Danh mục

Văn bản UBND lĩnh vực Lao động-Tiền lương

Có tất cả 1.044 văn bản: Lao động-Tiền lương
01

Kế hoạch 170/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tuyển chọn, bổ nhiệm hòa giải viên lao động trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2022

Ban hành: 22/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/06/2022
02

Quyết định 1245/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính về thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Ban hành: 20/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2022
03

Quyết định 1750/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Lao động Thương binh và Xã hội; Sở Y tế; Bảo hiểm xã hội thành phố; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã

Ban hành: 17/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/06/2022
04

Công văn 3165/BHXH-QLT của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn bổ sung việc xác nhận danh sách đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 16/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/06/2022
05

Kế hoạch 168/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2022

Ban hành: 16/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2022
06

Quyết định 24/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa

Ban hành: 15/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/06/2022
07

Quyết định 15/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn

Ban hành: 13/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2022
08

Quyết định 18/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc sửa đổi một số điều của Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc đối với cán bộ, công chức, viên chức ban hành kèm theo Quyết định 05/2021/QĐ-UBND ngày 22/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình

Ban hành: 10/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2022
09

Quyết định 1035/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ trong lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn

Ban hành: 10/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/06/2022
10

Quyết định 12/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Ban hành: 10/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/06/2022
11

Quyết định 1973/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Ban hành: 10/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/06/2022
12

Quyết định 1557/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Ban hành: 09/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/06/2022
13

Quyết định 5134/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ lĩnh vực người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Long An

Ban hành: 09/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/06/2022
14

Quyết định 693/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực việc làm thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Ban hành: 08/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/06/2022
15

Kế hoạch 125/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc thực hiện Quyết định 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn Thành phố Cần Thơ

Ban hành: 06/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/06/2022
16

Kế hoạch 72/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc thực hiện Quyết định 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Ban hành: 03/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/06/2022
17

Quyết định 15/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc Quy định giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội về trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ban hành: 01/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/06/2022
18

Quyết định 738/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Việc làm của Ngành Lao động Thương binh và Xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Ban hành: 31/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/06/2022
19

Quyết định 1878/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Người có công thuộc thẩm quyền quản lý, giải quyết của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã và Cơ quan khác tỉnh Thanh Hóa

Ban hành: 31/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/06/2022
20

Quyết định 925/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực Người có công thuộc thẩm quyền giải quyết, phạm vi quản lý của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Lạng Sơn

Ban hành: 31/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/06/2022
Vui lòng đợi