Thông tư 79/2021/TT-BTC sửa đổi Thông tư 81/2020/TT-BTC và Thông tư 342/2016/TT-BTC

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
_________

Số: 79/2021/TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________

Hà Nội, ngày 21 tháng 9 năm 2021

_____________

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quản lý nợ công ngày 23 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 95/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 30 tháng 6 năm 2018 quy định về phát hành, đăng ký, lưu ký, niêm yết và giao dịch công cụ nợ Chính phủ trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 93/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 30 tháng 6 năm 2018 quy định về quản lý nợ của chính quyền địa phương;

Căn cứ Nghị định số 94/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 30 tháng 6 năm 2018 về nghiệp vụ quản lý nợ công;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP của Chính phủ ngày 26 tháng 7 năm 2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước;

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi bổ sung khoản 1 điều 2 Thông tư số 81/2020/TT-BTC ngày 15 tháng 9 năm 2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 110/2018/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn mua lại, hoán đổi công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương tại thị trường trong nước và Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước.

Điều 1. Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 81/2020/TT-BTC ngày 15 tháng 9 năm 2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 110/2018/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn mua lại, hoán đổi công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương tại thị trường trong nước và Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước được sửa đổi như sau:
“ 1. Khoản 3 Điều 16 được sửa đổi như sau:
“3. Hạch toán, kế toán các khoản phát hành, hoán đổi, mua lại công cụ nợ trong nước vào ngân sách nhà nước:
a) Các khoản vay thông qua phát hành trái phiếu, tín phiếu Kho bạc, công trái xây dựng Tổ quốc được hạch toán kế toán theo giá trị mệnh giá;
b) Trường hợp có phát sinh chênh lệch giá bán trái phiếu, tín phiếu Kho bạc, công trái xây dựng Tổ quốc so với giá trị mệnh giá, chênh lệch giữa giá trị mệnh giá gốc trái phiếu được mua lại so với giá mua lại, thì số chênh lệch được kế toán theo dõi trên tài khoản riêng; kết thúc năm, căn cứ vào số dư tài khoản riêng nêu trên, trường hợp chênh lệch dương thì hạch toán giảm tương ứng chi trả nợ lãi của ngân sách, trường hợp chênh lệch âm được hạch toán tăng chi trả nợ lãi của ngân sách;
c) Đối với các khoản phát sinh chênh lệch giá trị mệnh giá của trái phiếu bị hoán đổi so với trái phiếu được hoán đổi, kế toán không hạch toán vào thu, chi ngân sách nhà nước; trường hợp chênh lệch dương thì hạch toán giảm dư nợ vay của ngân sách, trường hợp chênh lệch âm thì hạch toán tăng dư nợ vay của ngân sách ngay sau khi thực hiện hoán đổi trái phiếu”.”
Điều 2. Điều khoản thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2021.
2. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị có liên quan báo cáo kịp thời về Bộ Tài chính để xem xét và có hướng dẫn cụ thể./
 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương & các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng bí thư;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng BCĐ phòng chống tham nhũng;
- Sở Tài chính, KBNN các tỉnh, thành phố;
- Công báo;
- Website Chính phủ, BTC;
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, Vụ NSNN (250 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

Võ Thành Hưng

Thuộc tính văn bản
Thông tư 79/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 2 Thông tư 81/2020/TT-BTC ngày 15/9/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 110/2018/TT-BTC ngày 15/11/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn mua lại, hoán đổi công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương tại thị trường trong nước và Thông tư 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 79/2021/TT-BTC Ngày đăng công báo: Đã biết
Loại văn bản: Thông tư Người ký: Võ Thành Hưng
Ngày ban hành: 21/09/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE MINISTRY OF FINANCE
________

No. 79/2021/TT-BTC

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
 ________________

Hanoi, September 21, 2021

 

 

