Văn bản UBND lĩnh vực Khoa học-Công nghệ

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 784 văn bản: Khoa học-Công nghệ
01

Quyết định 1400/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc kiện toàn Ban Chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân tỉnh Bắc Ninh

02

Kế hoạch 5198/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc triển khai "Chương trình ứng dụng, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của tỉnh Ninh Thuận đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"

03

Quyết định 4086/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt danh mục, dự toán và cấp kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ mới cấp tỉnh đợt V, năm 2022

04

Quyết định 129/QĐ-HĐSK của Hội đồng Sáng kiến Thành phố Cần Thơ về việc ban hành Quy chế hoạt động và xét công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến

05
06

Quyết định 3158/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt Kế hoạch đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất của doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam năm 2023

07

Quyết định 4001/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc kiện toàn Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2021 - 2026

08

Quyết định 37/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

09

Quyết định 2444/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng thực hiện trong kế hoạch năm 2023

10

Quyết định 2423/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng năm 2023

11

Hướng dẫn 194/HD-HĐKHSK của Hội đồng Khoa học, sáng kiến tỉnh Thừa Thiên Huế về việc đánh giá, công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của đề tài, sáng kiến phục vụ công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

12

Quyết định 497/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành tiêu chuẩn định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của Sở Khoa học và Công nghệ

13

Quyết định 2753/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

14

Quyết định 3714/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh, bổ sung Công trình: Khu khám phá khoa học và Trạm quan sát thiên văn phổ thông thuộc Tổ hợp Không gian khoa học

15

Quyết định 3027/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc phạm vi quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng

16
17

Quyết định 3011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc thẩm quyền và phạm vi quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ

18

Quyết định 2704/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt kết quả Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XII, năm 2022

19

Quyết định 38/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh

20

Quyết định 37/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc phân cấp thẩm quyền xử lý tài sản trang bị để thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ ngân sách cấp thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Tiền Giang