Danh mục

Văn bản Luật Nông nghiệp-Lâm nghiệp

Có tất cả 7.411 văn bản: Nông nghiệp-Lâm nghiệp
01

Công văn 3818/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc xây dựng Nghị định về chính sách khuyến khích phát triển kinh tế trang trại

Ban hành: 21/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/06/2022
02

Chỉ thị 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ thúc đẩy phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long, chủ động thích ứng biến đổi khí hậu

Ban hành: 18/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/06/2022
03

Quyết định 2181/QĐ-BNN-TCTS của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phân công nhiệm vụ thực hiện Quyết định 1507/QĐ-TTg ngày 13/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định thực thi các quy định Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển ngày 10/12/1982 về bảo tồn và quản lý đàn cá lưỡng cư và di cư xa đến năm 2025

Ban hành: 17/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/06/2022
04

Nghị quyết 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Ban hành: 16/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/06/2022
05

Nghị quyết 09/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Quy định nội dung chi, mức hỗ trợ cho hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ban hành: 16/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/06/2022
06

Thông tư 03/2022/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi

Ban hành: 16/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/06/2022
07

Công văn 3384/BCT-CTĐP của Bộ Công Thương về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện các hoạt động khuyến công trên địa bàn

Ban hành: 15/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/06/2022
08

Quyết định 22/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

Ban hành: 14/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2022
09

Công văn 3900/BKHĐT-KTNN của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Ban hành: 14/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/06/2022
10

Quyết định 1862/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ban hành: 10/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/06/2022
11

Quyết định 691/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An hoàn thiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020

Ban hành: 08/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2022
12

Quyết định 693/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020

Ban hành: 08/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2022
13

Quyết định 688/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ban hành: 08/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2022
14

Quyết định 692/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận huyện Tân Trụ, tỉnh Long An đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020

Ban hành: 08/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2022
15

Quyết định 690/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020

Ban hành: 08/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2022
16

Quyết định 24/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc quy định tiêu chí bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với công trình, nhà ở thuộc quyền sở hữu của hộ gia đình cá nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 07/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/06/2022
17

Quyết định 29/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 23/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 07/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2022
18

Quyết định 1936/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm Hà Nội thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội

Ban hành: 07/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/06/2022
19

Quyết định 1319/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc công bố thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đối với các thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận

Ban hành: 07/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2022
20

Quyết định 675/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận Thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020

Ban hành: 03/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/06/2022
Vui lòng đợi