Nghị định 137/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực kinh doanh đặt cược và trò chơi có thưởng

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ

________

Số: 137/2021/NĐ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2021

NGHỊ ĐỊNH
Quy định xử phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực kinh doanh đặt cược và trò chơi có thưởng

____________

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 13 tháng 11 năm 2020;

Căn cứ Luật Phòng, chống rửa tiền ngày 18 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật Phòng, chống khủng bố ngày 12 tháng 6 năm 2013;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Chính phủ ban hành Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh đặt cược và trò chơi có thưởng.

Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị định này quy định về hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh đặt cược, casino và trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài (sau đây gọi tắt là lĩnh vực đặt cược và trò chơi có thưởng).
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Nghị định này áp dụng đối với:
a) Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đặt cược và trò chơi có thưởng;
b) Người có thẩm quyền lập biên bản, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, cơ quan quản lý nhà nước có liên quan đến việc kiểm tra, thanh tra và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đặt cược và trò chơi có thưởng.
2. Tổ chức quy định tại khoản 1 Điều này gồm:
a) Doanh nghiệp kinh doanh đặt cược đua ngựa, đặt cược đua chó và đặt cược bóng đá quốc tế;
b) Doanh nghiệp kinh doanh casino;
c) Doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài;
d) Các tổ chức khác có hành vi vi phạm trong lĩnh vực đặt cược và trò chơi có thưởng.
Điều 3. Các hình thức xử phạt vi phạm hành chính
1. Hình thức xử phạt chính:
a) Cảnh cáo;
b) Phạt tiền.
2. Các hình thức xử phạt bổ sung:
a) Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược, Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino, Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài (sau đây gọi tắt là Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh) có thời hạn;
b) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính.
Điều 4. Các biện pháp khắc phục hậu quả
Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đặt cược và trò chơi có thưởng có thể bị áp dụng một hoặc một số biện pháp khắc phục hậu quả sau đây theo quy định cụ thể tại Chương II Nghị định này:
1. Buộc nộp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh bị tẩy xóa, sửa chữa.
2. Buộc tiêu hủy hoặc tái xuất các máy trò chơi, bàn trò chơi, thiết bị trò chơi có thưởng, đồng tiền quy ước vượt quá số lượng, không đúng chủng loại, loại hình trò chơi có thưởng.
3. Buộc khôi phục Điểm kinh doanh casino, Điểm kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng (sau đây gọi tắt là Điểm kinh doanh) đáp ứng đầy đủ các điều kiện và theo đúng địa điểm được cơ quan quản lý nhà nước cấp phép kinh doanh.
4. Buộc mở sổ theo dõi hoặc cấp thẻ điện tử để theo dõi, quản lý đầy đủ đối tượng ra, vào Điểm kinh doanh.
5. Buộc thành lập bộ phận kiểm soát nội bộ và bố trí người quản lý, điều hành Điểm kinh doanh đáp ứng đầy đủ điều kiện theo đúng quy định.
6. Buộc thực hiện việc trả thưởng cho người chơi theo đúng quy định của Thể lệ trò chơi, Thể lệ đặt cược.
7. Buộc thu hồi giấy xác nhận tiền trúng thưởng không đúng đối tượng trúng thưởng hoặc không đúng với giá trị trúng thưởng thực tế.
8. Buộc tháo dỡ nội dung và hình thức quảng cáo không đúng quy định pháp luật.
9. Buộc thanh lý hợp đồng đã ký với các cá nhân, tổ chức không đáp ứng đủ điều kiện làm đại lý bán vé đặt cược theo quy định của pháp luật.
10. Buộc cải chính thông tin đã công bố, gửi báo cáo, cung cấp thông tin, số liệu đầy đủ, chính xác thông tin theo quy định pháp luật.
11. Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện vi phạm hành chính.
Điều 5. Mức phạt tiền, thẩm quyền phạt tiền và nguyên tắc áp dụng hình thức xử phạt vi phạm hành chính
1. Mức phạt tiền tối đa đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đặt cược và trò chơi có thưởng đối với tổ chức là 200.000.000 đồng và đối với cá nhân là 100.000.000 đồng.
2. Mức phạt tiền, thẩm quyền phạt tiền và thẩm quyền tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính của từng chức danh đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại Nghị định này áp dụng đối với tổ chức, trừ trường hợp quy định tại Điều 13, Điều 31 và Điều 45 Nghị định này chỉ áp dụng riêng đối với cá nhân. Mức phạt tiền, thẩm quyền phạt tiền của từng chức danh đối với cá nhân bằng 14 lần đối với tổ chức có cùng một hành vi vi phạm hành chính quy định tại Nghị định này.
Điều 6. Thời hiệu, thủ tục xử phạt, thi hành các hình thức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đặt cược và trò chơi có thưởng
1. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đặt cược và trò chơi có thưởng là 01 năm.
2. Thời điểm tính thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đặt cược và trò chơi có thưởng được quy định như sau:
a) Đối với hành vi vi phạm hành chính đang được thực hiện thì thời hiệu được tính từ ngày người có thẩm quyền thi hành công vụ phát hiện hành vi vi phạm;
b) Đối với hành vi vi phạm hành chính đã kết thúc thì thời hiệu được tính từ ngày chấm dứt hành vi vi phạm.
3. Thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm để tính thời hiệu xử phạt đối với một số hành vi vi phạm tại Chương II Nghị định này được quy định như sau:
a) Đối với hành vi vi phạm quy định về hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh quy định tại Điều 8, Điều 25 và Điều 39 Nghị định này, thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm để tính thời hiệu xử phạt là ngày nộp hồ sơ đến Bộ Tài chính;
b) Đối với hành vi sửa chữa, tẩy xoá làm thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh quy định tại khoản 1 Điều 9, khoản 1 Điều 26 và khoản 1 Điều 40 Nghị định này, thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm là thời điểm thực hiện hành vi sửa chữa, tẩy xóa; trường hợp không xác định được ngày sửa chữa, tẩy xoá làm thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thì thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm là ngày phát hiện Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh bị tẩy xóa, sửa chữa làm thay đổi nội dung;
c) Đối với hành vi gửi Thể lệ trò chơi, Thể lệ đặt cược đến cơ quan quản lý nhà nước, gửi Điều lệ đua tới Hội đồng giám sát cuộc đua không đúng thời hạn theo quy định của pháp luật quy định tại khoản 1 Điều 14, khoản 1 Điều 29 và khoản 1 Điều 43 Nghị định này, thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm là ngày gửi Thể lệ trò chơi, Thể lệ đặt cược đến cơ quan quản lý nhà nước, gửi Điều lệ đua Hội đồng giám sát cuộc đua;
d) Đối với hành vi thông báo đến cơ quan quản lý nhà nước khi thay đổi người quản lý, điều hành Điểm kinh doanh không đúng thời hạn theo quy định của pháp luật quy định tại điểm b khoản 1 Điều 34 và điểm b khoản 1 Điều 48 Nghị định này, thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm là ngày thực hiện thông báo thay đổi người quản lý, điều hành Điểm kinh doanh đến cơ quan quản lý nhà nước;
đ) Đối với hành vi vi phạm quy định về công bố, cung cấp thông tin quy định tại Điều 22, Điều 37 và Điều 51 Nghị định này, thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm là ngày gửi văn bản công bố, cung cấp thông tin;
e) Đối với hành vi vi phạm quy định về quảng cáo quy định tại khoản 3 Điều 23, khoản 3 Điều 36 và khoản 3 Điều 50 Nghị định này, thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm là ngày tháo dỡ nội dung và hình thức quảng cáo không đúng quy định của pháp luật;
g) Đối với hành vi vi phạm quy định về chế độ báo cáo quy định tại Điều 24, Điều 38 và Điều 52 Nghị định này, thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm là ngày gửi báo cáo, cung cấp thông tin, số liệu đầy đủ, chính xác cho cơ quan quản lý nhà nước theo đúng quy định của pháp luật.
4. Hành vi vi phạm hành chính đang thực hiện, hành vi vi phạm hành chính đã kết thúc, thủ tục xử phạt, thi hành các hình thức xử phạt, thi hành quyết định xử phạt và cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt trong lĩnh vực đặt cược và trò chơi có thưởng thực hiện theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn.
Điều 7. Chuyển hồ sơ vụ vi phạm
1. Khi phát hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 8, khoản 2 Điều 25, khoản 2 Điều 39, khoản 2 Điều 56 Nghị định này, người có thẩm quyền đang thụ lý vụ việc phải chuyển hồ sơ vụ vi phạm đến cơ quan tiến hành tố tụng hình sự có thẩm quyền để truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 4 Điều 62 Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).
2. Trường hợp cơ quan tiến hành tố tụng hình sự ra một trong các quyết định về việc không truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự và trả lại hồ sơ vụ việc cho người có thẩm quyền xử phạt đã chuyển hồ sơ đến, thì chuyển hồ sơ vụ vi phạm đến người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại khoản 3 Điều 62, Điều 63 Luật Xử lý vi phạm vi hành chính và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có) để xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định này.
Chương II
HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH, HÌNH THỨC XỬ PHẠT VÀ MỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ
Mục 1
HÀNH VI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ KINH DOANH ĐẶT CƯỢC
Điều 8. Hành vi vi phạm quy định về hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược
1. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi tự ý sửa chữa, tẩy xóa các tài liệu trong hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, điều chỉnh và gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược. Riêng đối với hành vi tẩy xóa, sửa chữa, làm sai lệch nội dung phiếu lý lịch tư pháp trong hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược, mức phạt tiền thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 47 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã (sau đây gọi tắt là Nghị định số 82/2020/NĐ-CP) và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).
2. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi lập, xác nhận hồ sơ, tài liệu giả mạo hoặc có thông tin sai lệch, sai sự thật hoặc che giấu sự thật trong hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, điều chỉnh và gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược. Riêng đối với hành vi sử dụng phiếu lý lịch tư pháp giả trong hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược, mức phạt tiền thực hiện theo quy định tại điểm r khoản 2 Điều 81 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).
3. Hình thức xử phạt bổ sung:
Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính là tài liệu bị sửa chữa, tẩy xóa, giả mạo hoặc có thông tin sai lệch, sai sự thật hoặc che giấu sự thật đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại Điều này.
4. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.
Điều 9. Hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược
1. Phạt tiền từ 90.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi sửa chữa, tẩy xóa làm thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược.
2. Phạt tiền từ 160.000.000 đồng đến 180.000.000 đồng đối với hành vi cho thuê, cho mượn, chuyển nhượng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược.
3. Phạt tiền từ 180.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau:
a) Kinh doanh đặt cược khi chưa được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược;
b) Kinh doanh đặt cược trong thời gian bị thu hồi hoặc tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược.
4. Hình thức xử phạt bổ sung:
Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược từ 06 tháng đến 12 tháng đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 2 Điều này.
5. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc nộp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược đã bị tẩy xóa, sửa chữa đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 1 Điều này;
b) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện vi phạm hành chính quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này.
Điều 10. Hành vi vi phạm quy định về phạm vi được phép kinh doanh
1. Phạt tiền từ 160.000.000 đồng đến 180.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau:
a) Liên kết với các đối tượng đặt cược bất hợp pháp để san sẻ rủi ro;
b) Cung cấp thông tin tỷ lệ cược mà không được doanh nghiệp kinh doanh đặt cược đồng ý hoặc ủy quyền.
2. Phạt tiền từ 180.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau:
a) Kinh doanh đặt cược vượt quá phạm vi được phép kinh doanh đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp phép kinh doanh đặt cược theo quy định của pháp luật;
b) Lợi dụng kết quả sự kiện đặt cược để tham gia đặt cược hoặc tổ chức kinh doanh đặt cược trái phép.
3. Hình thức xử phạt bổ sung:
a) Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược từ 06 tháng đến 12 tháng đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 2 Điều này nếu vi phạm lần đầu;
b) Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược từ 12 tháng đến 24 tháng đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 2 Điều này nếu vi phạm từ lần thứ hai trở lên.
4. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện vi phạm hành chính quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.
Điều 11. Hành vi vi phạm quy định về loại hình đặt cược và sản phẩm đặt cược
1. Phạt tiền từ 180.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau:
a) Kinh doanh loại hình đặt cược trái với quy định của pháp luật về kinh doanh đặt cược;
b) Kinh doanh sản phẩm đặt cược trái với quy định của pháp luật về kinh doanh đặt cược.
2. Hình thức xử phạt bổ sung:
Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược từ 06 tháng đến 12 tháng đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 1 Điều này.
3. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện vi phạm hành chính quy định tại Điều này.
Điều 12. Hành vi vi phạm quy định về quản lý người chơi
1. Phạt tiền từ 130.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với hành vi bán vé đặt cược cho các đối tượng không được phép tham gia đặt cược.
2. Phạt tiền từ 160.000.000 đồng đến 180.000.000 đồng đối với hành vi cho người chơi vay tiền để tham gia đặt cược.
3. Hình thức xử phạt bổ sung:
a) Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện về kinh doanh đặt cược từ 06 tháng đến 12 tháng nếu vi phạm lần đầu; từ 12 tháng đến 24 tháng nếu vi phạm từ lần thứ hai trở lên đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 1 Điều này;
b) Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược từ 06 tháng đến 12 tháng đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 2 Điều này.
4. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện vi phạm hành chính quy định tại Điều này.
Điều 13. Hành vi vi phạm quy định về nghĩa vụ của người chơi
1. Phạt cảnh cáo đối với hành vi cố tình mua vé đặt cược để tham gia đặt cược khi thuộc đối tượng không được phép tham gia đặt cược theo quy định của pháp luật.
2. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi sửa chữa, tẩy xóa vé đặt cược để lĩnh thưởng.
3. Phạt tiền từ 90.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau:
a) Giả mạo vé đặt cược để lĩnh thưởng;
b) Dàn xếp làm sai lệch kết quả sự kiện đặt cược;
c) Giả mạo kết quả trúng thưởng.
4. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện vi phạm hành chính quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này để hoàn trả lại cho doanh nghiệp kinh doanh đặt cược.
Điều 14. Hành vi vi phạm quy định về xây dựng, công bố Điều lệ đua và Thể lệ đặt cược
1. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau:
a) Gửi Thể lệ đặt cược cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền không đúng thời hạn theo quy định của pháp luật;
b) Gửi Điều lệ đua cho Hội đồng giám sát cuộc đua không đúng thời hạn theo quy định của pháp luật.
2. Phạt tiền từ 90.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau:
a) Không công bố công khai Thể lệ đặt cược theo quy định của pháp luật;
b) Không công bố công khai Điều lệ đua theo quy định của pháp luật;
c) Không gửi Thể lệ đặt cược cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;
d) Không gửi Điều lệ đua cho Hội đồng giám sát cuộc đua theo quy định của pháp luật.
3. Phạt tiền từ 180.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau:
a) Không xây dựng và ban hành Thể lệ đặt cược theo quy định của pháp luật;
b) Không xây dựng và ban hành Điều lệ đua theo quy định của pháp luật.
4. Hình thức xử phạt bổ sung:
Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược từ 06 tháng đến 12 tháng đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 3 Điều này.
Điều 15. Hành vi vi phạm quy định về điểm bán vé đặt cược cố định
1. Phạt tiền từ 180.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với hành vi thiết lập các điểm bán vé đặt cược cố định không đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật.
2. Hình thức xử phạt bổ sung:
Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược từ 06 tháng đến 12 tháng đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 1 Điều này.
3. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện vi phạm hành chính quy định tại khoản 1 Điều này.
Điều 16. Hành vi vi phạm quy định về phương thức phân phối vé đặt cược
1. Phạt tiền từ 180.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng các phương thức phân phối vé đặt cược không được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp phép kinh doanh đặt cược theo quy định của pháp luật.
2. Hình thức xử phạt bổ sung:
Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược từ 06 tháng đến 12 tháng đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 1 Điều này.
3. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện vi phạm hành chính quy định tại khoản 1 Điều này.
Điều 17. Hành vi vi phạm quy định về tần suất tổ chức đặt cược và thời điểm nhận đặt cược
1. Phạt tiền từ 90.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định về thời điểm nhận đặt cược.
2. Phạt tiền từ 180.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định về tần suất tổ chức đặt cược.
3. Hình thức xử phạt bổ sung:
Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược từ 06 tháng đến 12 tháng đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 2 Điều này.
4. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện vi phạm hành chính quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.
Điều 18. Hành vi vi phạm quy định về vé đặt cược
1. Phạt tiền từ 90.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi phát hành vé đặt cược không đầy đủ nội dung, thông tin theo quy định pháp luật.
2. Phạt tiền từ 180.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với hành vi phát hành vé đặt cược có mệnh giá thấp hơn mức đặt cược tối thiểu hoặc vượt quá mức đặt cược tối đa theo quy định của pháp luật.
3. Hình thức xử phạt bổ sung:
Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh từ 06 tháng đến 12 tháng đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 2 Điều này.
4. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện vi phạm hành chính quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.
Điều 19. Hành vi vi phạm quy định về đại lý bán vé đặt cược
1. Phạt tiền từ 180.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với hành vi ký hợp đồng làm đại lý bán vé đặt cược với các cá nhân, tổ chức không đủ điều kiện làm đại lý theo quy định của pháp luật.
2. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc thanh lý hợp đồng đã ký với các cá nhân, tổ chức không đáp ứng đủ điều kiện làm đại lý bán vé đặt cược theo quy định của pháp luật;
b) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện vi phạm hành chính quy định tại khoản 1 Điều này.
Điều 20. Hành vi vi phạm quy định về trả thưởng, tỷ lệ trả thưởng và phương thức trả thưởng
1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện đúng quy định về thời gian trả thưởng cho khách hàng trúng thưởng.
2. Phạt tiền từ 180.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau:
a) Cố ý thông tin kết quả trúng thưởng sai lệch, không đúng so với biên bản xác nhận của Hội đồng giám sát cuộc đua hoặc kết luận của Trọng tài chính điều khiển trận đấu bóng đá quốc tế hoặc kết quả đã được Ban tổ chức sự kiện công bố chính thức lần đầu;
b) Thực hiện phương thức trả thưởng trái với quy định của pháp luật;
c) Xây dựng tỷ lệ trả thưởng kế hoạch thấp hơn mức tối thiểu là 65% trên doanh thu bán vé đối với từng loại hình sản phẩm đặt cược;
d) Xác nhận tiền trúng thưởng không đúng đối tượng trúng thưởng hoặc không đúng với giá trị trúng thưởng thực tế.
3. Hình thức xử phạt bổ sung:
Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược từ 03 tháng đến 06 tháng đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 2 Điều này.
4. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc thực hiện trả thưởng cho người chơi theo đúng quy định tại Thể lệ đặt cược đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 1, các điểm a, b và c khoản 2 Điều này;
b) Buộc thu hồi giấy xác nhận tiền trúng thưởng không đúng đối tượng trúng thưởng hoặc không đúng với giá trị trúng thưởng thực tế đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại điểm d khoản 2 Điều này.
Điều 21. Hành vi vi phạm quy định về tổ chức đua ngựa, đua chó
1. Phạt tiền từ 90.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm các quy định về ngựa đua, chó đua, nài ngựa và Trọng tài theo quy định của pháp luật.
2. Phạt tiền từ 180.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm các điều kiện về tổ chức đua ngựa, đua chó theo quy định của pháp luật.
3. Hình thức xử phạt bổ sung:
Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược từ 03 tháng đến 06 tháng đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 2 Điều này.
Điều 22. Hành vi vi phạm quy định về công bố, cung cấp thông tin
1. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi công bố, cung cấp thông tin không đầy đủ, không chính xác theo quy định của pháp luật về kinh doanh đặt cược.
2. Biện pháp khắc phục hậu quả
Buộc cải chính thông tin đã công bố, cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin theo quy định pháp luật.
Điều 23. Hành vi vi phạm quy định về giảm giá, khuyến mại, quảng cáo và chế độ quản lý tài chính
1. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm về chế độ quản lý tài chính do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành.
2. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm các quy định về giảm giá, khuyến mại theo quy định của pháp luật.
3. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau:
a) Quảng cáo hoạt động kinh doanh đặt cược khi chưa được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp phép kinh doanh đặt cược theo quy định của pháp luật;
b) Nội dung và hình thức quảng cáo không đúng quy định của pháp luật về kinh doanh đặt cược.
4. Hình thức xử phạt bổ sung:
Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược từ 01 tháng đến 02 tháng đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 2 và điểm b khoản 3 Điều này.
5. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc tháo dỡ nội dung và hình thức quảng cáo không đúng quy định pháp luật đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 3 Điều này.
Điều 24. Hành vi vi phạm quy định về chế độ báo cáo
1. Phạt cảnh cáo đối với hành vi gửi không đủ báo cáo cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi gửi báo cáo cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền không đúng thời hạn theo quy định của pháp luật.
3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi cung cấp thông tin, số liệu không đầy đủ, không chính xác trong báo cáo gửi cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
4. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc gửi báo cáo, cung cấp thông tin, số liệu đầy đủ, chính xác cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều này.
Mục 2
HÀNH VI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ KINH DOANH CASINO
Điều 25. Hành vi vi phạm quy định về hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino
1. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi tự ý sửa chữa, tẩy xóa các tài liệu trong hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, điều chỉnh và gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino. Riêng đối với hành vi tẩy xóa, sửa chữa, làm sai lệch nội dung phiếu lý lịch tư pháp trong hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino, mức phạt tiền thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 47 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).
2. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi lập, xác nhận hồ sơ, tài liệu giả mạo hoặc có thông tin sai lệch, sai sự thật hoặc che giấu sự thật trong hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, điều chỉnh và gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino. Riêng đối với hành vi sử dụng phiếu lý lịch tư pháp giả trong hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino, mức phạt tiền thực hiện theo quy định tại điểm r khoản 2 Điều 81 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).
3. Hình thức xử phạt bổ sung:
Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính là tài liệu bị sửa chữa, tẩy xóa, giả mạo hoặc có thông tin sai lệch, sai sự thật hoặc che giấu sự thật đối với hành vi vi phạm quy định tại Điều này.
4. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.
Điều 26. Hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện về kinh doanh casino
1. Phạt tiền từ 90.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi sửa chữa, tẩy xóa làm thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino.
2. Phạt tiền từ 160.000.000 đồng đến 180.000.000 đồng đối với hành vi cho thuê, cho mượn, chuyển nhượng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino.
3. Phạt tiền từ 180.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau:
a) Kinh doanh casino khi chưa được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp phép kinh doanh casino theo quy định của pháp luật;
b) Kinh doanh casino trong thời gian bị thu hồi hoặc tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino.
4. Hình thức xử phạt bổ sung:
Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino từ 06 tháng đến 12 tháng đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 2 Điều này.
5. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc nộp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino đã bị tẩy xóa, sửa chữa đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 1 Điều này;
b) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện vi phạm hành chính quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này.
Điều 27. Hành vi vi phạm quy định về việc bố trí Điểm kinh doanh
1. Phạt tiền từ 180.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau:
a) Bố trí Điểm kinh doanh không đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật;
b) Tổ chức kinh doanh casino không đúng địa điểm được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp phép kinh doanh casino theo quy định của pháp luật.
2. Hình thức xử phạt bổ sung:
a) Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino từ 03 tháng đến 06 tháng đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại điểm a khoản 1 Điều này;
b) Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino từ 06 tháng đến 12 tháng đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.
3. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc khôi phục Điểm kinh doanh đáp ứng đầy đủ các điều kiện và theo đúng địa điểm được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp phép kinh doanh.
Điều 28. Hành vi vi phạm quy định về số lượng máy trò chơi, bàn trò chơi và chủng loại, loại hình trò chơi có thưởng
1. Phạt tiền từ 160.000.000 đồng đến 180.000.000 đồng đối với hành vi kinh doanh không đúng chủng loại, loại hình trò chơi có thưởng theo quy định của pháp luật.
2. Phạt tiền từ 180.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức kinh doanh vượt quá số lượng máy trò chơi, bàn trò chơi được phép kinh doanh theo quy định của pháp luật.
3. Hình thức xử phạt bổ sung:
Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino từ 06 tháng đến 12 tháng đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.
4. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc tiêu hủy hoặc tái xuất các máy trò chơi, bàn trò chơi vượt quá số lượng, không đúng chủng loại, loại hình trò chơi có thưởng đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này;
b) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.
Điều 29. Hành vi vi phạm quy định về xây dựng và công bố Thể lệ trò chơi
1. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi gửi Thể lệ trò chơi cho cơ quan quản lý nhà nước không đúng thời hạn theo quy định của pháp luật.
2. Phạt tiền từ 90.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau:
a) Không gửi Thể lệ trò chơi cho cơ quan quản lý nhà nước theo quy định pháp luật;
b) Không công bố công khai Thể lệ trò chơi tại Điểm kinh doanh.
3. Phạt tiền từ 180.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với hành vi không xây dựng Thể lệ trò chơi theo quy định của pháp luật.
4. Hình thức xử phạt bổ sung:
Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino từ 06 tháng đến 12 tháng đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 3 Điều này.
Điều 30. Hành vi vi phạm quy định về theo dõi, quản lý đối tượng được ra, vào Điểm kinh doanh
1. Phạt tiền từ 130.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với hành vi không mở sổ theo dõi hoặc cấp thẻ điện tử để kiểm soát các đối tượng được ra, vào Điểm kinh doanh.
2. Phạt tiền từ 180.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:
a) Cho phép đối tượng ra, vào Điểm kinh doanh không đúng quy định của pháp luật;
b) Không theo dõi đầy đủ các đối tượng ra, vào Điểm kinh doanh.
3. Hình thức xử phạt bổ sung:
a) Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino từ 03 tháng đến 06 tháng đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 1 Điều này;
b) Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino từ 06 tháng đến 12 tháng nếu vi phạm lần đầu; từ 12 tháng đến 24 tháng nếu vi phạm từ lần thứ hai trở lên đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 2 Điều này.
4. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc mở sổ theo dõi hoặc cấp thẻ điện tử để theo dõi, quản lý đầy đủ đối tượng ra, vào Điểm kinh doanh đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 1 Điều này;
b) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 2 Điều này.
Điều 31. Hành vi vi phạm quy định về nghĩa vụ của người chơi
1. Phạt cảnh cáo đối với cá nhân vi phạm một trong các hành vi sau:
a) Không tuân thủ Thể lệ trò chơi do doanh nghiệp công bố;
b) Không tuân thủ nội quy Điểm kinh doanh do doanh nghiệp công bố;
c) Không tuân thủ các quy định quản lý nội bộ do doanh nghiệp công bố.
2. Phạt tiền từ 90.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi gian lận trong quá trình tham gia các trò chơi có thưởng tại Điểm kinh doanh.
3. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 2 Điều này để hoàn trả lại cho doanh nghiệp kinh doanh casino.
Điều 32. Hành vi vi phạm quy định về quản lý đồng tiền quy ước
1. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng đồng tiền quy ước không đáp ứng đầy đủ các điều kiện kỹ thuật theo quy định.
2. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với hành vi không đăng ký đồng tiền quy ước với cơ quan quản lý nhà nước theo quy định.
3. Phạt tiền từ 120.000.000 đồng đến 130.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng đồng tiền quy ước của doanh nghiệp khác hoặc không đúng với đồng tiền quy ước đã đăng ký với các cơ quan quản lý nhà nước.
4. Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 160.000.000 đồng đối với hành vi không sử dụng tiền đồng Việt Nam để đổi đồng tiền quy ước và đổi đồng tiền quy ước ra đồng Việt Nam trong trường hợp chơi không hết hoặc trúng thưởng đối với người Việt Nam chơi tại Điểm kinh doanh.
5. Hình thức xử phạt bổ sung:
Tịch thu toàn bộ đồng tiền quy ước đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều này.
Điều 33. Hành vi vi phạm quy định về quản lý máy trò chơi, bàn trò chơi và thiết bị trò chơi
1. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với hành vi không mở sổ quản lý máy trò chơi, bàn trò chơi và thiết bị trò chơi.
2. Phạt tiền từ 90.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi nhập khẩu thiết bị dự phòng, quản lý thiết bị dự phòng không đúng quy định của pháp luật.
3. Phạt tiền từ 180.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:
a) Kinh doanh máy trò chơi, bàn trò chơi không đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật;
b) Không có tài liệu của nhà sản xuất, cung cấp máy trò chơi, bàn trò chơi hoặc tổ chức kiểm định độc lập máy trò chơi, bàn trò chơi chứng minh máy trò chơi, bàn trò chơi đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật.
4. Hình thức xử phạt bổ sung:
a) Tịch thu toàn bộ máy trò chơi, bàn trò chơi và thiết bị trò chơi vi phạm đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này;
b) Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino từ 01 tháng đến 02 tháng đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 2 Điều này;
c) Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino từ 03 tháng đến 06 tháng đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 3 Điều này.
5. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này.
Điều 34. Hành vi vi phạm quy định về kiểm soát nội bộ, người quản lý, điều hành Điểm về kinh doanh
1. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau:
a) Gửi Quy chế quản lý nội bộ cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền không đúng thời hạn theo quy định của pháp luật;
b) Thông báo đến cơ quan quản lý nhà nước không đúng thời hạn theo quy định của pháp luật khi thay đổi người quản lý, điều hành Điểm kinh doanh theo danh sách đã đăng ký trong hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino.
2. Phạt tiền từ 90.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau:
a) Không xây dựng và ban hành Quy chế quản lý nội bộ theo quy định của pháp luật;
b) Không thành lập bộ phận kiểm soát nội bộ theo quy định của pháp luật.
3. Phạt tiền từ 180.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với hành vi bố trí người quản lý, điều hành Điểm kinh doanh không đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.
4. Hình thức xử phạt bổ sung:
Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino từ 06 tháng đến 12 tháng đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 3 Điều này.
5. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc thành lập bộ phận kiểm soát nội bộ và bố trí người quản lý, điều hành Điểm kinh doanh đáp ứng đầy đủ điều kiện theo đúng quy định đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại điểm b khoản 2 và khoản 3 Điều này.
Điều 35. Hành vi vi phạm quy định về trả thưởng và xác nhận tiền trúng thưởng
1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi cố tình kéo dài thời gian trả thưởng cho người chơi mà không có lý do chính đáng.
2. Phạt tiền từ 120.000.000 đồng đến 130.000.000 đồng đối với hành vi xác nhận tiền trúng thưởng không đúng đối tượng hoặc không đúng với giá trị trúng thưởng thực tế.
3. Hình thức xử phạt bổ sung:
Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino từ 03 tháng đến 06 tháng đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 2 Điều này.
4. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc thực hiện trả thưởng cho người chơi theo đúng quy định tại Thể lệ trò chơi đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 1 Điều này;
b) Buộc thu hồi giấy xác nhận tiền trúng thưởng không đúng đối tượng trúng thưởng hoặc không đúng với giá trị trúng thưởng thực tế đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 2 Điều này.
Điều 36. Hành vi vi phạm quy định về giảm giá, khuyến mại, quảng cáo và chế độ quản lý tài chính
1. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm về chế độ quản lý tài chính do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành.
2. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm các quy định về giảm giá, khuyến mại theo quy định của pháp luật.
3. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau:
a) Quảng cáo hoạt động kinh doanh casino khi chưa được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp phép kinh doanh casino theo quy định của pháp luật;
b) Nội dung và hình thức quảng cáo không đúng quy định của pháp luật về kinh doanh casino.
4. Hình thức xử phạt bổ sung:
Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino từ 01 tháng đến 02 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 và điểm b khoản 3 Điều này.
5. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc tháo dỡ nội dung và hình thức quảng cáo không đúng quy định pháp luật đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 3 Điều này.
Điều 37. Hành vi vi phạm quy định về công bố, cung cấp thông tin
1. Phạt tiền từ 40.000.000 đến 50.000.000 đối với hành vi công bố, cung cấp thông tin không đầy đủ, chính xác theo quy định của pháp luật về kinh doanh casino.
2. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc cải chính thông tin đã công bố, cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin theo quy định pháp luật.
Điều 38. Hành vi vi phạm quy định về chế độ báo cáo
1. Phạt cảnh cáo đối với hành vi gửi không đủ báo cáo cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi gửi báo cáo cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền không đúng thời hạn theo quy định của pháp luật.
3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi cung cấp thông tin, số liệu không đầy đủ, không chính xác trong báo cáo gửi cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
4. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc gửi báo cáo, cung cấp thông tin, số liệu đầy đủ, chính xác cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này.
Mục 3
HÀNH VI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ KINH DOANH TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÓ THƯỞNG DÀNH CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI
Điều 39. Hành vi vi phạm quy định về hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng
1. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi tự ý sửa chữa, tẩy xóa các tài liệu trong hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, điều chỉnh và gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng.
2. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi lập, xác nhận hồ sơ, tài liệu giả mạo hoặc có thông tin sai lệch, sai sự thật hoặc che giấu sự thật trong hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, điều chỉnh và gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng.
3. Hình thức xử phạt bổ sung:
Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính là tài liệu bị sửa chữa, tẩy xóa, giả mạo hoặc có thông tin sai lệch, sai sự thật hoặc che giấu sự thật đối với hành vi vi phạm quy định tại Điều này.
4. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.
Điều 40. Hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng
1. Phạt tiền từ 90.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi sửa chữa, tẩy xóa làm thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng.
2. Phạt tiền từ 160.000.000 đồng đến 180.000.000 đồng đối với hành vi cho thuê, cho mượn, chuyển nhượng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng.
3. Phạt tiền từ 180.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau:
a) Kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng khi chưa được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp phép kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng theo quy định của pháp luật;
b) Kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng trong thời gian bị thu hồi hoặc tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng.
4. Hình thức xử phạt bổ sung:
Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng từ 06 tháng đến 12 tháng đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 2 Điều này.
5. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc nộp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng đã bị tẩy xóa, sửa chữa đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 1 Điều này;
b) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện vi phạm hành chính quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này.
Điều 41. Hành vi vi phạm quy định về việc bố trí Điểm kinh doanh, khu vực bố trí Điểm kinh doanh trong cơ sở lưu trú du lịch
1. Phạt tiền từ 180.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau:
a) Bố trí Điểm kinh doanh không đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật;
b) Tổ chức kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng không đúng địa điểm được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp phép kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng theo quy định của pháp luật.
2. Hình thức xử phạt bổ sung:
a) Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng từ 03 tháng đến 06 tháng đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại điểm a khoản 1 Điều này;
b) Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng từ 06 tháng đến 12 tháng đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.
3. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc khôi phục Điểm kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng đáp ứng đầy đủ các điều kiện và theo đúng địa điểm được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp phép kinh doanh đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 1 Điều này.
Điều 42. Hành vi vi phạm quy định về số lượng, chủng loại, loại hình trò chơi điện tử có thưởng
1. Phạt tiền từ 160.000.000 đồng đến 180.000.000 đồng đối với hành vi kinh doanh không đúng chủng loại máy, loại hình trò chơi có thưởng theo quy định của pháp luật.
2. Phạt tiền từ 180.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức kinh doanh vượt quá số lượng máy trò chơi điện tử có thưởng được phép kinh doanh theo quy định của pháp luật.
3. Hình thức xử phạt bổ sung:
Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng từ 06 tháng đến 12 tháng đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.
4. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc phải tiêu hủy hoặc tái xuất các máy trò chơi điện tử có thưởng vượt quá số lượng, không đúng chủng loại máy, loại hình trò chơi điện tử có thưởng đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này;
b) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện vi phạm hành chính quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.
Điều 43. Hành vi vi phạm quy định về xây dựng, gửi và công bố Thể lệ trò chơi
1. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi gửi Thể lệ trò chơi cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền không đúng thời hạn theo quy định của pháp luật.
2. Phạt tiền từ 90.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:
a) Không gửi Thể lệ trò chơi cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;
b) Không công bố công khai Thể lệ trò chơi tại Điểm kinh doanh.
3. Phạt tiền từ 180.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với hành vi không xây dựng Thể lệ trò chơi theo quy định của pháp luật.
4. Hình thức phạt bổ sung:
Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng từ 03 tháng đến 06 tháng đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 3 Điều này.
Điều 44. Hành vi vi phạm quy định về theo dõi, quản lý đối tượng được phép chơi và ra, vào Điểm kinh doanh
1. Phạt tiền từ 130.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với hành vi không mở sổ theo dõi hoặc cấp thẻ điện tử để kiểm soát các đối tượng được ra, vào Điểm kinh doanh.
2. Phạt tiền từ 180.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:
a) Cho phép đối tượng ra, vào Điểm kinh doanh không đúng quy định của pháp luật;
b) Không theo dõi đầy đủ các đối tượng ra, vào Điểm kinh doanh.
3. Hình thức xử phạt bổ sung:
a) Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng từ 03 tháng đến 06 tháng đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 1 Điều này;
b) Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng từ 06 tháng đến 12 tháng nếu vi phạm lần đầu; từ 12 tháng đến 24 tháng nếu vi phạm từ lần thứ hai trở lên đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 2 Điều này.
4. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc mở sổ theo dõi hoặc cấp thẻ điện tử để theo dõi, quản lý đầy đủ đối tượng được phép chơi và ra, vào Điểm kinh doanh đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này;
b) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 2 Điều này.
Điều 45. Hành vi vi phạm quy định về nghĩa vụ của người chơi
1. Phạt cảnh cáo đối với cá nhân vi phạm một trong các hành vi sau:
a) Không tuân thủ Thể lệ trò chơi do doanh nghiệp công bố;
b) Không tuân thủ nội quy Điểm kinh doanh do doanh nghiệp công bố;
c) Không tuân thủ các quy định quản lý nội bộ do doanh nghiệp công bố.
2. Phạt tiền từ 90.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi gian lận trong quá trình tham gia các trò chơi có thưởng tại Điểm kinh doanh.
3. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 2 Điều này để hoàn trả lại cho doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.
Điều 46. Hành vi vi phạm quy định về quản lý đồng tiền quy ước
1. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng đồng tiền quy ước không đáp ứng đầy đủ các điều kiện kỹ thuật theo quy định.
2. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với hành vi không đăng ký đồng tiền quy ước với cơ quan quản lý nhà nước theo quy định.
3. Phạt tiền từ 90.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng đồng tiền quy ước của doanh nghiệp khác hoặc không đúng với đồng tiền quy ước đã đăng ký với các cơ quan quản lý nhà nước.
4. Hình thức phạt bổ sung:
Tịch thu toàn bộ các đồng tiền quy ước đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều này.
Điều 47. Hành vi vi phạm quy định về quản lý máy, thiết bị trò chơi điện tử có thưởng
1. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi không mở sổ quản lý máy trò chơi điện tử có thưởng.
2. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với hành vi nhập khẩu máy, thiết bị dự phòng, quản lý máy, thiết bị dự phòng không đúng quy định của pháp luật.
3. Phạt tiền từ 180.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:
a) Kinh doanh máy trò chơi điện tử có thưởng không đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của pháp luật;
b) Không có tài liệu của nhà sản xuất máy trò chơi điện tử có thưởng hoặc tổ chức kiểm định độc lập máy trò chơi điện tử có thưởng chứng minh máy trò chơi điện tử có thưởng đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật.
4. Hình thức phạt bổ sung:
a) Tịch thu toàn bộ máy, thiết bị trò chơi điện tử có thưởng vi phạm đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này;
b) Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh từ 01 tháng đến 02 tháng đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 2 Điều này;
c) Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh từ 03 tháng đến 06 tháng đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 3 Điều này.
5. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này.
Điều 48. Hành vi vi phạm quy định về kiểm soát nội bộ, người quản lý, điều hành Điểm kinh doanh
1. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau:
a) Gửi Quy chế quản lý nội bộ cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền không đúng thời hạn theo quy định của pháp luật;
b) Thông báo đến cơ quan quản lý nhà nước không đúng thời hạn theo quy định của pháp luật khi thay đổi người quản lý, điều hành Điểm kinh doanh theo danh sách đã đăng ký trong hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng.
2. Phạt tiền từ 90.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau:
a) Không xây dựng và ban hành Quy chế quản lý nội bộ theo quy định của pháp luật;
b) Không thành lập bộ phận kiểm soát nội bộ theo quy định của pháp luật.
3. Phạt tiền từ 180.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với hành vi bố trí người quản lý, điều hành Điểm kinh doanh không đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.
4. Hình thức xử phạt bổ sung:
Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng từ 06 tháng đến 12 tháng đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 3 Điều này.
5. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc thành lập bộ phận kiểm soát nội bộ và bố trí người quản lý, điều hành Điểm kinh doanh đáp ứng đầy đủ điều kiện theo đúng quy định đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại điểm b khoản 2 và khoản 3 Điều này.
Điều 49. Hành vi vi phạm quy định về trả thưởng và xác nhận tiền trúng thưởng
1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi cố tình kéo dài thời gian trả thưởng cho người chơi mà không có lý do chính đáng.
2. Phạt tiền từ 90.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi xác nhận tiền trúng thưởng không đúng đối tượng hoặc không đúng với giá trị trúng thưởng thực tế.
3. Hình thức xử phạt bổ sung:
Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng từ 03 tháng đến 06 tháng đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 2 Điều này.
4. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc thực hiện trả thưởng cho người chơi theo đúng quy định tại Thể lệ trò chơi đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 1 Điều này;
b) Buộc thu hồi giấy xác nhận tiền trúng thưởng không đúng đối tượng trúng thưởng hoặc không đúng với giá trị trúng thưởng thực tế đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 2 Điều này.
Điều 50. Hành vi vi phạm quy định về giảm giá, khuyến mại, quảng cáo và chế độ quản lý tài chính
1. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm về chế độ quản lý tài chính do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành.
2. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm các quy định về giảm giá, khuyến mại theo quy định của pháp luật.
3. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau:
a) Quảng cáo hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng khi chưa được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp phép kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng theo quy định của pháp luật;
b) Nội dung và hình thức quảng cáo không đúng quy định của pháp luật về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng.
4. Hình thức xử phạt bổ sung:
Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng từ 01 tháng đến 02 tháng đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 2 và điểm b khoản 3 Điều này.
5. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc tháo dỡ nội dung và hình thức quảng cáo không đúng quy định pháp luật đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 3 Điều này.
Điều 51. Hành vi vi phạm quy định về công bố, cung cấp thông tin
1. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi công bố, cung cấp thông tin không đầy đủ, chính xác theo quy định của pháp luật về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.
2. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc cải chính thông tin đã công bố, cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin theo quy định pháp luật.
Điều 52. Hành vi vi phạm quy định về chế độ báo cáo
1. Phạt cảnh cáo đối với hành vi gửi không đủ báo cáo cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi gửi báo cáo cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền không đúng thời hạn theo quy định của pháp luật.
3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi cung cấp thông tin, số liệu không đầy đủ, không chính xác trong báo cáo gửi cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
4. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc gửi báo cáo, cung cấp thông tin, số liệu đầy đủ, chính xác cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này.
Mục 4
HÀNH VI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN; PHÒNG CHỐNG KHỦNG BỐ
Điều 53. Hành vi vi phạm quy định về nhận biết, cập nhật thông tin khách hàng; nhận biết, phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro
1. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi không cập nhật thông tin nhận biết khách hàng theo quy định tại Điều 8, Điều 10 Luật Phòng, chống rửa tiền và Điều 34 Luật Phòng, chống khủng bố.
2. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi không áp dụng các biện pháp nhận biết khách hàng, biện pháp đánh giá tăng cường theo quy định tại khoản 2, 3 và 4 Điều 12 Luật Phòng, chống rửa tiền, Điều 34 Luật Phòng, chống khủng bố.
3. Phạt tiền từ 180.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với hành vi không có hệ thống quản lý rủi ro để xác định khách hàng nước ngoài là cá nhân có ảnh hưởng chính trị theo quy định tại khoản 2 và 3 Điều 13 Luật Phòng, chống rửa tiền.
Điều 54. Hành vi vi phạm quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền
Phạt tiền từ 120.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:
1. Không ban hành quy trình quản lý rủi ro các giao dịch liên quan tới công nghệ mới theo quy định tại Điều 15 Luật Phòng, chống rửa tiền.
2. Không xây dựng quy định về phân loại khách hàng trên cơ sở rủi ro theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Luật Phòng, chống rửa tiền.
3. Không xây dựng và tuân thủ quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền theo quy định của pháp luật.
Điều 55. Hành vi vi phạm quy định về báo cáo giao dịch có giá trị lớn, giao dịch đáng ngờ, báo cáo hành vi tài trợ khủng bố
1. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau:
a) Không báo cáo các giao dịch có giá trị lớn;
b) Không báo cáo các giao dịch đáng ngờ trong lĩnh vực đặt cược và trò chơi có thưởng theo quy định tại khoản 6 Điều 22 Luật Phòng, chống rửa tiền.
2. Phạt tiền từ 180 000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với hành vi không giám sát đặc biệt đối với các giao dịch có giá trị lớn bất thường hoặc phức tạp; giao dịch với tổ chức, cá nhân tại quốc gia, vùng lãnh thổ nằm trong danh sách do Lực lượng đặc nhiệm tài chính công bố nhằm chống rửa tiền hoặc danh sách cảnh báo theo quy định tại Điều 16 Luật Phòng, chống rửa tiền, không thường xuyên kiểm tra, làm rõ ngay khi có nghi ngờ giao dịch của người chơi có liên quan đến tài trợ khủng bố.
Điều 56. Hành vi vi phạm quy định về các hành vi bị cấm trong phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố
1. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng đối với hành vi cản trở việc cung cấp thông tin phục vụ công tác phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố.
2. Phạt tiền từ 180.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau:
a) Tổ chức hoặc tạo điều kiện thực hiện hành vi rửa tiền mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự;
b) Không tố giác hành vi tài trợ khủng bố.
3. Hình thức xử phạt bổ sung:
Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh từ 03 tháng đến 06 tháng đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 2 Điều này.
Chương III
THẨM QUYỀN XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH, ÁP DỤNG BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ VÀ THỦ TỤC XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH
Điều 57. Thẩm quyền của Thanh tra
1. Thanh tra viên Tài chính các cấp đang thi hành công vụ có quyền phạt cảnh cáo.
2. Chánh Thanh tra Sở Tài chính có quyền:
a) Phạt cảnh cáo;
b) Phạt tiền đến 100.000.000 đồng;
c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị đến 200.000.000 đồng;
d) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điều 4 Nghị định này.
3. Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành Bộ Tài chính có quyền:
a) Phạt cảnh cáo;
b) Phạt tiền đến 140.000.000 đồng;
c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị đến 280.000.000 đồng;
d) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điều 4 Nghị định này.
4. Chánh Thanh tra Bộ Tài chính có quyền:
a) Phạt cảnh cáo;
b) Phạt tiền đến 200.000.000 đồng;
c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;
d) Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh có thời hạn theo quy định tại Nghị định này;
đ) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điều 4 Nghị định này.
Điều 58. Thẩm quyền của Công an nhân dân
1. Chiến sĩ Công an nhân dân, Trưởng Công an cấp xã đang thi hành công vụ có quyền phạt cảnh cáo.
2. Trưởng Công an cấp huyện, Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục quản lý xuất nhập cảnh; Trưởng phòng Công an cấp tỉnh gồm: Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Trưởng phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Trưởng phòng quản lý xuất nhập cảnh, Trưởng phòng An ninh kinh tế có quyền:
a) Phạt cảnh cáo;
b) Phạt tiền đến 40.000.000 đồng;
c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị đến 80.000.000 đồng;
d) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các khoản 4, 5, 6 và 7 Điều 4 Nghị định này.
3. Giám đốc Công an cấp tỉnh có quyền:
a) Phạt cảnh cáo;
b) Phạt tiền đến 100.000.000 đồng;
c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;
d) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điều 4 Nghị định này.
4. Cục trưởng Cục An ninh kinh tế, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao có quyền:
a) Phạt cảnh cáo;
b) Phạt tiền đến 200.000.000 đồng;
c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;
d) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điều 4 Nghị định này.
Điều 59. Thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
1. Phạt cảnh cáo.
2. Phạt tiền đến 200.000.000 đồng.
3. Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.
4. Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh có thời hạn theo quy định tại Nghị định này.
5. Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điều 4 Nghị định này.
Điều 60. Lập biên bản vi phạm hành chính
1. Khi phát hiện hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đặt cược và trò chơi có thưởng, người có thẩm quyền đang thi hành công vụ quy định tại Điều 57, Điều 58 và Điều 59 Nghị định này phải kịp thời lập biên bản vi phạm hành chính.
2. Biên bản vi phạm hành chính phải được lập đúng nội dung, hình thức, thủ tục theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính và là căn cứ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.
3. Ngoài những chức danh có thẩm quyền xử phạt quy định tại Điều 57, Điều 58 và Điều 59 Nghị định này, những người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của các cơ quan khác theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao mà phát hiện các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đặt cược và trò chơi có thưởng thuộc lĩnh vực hoặc địa bàn quản lý của mình thì có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính.
Điều 61. Khiếu nại, tố cáo
Việc khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực đặt cược và trò chơi có thưởng được thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.
Chương IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 62. Hiệu lực thi hành
1. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.
2. Nghị định này bãi bỏ một phần văn bản quy phạm pháp luật sau đây:
a) Chương VII Nghị định số 06/2017/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế;
b) Chương VII Nghị định số 03/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh casino;
c) Chương VII Nghị định số 86/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài;
d) Khoản 13, Khoản 14Khoản 15 Điều 1 Nghị định số 175/2016/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều quy định tại Nghị định số 86/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.
Điều 63. Điều khoản chuyển tiếp
1. Đối với hành vi vi phạm xảy ra trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực mà bị phát hiện hoặc xem xét ra quyết định xử phạt khi Nghị định này đã có hiệu lực thì áp dụng quy định của Nghị định này nếu Nghị định này không quy định trách nhiệm pháp lý hoặc quy định trách nhiệm pháp lý nhẹ hơn.
2. Đối với các quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đặt cược và trò chơi có thưởng đã được ban hành hoặc được thi hành xong trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực thi hành mà cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính còn khiếu nại thì áp dụng quy định của Nghị định số 06/2017/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế, Nghị định số 03/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh casino và Nghị định số 86/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài để giải quyết.
Điều 64. Trách nhiệm thi hành
Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Nơi nhận:

Ban Bí thư Trung ương Đảng;

Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

Văn phòng Tổng Bí thư;                                                  *

- Văn phòng Chủ tịch nước;

Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

Văn phòng Quốc hội;

Tòa án nhân dân tối cao;

Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

Kiểm toán nhà nước;

Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;

Ngân hàng Chính sách xã hội;

Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

Cơ quan trung ương của các đoàn thể;

VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;

Lưu: VT, KTTH (2).

TM. CHÍNH PHỦ

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

 

 

 

Lê Minh Khái

Thuộc tính văn bản
Nghị định 137/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh đặt cược và trò chơi có thưởng
Cơ quan ban hành: Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 137/2021/NĐ-CP Ngày đăng công báo: Đã biết
Loại văn bản: Nghị định Người ký: Lê Minh Khái
Ngày ban hành: 31/12/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng , Vi phạm hành chính
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE GOVERNMENT

________

No. 137/2021/ND-CP

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

_____________________

Hanoi, December 31, 2021

                     

DECREE

On sanctioning of administrative violations in the business of betting and prize-winning games

____________

 

Pursuant to the Law on Organization of the Government dated June 19, 2015; the Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Law on Organization of the Government and the Law on Organization of Local Administration dated November 22, 2019;

Pursuant to the Law on Handling of Administrative Violations dated June 20, 2012; the Law amending and supplementing a number of articles of the Law on Handling of Administrative Violations dated November 13, 2020;

Pursuant to the Law on Anti-Money Laundering dated June 18, 2012;

Pursuant to the Law on Anti-Terrorism dated June 12, 2013;

At the proposal of the Minister of Finance;

The Government hereby promulgates the Decree on sanctioning of administrative violations in the business of betting and prize-winning games.

 

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

 

Article 1. Scope of regulation

This Decree stipulates forms and levels of sanctions, remedial measures, competence to make written records and competence to impose sanctions of administrative violations in the business of betting, casino and prize-winning electronic games for foreigners (hereinafter referred to as betting and prize-winning games).

Article 2. Subjects of application

1. This Decree applies to:

a) Organizations and individuals that commit administrative violations in the business of betting and prize-winning games;

b) Persons competent to make records, competence to impose sanctions of administrative violations, state management agencies related to the examination, inspection and handling of administrative violations in the business of betting and prize-winning games.

2. Organizations specified in Clause 1 of this Article include:

a) Enterprises engaged in the business of horse racing, greyhound racing and international football betting;

b) Enterprises engaged in the casino business;

c) Enterprises engaged in the business of prize-winning electronic games for foreigners;

d) Other organizations committing violations in the business of betting and prize-winning games.

Article 3. Administrative sanctioning forms

1. Principal sanctions:

a) Warning;

b) Fine.

2. Additional sanctions:

a) Deprivation of the right to use the Certificate of eligibility for betting business, the Certificate of eligibility for casino business, the Certificate of eligibility for the business of prize-winning electronic games for foreigners (hereinafter referred to as the Certificate of Business Eligibility) for a given period of time.

b) Confiscation of material evidences and means used for commission of administrative violations.

Article 4. Remedial measures

Depending on the nature and severity of their violations, organizations and individuals that commit administrative violations in the business of betting and prize-winning games may also be subject to one or more than one of the following remedial measures as specified in Chapter II of this Decree:

1. Forcible return of erased or modified Certificates of eligibility for business.

2. Forcible destruction or re-export of game machines, game tables, prize-winning game equipment, and tokens in excess of the quantity, incorrect category or type of prize-winning games.

3. Forcible restoration of casino business facilities, prize-winning electronic game facilities (hereinafter referred to as business facilities) fully meeting the conditions and located in the places licensed by state management agencies.

4. Forcible keeping of monitoring books or issuance of e-cards to fully monitor and manage the entities entering and exiting the business facilities.

5. Forcible establishment of an internal control department and arrangement of managers to fully meet the conditions in accordance with regulations.

6. Forcible payment of prizes to players in accordance with the game rules, betting rules.

7. Forcible revocation of certificates of winning amounts for improper persons or different from actual winnings.

8. Forcible dismantlement of advertising contents and forms in contravention of law provisions.

9. Forcible liquidation of contracts signed with individuals and organizations that fail to fully satisfy the conditions for acting as bet ticket-selling agents in accordance with law provisions.

10. Forcible correction of published information, sending of reports, provision of complete and accurate information and data in accordance with law provisions.

11. Forcible refund of illicit profits earned through the commission of administrative violations.

Article 5. Fines, the competence to impose fines and the principles of applying the form of sanctioning of administrative violations

1. The maximum fine to be imposed on an individual or organization committing an act of administrative violation in business of betting and prize-winning games is VND 100,000,000 or VND 200,000,000, respectively.

2. The fines, competence to impose fines and competence to confiscate material evidences and means used in administrative violations of each title for administrative violations specified in this Decree are applicable to organizations, except for the cases specified in Articles 13, 31 and 45 of this Decree, which only apply to individuals. The fines, competence to impose fines of each title on an individual is equal to 14 times that of an organization committing the same act of administrative violation specified in this Decree.

Article 6. Statute of limitations, sanctioning procedures, execution of administrative sanctions in the business of betting and prize-winning games

1. The statute of limitations for sanctioning an administrative violation in the business of betting and prize-winning games is 01 year.

2. The time for determining the statute of limitations for handling administrative violations in the business of betting and prize-winning games is prescribed as follows:

a) For in-progress administrative violations, the statute of limitations is counted from the date the person competent to perform official duties detects the violation;

b) For completed administrative violations, the statute of limitations is counted from the date when the violation stops.

3. The time when administrative violations stop, which is used to determine the statute of limitations for handling a number of violations specified in Chapter II of this Decree, is prescribed as follows:

a) For acts of violating regulations on dossiers for grant of Certificates of eligibility for business as prescribed in Articles 8, 25 and 39 of this Decree, the time when administrative violations stop, which is used to determine the statute of limitations for sanctioning violations is the date of submission of dossiers to the Ministry of Finance;

b) For acts of modifying or erasing the contents of Certificates of eligibility for business as specified in Clause 1, Article 9, Clause 1, Article 26 and Clause 1, Article 40 of this Decree, the time when administrative violations stop, is the time of committing the act of correction or erasure. In case of failing to determine the date of modifying or erasing leading to the change in contents of the Certificates of eligibility for business, the time when administrative violations stop is the date of discovering such erasure or modification;

c) For acts of failing to send the game rules, betting rules to the state management agency, or the race rules to the race supervisory board within the prescribed time limit as specified in Clause 1, Article 14, Clause 1, Article 29 and Clause 1, Article 43 of this Decree, the time when the violations stop is the date of sending the game rules, betting rules to state management agencies, or the date of sending the race rules to the race supervisory board.

d) For acts of failing to notify state management agencies when changing the manager of the business facility within the prescribed time limit as specified at Point b, Clause 1, Article 34 and Point b, Clause 1, Article 48 of this Decree, the time when the violations stop is the date of sending the notice of such change to the state management agencies;

dd) For acts of violating regulations on disclosure and provision of information specified in Articles 22, 37 and 51 of this Decree, the time when violations stop is the date of sending the documents announcing and providing information;

e) For acts of violating regulations on advertising specified in Clause 3, Article 23, Clause 3, Article 36 and Clause 3, Article 50 of this Decree, the time when violations stop is the date of dismantling the advertising contents and form in contravention of the law;

g) For acts of violating regulations on reporting regime specified in Article 24, Article 38 and Article 52 of this Decree, the time when violations stop is the date of sending reports, providing complete and accurate information and data to state management agencies in accordance with law.

4. In-progress administrative violations, completed administrative violations, sanctioning procedures, execution of sanctioning forms, execution of sanctioning decisions and enforcement of sanctioning decisions in the business of betting and prize-winning games shall comply with the Law on Handling of Administrative Violations and its guiding documents.

Article 7. Transfer of violation case files

1. When detecting violations specified in Clause 2, Article 8, Clause 2, Article 25, Clause 2, Article 39, and Clause 2, Article 56 of this Decree, a competent person who has accepted and is examining administrative violation case shall transfer the violation case file to a competent criminal procedure-conducting agency to examine for penal liability in accordance with Clauses 1, 2 and 4, Article 62 of the Law on Handling of Administrative Violations and amending and supplementing documents (if any).

2. In case the criminal procedure-conducting agency issues one of the decisions not to examination for penal liability in accordance with the law on criminal procedures and returns the case file to the competent person who has forwarded the file, the violation case file shall be transferred to a person with sanctioning administrative competence as prescribed in Clause 3, Article 62 and Article 63 of the Law on Handling of Administrative Violations and amending and supplementing documents (if any) to sanction administrative violations in accordance with this Decree.

 

Chapter II

ACTS OF ADMINISTRATIVE VIOLATIONS, SANCTIONING FORMS, LEVELS AND REMEDIAL MEASURES

 

Section 1

ACTS OF VIOLATING REGULATIONS ON BETTING BUSINESS

 

Article 8. Acts of violating regulations on dossiers for grant of Certificates of eligibility for betting business

1. A fine from VND 40,000,000 to VND 60,000,000 shall be imposed for the act of tampering with or erasing without permission documents in the dossiers of application for grant, re-grant, modification or extension of the Certificate of eligibility for betting business. For acts of erasing, tampering or falsifying the contents of the judicial record sheets in the dossiers of application for grant or extension of the Certificate of eligibility for betting business, the fine shall comply with Clause 2, Article 47 of the Government's Decree No. 82/2020/ND-CP dated July 15, 2020, on sanctioning of administrative violations in the field of legal aid; judicial administration; marriage and family; civil judgment enforcement; bankruptcy of enterprises and cooperatives (hereinafter referred to as the Decree No. 82/2020/ND-CP) and amending and supplementing documents (if any).

2. A fine from VND 80,000,000 to VND 100,000,000 shall be imposed for the act of compiling and certifying forged dossiers and documents or containing false or untruthful information or concealing the truth in the dossiers of application for grant, re-grant, modification or extension of the Certificate of eligibility for betting business. For acts of using a fake judicial record sheet in the dossier of application for grant or extension of the Certificate of eligibility for betting business, the fine shall comply with Point r, Clause 2, Article 81 of the Decree No. 82/2020/ND-CP and amending and supplementing documents (if any).

3. Additional sanctions:

Confiscation of material evidences and means used in administrative violations which are modified, erased, forged documents or those containing false, untrue or concealed information, for administrative violations specified in this Article.

4. Remedial measures:

Forcible refund of illicit profits earned through the commission of administrative violations specified in Clauses 1 and 2 of this Article.

Article 9. Acts of violating regulations on management and use of Certificates of eligibility for betting business

1. A fine from VND 90,000,000 to VND 100,000,000 shall be imposed for the act of modifying or erasing the contents of Certificates of eligibility for betting business.

2. A fine from VND 160,000,000 to VND 180,000,000 shall be imposed for the act of leasing, lending or transferring Certificates of eligibility for betting business.

3. A fine from VND 180,000,000 to VND 200,000,000 shall be imposed for any of the following acts of violation:

a) Betting business without the Certificate of eligibility for betting business;

b) Betting business during the period of revocation or deprivation of the right to use the Certificate of eligibility for betting business.

4. Additional sanctions:

Deprivation of the right to use the Certificate of eligibility for betting business from 06 to 12 months, for administrative violations specified in Clause 2 of this Article.

5. Remedial measures:

a) Forcible return of erased or modified Certificates of eligibility for business, for administrative violations specified in Clause 1 of this Article;

b) Forcible refund of illicit profits earned through the commission of administrative violations specified in Clauses 2 and 3 of this Article.

Article 10. Acts of violating regulations on scope of business

1. A fine from VND 160,000,000 to VND 180,000,000 shall be imposed for any of the following acts of violation:

a) Colluding with illegal betting partners to share risks;

b) Providing information on odds without the consent or authorization of betting business.

2. A fine from VND 180,000,000 to VND 200,000,000 shall be imposed for any of the following acts of violation:

a) Conducting betting business beyond the scope licensed by a competent state management agency in accordance with law provisions;

b) Taking advantage of results of betting events to place bets or organize illegal betting business.

3. Additional sanctions:

a) Deprivation of the right to use the Certificate of eligibility for betting business from 06 to 12 months for administrative violations specified in Clause 2 of this Article, if the violation is committed for the first time;

b) Deprivation of the right to use the Certificate of eligibility for betting business from 12 to 24 months for administrative violations specified in Clause 2 of this Article, if the violation is committed for the second time or more.

4. Remedial measures:

Forcible refund of illicit profits earned through the commission of administrative violations specified in Clauses 1 and 2 of this Article.

Article 11. Acts of violating regulations on betting types and betting products

1. A fine from VND 180,000,000 to VND 200,000,000 shall be imposed for any of the following acts of violation:

a) The betting types in contravention of the law on betting business;

b) The betting products in contravention of the law on betting.

2. Additional sanctions:

Deprivation of the right to use the Certificate of eligibility for betting business from 06 to 12 months for administrative violations specified in Clause 1 of this Article.

3. Remedial measures:

Forcible refund of illicit profits earned through the commission of administrative violations specified in this Article.

Article 12. Acts of violating regulations on management of players

1. A fine from VND 130,000,000 to VND 150,000,000 shall be imposed for the act of selling bet tickets to persons not permitted to place bets.

2. A fine from VND 160,000,000 to VND 180,000,000 shall be imposed for the act of lending money to players for placing bets.

3. Additional sanctions:

a) Deprivation of the right to use the Certificate of eligibility for betting business from 06 to 12 months in case of committing violation for the first time; from 12 to 24 months, if the violation is committed for the second time or more, for the administrative violations specified in Clause 1 of this Article;

b) Deprivation of the right to use the Certificate of eligibility for betting business from 06 to 12 months for administrative violations specified in Clause 2 of this Article.

4. Remedial measures:

Forcible refund of illicit profits earned through the commission of administrative violations specified in this Article.

Article 13. Acts of violating regulations on obligations of players

1. Warning shall be imposed on a person who buys at his/her own discretion a bet ticket although he/she is not permitted to place bets as prescribed by law.

2. A fine from VND 30,000,000 to VND 50,000,000 shall be imposed for the act of tampering or erasing a bet ticket in order to receive winnings.

3. A fine from VND 90,000,000 to VND 100,000,000 shall be imposed for any of the following acts of violation:

a) Forging bet tickets to receive winnings;

b) Making arrangements to falsify the result of a betting event;

c) Forging the winning result.

4. Remedial measures:

Forcible refund of illicit profits earned through the commission of administrative violations specified in Clauses 2 and 3 of this Article to the betting enterprises.

Article 14. Acts of violating regulations on formulation and announcement of race rules and betting rules

1. A fine from VND 40,000,000 to VND 50,000,000 shall be imposed for any of the following acts of violation:

a) Failing to send the betting rules to a competent state management agency within the time limit as prescribed by law;

b) Failing to send the race rules to the race supervisory board within the time limit as prescribed by law;

2. A fine from VND 90,000,000 to VND 100,000,000 shall be imposed for any of the following acts of violation:

a) Failing to publicize the betting rules as prescribed by law;

b) Failing to publicize the race rules as prescribed by law;

c) Failing to send the betting rules to a competent state management agency as prescribed by law;

d) Failing to send the race rules to the race supervisory board as prescribed by law.

3. A fine from VND 180,000,000 to VND 200,000,000 shall be imposed for any of the following acts of violation:

a) Failing to formulate and issue the betting rules as prescribed by law;

b) Failing to formulate and issue the race rules in accordance with law provisions.

4. Additional sanctions:

Deprivation of the right to use the Certificate of eligibility for betting business from 06 to 12 months for administrative violations specified in Clause 3 of this Article.

Article 15. Acts of violating regulations on fixed bet ticket offices

1. A fine from VND 180,000,000 and VND 200,000,000 shall be imposed for the act of establishing a fixed bet ticket office which does not fully satisfy the conditions prescribed by law.

2. Additional sanctions:

Deprivation of the right to use the Certificate of eligibility for betting business from 06 to 12 months for administrative violations specified in Clause 1 of this Article.

3. Remedial measures:

Forcible refund of illicit profits earned through the commission of administrative violations specified in Clause 1 of this Article.

Article 16. Acts of violating regulations on methods of distributing bet tickets

1. A fine from VND 180,000,000 to VND 200,000,000 shall be imposed for the act of using methods of distributing bet tickets not licensed by a competent state management agency for betting business as prescribed by law.

2. Additional sanctions:

Deprivation of the right to use the Certificate of eligibility for betting business from 06 to 12 months for administrative violations specified in Clause 1 of this Article.

3. Remedial measures:

Forcible refund of illicit profits earned through the commission of administrative violations specified in Clause 1 of this Article.

Article 17. Acts of violating regulations on frequency of organizing bets and time of taking bets

1. A fine from VND 90,000,000 to VND 100,000,000 shall be imposed for the act of violating regulations on the time of taking bets.

2. A fine from VND 180,000,000 to VND 200,000,000 shall be imposed for the act of violating regulations on the frequency of organizing bets.

3. Additional sanctions:

Deprivation of the right to use the Certificate of eligibility for betting business from 06 to 12 months for administrative violations specified in Clause 2 of this Article.

4. Remedial measures:

Forcible refund of illicit profits earned through the commission of administrative violations specified in Clauses 1 and 2 of this Article.

Article 18. The acts of violating regulations on bet tickets

1. A fine from VND 90,000,000 to VND 100,000,000 shall be imposed for the act of providing bet tickets without sufficient content or information as prescribed by law.

2. A fine from VND 180,000,000 to VND 200,000,000 shall be imposed for the act of providing bet tickets with a face value lower than the minimum bet or higher than the maximum bet as prescribed by law.

3. Additional sanctions:

Deprivation of the right to use the Certificate of eligibility for business from 06 to 12 months for administrative violations specified in Clause 2 of this Article.

4. Remedial measures:

Forcible refund of illicit profits earned through the commission of administrative violations specified in Clauses 1 and 2 of this Article.

Article 19. The acts of violating regulations on bet ticket-selling agents

1. A fine from VND 180,000,000 to VND 200,000,000 shall be imposed for the act of signing agency contracts with individuals or organizations that fail to fully satisfy the conditions for acting as agents as prescribed by law.

2. Remedial measures:

a) Forcible liquidation of contracts signed with individuals and organizations that fail to fully satisfy the conditions for acting as bet ticket-selling agents as prescribed by law;

b) Forcible refund of illicit profits earned through the commission of administrative violations specified in Clause 1 of this Article.

Article 20. Acts of violating regulations on winning payment, payout rate and winning payment methods

1. A fine from VND 20,000,000 to VND 30,000,000 shall be imposed for the act of failing to comply with regulations on the time of paying winnings to winning players.

2. A fine from VND 180,000,000 to VND 200,000,000 shall be imposed for any of the following acts of violation:

a) Intentionally notifying winning results which are untrue to those stated in the written certification of the race supervisory board or conclusion of the chief referee of an international football match, or to the results officially announced for the first time by the event organizing committee;

b) Applying winning payment methods in contravention of law;

c) Formulating a payout rate lower than the minimum rate, which is 65% of ticket sale turnover for each type of betting product;

d) Certifying winning amounts for improper persons or different from actual winnings.

3. Additional sanctions:

Deprivation of the right to use the Certificate of eligibility for betting business from 03 to 06 months for administrative violations specified in Clause 2 of this Article.

4. Remedial measures:

a) Forcible payment of winning to players in accordance with the betting rules, for administrative violations specified in Clause 1, Points a, b and c, Clause 2 of this Article;

b) Forcible revocation of Certificates of winning amount for improper persons or different from actual winnings, for the administrative violation specified at Point d, Clause 2 of this Article.

Article 21. Acts of violating regulations on organization of horse races or greyhound races

1. A fine from VND 90,000,000 to VND 100,000,000 shall be imposed for the act of violating regulations on racing horses, racing dogs, jockeys and referees as prescribed by law.

2. A fine from VND 180,000,000 to VND 200,000,000 shall be imposed for the act of violating the conditions for organization of horse races and greyhound races as prescribed by law.

3. Additional sanctions:

Deprivation of the right to use the Certificate of eligibility for betting business from 03 to 06 months for administrative violations specified in Clause 2 of this Article.

Article 22. Acts of violating regulations on information disclosure and provision

1. A fine from VND 40,000,000 to VND 50,000,000 shall be imposed for the act of disclosing or providing inadequate or inaccurate information prescribed by the law on betting business.

2. Remedial measures

Forcible correction of inadequate or inaccurate information, providing complete and accurate information as prescribed by law.

Article 23. Acts of violating regulations on discounts, sales promotion, advertising and financial management regime

1. A fine from VND 60,000,000 to VND 70,000,000 shall be imposed for the act of violating the financial management regime promulgated by a competent state management agency.

2. A fine from VND 40,000,000 to VND 60,000,000 shall be imposed for the act of violating regulations on discounts and sales promotion as prescribed by law.

3. A fine from VND 60,000,000 to VND 80,000,000 shall be imposed for any of the following acts of violation:

a) Advertising the betting business activities without being licensed by a competent state management agency as prescribed by law;

b) Contents and forms of advertisement do not comply with the law on betting business.

4. Additional sanctions:

Deprivation of the right to use the Certificate of eligibility for betting business from 01 to 02 months for administrative violations specified in Clause 2 and Point b, Clause 3 of this Article.

5. Remedial measures:

Forcible dismantlement of advertising contents and forms that do not comply with the law, for administrative violations specified in Clause 3 of this Article.

Article 24. Acts of violating reporting regulations

1. Warning shall be imposed for the act of failing to fully send reports to competent state management agencies in accordance with law provisions.

2. A fine from VND 5,000,000 to VND 10,000,000 shall be imposed for the act of failing to send reports to competent state management agencies within the time limit as prescribed by law.

3. A fine from VND 10,000,000 to VND 15,000,000 shall be imposed for the act of reporting inadequate or inaccurate information or data to competent state management agencies.

4. Remedial measures:

Forcible sending of reports and provision of adequate and accurate information and data to competent state management agencies, for administrative violations specified in Clauses 1, 2 and 3 of this Article.

 

Section 2

THE ACTS OF VIOLATING REGULATIONS ON CASINO BUSINESS

 

Article 25. Acts of violating regulations on dossiers for grant of Certificates of eligibility for casino business

1. A fine from VND 40,000,000 to 60,000,000 shall be imposed for the act of arbitrarily modifying or erasing documents in the dossiers of application for grant, re-grant, modification or extension of the Certificate of eligibility for casino business. For acts of erasing, modifying or falsifying the contents of judicial record sheets in the dossier of application for grant or extension of the Certificate of eligibility for casino business, the fine shall comply with provisions of Clause 2, Article 47 of the Decree No. 82/2020/ND-CP and amending and supplementing documents (if any).

2. A fine from VND 80,000,000 to VND 100,000,000 shall be imposed for the act of making and certifying forged dossiers and documents or containing false or untruthful information or concealing the truth in the dossiers of application for grant, re-grant, modification or extension of the Certificate of eligibility for casino business. For acts of using a fake judicial record sheet in the dossier of application for grant or extension of the Certificate of eligibility for casino business, the fine shall comply with the provisions of Point r, Clause 2, Article 81 of the Decree No. 82/2020/ND-CP and amending and supplementing documents (if any).

3. Additional sanctions:

Confiscation of material evidences and means used in administrative violations that are modified, erased, forged documents or those containing false, untrue or concealed information, for administrative violations specified in this Article.

4. Remedial measures:

Forcible refund of illicit profits earned through the commission of administrative violations specified in Clauses 1 and 2 of this Article.

Article 26. Acts of violating regulations on management and use of Certificates of eligibility for casino business

1. A fine from VND 90,000,000 to VND 100,000,000 shall be imposed for the act of modifying or erasing the contents of Certificates of eligibility for casino business.

2. A fine from VND 160,000,000 to VND 180,000,000 shall be imposed for the act of leasing, lending or transferring Certificates of eligibility for casino business.

3. A fine from VND 180,000,000 to VND 200,000,000 shall be imposed for any of the following acts of violation:

a) Conducting casino business without being licensed by a competent state management agency as prescribed by law;

b) Conducting casino business during the period of revocation or deprivation of the right to use Certificates of eligibility for casino business.

4. Additional sanctions:

Deprivation of the right to use the Certificate of eligibility for casino business from 06 to 12 months for administrative violations specified in Clause 2 of this Article.

5. Remedial measures:

a) Forcible return of erased or modified Certificates of eligibility for casino business, for administrative violations specified in Clause 1 of this Article;

b) Forcible refund of illicit profits earned through the commission of administrative violations specified in Clauses 2 and 3 of this Article.

Article 27. Acts of violating regulations on establishing business facilities

1. A fine from VND 180,000,000 to VND 200,000,000 shall be imposed for any of the following acts of violation:

a) Establishing casinos that fail to fully meet the conditions as prescribed by law;

a) Organizing casino business at locations other than those licensed by competent state management agencies as prescribed by law;

2. Additional sanctions:

a) Deprivation of the right to use the Certificate of eligibility for casino business from 03 to 06 months for administrative violations specified at Point a, Clause 1 of this Article;

b) Deprivation of the right to use the Certificate of eligibility for casino business from 06 to 12 months for administrative violations specified at Point b, Clause 1 of this Article.

3. Remedial measures:

Forcible restoration of casinos that fully meet the conditions and in the locations licensed by competent state management agencies.

Article 28. Acts of violating regulations on quantity of game machines and tables or categories and types of prize-winning games

1. A fine from VND 160,000,000 to VND 180,000,000 shall be imposed for the act of trading in categories or types of prize-winning games at variance with those prescribed by law.

2. A fine from VND 180,000,000 to VND 200,000,000 shall be imposed for the act of organizing casino business with a quantity of game machines and tables exceeding the licensed quantity as prescribed by law.

3. Additional sanctions:

Deprivation of the right to use the Certificate of eligibility for casino business from 06 to 12 months for administrative violations specified in Clauses 1 and 2 of this Article.

4. Remedial measures:

a) Forcible destruction or re-export of game machines and tables in excess of the licensed quantity or at variance with categories or types of prize-winning games, for administrative violations specified in Clauses 1 and 2 of this Article;

b) Forcible refund of illicit profits earned through the commission of administrative violations specified in Clauses 1 and 2 of this Article.

Article 29. Acts of violating regulations on formulation and announcement of game rules

1. A fine from VND 40,000,000 to VND 50,000,000 shall be imposed for the act of sending game rules to competent state management agencies after the deadline as prescribed by law.

2. A fine from VND 90,000,000 to VND 100,000,000 shall be imposed for any of the following acts of violation:

a) Failing to send game rules to state management agencies in accordance with law provisions;

b) Failing to announce game rules at business facilities.

3. A fine from VND 180,000,000 to VND 200,000,000 shall be imposed for the act of failing to formulate game rules in accordance with law provisions.

4. Additional sanctions:

Deprivation of the right to use the Certificate of eligibility for casino business from 06 to 12 months for administrative violations specified in Clause 3 of this Article.

Article 30. Acts of violating regulations on monitoring and management of persons permitted to enter and leave casinos

1. A fine from VND 130,000,000 to VND 150,000,000 shall be imposed for the act of failing to keep books for monitoring or grant e-cards for controlling persons entering and leaving casinos.

2. A fine from VND 180,000,000 to VND 200,000,000 shall be imposed for any of the following acts of violation:

a) Allowing ineligible persons to enter and leave casinos;

b) Failing to fully monitor persons entering and exiting casinos.

3. Additional sanctions:

a) Deprivation of the right to use the Certificate of eligibility for casino business from 03 to 06 months for administrative violations specified in Clause 1 of this Article;

b) Deprivation of the right to use the Certificate of eligibility for casino business from 06 to 12 months in case of committing violation for the first time; from 12 to 24 months, if the violation is committed for the second time or more, for the administrative violations specified in Clause 2 of this Article.

4. Remedial measures:

a) Forcible keeping of monitoring books or issuance of e-cards to fully monitor and manage the entities entering and exiting the business facilities, for administrative violations specified in Clause 1 of this Article;

b) Forcible refund of illicit profits earned through the commission of administrative violations specified in Clause 2 of this Article.

Article 31. Acts of violating regulations on obligations of players

1. Warning shall be imposed on individuals who commit one of the following acts:

a) Failing to play by the game rules announced by casino enterprises;

b) Failing to observe the internal regulation of casinos announced by casino enterprises;

c) Failing to observe the internal management regulations announced by casino enterprises.

2. A fine from VND 90,000,000 to VND 100,000,000 shall be imposed for the act of cheating while playing prize-winning games at business facilities.

3. Remedial measures:

Forcible refund of illicit profits earned through the commission of administrative violations specified in Clause 2 of this Article to the casino enterprises.

Article 32. Acts of violating regulations on management of tokens

1. A fine from VND 40,000,000 to VND 50,000,000 shall be imposed for the act of using tokens that fail to fully meet the technical standards as prescribed.

2. A fine from VND 60,000,000 to VND 70,000,000 shall be imposed for the act of failing to register tokens with competent state management agencies according to regulations.

3. A fine from VND 120,000,000 to VND 130,000, 000 shall be imposed for the act of using tokens of other enterprises or using tokens other than those registered with competent state management agencies.

4. A fine from VND 90,000,000 to VND 100,000,000 shall be imposed for the act of failing to exchange Vietnam dong for tokens or to exchange tokens for Vietnam dong in case Vietnamese players at casinos have not used up the tokens or win prizes.

5. Additional sanctions:

Confiscation of all tokens, for the administrative violations prescribed in Clauses 1 and 3 of this Article.

Article 33. Acts of violating regulations on management of game machines and tables and game equipment

1. A fine from VND 60,000,000 to VND 70,000,000 shall be imposed for the act of failing to keep books for managing game machines and tables and game equipment.

2. A fine from VND 90,000,000 to VND 100,000,000 shall be imposed for the act of importing or managing standby devices in contravention of law.

3. A fine from VND 180,000,000 to VND 200,000,000 shall be imposed for any of the following acts of violation:

a) Trading game machines and tables that fail to fully meet the conditions as prescribed by law;

b) There is no document from manufacturers or suppliers of the game machines or tables or from an independent accrediting organization proving that the game machines and tables fully meet the conditions as prescribed by law.

4. Additional sanctions:

a) Confiscation of all the gaming machines and tables and game equipment involved in violations, for violations prescribed in Clauses 2 and 3 of this Article.

b) Deprivation of the right to use the Certificate of eligibility for casino business from 01 to 02 months for administrative violations specified in Clause 2 of this Article;

c) Deprivation of the right to use the Certificate of eligibility for casino business from 03 to 06 months for administrative violations specified in Clause 3 of this Article.

5. Remedial measures:

Forcible refund of illicit profits earned through the commission of administrative violations specified in Clauses 2 and 3 of this Article.

Article 34. Acts of violating regulations on internal control or managers of casinos

1. A fine from VND 40,000,000 to VND 50,000,000 shall be imposed for any of the following acts of violation:

a) Sending the internal management regulations to competent state management agencies after the deadline as prescribed by law;

b) Notifying state management agencies after the deadline as prescribed by law when changing managers of a casino according to the list registered in the dossier of application for grant of the Certificate of eligibility for casino business.

2. A fine from VND 90,000,000 to VND 100,000,000 shall be imposed for any of the following acts of violation:

a) Failing to formulate and issue the internal management regulations as prescribed by law;

b) Failing to set up an internal control department as prescribed by law.

3. A fine from VND 180,000,000 to VND 200,000,000 shall be imposed for the act of appointing casino managers who fail to fully meet the conditions as prescribed by law.

4. Additional sanctions:

Deprivation of the right to use the Certificate of eligibility for casino business from 06 to 12 months for administrative violations specified in Clause 3 of this Article.

5. Remedial measures:

Forcible establishment of an internal control department and appointment of managers to fully meet the conditions, for administrative violations specified at Point b, Clauses 2 and 3 of this Article.

Article 35. Acts of violating regulations on winning payment and certification of winning amounts

1. A fine from VND 20,000,000 to VND 30,000,000 shall be imposed for the act of prolonging the winning payment to players without plausible reasons.

2. A fine from VND 120,000,000 to VND 130,000,000 shall be imposed for the act of certifying a winning amount for an ineligible person or certifying an incorrect winning amount.

3. Additional sanctions:

Deprivation of the right to use the Certificate of eligibility for casino business from 03 to 06 months for administrative violations specified in Clause 2 of this Article.

4. Remedial measures:

a) Forcible winning payment to players according to the game rules, for administrative violations specified in Clause 1 of this Article;

b) Forcible revocation of Certificates of winning amount for improper persons or different from the actual winning amount, for the administrative violations specified in Clause 2 of this Article.

Article 36. Acts of violating regulations on discounts, sales promotion, advertising and financial management regime

1. A fine from VND 60,000,000 to VND 70,000,000 shall be imposed for the act of violating the financial management regime promulgated by a competent state management agency.

2. A fine from VND 40,000,000 to VND 60,000,000 shall be imposed for the act of violating regulations on discounts and sales promotion in accordance with law provisions.

3. A fine from VND 60,000,000 to VND 80,000,000 shall be imposed for any of the following acts of violation:

a) Conducting advertise casino business activities without being licensed by a competent state management agency as prescribed by law;

b) Contents and forms of advertisement do not comply with the law on casino business.

4. Additional sanctions:

Deprivation of the right to use the Certificate of eligibility for casino business from 01 to 02 months, for violations specified in Clause 2 and Point b, Clause 3 of this Article.

5. Remedial measures:

Forcible dismantlement of advertising contents and forms that do not comply with the law, for administrative violations specified in Clause 3 of this Article.

Article 37. Acts of violating regulations on information disclosure and provision

1. A fine from VND 40,000,000 to VND 50,000,000 shall be imposed for the act of disclosing or providing inadequate or inaccurate information in accordance with the law on casino business.

2. Remedial measures:

Forcible correction of inadequate or inaccurate information, provision of complete and accurate information as prescribed by law.

Article 38. Acts of violating reporting regulations

1. Warning shall be imposed for the act of failing to fully send reports to competent state management agencies as prescribed by law.

2. A fine from VND 5,000,000 to VND 10,000,000 shall be imposed for the act of sending reports to competent state management agencies after the deadline as prescribed by law.

3. A fine from VND 10,000,000 to VND 15,000,000 shall be imposed for the act of reporting inadequate or inaccurate information or data to competent state management agencies.

4. Remedial measures:

Forcible sending of reports and provision of adequate and accurate information and data to competent state management agencies for administrative violations specified in Clauses 2 and 3 of this Article.

 

Section 3

ACTS OF VIOLATING REGULATIONS ON THE BUSINESS OF PRIZE-WINNING ELECTRONIC GAMES FOR FOREIGNERS

 

Article 39. Acts of violating regulations on dossiers for grant of Certificates of eligibility for business of prize-winning electronic games

1. A fine from VND 40,000,000 to VND 60,000,000 shall be imposed for the act of arbitrarily modifying or erasing documents in the dossiers of application for grant, re-grant, modification or extension of the Certificate of eligibility for business of prize-winning electronic games.

2. A fine from VND 80,000,000 to VND 100,000,000 shall be imposed for the act of compiling and certifying forged dossiers and documents or containing false or untruthful information or concealing the truth in the dossiers of application for grant, re-grant, modification or extension of the Certificate of eligibility for business of prize-winning electronic games.

3. Additional sanctions:

Confiscation of material evidences and means used in administrative violations that are modified, erased, forged documents or those containing false, untrue or concealed information for administrative violations specified in this Article.

4. Remedial measures:

Forcible refund of illicit profits earned through the commission of administrative violations specified in Clauses 1 and 2 of this Article.

Article 40. Acts of violating regulations on management and use of Certificates of eligibility for business of prize-winning electronic games

1. A fine from VND 90,000,000 to VND 100,000,000 shall be imposed for the act of modifying or erasing the contents of Certificates of eligibility for business of prize-winning electronic games.

2. A fine from VND 160,000,000 to VND 180,000,000 shall be imposed for the act of leasing, lending or transferring Certificates of eligibility for business of prize-winning electronic games.

3. A fine from VND 180,000,000 to VND 200,000,000 shall be imposed for any of the following acts of violation:

a) Conducting business of prize-winning electronic games without being licensed by a competent state management agency prescribed by law;

b) Conducting business of prize-winning electronic games during the period of revocation or deprivation of the right to use Certificates of eligibility for business of prize-winning electronic games.

4. Additional sanctions:

Deprivation of the right to use the Certificate of eligibility for business of prize-winning electronic games from 06 to 12 months for administrative violations specified in Clause 2 of this Article.

5. Remedial measures:

a) Forcible return of erased or modified Certificates of eligibility for business of prize-winning electronic games, for administrative violations specified in Clause 1 of this Article;

b) Forcible refund of illicit profits earned through the commission of administrative violations specified in Clauses 2 and 3 of this Article.

Article 41. Acts of violating regulations on business facilities and areas where business facilities are located in tourist accommodation establishments

1. A fine from VND 180,000,000 to VND 200,000,000 shall be imposed for any of the following acts of violation:

a) Establishing casinos that fail to fully meet the conditions as prescribed by law;

a) Organizing business of prize-winning electronic games at locations other than those licensed by competent state management agencies prescribed by law;

2. Additional sanctions:

a) Deprivation of the right to use the Certificate of eligibility for business of prize-winning electronic games from 03 to 06 months for administrative violations specified at Point a, Clause 1 of this Article;

b) Deprivation of the right to use the Certificate of eligibility for business of prize-winning electronic games from 06 to 12 months for administrative violations specified at Points b, Clause 1 of this Article.

3. Remedial measures:

Forcible restoration of prize-winning electronic game facilities that fully meet the conditions and in the locations licensed by state management agencies, for administrative violations specified in Clause 1 of this Article.

Article 42. Acts of violating regulations on quantity, types and categories of prize-winning electronic games

1. A fine from VND 160,000,000 to VND 180,000,000 shall be imposed for the act of trading in categories or types of prize-winning games at variance with those prescribed by law.

2. A fine from VND 180,000,000 to VND 200,000,000 shall be imposed for the act of organizing business with a quantity of prize-winning electronic game machines exceeding the licensed quantity as prescribed by law.

3. Additional sanctions:

Deprivation of the right to use the Certificate of eligibility for business of prize-winning electronic games from 06 to 12 months for administrative violations specified at Clauses 1 and 2 of this Article.

4. Remedial measures:

a) Forcible destruction or re-export of prize-winning electronic game machines in excess of the licensed quantity or at variance with type of machines or categories of prize-winning games, for administrative violations specified in Clauses 1 and 2 of this Article;

b) Forcible refund of illicit profits earned through the commission of administrative violations specified in Clauses 1 and 2 of this Article.

Article 43. Acts of violating regulations on formulation, sending and announcement of game rules

1. A fine from VND 40,000,000 to VND 50,000,000 shall be imposed for the act of sending game rules to competent state management agencies after the deadline as prescribed by law.

2. A fine from VND 90,000,000 to VND 100,000,000 shall be imposed for any of the following acts of violation:

a) Failing to send the game rules to a competent state management agency as prescribed by law;

b) Failing to announce game rules at business facilities.

3. A fine from VND 180,000,000 to VND 200,000,000 shall be imposed for the act of failing to formulate game rules as prescribed by law.

4. Additional sanctions:

Deprivation of the right to use the Certificate of eligibility for business of prize-winning electronic games from 03 to 06 months for administrative violations specified in Clause 3 of this Article.

Article 44. Acts of violating regulations on monitoring and management of persons permitted to play, enter and leave business facilities

1. A fine from VND 130,000,000 to VND 150,000,000 shall be imposed for the act of failing to keep books for monitoring or grant e-cards for controlling persons entering and leaving business facilities.

2. A fine from VND 180,000,000 to VND 200,000,000 shall be imposed for any of the following acts of violation:

a) Allowing ineligible persons to enter and leave business facilities;

b) Failing to fully monitor persons entering and exiting business facilities.

3. Additional sanctions:

a) Deprivation of the right to use the Certificate of eligibility for business of prize-winning electronic games from 03 to 06 months for administrative violations specified in Clause 1 of this Article;

b) Deprivation of the right to use the Certificate of eligibility for business of prize-winning electronic games from 06 to 12 months in case of committing violation for the first time; from 12 to 24 months, if the violation is committed for the second time or more, for the administrative violations specified in Clause 2 of this Article.

4. Remedial measures:

a) Forcible keeping of monitoring books or issuance of e-cards to fully monitor and manage the persons playing, entering and exiting the business facilities, for administrative violations specified in Clauses 1 and 2 of this Article;

b) Forcible refund of illicit profits earned through the commission of administrative violations specified in Clause 2 of this Article.

Article 45. Acts of violating regulations on obligations of players

1. Warning shall be imposed on individuals who commit one of the following acts:

a) Failing to play by the game rules announced by the enterprises;

b) Failing to observe the internal regulation of business facilities announced by the enterprises;

c) Failing to observe the internal management regulations announced by the enterprises.

2. A fine from VND 90,000,000 to VND 100,000,000 shall be imposed for the act of cheating while playing prize-winning games at business facilities.

3. Remedial measures:

Forcible refund of illicit profits earned through the commission of administrative violations specified in Clause 2 of this Article to the enterprises engaged in the business of prize-winning electronic games for foreigners.

Article 46. Acts of violating regulations on management of tokens

1. A fine from VND 40,000,000 to VND 50,000,000 shall be imposed for the act of using tokens that fail to fully meet the technical standards as prescribed.

2. A fine from VND 60,000,000 to VND 70,000,000 shall be imposed for the act of failing to register tokens with competent state management agencies as prescribed.

3. A fine from VND 90,000,000 to VND 100,000,000 shall be imposed for the act of using tokens of other enterprises or using tokens other than those registered with competent state management agencies.

4. Additional sanctions:

Confiscation of all tokens, for the administrative violations prescribed in Clauses 1 and 3 of this Article.

Article 47. Acts of violating regulations on management of prize-winning electronic game machines and equipment

1. A fine from VND 40,000,000 to VND 50,000,000 shall be imposed for the act of failing to keep books for management of prize-winning electronic game machines.

2. A fine from VND 60,000,000 to VND 70,000,000 shall be imposed for the act of importing or managing machines, standby devices in contravention of law.

3. A fine from VND 180,000,000 to VND 200,000,000 shall be imposed for any of the following acts of violation:

a) Trading prize-winning electronic game machines that do not fully satisfy the conditions and technical standards as prescribed by law;

b) There is no document from manufacturers of prize-winning electronic game machines or from an independent accrediting organization proving that the machines fully meet the conditions prescribed by law.

4. Additional sanctions:

a) Confiscation of all violating prize-winning electronic game machines and equipment, for administrative violations specified in Clauses 2 and 3 of this Article;

b) Deprivation of the right to use the Certificate of eligibility for business from 01 to 02 months for administrative violations specified in Clause 2 of this Article;

c) Deprivation of the right to use the Certificate of eligibility for business from 03 to 06 months for administrative violations specified in Clause 3 of this Article.

5. Remedial measures:

Forcible refund of illicit profits earned through the commission of administrative violations specified in Clauses 2 and 3 of this Article.

Article 48. Acts of violating regulations on internal control or managers of business facilities

1. A fine from VND 40,000,000 to VND 50,000,000 shall be imposed for any of the following acts of violation:

a) Sending the internal management regulations to competent state management agencies after the deadline as prescribed by law;

b) Notifying state management agencies after the deadline as prescribed by law when changing managers of a business facility according to the list registered in the dossier of application of grant for Certificate of eligibility for business of prize-winning electronic games.

2. A fine from VND 90,000,000 to VND 100,000,000 shall be imposed for any of the following acts of violation:

a) Failing to formulate and issue the internal management regulations as prescribed by law;

b) Failing to set up an internal control department in accordance with law provisions.

3. A fine from VND 180,000,000 to VND 200,000,000 shall be imposed for the act of appointing casino managers who fail to fully meet the conditions prescribed by law.

4. Additional sanctions:

Deprivation of the right to use the Certificate of eligibility for business of prize-winning electronic games from 06 to 12 months for administrative violations specified in Clause 3 of this Article.

5. Remedial measures:

Forcible establishment of an internal control department and appointment of managers to fully meet the prescribed conditions, for administrative violations specified at Point b, Clauses 2 and 3 of this Article.

Article 49. Acts of violating regulations on winning payment and certification of winning amounts

1. A fine from VND 10,000,000 to VND 20,000,000 shall be imposed for the act of prolonging the winning payment to players without plausible reasons.

2. A fine from VND 90,000,000 to VND 100,000,000 shall be imposed for the act of certifying a winning amount for an ineligible person or certifying an incorrect winning amount.

3. Additional sanctions:

Deprivation of the right to use the Certificate of eligibility for business of prize-winning electronic games from 03 to 06 months for administrative violations specified in Clause 2 of this Article.

4. Remedial measures:

a) Forcible winning payment to players according to the game rules, for administrative violations specified in Clause 1 of this Article;

b) Forcible revocation of Certificates of winning amount for improper persons or different from the actual winning amount, for the administrative violation specified in Clause 2 of this Article.

Article 50. Acts of violating regulations on discounts, sales promotion, advertising and financial management regime

1. A fine from VND 60,000,000 to VND 70,000,000 shall be imposed for the act of violating the financial management regime promulgated by a competent state management agency.

2. A fine from VND 40,000,000 to VND 60,000,000 shall be imposed for the act of violating regulations on discounts and sales promotion as prescribed by law.

3. A fine from VND 60,000,000 to VND 80,000,000 shall be imposed for any of the following acts of violation:

a) Advertising the business of prize-winning electronic games without being licensed by a competent state management agency in accordance with law provisions;

b) Contents and forms of advertisement do not comply with the law on business of prize-winning electronic games.

4. Additional sanctions:

Deprivation of the right to use the Certificate of eligibility for business of prize-winning electronic games from 01 to 02 months for administrative violations specified in Clause 2 and Point b, Clause 3 of this Article.

5. Remedial measures:

Forcible dismantlement of advertising contents and forms that do not comply with the law, for administrative violations specified in Clause 3 of this Article.

Article 51. Acts of violating regulations on information disclosure and provision

1. A fine from VND 40,000,000 to VND 50,000,000 shall be imposed for the act of disclosing or providing inadequate or inaccurate information as prescribed by the law on business of prize-winning electronic games.

2. Remedial measures:

Forcible correction of inadequate or inaccurate information, provision of complete and accurate information in accordance with law provisions.

Article 52. Acts of violating reporting regulations

1. Warning shall be imposed for the act of failing to fully send reports to competent state management agencies in accordance with law provisions.

2. A fine from VND 5,000,000 to VND 10,000,000 shall be imposed for the act of sending reports to competent state management agencies after the deadline prescribed by law.

3. A fine from VND 10,000,000 to VND 15,000,000 shall be imposed for the act of reporting inadequate or inaccurate information or data to competent state management agencies.

4. Remedial measures:

Forcible sending of reports and provision of adequate and accurate information and data to competent state management agencies for administrative violations specified in Clauses 2 and 3 of this Article.

 

Section 4

ACTS OF VIOLATING REGULATIONS ON ANTI-MONEY LAUNDERING AND COUNTER-TERRORISM

 

Article 53. Acts of violating regulations on identifying and updating customer information; classification of customers by risk level

1. A fine from VND 40,000,000 to VND 60,000,000 shall be imposed for the act of failing to update customer identification information as prescribed in Clause 8, Article 10 of the Law on Anti-Money Laundering and Article 34 of the Law on Counter-Terrorism.

2. A fine from VND 60,000,000 to VND 100,000,000 shall be imposed for the act of failing to apply customer identification measures and enhanced assessment measures as prescribed in Clauses 2, 3 and 4, Article 12 of the Law on Anti-Money Laundering and Article 34 of the Law on Counter-Terrorism.

3. A fine from VND 180,000,000 to VND 200,000,000 shall be imposed for the act of having no risk management systems to identify foreign customers who are political influencers as prescribed in Clauses 2 and 3, Article 13 of the Law on Anti-Money Laundering.

Article 54. Acts of violating internal regulations on anti-money laundering

A fine from VND 120,000,000 to VND 200,000,000 shall be imposed for any of the following acts of violations:

1. Failing to issue a risk management process for transactions involving new technologies as prescribed in Article 15 of the Law on Anti-Money Laundering.

2. Failing to formulate regulations on classification of customers on the basis of risk as prescribed in Clause 1, Article 12 of the Law on Anti-Money Laundering.

3. Failing to formulate and comply with internal regulations on anti-money laundering as prescribed by law.

Article 55. Acts of violating regulations on reporting high-value transactions, suspicious transactions and terrorism financing

1. A fine from VND 60,000,000 to VND 100,000,000 shall be imposed for any of the following acts of violation:

a) Failing to report high-value transactions;

b) Failing to report suspicious transactions in the business of betting and prize-winning games as prescribed in Clause 6, Article 22 of the Law on Anti-Money Laundering.

2. A fine from VND 180,000,000 to VND 200,000,000 shall be imposed for failing to specially monitor unusually high-value or complex transactions; transactions with organizations and individuals in countries or territories in the list published by the Financial Action Task Force for the anti-money laundering purpose or in the warning list as prescribed in Article 16 of the Law on Anti-Money Laundering; or falling to regularly check, clarify immediately when there is a suspicion that a player's transaction is related to terrorism financing.

Article 56. Acts violating regulations on prohibited acts in anti-money laundering and terrorism financing

1. A fine from VND 60,000,000 to VND 120,000,000 shall be imposed to the act of hindering the provision of information for anti-money laundering and terrorism financing.

2. A fine from VND 180,000,000 to VND 200,000,000 shall be imposed for any of the following acts of violation:

a) Organizing or facilitating the conduct of money laundering that is not serious enough for penal liability examination;

b) Failing to denounce acts of terrorism financing.

3. Additional sanctions:

Deprivation of the right to use the Certificate of eligibility for business from 03 to 06 months for administrative violations specified in Clause 2 of this Article.

 

Chapter III

COMPETENCE TO SANCTION ADMINISTRATIVE VIOLATIONS, APPLICATION OF REMEDIAL MEASURES AND PROCEDURES FOR SANCTIONING OF ADMINISTRATIVE VIOLATIONS

 

Article 57. Competence of inspectors

1. On-duty inspectors of financial inspectorates at all levels may impose warnings.

2. The Chief Inspectors of the Departments of Finance may:

a) Impose warnings;

b) Impose fines up to VND 100,000,000;

c) Confiscate material evidences and means used in administrative violations with a value not exceeding VND 200,000,000;

d) Apply the remedial measures specified in Article 4 of this Decree.

3. Heads of specialized inspection teams of the Ministry of Finance may:

a) Impose warnings;

b) Impose fines up to VND 140,000,000;

c) Confiscate material evidences and means used in administrative violations with a value not exceeding VND 280,000,000;

d) Apply the remedial measures specified in Article 4 of this Decree.

4. The Chief Inspector of the Ministry of Finance may:

a) Impose warnings;

b) Impose fines up to VND 200,000,000;

c) Confiscate material evidences and means used in administrative violations;

d) Deprive the right to use Certificates of eligibility for business for a definite time in accordance with this Decree;

dd) Apply the remedial measures specified in Article 4 of this Decree.

Article 58. Competence of the Public Security Force

1. Policemen and chiefs of commune-level police offices who are on duty may impose warnings.

2. Chiefs of district-level police offices, heads of the professional sections of the Police Department for Administrative Management of Social Order; heads of the professional sections of the Department of Cybersecurity and Hi-tech Crime Prevention; heads of the professional sections of the Immigration Management Department; heads of sections of provincial-level police offices including heads of police sections for administrative management of social order, heads of police sections for investigation of social order-related crimes, heads of police sections for investigation of crimes related to corruption, economy, and smuggling, heads of police sections for Cybersecurity and Hi-tech Crime Prevention, heads of immigration management sections, heads of economic security sections may:

a) Impose warnings;

b) Impose fines up to VND 40,000,000;

c) Confiscate material evidences and means used in administrative violations with a value not exceeding VND 80,000,000;

d) Apply the remedial measures specified in Clauses 4, 5, 6, and 7, Article 4 of this Decree.

3. Directors of provincial-level Departments of Public Security may:

a) Impose warnings;

b) Impose fines up to VND 100,000,000;

c) Confiscate material evidences and means used in administrative violations;

d) Apply the remedial measures specified in Article 4 of this Decree.

4. The director of the Economic Security Department, the director of the Police Department for Administrative Management of Social Order, the director of Police Department for Investigation of Social Order-Related Crimes, the director of Police Department for Investigation of crimes related to corruption, economy, and smuggling, the director of Department of Cybersecurity and Hi-tech Crime Prevention may:

a) Impose warnings;

b) Impose fines up to VND 200,000,000;

c) Confiscate material evidences and means used in administrative violations;

d) Apply the remedial measures specified in Article 4 of this Decree.

Article 59. Competence of the Chairpersons of provincial-level People’s Committees

1. Impose warnings.

2. Impose fines of up to VND 200,000,000.

3. Confiscate material evidences and means used in administrative violations.

4. Deprive of the right to use Certificates of eligibility for business for a definite time in accordance with this Decree.

5. Apply the remedial measures specified in Article 4 of this Decree.

Article 60. Making of written records of administrative violations

1. Upon detecting administrative violations in the fields of betting and prize-winning games, competent persons who are on duty specified in Articles 57, 58 and 59 of this Decree, shall promptly make written records.

2. A written record of an administrative violation must be made in accordance with the contents, forms and procedures prescribed by the law on handling of administrative violations and shall be used as a basis for making decisions on sanctioning of administrative violations.

3. In addition to the persons with sanctioning competence specified in Articles 57, 58, and 59 of this Decree, persons competent to sanction administrative violations from other agencies as defined in the law on handling of administrative violations may, within the ambit of their assigned functions and tasks, make written records of administrative violations in the field of betting and prize-winning games which they detect in the fields or localities under their management.

Article 61. Complaints and denunciations

The lodging and settlement of complaints and denunciations about decisions on sanctioning administrative violations in the field of betting and prize-winning games shall comply with the law on complaints and denunciations.

 

Chapter IV
IMPLEMENTATION PROVISIONS

 

Article 62. Effect

1. This Decree takes effect on January 01, 2022.

2. This Decree annuls a part of the following legal documents:

a) Chapter VII of the Government's Decree No. 06/2017/ND-CP dated January 24, 2017, on horse racing, greyhound racing and international football betting business;

b) Chapter VII of the Government's Decree No. 03/2017/ND-CP dated January 16, 2017, on casino business;

c) Chapter VII of the Government's Decree No. 86/2013/ND-CP dated July 29, 2013, on the business of prize-winning electronic games for foreigners;

d) Clauses 13, 14 and 15, Article 1 of the Government's Decree No. 175/2016/ND-CP dated December 30, 2016, amending and supplementing a number of articles of the Government’s Decree No. 86/2013/ND-CP of July 29, 2013, on provision of prized video game services for foreigners.

Article 63. Transitional provisions

1. For violations committed before the date on which this Decree takes effect but are detected or considered for handling decision after the effective date of this Decree, if this Decree does not provide for liability or impose lighter liability, this Decree shall prevail.

2. For administrative violations related to betting and prize-winning games for which the sanctioning decisions have been issued or have been executed before the effective date of this Decree, if administratively sanctioned organizations and individuals still lodge complaints, they shall be handled in accordance with the Government's Decree No. 06/2017/ND-CP dated January 24, 2017, on horse racing, greyhound racing and international football betting business, the Government's Decree No. 03/2017/ND-CP dated January 16, 2017, on casino business and the Government's Decree No. 86/2013/ND-CP dated July 29, 2013, on the business of prize-winning electronic games.

Article 64. Implementation responsibility

Ministers, heads of ministerial-level agencies, heads of government-attached agencies, chairpersons of People’s Committees of provinces and centrally-run cities, and related organizations and individuals shall implement this Decree.

 

 

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT

FOR THE PRIME MINISTER

THE DEPUTY PRIME MINISTER

 

 

Le Minh Khai

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Câu hỏi thường gặp
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!