Văn bản Luật Tài nguyên-Môi trường

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 6.976 văn bản: Tài nguyên-Môi trường
01

Quyết định 245/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố Cần Thơ trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

02

Thông tư 07/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định

03

Kế hoạch 54/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc thực hiện Nghị quyết 72/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về tăng cường công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An

04

Nghị định 02/2023/NĐ-CP của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước

05

Quyết định 214/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc thành lập Ban Kiểm soát Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Bình Thuận

06

Quyết định 622/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc kiện toàn tổ chức và hoạt động Quỹ phòng, chống thiên tai Thành phố Hà Nội

07
08

Quyết định 237/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt Kế hoạch hoạt động năm 2023 Dự án hỗ trợ kỹ thuật "Quản lý rừng bền vững và Bảo tồn đa dạng sinh học (VFBC)" tỉnh Nghệ An

09

Công văn 753/BGTVT-KCHT của Bộ Giao thông Vận tải về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện Chương trình tổng thể phòng chống thiên tai quốc gia

10

Công văn 499/UBND-NN của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc thực hiện báo cáo bộ chỉ thị môi trường tỉnh Nghệ An

11

Quyết định 353/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Đường giao thông từ trạm y tế đi Núi Chúa, xã Thiệu Giao, huyện Thiệu Hóa của Ủy ban nhân dân xã Thiệu Giao

12

Quyết định 120/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 170/NQ-CP ngày 31/12/2022 của Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

13

Quyết định 118/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường

14

Quyết định 567/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn Thành phố Hà Nội

15
16

Quyết định 86/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Xây dựng cảnh quan nút giao thông tại khu đô thị số 2 xã Mỹ Thái”

17

Công văn 163/UBND-KTTH của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện Nghị định 43/2022/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch

18

Kế hoạch 07/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp xuân Quý Mão năm 2023

19

Quyết định 70/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Khu dân cư số 1 (khu dân cư Dộc Dầu)”

20

Quyết định 07/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Hà Nam