Danh mục

Văn bản Luật Kế toán-Kiểm toán

Có tất cả 1.004 văn bản: Kế toán-Kiểm toán
01

Quyết định 766/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước ban hành Quy định quy hoạch cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý của Kiểm toán nhà nước

Ban hành: 01/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/06/2022
02

Quyết định 633/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược kế toán - kiểm toán đến năm 2030

Ban hành: 23/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/05/2022
03

Quyết định 1607/QĐ-BQP của Bộ Quốc phòng về việc ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ của Bộ Quốc phòng

Ban hành: 08/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/05/2022
04

Quyết định 504/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục bí mật Nhà nước thuộc lĩnh vực kiểm toán Nhà nước

Ban hành: 22/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2022
05

Quyết định 01/2022/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy định trình tự lập, thẩm định, xét duyệt và phát hành báo cáo kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước

Ban hành: 18/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/03/2022
06

Quyết định 4301/QĐ-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Quy định về tổ chức bộ máy quản lý tài chính công đoàn; tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình bổ nhiệm Trưởng ban Tài chính, Trưởng phòng kế toán; phân công Chánh Văn phòng, Phó chánh Văn phòng phụ trách bộ phận Tài chính; phân công người làm công tác kế toán tại công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và công đoàn cơ sở; chế độ phụ cấp trách nhiệm làm nhiệm vụ kế toán trưởng trong các đơn vị kế toán công đoàn

Ban hành: 04/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/04/2022
07

Quy chế 249/QC-KTNN-BHXHVN của Kiểm toán Nhà nước và Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thay thế Phụ lục 01 ban hành kèm theo Quy chế 1339/QCKTNN-BHXH ngày 01/10/2020 của Kiểm toán Nhà nước và Bảo hiểm xã hội Việt Nam về trao đổi thông tin giữa Kiểm toán Nhà nước và Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Ban hành: 04/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2022
08

Quyết định 206/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại 57 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Ban hành: 24/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2022
09

Công văn 1585/BGTVT-TC của Bộ Giao thông Vận tải về việc hướng dẫn áp dụng chuẩn mực kế toán công Việt Nam

Ban hành: 21/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/02/2022
10

Công văn 1037/BGTVT-TC của Bộ Giao thông Vận tải về việc thực hiện Văn bản 289/TB-KTNN ngày 19/11/2021 của Kiểm toán Nhà nước Thông báo kết quả kiểm toán Chuyên đề việc quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động kinh tế đường sắt năm 2020 của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

Ban hành: 28/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/02/2022
11

Công văn 372/BTC-QLKT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn áp dụng chuẩn mực kế toán công Việt Nam

Ban hành: 11/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/02/2022
12

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-NHNN năm 2022 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Thông tư quy định về kiểm toán độc lập đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Xác thực: 10/01/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/04/2022
13

Thông tư 27/2021/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định 479/2004/QĐ-NHNN ngày 29/4/2004 và Chế độ báo cáo tài chính đối với các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định 16/2007/QĐ-NHNN ngày 18/4/2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Ban hành: 31/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/01/2022
14

Thông tư 24/2021/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 39/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về kiểm toán độc lập đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Ban hành: 31/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2022
15

Công văn 13629/BGTVT-TC của Bộ Giao thông Vận tải về công tác báo cáo về tài chính, kế toán, quyết toán, kiểm toán Nhà nước của các Ban Quản lý Dự án

Ban hành: 22/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/12/2021
16

Thông tư 111/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế nội địa

Ban hành: 14/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2021
17

Công văn 13232/BGTVT-VT của Bộ Giao thông Vận tải về việc cung cấp thông tin phục vụ kiểm toán công tác phòng, chống dịch Covid-19

Ban hành: 13/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2021
18

Quyết định 1985/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về kế hoạch kiểm toán năm 2022

Ban hành: 02/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2021
19

Công văn 12797/BGTVT-TC của Bộ Giao thông Vận tải về việc đôn đốc thực hiện kết luận Kiểm toán Nhà nước

Ban hành: 01/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2021
20

Quyết định 1989/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc bổ sung nhiệm vụ của Thanh tra Bộ về công tác kiểm toán nội bộ

Ban hành: 19/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/11/2021
Vui lòng đợi