Danh mục

Văn bản UBND lĩnh vực Nông nghiệp-Lâm nghiệp

Có tất cả 1.782 văn bản: Nông nghiệp-Lâm nghiệp
01

Nghị quyết 09/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Quy định nội dung chi, mức hỗ trợ cho hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ban hành: 16/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/06/2022
02

Quyết định 22/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

Ban hành: 14/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2022
03

Quyết định 1862/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ban hành: 10/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/06/2022
04

Quyết định 24/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc quy định tiêu chí bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với công trình, nhà ở thuộc quyền sở hữu của hộ gia đình cá nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 07/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/06/2022
05

Quyết định 29/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 23/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 07/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2022
06

Quyết định 1936/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm Hà Nội thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội

Ban hành: 07/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/06/2022
07

Quyết định 1319/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc công bố thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đối với các thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận

Ban hành: 07/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2022
08

Quyết định 1206/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ban hành: 03/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/06/2022
09

Quyết định 1843/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Đề án "Đẩy mạnh vai trò của Hội phụ nữ các cấp trong xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh đến năm 2025"

Ban hành: 02/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2022
10

Kế hoạch 1784/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc hỗ trợ phát triển làng nghề, ngành nghề nông thôn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2022-2025

Ban hành: 01/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2022
11

Quyết định 1476/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam

Ban hành: 31/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/06/2022
12

Chỉ thị 08/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc tăng cường công tác quản lý sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Ban hành: 30/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/06/2022
13

Quyết định 1266/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2022

Ban hành: 27/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2022
14

Quyết định 12/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc thực hiện chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Ban hành: 27/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2022
15

Quyết định 08/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc bãi bỏ Quyết định 15/2016/QĐ-UBND ngày 27/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành tiêu chí cánh đồng lớn trong lĩnh vực trồng trọt trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Ban hành: 26/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2022
16

Quyết định 1070/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc phê duyệt 07 quy trình nội bộ được sửa đổi, bổ sung trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thủy sản thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre

Ban hành: 24/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2022
17

Quyết định 17/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng Ngân sách nhà nước lĩnh vực khuyến nông, dịch vụ nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Ban hành: 24/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2022
18

Quyết định 09/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Ban hành: 24/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2022
19

Kế hoạch 145/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP) Thành phố Hà Nội năm 2022

Ban hành: 24/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2022
20

Quyết định 12/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Quy định bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với việc quản lý, vận hành, sử dụng công trình trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Ban hành: 24/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/06/2022
Vui lòng đợi