Văn bản Luật Hành chính

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 14.598 văn bản: Hành chính
01

Quyết định 3245/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Thương mại quốc tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh

Lĩnh vực: Hành chính;Thương mại-Quảng cáo Tải về
02

Quyết định 1796/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bãi bỏ các lĩnh vực bảo vệ thực vật, thú y và phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng

Lĩnh vực: Hành chính;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
03

Quyết định 3250/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
04

Kế hoạch 162/KH-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thống kê ngành Kiểm sát nhân dân năm 2022

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
05

Quyết định 2262/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Lĩnh vực: Hành chính;Tài nguyên-Môi trường Tải về
06

Quyết định 3325/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung/bãi bỏ trong lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa

Lĩnh vực: Hành chính;Tài nguyên-Môi trường Tải về
07

Quyết định 2235/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lào Cai

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Hành chính Tải về
08

Quyết định 3324/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa

Lĩnh vực: Hành chính;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
09

Quyết định 3577/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Lĩnh vực: Hành chính;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
10

Quyết định 1661/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị: Sở Giao thông Vận tải/Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (Lĩnh vực: Đường thủy nội địa)

Lĩnh vực: Hành chính;Giao thông Tải về
11

Quyết định 1739/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố và thu hồi quyết định công nhận thôn (bản) đạt chuẩn nông thôn mới; thôn (bản) đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
12

Công văn 3940/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thông báo thực hiện văn bản mới ban hành

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
13

Quyết định 2246/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực bảo vệ thực vật; bãi bỏ trong lĩnh vực thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Lĩnh vực: Hành chính;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
14

Quyết định 1662/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (Lĩnh vực: Đường thủy nội địa)

Lĩnh vực: Hành chính;Giao thông Tải về
15

Quyết định 1660/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bạc Liêu (Lĩnh vực: Đăng kiểm)

Lĩnh vực: Hành chính;Giao thông Tải về
16

Quyết định 512/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc c​ông bố Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, 03 thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Hành chính Tải về
17

Quyết định 1735/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành Quy chế phối hợp giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư năm 2020 trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Lĩnh vực: Đầu tư;Hành chính Tải về
18

Quyết định 2064/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đối với các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Hành chính Tải về
19
20

Quyết định 619/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bãi bỏ; phê duyệt sửa đổi quy trình nội bộ thực hiện các thủ tục hành chính của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Lĩnh vực: Hành chính;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về