ được lấy từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn hợp pháp khác.

IV. Tổ chức thực hiện

1. Căn cứ Kế hoạch này, các Tiểu ban: Nội dung, tuyên truyền và Hậu cần, khánh tiết phân công, chỉ đạo các thành viên và các đơn vị triển khai thực hiện đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả; tạo không khí phấn khởi, khơi dậy niềm tự hào, tinh thần yêu ngành, yêu nghề gắn với thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị và của toàn ngành năm 2022 và các năm tiếp theo.

2. Trưởng, Phó các Khối, Cụm thi đua; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương tổ chức thực hiện các nội dung được giao tại Kế hoạch và phân công của các Trưởng Tiểu ban.

Trong quá trình triển khai thực hiện, các đơn vị báo cáo thường xuyên, kịp thời Trưởng Tiểu ban và với Lãnh đạo Bộ phụ trách, đồng thời gửi Văn phòng Bộ để báo cáo Bộ trưởng xem xét, quyết định./.

thuộc tính Quyết định 1011/QĐ-BTNMT

Quyết định 1011/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 20 năm thành lập Bộ Tài nguyên và Môi trường (2002 - 2022)
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trườngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1011/QĐ-BTNMTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Hồng Hà
Ngày ban hành:16/05/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tài nguyên-Môi trường
TÓM TẮT VĂN BẢN

Kế hoạch tổ chức Kỷ niệm 20 năm thành lập Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày 16/5/2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ra Quyết định 1011/QĐ-BTNMT ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 20 năm thành lập Bộ tài nguyên và Môi trường (2002-2022).

Theo đó, mục đích của Kế hoạch nhằm tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò, tiềm năng, lợi thế cũng như thành tích đóng góp của ngành tài nguyên và môi trường đối với công cuộc bảo vệ, xây dựng, phát triển đất nước; tuyên truyền, nhân rộng vị thế của ngành tài nguyên và môi trường, qua đó, nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc cùng nâng cao ý thức và hành động bảo vệ, khai thác, sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu;…

Bên cạnh đó, các hoạt động Kỷ niệm 20 năm thành lập Bộ Tài nguyên và Môi trường bao gồm: hoạt động tuyên truyền, truyền thông; hội diễn văn nghệ, thể thao chào mừng; hội nghị, hội thảo tổng kết hoạt dộng khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2021 và định hướng đến năm 2030 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;… Ngoài ra, kinh phí cho các hoạt động Kỷ niệm 20 năm thành lập Bộ được từ nguồn ngân sách Nhà nước và các nguồn hợp pháp khác.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1011/QĐ-BTNMT tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi