Thông tư 24/2021/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung Thông tư 39/2011/TT-NHNN về kiểm toán độc lập tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
________

Số:  24 /2021/TT-NHNN

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

            Hà Nội, ngày  31  tháng  12  năm 2021

__________________

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng ngày 20 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Luật Kiểm toán độc lập ngày 29 tháng 3 năm 2011;

Căn cứ Nghị định số 26/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng; Nghị định số 43/2019/NĐ-CP ngày 17 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng;

Căn cứ Nghị định số 16/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng;

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2011/TT-NHNN ngày 15 tháng 12 năm 2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về kiểm toán độc lập đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2011/TT-NHNN
1. Sửa đổi, bổ sung Điều 1 như sau:
“Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Thông tư này quy định về kiểm toán độc lập đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
2. Việc kiểm toán độc lập tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt theo quy định tại Điều 147 và Điều 151a Luật Các tổ chức tín dụng (đã được sửa đổi, bổ sung) và việc kiểm toán độc lập tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài để phục vụ yêu cầu thanh tra, giám sát ngân hàng theo quy định của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan và phải tuân thủ các Điều 11, 12, 13, 14 Thông tư này.”
2. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 8 như sau:
“2. Kiểm toán độc lập hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tối thiểu các nội dung sau đây:
a) Kiểm toán hệ thống kiểm soát nội bộ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (trong đó bao gồm các cơ chế, chính sách, quy trình, quy định nội bộ) tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành, quy định của Ngân hàng Nhà nước về hệ thống kiểm soát nội bộ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
Đối với những nội dung của hệ thống kiểm soát nội bộ đã được kiểm toán tuân thủ mà không có sự thay đổi thì không phải kiểm toán lại nội dung đó;
b) Kiểm toán hoạt động hệ thống kiểm soát nội bộ đối với việc lập và trình bày báo cáo tài chính;
c) Ngoài nội dung kiểm toán quy định tại điểm a và điểm b khoản này, ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải thực hiện kiểm toán hoạt động hệ thống kiểm soát nội bộ đối với nội dung đánh giá nội bộ về mức đủ vốn của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về hệ thống kiểm soát nội bộ.”
3. Bổ sung khoản 3 vào Điều 8 như sau:
“3. Kiểm toán hoạt động đối với hệ thống kiểm soát nội bộ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài quy định tại điểm b và điểm c khoản 2 Điều này nhằm bảo đảm các yêu cầu sau đây:
a) Hiệu quả và an toàn trong hoạt động; bảo vệ, quản lý, sử dụng an toàn, hiệu quả tài sản và các nguồn lực;
b) Hệ thống thông tin tài chính và thông tin quản lý trung thực, hợp lý, đầy đủ và kịp thời.”
4. Sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 9 như sau:
“4. Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo kiểm toán có ý kiến ngoại trừ, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài gửi kết quả kiểm toán lại cho Ngân hàng Nhà nước để báo cáo.”
5. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 10 như sau:
“2. Báo cáo kiểm toán đối với báo cáo tài chính của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải tuân thủ các quy định của pháp luật về kiểm toán độc lập, chuẩn mực kế toán, chuẩn mực kiểm toán Việt Nam và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
Báo cáo kiểm toán đối với hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tối thiểu phải đánh giá được tình hình tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước trong việc xây dựng, tổ chức thực hiện hệ thống kiểm soát nội bộ và đánh giá được tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống này trong việc phòng ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời các rủi ro và các mục tiêu khác của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với nội dung quy định tại điểm b, điểm c khoản 2 Điều 8 Thông tư này.”
6. Sửa đổi, bổ sung Khoản 11 Điều 11 như sau:
“11. Tổ chức kiểm toán, kiểm toán viên hành nghề thực hiện kiểm toán ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thuộc danh sách tổ chức kiểm toán và danh sách kiểm toán viên hành nghề được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng theo công bố của Bộ Tài chính cho giai đoạn thực hiện kiểm toán.
Trường hợp ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng là đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán thì tổ chức kiểm toán, kiểm toán viên hành nghề thực hiện kiểm toán cho ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng phải thuộc danh sách tổ chức kiểm toán và danh sách kiểm toán viên hành nghề được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán theo công bố của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho giai đoạn thực hiện kiểm toán.”
7. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 12 như sau:
“2. Tổ chức kiểm toán, kiểm toán viên hành nghề thực hiện kiểm toán tổ chức tài chính vi mô, quỹ tín dụng nhân dân thuộc danh sách tổ chức kiểm toán và danh sách kiểm toán viên hành nghề được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng theo công bố của Bộ Tài chính cho giai đoạn thực hiện kiểm toán.”
8. Bổ sung khoản 2a vào sau Khoản 2 Điều 12 như sau:
“2a. Không kiểm toán độc lập chính tổ chức tài chính vi mô, quỹ tín dụng nhân dân đó trong thời gian 05 năm liên tiếp liền kề trước năm kiểm toán.”
9. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Khoản 4Khoản 5 Điều 15 như sau:
“2. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày quyết định lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập, có trách nhiệm gửi thông báo bằng văn bản về tổ chức kiểm toán độc lập được lựa chọn cho Ngân hàng Nhà nước theo quy định sau đây:
a) Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài gửi cho Ngân hàng Nhà nước (qua Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng), trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản này;
b) Quỹ tín dụng nhân dân, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thuộc đối tượng thanh tra, giám sát an toàn vi mô của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố) gửi cho Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố nơi quỹ tín dụng nhân dân, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đặt trụ sở chính.
4. Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính, gửi kết quả kiểm toán độc lập cho Ngân hàng Nhà nước theo quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều này.
5. Thực hiện kiểm toán lại đối với trường hợp báo cáo kiểm toán có ý kiến ngoại trừ; gửi kết quả kiểm toán lại cho Ngân hàng Nhà nước theo quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều này.”
10. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 16 như sau:
“2. Phân tích, đánh giá và xử lý kết quả kiểm toán độc lập, kết quả kiểm toán độc lập lại nhận được theo quy định tại khoản 4, khoản 5 Điều 15 Thông tư này.
Trường hợp phát hiện kiểm toán viên hành nghề và tổ chức kiểm toán vi phạm quy định pháp luật trong quá trình thực hiện kiểm toán độc lập tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố báo cáo, đề xuất xử lý kịp thời với Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (qua Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng).”
11. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1Khoản 3 Điều 17 như sau:
“1. Tổng hợp, đánh giá, trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xử lý các báo cáo của Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố quy định tại khoản 3 Điều 16 Thông tư này.
3. Báo cáo, đề xuất Thống đốc Ngân hàng Nhà nước các nội dung sau đây:
a) Xem xét, giải quyết đối với các trường hợp quy định tại khoản 6 Điều 15 Thông tư này;
b) Có văn bản gửi Bộ Tài chính khi phát hiện hoặc nhận được báo cáo của Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố quy định tại khoản 2 Điều 16 Thông tư này về kiểm toán viên hành nghề và tổ chức kiểm toán vi phạm quy định pháp luật trong quá trình thực hiện kiểm toán độc lập tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.”
Điều 3. Tổ chức thực hiện
Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này.
Điều 4. Điều khoản thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 4 năm 2022, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.
2. Việc kiểm toán độc lập hoạt động hệ thống kiểm soát nội bộ đối với nội dung đánh giá nội bộ về mức đủ vốn của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định tại Thông tư này được thực hiện cho năm tài chính 2022 trở đi./.

Nơi nhận:                                                    
- Như Điều 3;
- Ban Lãnh đạo NHNN;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính (để phối hợp);
- Bộ Tư pháp (để kiểm tra);
- Công báo;
- Lưu: VP, PC, TTGSNH6 (03 bản).

KT. THỐNG ĐỐC

PHÓ THỐNG ĐỐC

 

 

Đoàn Thái Sơn

thuộc tính Thông tư 24/2021/TT-NHNN

Thông tư 24/2021/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 39/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về kiểm toán độc lập đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
Cơ quan ban hành: Ngân hàng Nhà nước Việt NamSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:24/2021/TT-NHNNNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Đoàn Thái Sơn
Ngày ban hành:31/12/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tài chính-Ngân hàng , Kế toán-Kiểm toán
TÓM TẮT VĂN BẢN

Thay đổi nhiều nội dung về kiểm toán độc lập đối với chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Ngày 31/12/2021, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 24/2021/TT-NHNN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2011/TT-NHNN ngày 15 tháng 12 năm 2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về kiểm toán độc lập đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Cụ thể, Thông tư 24 đã bổ sung thêm 01 điều kiện đối với tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán tổ chức tài chính vi mô, quỹ tín dụng nhân dân đó là không kiểm toán độc lập chính tổ chức tài chính vi mô, quỹ tín dụng nhân dân đó trong thời gian 05 năm liên tiếp liền kề trước năm kiểm toán.

Ngoài ra, về nội dung kiểm toán độc lập của hệ thống kiểm soát nội bộ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngoài các nội dung kiểm toán hệ thống kiểm soát nội bộ (bao gồm cơ chế, chính sách, quy trình, quy định nội bộ) và kiểm toán hoạt động hệ thống kiểm soát nội bộ đối với việc lập và trình bày báo cáo thì Thông tư còn bổ sung thêm nội dung kiểm toán hoạt động hệ thống kiểm soát nội bộ đối với nội dung đánh giá nội bộ về mức đủ vốn của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định của NHNN về hệ thống kiểm soát nội bộ.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/4/2022.

Xem chi tiết Thông tư 24/2021/TT-NHNN tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
ban dich TTXVN

THE STATE BANK OF VIETNAM

 

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

No. 24/2021/TT-NHNN

 

Hanoi, December 31, 2021

 

CIRCULAR

Amending and supplementing a number of articles of the Governor of the State Bank of Vietnam’s Circular No. 39/2011/TT-NHNN of December 15, 2011, providing independent audit of credit institutions and foreign bank branches[1]

 

Pursuant to the June 16, 2010 Law on the State Bank of Vietnam;

Pursuant to the June 16, 2010 Law on Credit Institutions; and the November 20, 2017 Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Law on Credit Institutions;

Pursuant to the March 29, 2011 Law on Independent Audit;

Pursuant to the Government’s Decree No. 26/2014/ND-CP of April 7, 2017, on organization and operation of banking inspection and supervision agencies; and the Government’s Decree No. 43/2019/ND-CP of May 17, 2019, amending and supplementing a number of articles of the Government’s Decree No. 26/2014/ND-CP of April 7, 2017, on organization and operation of banking inspection and supervision agencies;

Pursuant to the Government’s Decree No. 16/2017/ND-CP of February 17, 2017, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the State Bank of Vietnam;

At the proposal of the Chief of the Banking Supervision Agency;

The Governor of the State Bank of Vietnam promulgates the Circular amending and supplementing a number of articles of the Governor of the State Bank of Vietnam’s Circular No. 39/2011/TT-NHNN of December 15, 2011, providing independent audit of credit institutions and foreign bank branches (below referred to as Circular No. 39/2011/TT-NHNN).

 

Article 1. To amend and supplement a number of articles of Circular No. 39/2011/TT-NHNN

1. To amend and supplement Article 1 as follows:

“Article 1. Scope of regulation

1. This Circular provides independent audit of credit institutions and foreign bank branches.

2. Independent audit of credit institutions under special control specified in Articles 147 and 151a of the Law on Credit Institutions (which has been amended and supplemented) and independent audit of credit institutions and foreign bank branches to meet banking inspection and supervision requirements under the Government’s regulations on organization and operation of banking inspection and supervision agencies must comply with relevant regulations and Articles 11, 12, 13 and 14 of this Circular.”

2. To amend and supplement Clause 2, Article 8 as follows:

“2. Independent audit of the operation of the internal control system of a credit institution or foreign bank branch must cover at least the following contents:

a/ Audit of the credit institution’s or foreign bank branch’s internal control system (including mechanisms, policies, processes and internal regulations) regarding compliance with current laws and the State Bank’s regulations on internal control systems of credit institutions and foreign bank branches.

For the contents of the internal control system for which the compliance audit has been carried out and no change is seen, they are not required to be re-audited;

b/ Audit of the operation of the internal control system regarding the making and presentation of financial statements;

c/ In addition to the contents of audit specified at Points a and b of this Clause, a commercial bank or foreign bank branch is subject to audit of the operation of its internal control system regarding the internal evaluation of capital adequacy in accordance with the State Bank’s regulations on the internal control system.”

 

3. To add Clause 3 to Article 8 as follows:

“3. Audit of the operation of the internal control system of a credit institution or foreign bank branch specified at Points b and c, Clause 2 of this Article aims to ensure:

a/ Effectiveness and safety in operation; protection, management and safe and effective use of assets and resources;

b/ Truthful, reasonable, complete and timely financial information and management information systems.”

4. To amend and supplement Clause 4, Article 9 as follows:

“4. Within 90 days after receiving an audit report with a qualified opinion, the credit institution or foreign bank branch shall send the re-audit result to the State Bank for reporting.”

5. To amend and supplement Clause 2, Article 10 as follows:

“2. The audit report regarding financial statements of a credit institution or foreign bank branch must comply with the law on independent audit, Vietnamese accounting and audit standards and other relevant laws.

The audit report regarding the operation of the internal control system of a credit institution or foreign bank branch must at least appraise the compliance with current laws and the guidance of the State Bank in the building and operation of the internal control system as well as the economy, effect and effectiveness of this system in the prevention, detection and timely handling of risks, and other objectives of the credit institution or foreign bank branch, for the contents specified at Points b and c, Clause 2, Article 8 of this Circular.”

6. To amend and supplement Clause 11, Article 11 as follows:

“11. Audit organizations and certified public accountants carrying out audit of banks, non-bank credit institutions and foreign bank branches must be on the lists of audit organizations and lists of certified public accountants approved to audit entities with public interests as announced by the Ministry of Finance for the audit period.

In case a bank or non-banking credit institution is an entity with public interests in the securities sector, the audit organization or certified public accountant carrying out audit of such bank or non-bank credit institutions must be on the list of audit organizations and the list of certified public accountants approved to audit entities with public interests in the securities sector as announced by the State Securities Commission of Vietnam for the audit period.”

7. To amend and supplement Clause 2, Article 12 as follows:

“2. Audit organizations and certified public accountants carrying out audit of microfinance institutions and people’s credit funds must be on the lists of audit organizations and lists of certified public accountants approved to audit entities with public interests as announced by the Ministry of Finance for the audit period.”

8. To add Clause 2a to below Clause 2, Article 12 as follows:

“2a. Not carrying out independent audit of the same microfinance institution or people’s credit fund for 5 consecutive years preceding the year of audit.”

9. To amend and supplement Clauses 2, 4 and 5, Article 15 as follows:

“2. Within 30 days after deciding to select an independent audit organization, to send a notice of the selected independent audit organization to the State Bank according to the following provisions:

a/ A credit institution or foreign bank branch shall send a notice to the State Bank (via the Banking Supervision Agency), except the case specified at Point b of this Clause;

b/ A people’s credit fund or foreign bank branch subject to micro-safety inspection and supervision by a State Bank branch of a province or centrally run city (below referred to as provincial-level State Bank branch) shall send a notice to the provincial-level State Bank branch of the locality where its head office is based.

4. Within 90 days from the end of a fiscal year, to send the independent audit result to the State Bank under Point a or b, Clause 2 of this Article.

5. To submit to re-audit in case the audit report has a qualified opinion; to send the re-audit result to the State Bank under Point a or b, Clause 2 of this Article.”

10. To amend and supplement Clause 2, Article 16 as follows:

“2. To analyze, evaluate and handle the received independent audit or re-audit result in accordance with Clauses 4 and 5, Article 15 of this Circular.

If detecting that a certified public accountant or an audit organization violates the law in the course of carrying out independent audit of a credit institution or foreign bank branch, a provincial-level State Bank branch shall report thereon and propose prompt solutions to the State Bank Governor (via the Banking Supervision Agency).”

11. To amend and supplement Clauses 1 and 3, Article 17 as follows:

“1. To summarize, evaluate and submit to the State Bank Governor reports of provincial-level State Bank branches specified in Clause 3, Article 16 of this Circular for processing.

3. To report and propose the State Bank Governor:

a/ To consider and settle the cases specified in Clause 6, Article 15 of this Circular;

b/ To send a document to the Ministry of Finance when detecting or receiving a report from a provincial-level State Bank branch specified in Clause 2, Article 16 of this Circular on the fact that a certified public accountant or an audit organization commits violations in the course of carrying out independent audit of a credit institution or foreign bank branch.”

Article 2. To annul Clause 7 of Article 3, Clause 2 of Article 4, Clause 2 of Article 6, Clause 9 of Article 11, Clause 1 of Article 16, and Clause 5 of Article 17, of Circular No. 39/2011/TT-NHNN.

Article 3. Organization of implementation

The Chief of the Office, Chief of the Banking Supervision Agency, heads of the units of the State Bank of Vietnam, credit institutions and foreign bank branches shall organize the implementation of this Circular.

Article 4. Implementation provisions

1. This Circular takes effect on April 15, 2022, except the case specified in Clause 2 of this Article.

2. Independent audit of the operation of internal control systems regarding the internal evaluation of capital adequacy of commercial banks and foreign bank branches specified in this Circular shall apply to the fiscal year 2022 onward.-

For the State Bank Governor
Deputy Governor
DOAN THAI SON

 

[1] Công Báo Nos 63-64 (15/01/2022)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem bản dịch TTXVN.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
Công báo tiếng Anh
download Circular 24/2021/TT-NHNN DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

download Circular 24/2021/TT-NHNN PDF
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Bản dịch LuatVietnam
download Circular 24/2021/TT-NHNN DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

download Circular 24/2021/TT-NHNN PDF
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi