Dự thảo

01

Dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 91/2020/NĐ-CP ngày 14/8/2020 của Chính phủ về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác

Ngày cập nhật: 21/07/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
02

Dự thảo Nghị định quy định chế độ áp dụng, thi hành biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc

Ngày cập nhật: 19/07/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
03

Dự thảo Thông tư quy định xếp loại chấp hành án phạt tù cho phạm nhân

Ngày cập nhật: 19/07/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
04

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Ngày cập nhật: 15/07/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
05

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống ma túy, Luật Xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy

Ngày cập nhật: 14/07/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
06

Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới

Ngày cập nhật: 14/07/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
07

Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính lần 1

Ngày cập nhật: 14/07/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
08

Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước Ngành xây dựng lần 2

Ngày cập nhật: 13/07/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
09

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng và Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng

Ngày cập nhật: 08/07/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
10

Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 157/2007/QĐ-TTg ngày 21/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên

Ngày cập nhật: 06/07/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
11

Dự thảo Thông tư quy định dịch vụ được khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Ngày cập nhật: 05/07/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
12

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch; thể thao; quyền tác giả, quyền liên quan; văn hóa và quảng cáo

Ngày cập nhật: 29/06/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
13

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng

Ngày cập nhật: 29/06/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
14

Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước

Ngày cập nhật: 29/06/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
15

Dự thảo Thông tư quy định quản lý hồ sơ điện tử cán bộ, công chức, viên chức

Ngày cập nhật: 28/06/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
16

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp lần 2

Ngày cập nhật: 25/06/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
17

Dự thảo Thông tư quy định việc quản lý, vận hành, cập nhật và chia sẻ cơ sở dữ liệu về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Ngày cập nhật: 25/06/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
18

Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Ngày cập nhật: 25/06/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
19

Dự thảo Quyết định về tiêu chí huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2021 - 2025

Ngày cập nhật: 24/06/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
20

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử; Nghị định 119/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản

Ngày cập nhật: 21/06/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
Quang cao
Quang cao
Quang cao