Văn bản Luật Kế toán-Kiểm toán

Có tất cả 965 văn bản: Kế toán-Kiểm toán
01

Quyết định 1676/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về công bố 5 chuẩn mực kế toán công Việt Nam đợt 1

Ban hành: 01/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2021
02

Công văn 1968/CĐSVN-QLXD&KCHT của Cục Đường sắt Việt Nam về việc cung cấp tài liệu phục vụ Đoàn kiểm toán Nhà nước kiểm toán Tổng công ty đường sắt Việt Nam

Ban hành: 26/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2021
03

Công văn 32220/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về nội dung trên hóa đơn

Ban hành: 23/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/09/2021
04

Quyết định 1519/QĐ-KTNN của Tổng Kiểm toán nhà nước bãi bỏ Hướng dẫn 165/HD-KTNN ngày 06/3/2008 của Kiểm toán nhà nước kết luận về trách nhiệm và kiến nghị xử lý vi phạm theo kết quả kiểm toán

Ban hành: 20/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/08/2021
05

Quyết định 02/2021/QĐ-KTNN của Tổng Kiểm toán Nhà nước bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành

Ban hành: 20/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/08/2021
06

Công văn 8452/BGTVT-TC của Bộ Giao thông Vận tải về việc thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước về quản lý nợ công

Ban hành: 16/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/2021
07

Quyết định 1529/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế đánh giá đối với kế toán viên chuyên nghiệp tiêu chuẩn ASEAN

Ban hành: 09/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/08/2021
08

Công văn 5418/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước về quản lý nợ công

Ban hành: 07/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2021
09

Công văn 2528/LĐTBXH-TCCB của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc đăng ký bồi dưỡng ngạch kế toán viên, kế toán viên chính năm 2021

Ban hành: 04/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2021
10

Công văn 2838/TCT-KTNB của Tổng cục Thuế về việc chấn chỉnh, kiểm tra, rà soát, có biện pháp phòng ngừa xử lý đối với người nộp thuế có rủi ro về hành vi mua bán, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp

Ban hành: 28/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/07/2021
11

Chỉ thị 1369/CT-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19

Ban hành: 16/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/07/2021
12

Công văn 6750/BGTVT-TC của Bộ Giao thông Vận tải về việc cung cấp thông tin phục vụ công tác lập kế hoạch kiểm toán năm 2022

Ban hành: 13/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/07/2021
13

Công văn 6790/BGTVT-CQLXD của Bộ Giao thông Vận tải về việc thực hiện kết luận của Kiểm toán Nhà nước đối với Dự án nâng cao an toàn cầu đường sắt tuyến Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 13/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/07/2021
14

Quyết định 27/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc bãi bỏ Quyết định 41/2007/QĐ-UBND ngày 13/4/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định về bố trí người làm kế toán và phụ cấp kế toán

Ban hành: 03/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2021
15

Quyết định 1113/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về phân công nhiệm vụ của Tổng Kiểm toán Nhà nước và các Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước

Ban hành: 28/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/07/2021
16

Thông tư 41/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về tổ chức, hoạt động, quản lý, sử dụng và kế toán, quyết toán, công khai tài chính Quỹ vắc-xin phòng COVID-19 Việt Nam

Ban hành: 02/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2021
17

Quyết định 1004/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước ban hành Quy chế làm việc của Văn phòng Kiểm toán Nhà nước

Ban hành: 31/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2021
18

Thông tư 26/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công tác kế toán khi thực hiện chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần

Ban hành: 07/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2021
19

Công văn 375/TCTK-TTDL của Tổng cục Thống kê về việc hướng dẫn kiểm tra, giám sát Tổng điều tra kinh tế 2021

Ban hành: 02/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/04/2021
20

Quyết định 510/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Thống kê Việt Nam

Ban hành: 31/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/04/2021
Vui lòng đợi