Văn bản Luật Sở hữu trí tuệ

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 221 văn bản: Sở hữu trí tuệ
01

Quyết định 2446/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc đón chuyên gia nước ngoài và tổ chức Hội thảo “Củng cố việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực văn hóa và sáng tạo ở Việt Nam”

Lĩnh vực: Sở hữu trí tuệ;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
02
03

Quyết định 2310/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Hội nghị Tập huấn về Hiệp ước Marrakesh và các ngoại lệ về quyền tác giả dành cho người khuyết tật

Lĩnh vực: Sở hữu trí tuệ;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
04

Quyết định 33/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy chế phối hợp trong hoạt động quản lý Nhà nước về sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Lĩnh vực: Sở hữu trí tuệ Tải về
05

Quyết định 18/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy định quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý Vĩnh Châu cho sản phẩm hành tím và Artemia của tỉnh Sóc Trăng

Lĩnh vực: Sở hữu trí tuệ;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
06

Nghị quyết 06/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương về việc quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ trong và ngoài nước thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Bình Dương đến năm 2030

Lĩnh vực: Sở hữu trí tuệ Tải về
07

Nghị quyết 07/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang về việc quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ ở trong và ngoài nước đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Lĩnh vực: Sở hữu trí tuệ Tải về
08

Nghị quyết 07/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre về việc quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Lĩnh vực: Sở hữu trí tuệ Tải về
09

Nghị quyết 11/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Long An về việc quy định nội dung chi và mức chi hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Long An đến năm 2030

Lĩnh vực: Sở hữu trí tuệ Tải về
10

Nghị quyết 30/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về việc quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu; đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Lĩnh vực: Công nghiệp;Sở hữu trí tuệ;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
11

Quyết định 813/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp ước Budapest về sự công nhận quốc tế đối với việc nộp lưu chủng vi sinh nhằm tiến hành các thủ tục về sáng chế

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Sở hữu trí tuệ Tải về
12

Nghị quyết 20/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang về việc quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ ở trong và ngoài nước đến năm 2030

Lĩnh vực: Sở hữu trí tuệ Tải về
13

Lệnh 07/2022/L-CTN của Chủ tịch nước về việc công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ

Lĩnh vực: Hành chính;Sở hữu trí tuệ Tải về
14

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ của Quốc hội, số 07/2022/QH15

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Sở hữu trí tuệ Tải về
15
16

Quyết định 1525/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công nhận kết quả thực hiện dự án Sở hữu trí tuệ thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2019-2020

Lĩnh vực: Sở hữu trí tuệ Tải về
17

Công văn 1421/BTNMT-KHCN của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức hưởng ứng Ngày Đổi mới sáng tạo thế giới và Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Sở hữu trí tuệ;Tài nguyên-Môi trường Tải về
18

Nghị quyết 29/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La về việc quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu; đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới trên địa bàn tỉnh Sơn La đến năm 2030

Lĩnh vực: Công nghiệp;Sở hữu trí tuệ;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
19

Nghị quyết 179/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Lĩnh vực: Sở hữu trí tuệ Tải về
20

Công văn 1272/BGTVT-KHCN của Bộ Giao thông Vận tải về việc triển khai Nghị định 126/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ

Lĩnh vực: Công nghiệp;Vi phạm hành chính;Sở hữu trí tuệ Tải về