Danh mục

Văn bản Luật Hải quan

Có tất cả 3.643 văn bản: Hải quan
01

Chỉ thị 1955/CT-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công của ngành Hải quan

Ban hành: 30/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/06/2022
02

Thông tư 121/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19, nộp chứng từ thuộc hồ sơ hải quan và kiểm tra thực tế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong bối cảnh dịch Covid-19

Ban hành: 24/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/12/2021
03

Quyết định 764/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/được sửa đổi, bổ sung/bị bãi bỏ trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

Ban hành: 05/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/04/2021
04

Công văn 1286/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về thủ tục hải quan đối với tàu bay đã qua sử dụng

Ban hành: 19/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/04/2021
05

Quyết định 322/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức, chế độ cấp phát, sử dụng trang phục hải quan; việc quản lý, sử dụng chứng minh hải quan và tiêu chuẩn kỹ thuật các dấu hiệu đặc trưng xe ô tô kiểm tra, kiểm soát, giám sát hải quan

Ban hành: 19/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/03/2021
06

Công văn 898/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về hướng dẫn làm thủ tục xác định trước mã số

Ban hành: 24/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2021
07

Công văn 475/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về khuôn mẫu của doanh nghiệp chế xuất cho doanh nghiệp nội địa thuê mượn

Ban hành: 01/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/02/2021
08

Công văn 464/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc vướng mắc về trị giá hải quan

Ban hành: 29/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/02/2021
09

Công văn 330/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc triển khai thực hiện Công văn 119/TCHQ-GSQL ngày 11/01/2021

Ban hành: 22/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2021
10

Công văn 333/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc xử lý phế liệu tồn đọng tại cảng biển

Ban hành: 22/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2021
11

Công văn 234/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc khai bổ sung sau thông quan đối với hàng hóa gửi nhầm vi phạm quy định chính sách quản lý mặt hàng

Ban hành: 18/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2021
12

Công văn 128/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về thời gian vận chuyển đối với hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát hải quan

Ban hành: 12/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/01/2021
13

Công văn 119/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc nâng cao hiệu lực kiểm tra, kiểm soát hải quan

Ban hành: 11/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/01/2021
14

Quyết định 29/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Kế hoạch phát triển quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp và các bên liên quan năm 2021

Ban hành: 08/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2021
15

Nghị định 02/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cờ truyền thống, cờ hiệu, biểu tượng, hải quan hiệu, phù hiệu, biển tên, cấp hiệu, trang phục, chứng minh hải quan và dấu hiệu đặc trưng phương tiện tuần tra, kiểm soát, giám sát hải quan

Ban hành: 07/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2021
16

Công văn 75/TCHQ-PC của Tổng cục Hải quan về việc trả lời vướng mắc và kiến nghị về thủ tục hải quan

Ban hành: 07/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/01/2021
17

Công văn 24/GSQL-TH của Cục Giám sát quản lý về Hải quan về việc cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan

Ban hành: 06/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/2021
18

Công văn 7911/TCHQ-CNTT của Tổng cục Hải quan về việc triển khai các thủ tục của Bộ Y tế trên Cơ chế một cửa quốc gia

Ban hành: 16/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/2021
19

Quyết định 2081/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

Ban hành: 09/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2020
20

Công văn 7616/TCHQ-PC của Tổng cục Hải quan về vướng mắc lập biên bản khi người vi phạm bỏ trốn

Ban hành: 02/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/01/2021
Vui lòng đợi