CIRCULAR

Amending and supplementing Clause 1, Article 2 of the Circular No. 81/2020/TT-BTC dated September 15, 2020 on amending and supplementing a number of articles of the Ministry of Finance’s Circular No. 110/2018/TT-BTC dated November 15, 2018 on guiding the repurchase or swap of the Government’s debt instruments, Government-guaranteed bonds, local administration bonds in domestic market and the Ministry of Finance’s Circular No. 342/2016/TT-BTC dated December 30, 2016 detailing and guiding the implementation of a number of articles of the Decree No. 163/2016/ND-CP dated December 21, 2016 on detailing a number of articles of the Law on the State Budget

_____________

 

Pursuant to the Law on the State Budget dated June 25, 2015;

Pursuant to the Law on Public Debt Management dated November 23, 2017;

Pursuant to the Government’s Decree No. 95/2018/ND-CP dated June 30, 2018 on providing the issuance, registration, deposit, listing and trading of Government’s debt instruments on securities market;

Pursuant to the Government’s Decree No. 93/2018/ND-CP dated June 30, 2018 on providing for provincial-government debt management;

Pursuant to the Government’s Decree No. 94/2018/ND-CP dated June 30, 2018 on public debt management operations;

Pursuant to the Government’s Decree No. 163/2016/ND-CP dated December 21, 2016 on detailing a number of articles of the Law on the State Budget;

Pursuant to the Government’s Decree No. 87/2017/ND-CP dated July 26, 2017, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Finance;

At the proposal of the Director of the State Budget Department;

The Minister of Finance promulgates the Circular amending and supplementing Clause 1, Article 2 of the Circular No. 81/2020/TT-BTC dated September 15, 2020 on amending and supplementing a number of articles of the Ministry of Finance’s Circular No. 110/2018/TT-BTC dated November 15, 2018 on guiding the repurchase or swap of the Government’s debt instruments, Government-guaranteed bonds, local administration bonds in domestic market and the Minister of Finance’s Circular No. 342/2016/TT-BTC dated December 30, 2016 detailing and guiding the implementation of a number of articles of the Decree No. 163/2016/ND-CP dated December 21, 2016 on detailing a number of articles of the Law on the State Budget.

 

Article 1. Amending Clause 1, Article 2 of the Circular No. 81/2020/TT-BTC dated September 15, 2020 on amending and supplementing a number of articles of the Minister of Finance’s Circular No. 110/2018/TT-BTC dated November 15, 2018 on guiding the repurchase or swap of the Government’s debt instruments, Government-guaranteed bonds, local administration bonds in domestic market and the Minister of Finance’s Circular No. 342/2016/TT-BTC dated December 30, 2016 detailing and guiding the implementation of a number of articles of the Decree No. 163/2016/ND-CP dated December 21, 2016 on detailing a number of articles of the Law on the State Budget as follows:

“1. Amending Clause 3, Article 16 as follows:

“3. Recording, accounting the amounts for issuance, swap, repurchase of domestic debt instruments into the state budget:

a) Loans through issuance of bonds, treasury bills, national construction bonds shall be recorded according to their par values;

b) In cases there arises differences between sale prices of bonds, treasury bills, national construction bonds and their par values, between the par values of repurchased bonds and their repurchase prices, such differences shall be accounted and monitored in the separate accounts; at the end of a year, based on the balance of the latter, in case of positive differences, the corresponding decrease in the interest payment expenditure of the budget shall be recorded, in case of negative differences, the increase in the interest payment expenditure of the budget shall be recorded;

c) For amounts arising from differences of par values between the swapped bonds and the swapping bonds, not to record them into state budget revenues and expenditures; in case of positive differences, the decrease in outstanding loan of the budget shall be recorded, in case of negative differences, the increase in outstanding loan of the budget shall be recorded immediately after the bond swap is carried out”.”

Article 2. Implementation provisions

1. This Circular takes effect on November 15, 2021.

2. Any difficulty and problem arising in the course of implementation should be promptly reported to the Ministry of Finance for consideration and specific guidance./.

 

 

FOR THE MINISTER

THE DEPUTY MINISTER

 

 

Vo Thanh Hung

 

 

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!