Tra cứu Công văn về Hành chính

Có tất cả 2.201 văn bản: Hành chính
01

Thông báo 353/TB-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể tại cuộc họp giao ban tập thể lãnh đạo Bộ

Ban hành: 13/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2021
02

Công văn 9449/BGTVT-TCCB của Bộ Giao thông Vận tải về việc tổ chức lớp Bồi dưỡng văn hóa công vụ năm 2021

Ban hành: 10/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2021
03

Công văn 9305/BGTVT-MT của Bộ Giao thông Vận tải thông báo về thủ tục hành chính về đất đai tại Quyết định 1686/QĐ-BTNMT ngày 30/8/2021

Ban hành: 08/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2021
04

Báo cáo 6163/BC-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết quả thực hiện nhiệm vụ giao tháng 8 và 8 tháng năm 2021 và tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết Luật, Nghị quyết

Ban hành: 05/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2021
05

Báo cáo 319/BC-CP của Chính phủ về việc tổng hợp kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội Khóa XIV thuộc thẩm quyền giải quyết của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 03/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2021
06

Công văn 9185/BGTVT-TC của Bộ Giao thông Vận tải về việc xử lý tài sản nhiệm vụ khoa học công nghệ

Ban hành: 03/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2021
07

Công văn 6110/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện chế độ gửi Báo cáo

Ban hành: 02/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2021
08

Thông báo 230/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp trực tuyến với cấp xã, phường tại Thành phố Hà Nội về phòng, chống dịch COVID-19

Ban hành: 01/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/09/2021
09

Công văn 9090/BGTVT-TCCB của Bộ Giao thông Vận tải về việc tăng cường công tác cải cách hành chính của Bộ Giao thông Vận tải

Ban hành: 31/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2021
10

Công văn 9097/BGTVT-TCCB của Bộ Giao thông Vận tải về việc cập nhật, bổ sung biểu mẫu tổng hợp quản lý biên chế giai đoạn 2022-2026

Ban hành: 31/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2021
11

Công văn 2957/BTP-KTrVB của Bộ Tư pháp về việc gửi kết quả nghiên cứu và đề xuất phương án xử lý đối với các kiến nghị của bộ, ngành, địa phương

Ban hành: 27/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/08/2021
12

Công văn 4197/TCHQ-CNTT của Tổng cục Hải quan về việc triển khai thủ tục của Bộ Y tế trên Cơ chế một cửa quốc gia

Ban hành: 27/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2021
13

Công văn 3319/BTTTT-THH của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc đẩy mạnh triển khai, cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trong năm 2021

Ban hành: 27/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/08/2021
14

Công văn 8880/BGTVT-VP của Bộ Giao thông Vận tải về việc xây dựng báo cáo tình hình tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng

Ban hành: 26/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2021
15

Công văn 1104/TTg-KSTT của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai xây dựng Đề án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính

Ban hành: 25/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/08/2021
16

Thông báo 1180/TB-UBDT của Ủy ban Dân tộc về kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tại Hội ý lãnh đạo Ủy ban tuần 35 năm 2021

Ban hành: 24/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/08/2021
17

Thông báo 316/TB-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể tại cuộc họp giao ban tập thể lãnh đạo Bộ

Ban hành: 23/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/08/2021
18

Công văn 1154/UBDT-CSDT của Ủy ban Dân tộc về kiểm tra, rà soát, đối chiếu thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025

Ban hành: 20/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/08/2021
19

Công văn 8601/BGTVT-TCCB của Bộ Giao thông Vận tải về việc tổng kết thực thi Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015

Ban hành: 19/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/08/2021
20

Công văn 5691/VPCP-PL của Thủ tướng Chính phủ về việc thông báo ý kiến của Thủ tướng về tổ chức Hội nghị của Chính phủ

Ban hành: 18/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/08/2021
Vui lòng đợi