Văn bản UBND lĩnh vực Tài chính-Ngân hàng

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 1.995 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
01

Công văn 3936/UBND-KT của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc đẩy mạnh, tăng cường các biện pháp quản lý, điều hành giá

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
02

Quyết định 3560/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn nguồn ngân sách trung ương năm 2022

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
03

Quyết định 2596/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư ngân sách tỉnh năm 2022 từ nguồn thu tiền sử dụng đất và nguồn tăng thu, tiết kiệm chi

Lĩnh vực: Đầu tư;Tài chính-Ngân hàng Tải về
04

Quyết định 47/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Hà Nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Cơ cấu tổ chức Tải về
05

Kế hoạch 255/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai, thực hiện Đề án "Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025"

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
06

Công văn 3122/UBND-KTTH của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc cập nhật, chuẩn hóa dữ liệu tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Thành phố

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
07

Quyết định 3460/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt văn kiện dự án Nâng cao năng lực truyền thông qua sản xuất phim do Quỹ Abilis/Phần Lan tài trợ cho Hội Người khuyết tật Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Thông tin-Truyền thông Tải về
08

Công văn 3493/SGDĐT-KHTC của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện dự toán ngân sách năm 2022 và triển khai xây dựng dự toán ngân sách năm 2023, kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 03 năm giai đoạn 2023-2025

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
09

Nghị quyết 39/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc quy định mức chi hỗ trợ Tổ trưởng Tổ nhân dân tự quản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;An ninh trật tự Tải về
10
11

Quyết định 30/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Thương mại-Quảng cáo Tải về
12

Quyết định 64/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy định cơ chế huy động nguồn lực và lồng ghép nguồn vốn giữa các chương trình mục tiêu quốc gia, giữa các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án khác trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2021-2025

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
13

Quyết định 3380/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt nội dung văn kiện Dự án "Dạy nghề, tạo việc làm cho Người khuyết tật" do Tổ chức Abilis Foundation (Phần Lan) tại Việt Nam tài trợ cho Hội Người khuyết tật quận Tây Hồ

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
14

Kế hoạch 3950/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc thực hiện Đề án "Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025" trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
15

Quyết định 31/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc quy định chi tiết nội dung chi, mức chi của Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Đắk Nông

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Tài nguyên-Môi trường Tải về
16

Quyết định 39/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc quy định mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
17

Nghị quyết 15/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc quy định mức hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Chính sách Tải về
18

Công văn 3034/UBND-KT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023, kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 03 năm 2023-2025

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
19

Nghị quyết 16/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ kế hoạch vốn ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Chính sách Tải về
20

Quyết định 19/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Hà Giang

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Cơ cấu tổ chức Tải về