Văn bản Luật Tài chính-Ngân hàng

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 11.229 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
01

Công văn 354/TANDTC-KHTC của Tòa án nhân dân tối cao về việc đăng tải thông tin trên Trang thông tin điện tử về tài sản công

02
03

Công văn 351/TANDTC-KHTC của Toà án nhân dân tối cao về công tác nhập số liệu về tài sản trên Phần mềm Quản lý tài sản của Tòa án nhân dân tối cao

04

Quyết định 34/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy định giá tối đa dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại nơi xử lý sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

05
06

Chỉ thị 21/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt

07

Quyết định 3222/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc bổ sung có mục tiêu nguồn vốn viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức do Tổ chức Orphan Voice tài trợ năm 2022 cho Ủy ban nhân dân huyện Phú Ninh

08

Công văn 12389/BTC-TCNH của Bộ Tài chính về việc thanh toán đầy đủ, đúng hạn nợ lãi, gốc trái phiếu

09
10
11

Công văn 57306/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản lãi tiền gửi ngân hàng

12

Quyết định 3190/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

13

Kế hoạch 232/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc thực hiện kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2022 của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị

14
15
16

Quyết định 2438/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc phê duyệt Chương trình hành động triển khai thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030

17

Quyết định 2439/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Kế hoạch cải cách hệ thống thuế đến năm 2025

18

Quyết định 72/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác bồi thường Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định

19

Quyết định 3133/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, huyện Núi Thành

20