Danh mục

Văn bản Luật Lao động-Tiền lương

Có tất cả 5.706 văn bản: Lao động-Tiền lương
01

Công văn 304/LĐLĐ của Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Nghị quyết 17/2022/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ban hành: 24/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2022
02

Công văn 2188/LĐTBXH-QLLĐNN của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thí điểm đưa người lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc theo hình thức hợp tác giữa các địa phương của hai nước

Ban hành: 24/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/06/2022
03

Kế hoạch 170/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tuyển chọn, bổ nhiệm hòa giải viên lao động trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2022

Ban hành: 22/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/06/2022
04

Công văn 294/LĐLĐ của Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Nghị định 38/2022/NĐ-CP của Chính phủ về mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

Ban hành: 20/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2022
05

Văn bản hợp nhất 2092/VBHN-BLĐTBXH năm 2022 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành hợp nhất Nghị định thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước

Xác thực: 20/06/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/06/2022
06

Quyết định 1245/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính về thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Ban hành: 20/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2022
07

Công văn 516/LĐLĐ-CSPL của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn và giám sát việc điều chỉnh lương tối thiểu năm 2022

Ban hành: 17/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2022
08

Quyết định 1750/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Lao động Thương binh và Xã hội; Sở Y tế; Bảo hiểm xã hội thành phố; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã

Ban hành: 17/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/06/2022
09

Công văn 2086/BLĐTBXH-TLĐLĐVN của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc chỉ đạo triển khai Nghị định 38/2022/NĐ-CP về lương tối thiểu

Ban hành: 17/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/06/2022
10

Công văn 4359/TLĐ-QHLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 17/2022/UBTVQH15

Ban hành: 16/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/06/2022
11

Công văn 3165/BHXH-QLT của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn bổ sung việc xác nhận danh sách đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 16/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/06/2022
12

Kế hoạch 168/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2022

Ban hành: 16/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2022
13

Công văn 2006/LĐTBXH-VPQGGN của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn phạm vi, đối tượng phân bổ vốn chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022

Ban hành: 15/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/06/2022
14

Quyết định 24/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa

Ban hành: 15/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/06/2022
15

Quyết định 15/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn

Ban hành: 13/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2022
16

Nghị định 38/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

Ban hành: 12/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/06/2022
17

Quyết định 18/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc sửa đổi một số điều của Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc đối với cán bộ, công chức, viên chức ban hành kèm theo Quyết định 05/2021/QĐ-UBND ngày 22/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình

Ban hành: 10/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2022
18

Quyết định 1035/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ trong lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn

Ban hành: 10/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/06/2022
19

Quyết định 12/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Ban hành: 10/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/06/2022
20

Quyết định 1973/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Ban hành: 10/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/06/2022
Vui lòng đợi