Văn bản Luật Lao động-Tiền lương

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 6.380 văn bản: Lao động-Tiền lương
01

Quyết định 610/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc kiện toàn Hội đồng An toàn, vệ sinh lao động Thành phố Hà Nội

02

Công văn 388/BCT-ATMT của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn triển khai tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2023

03

Công văn 438/UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc triển khai thực hiện Công điện 1170/CĐ-TTg ngày 16/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ

04

Công văn 755/BTC-NSNN của Bộ Tài chính về kinh phí thực hiện một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và hỗ trợ tiền thuê nhà năm 2021

05
06

Quyết định 158/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc phê duyệt quyết toán Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Kiểm soát viên và người đại diện vốn Nhà nước tại doanh nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2022

07

Công văn 51/UBND-VP5 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc tăng cường công tác quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng các công trình xây dựng trên địa bàn

08

Quyết định 93/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt Đề án cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2023 - 2025

09

Nghị quyết 06/NQ-ĐCT của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng

10
11

Quyết định 6696/QĐ-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng

12

Công văn 136/LĐTBXH-QLLÐNN của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc Công ty Cổ phần cung ứng và Xuất khẩu lao động Hàng Không nộp lại giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

13

Công văn 235/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ báo cáo về tình hình lao động, việc làm, tiền lương, tiền thưởng trong doanh nghiệp

14

Kế hoạch 18/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về an toàn lao động, vệ sinh lao động Thành phố Hà Nội năm 2023

15

Kế hoạch 21/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc hỗ trợ, phát triển thị trường lao động, giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2023

16

Công văn 125/UBND-XD của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc tăng cường công tác quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh

17

Công văn 85/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc tăng cường công tác quản lý hành nghề y - dược tư nhân trên địa bàn tỉnh

18

Nghị quyết 06/NQ-CP của Chính phủ về phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, hiệu quả, bền vững và hội nhập nhằm phục hồi nhanh kinh tế - xã hội

19

Công văn 39/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện biện pháp ổn định, phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiệu quả, bền vững và chăm lo đời sống người lao động trong dịp Tết Dương lịch 2023 và Tết Nguyên đán Quý Mão

20

​Kế hoạch 46/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc thực hiện Chương trình An toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh Gia Lai, giai đoạn 2021 - 2025​