Văn bản Luật Kế toán-Kiểm toán

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 1.025 văn bản: Kế toán-Kiểm toán
01

Quyết định 3038/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc giảm trừ dự toán năm 2022 của Sở Công Thương để thực hiện kiến nghị Kiểm toán Nhà nước

02

Quyết định 1399/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế Thi đua - Khen thưởng của Kiểm toán Nhà nước

03

Quyết định 1395/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc phân công nhiệm vụ của Tổng Kiểm toán Nhà nước và các Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước

04

Quyết định 02/2022/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy định theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước

05

Công văn 3981/TCT-DNNCN của Tổng cục Thuế về việc tiếp tục triển khai Chương trình " Hóa đơn may mắn"

06

Công văn 1098/KTNN-TTTH của Kiểm toán Nhà nước về việc triển khai Cổng trao đổi thông tin của Kiểm toán Nhà nước (giai đoạn 2)

07

Quyết định 1280/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng của Kiểm toán Nhà nước

08

Công văn 9670/BTC-QLKT của Bộ Tài chính về việc thực hiện đúng các quy định pháp luật về kinh doanh dịch vụ kế toán

09

Công văn 9517/BTC-TCT của Bộ Tài chính về việc sử dụng hóa đơn điện tử

10

Công văn 3199/TCT-DNNCN của Tổng cục Thuế về việc triển khai Chương trình "Hóa đơn may mắn"

11

Công văn 3309/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc tham gia ý kiến đối với dự thảo Báo cáo tổng kết thực tiễn thi hành Luật Kế toán

12

Công văn 8062/BTC-QLKT của Bộ Tài chính về hướng dẫn kế toán

13

Quyết định 1366/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố 6 chuẩn mực kế toán công Việt Nam đợt 2

14

Thông tư 41/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Chế độ kế toán áp dụng cho các hoạt động xã hội, từ thiện

15

Công văn 30589/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về phân bổ chi phí công cụ, dụng cụ

16

Công văn 30591/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP

17

Công điện 11/CĐ-TCT của Tổng cục Thuế về việc hoàn thành triển khai hóa đơn điện tử trên toàn quốc

18

Công điện 10/CĐ-TCT của Tổng cục Thuế về việc đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử

19

Quyết định 766/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước ban hành Quy định quy hoạch cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý của Kiểm toán nhà nước

20

Thông báo 8625/TB-CTTPHCM của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn đăng ký, sử dụng và cung cấp thông tin hóa đơn điện tử trong trường hợp theo quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 78/2021/TT-BTC