Văn bản Luật Doanh nghiệp

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 6.025 văn bản: Doanh nghiệp
01

Nghị định 97/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

02

Quyết định 1479/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có vốn Nhà nước giai đoạn 2022-2025

03

Quyết định 3224/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc phạm vi quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng

04

Quyết định 4692/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư phát triển Thủy lợi Sông Đáy

05
06
07
08

Công văn 57306/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản lãi tiền gửi ngân hàng

09
10

Công văn 6958/UBND-KSTT của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh

11

Quyết định 2821/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2023

12

Quyết định 3158/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt Kế hoạch đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất của doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam năm 2023

13

Quyết định 3970/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt kết quả xếp loại doanh nghiệp và xếp loại người quản lý doanh nghiệp của doanh nghiệp do Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa nắm giữ 100% vốn điều lệ năm 2021

14
15
16

Quyết định 45/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, người quản lý doanh nghiệp thuộc tỉnh Điện Biên

17

Công văn 55897/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất

18

Công văn 55897/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất

19

Kế hoạch 226/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc phối hợp tổ chức Diễn đàn Mekong Connect 2022

20

Quyết định 897/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam