Văn bản Luật Nông nghiệp-Lâm nghiệp

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 7.719 văn bản: Nông nghiệp-Lâm nghiệp
01

Quyết định 1796/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bãi bỏ các lĩnh vực bảo vệ thực vật, thú y và phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng

Lĩnh vực: Hành chính;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
02

Kế hoạch 205/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022 trên địa bàn Thành phố Cần Thơ

Lĩnh vực: Chính sách;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
03

Quyết định 3577/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Lĩnh vực: Hành chính;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
04

Quyết định 2246/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực bảo vệ thực vật; bãi bỏ trong lĩnh vực thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Lĩnh vực: Hành chính;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
05

Quyết định 619/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bãi bỏ; phê duyệt sửa đổi quy trình nội bộ thực hiện các thủ tục hành chính của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Lĩnh vực: Hành chính;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
06

Quyết định 978/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc sửa đổi khoản 2 Điều 1 Quyết định 195/QĐ-UBND ngày 24/02/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường chấp thuận cho nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
07

Quyết định 1355/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Bảo vệ thực vật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận

Lĩnh vực: Hành chính;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
08

Quyết định 3538/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Lĩnh vực: Hành chính;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
09

Quyết định 2027/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Lĩnh vực: Hành chính;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
10

Quyết định 1840/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Bảo vệ thực vật và Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên

Lĩnh vực: Hành chính;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
11

Quyết định 2393/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang

Lĩnh vực: Hành chính;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
12

Công văn 3886/UBND-KT của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc triển khai thực hiện Chương trình quốc gia phát triển khai thác thủy sản hiệu quả, bền vững giai đoạn 2022-2025, định hướng 2030

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
13

Quyết định 3685/QĐ-BNN-KTHT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn giai đoạn 2022 - 2025

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
14

Quyết định 3169/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực: Bảo vệ thực vật, Thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Lĩnh vực: Hành chính;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
15

Kế hoạch 3260/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc triển khai thực hiện Đề án phát triển ngành chế biến rau quả giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
16

Quyết định 2984/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bảo vệ thực vật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Lĩnh vực: Hành chính;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
17

Thông tư 13/2022/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư về quản lý thuốc thú y

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
18

Quyết định 2079/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình

Lĩnh vực: Hành chính;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
19

Quyết định 1784/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Trồng trọt - Bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Lĩnh vực: Hành chính;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
20

Công văn 3846/UBND-KT của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc tổ chức triển khai và nâng cao chất lượng công tác đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về