Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐND Lạng Sơn điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2020/NQ-HĐND

Lạng Sơn, ngày 30 tháng 3 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN 5 NĂM 2016-2020 TỈNH LẠNG SƠN, NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

_____________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ MƯỜI LĂM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Xét Tờ trình số 30/TTr-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 tỉnh Lạng Sơn, nguồn vốn ngân sách địa phương; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 tỉnh Lạng Sơn, nguồn vốn ngân sách địa phương tại Nghị quyết số 16/2019/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 tỉnh Lạng Sơn, nguồn vốn ngân sách địa phương, cụ thể như sau: 
1. Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 tỉnh Lạng Sơn: Tổng vốn ngân sách tỉnh điều chỉnh là 36.945 triệu đồng, trong đó:
a) Nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương theo nguyên tắc, tiêu chí, định mức: Điều chỉnh giảm vốn một số dự án với tổng kinh phí là 25.054 triệu đồng để tăng vốn cho 07 dự án và 01 Đề án, cụ thể:
- 01 dự án hoàn thành trước 31 tháng 12 năm 2015 là 520 triệu đồng;
- 03 dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2016-2020 là 12.496 triệu đồng;
- 02 dự án khởi công mới trong giai đoạn 2016-2020 là 8.000 triệu đồng;
- Hỗ trợ 01 dự án xây dựng nông thôn mới là 1.934 triệu đồng;
- Hỗ trợ Đề án phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2016-2020 là 2.104 triệu đồng.
b) Nguồn vốn thu tiền sử dụng đất: Điều chỉnh giảm vốn một số dự án với tổng kinh phí là 7.249 triệu đồng để tăng vốn cho 04 dự án, trong đó:
- 01 dự án hoàn thành trước 31 tháng 12 năm 2015 là 479 triệu đồng;
- 02 dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2016-2020 là 6.567 triệu đồng;
- 01 dự án chuẩn bị đầu tư là 203 triệu đồng.
c) Nguồn vốn thu phí: Điều chỉnh giảm vốn một số dự án kinh phí 4.642 triệu đồng để tăng vốn cho 01 dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2016-2020 là 4.108 triệu đồng và hỗ trợ Đề án phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2016-2020 là 534 triệu đồng.
 (Chi tiết tại Biểu số 1 kèm theo)
2. Bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 tỉnh Lạng Sơn, nguồn thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn với tổng kinh phí là 48.980 triệu đồng cho một số dự án, cụ thể:
a) Đề án phát triển giao thông nông thôn là 10.000 triệu đồng;
b) Giải phóng mặt bằng 01 dự án là 10.000 triệu đồng;
c) Đối ứng thanh toán nợ quyết toán cho 01 dự án giáo dục được Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương hỗ trợ là 1.224 triệu đồng;
d) Thanh toán nợ khối lượng các dự án đang thực hiện (ưu tiên các gói thầu đã quyết toán, hoàn thành) 12 dự án là 27.756 triệu đồng.
(Chi tiết tại Biểu số 2 kèm theo)
Điều 2. Các nội dung khác không đề cập tại Nghị quyết này thực hiện theo Nghị quyết số 16/2019/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 tỉnh Lạng Sơn, nguồn vốn ngân sách địa phương.
Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này, báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn khoá XVI, kỳ họp thứ mười lăm thông qua ngày 27 tháng 3 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 10 tháng 4 năm 2020./.

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Cục Kiểm tra VBQPPL- Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- VKSND, TAND, Cục THADS tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- C, PCVP, CV VP. HĐND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Công báo tỉnh, Đài PTTH tỉnh, Báo Lạng Sơn, Cổng TTĐT tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, TP;
- Lưu: VT, HS kỳ họp.

CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Nghiệm

Thuộc tính văn bản
Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 tỉnh Lạng Sơn, nguồn vốn ngân sách địa phương
Cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 03/2020/NQ-HĐND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Hoàng Văn Nghiệm
Ngày ban hành: 30/03/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Đầu tư , Tài chính-Ngân hàng

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2020/NQ-HĐND

Lạng Sơn, ngày 30 tháng 3 năm 2020

 

 

NGHỊ QUYẾT

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN 5 NĂM 2016-2020 TỈNH LẠNG SƠN, NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

_____________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ MƯỜI LĂM

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Xét Tờ trình số 30/TTr-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 tỉnh Lạng Sơn, nguồn vốn ngân sách địa phương; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 tỉnh Lạng Sơn, nguồn vốn ngân sách địa phương tại Nghị quyết số 16/2019/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 tỉnh Lạng Sơn, nguồn vốn ngân sách địa phương, cụ thể như sau: 

1. Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 tỉnh Lạng Sơn: Tổng vốn ngân sách tỉnh điều chỉnh là 36.945 triệu đồng, trong đó:

a) Nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương theo nguyên tắc, tiêu chí, định mức: Điều chỉnh giảm vốn một số dự án với tổng kinh phí là 25.054 triệu đồng để tăng vốn cho 07 dự án và 01 Đề án, cụ thể:

- 01 dự án hoàn thành trước 31 tháng 12 năm 2015 520 triệu đồng;

- 03 dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2016-2020 12.496 triệu đồng;

- 02 dự án khởi công mới trong giai đoạn 2016-2020 8.000 triệu đồng;

- Hỗ trợ 01 dự án xây dựng nông thôn mới 1.934 triệu đồng;

- Hỗ trợ Đề án phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2016-2020 2.104 triệu đồng.

b) Nguồn vốn thu tiền sử dụng đất: Điều chỉnh giảm vốn một số dự án với tổng kinh phí là 7.249 triệu đồng để tăng vốn cho 04 dự án, trong đó:

- 01 dự án hoàn thành trước 31 tháng 12 năm 2015 479 triệu đồng;

- 02 dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2016-2020 6.567 triệu đồng;

- 01 dự án chuẩn bị đầu tư 203 triệu đồng.

c) Nguồn vốn thu phí: Điều chỉnh giảm vốn một số dự án kinh phí 4.642 triệu đồng để tăng vốn cho 01 dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2016-2020 4.108 triệu đồng hỗ trợ Đề án phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2016-2020 534 triệu đồng.

 (Chi tiết tại Biểu số 1 kèm theo)

2. Bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 tỉnh Lạng Sơn, nguồn thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn với tổng kinh phí là 48.980 triệu đồng cho một số dự án, cụ thể:

a) Đề án phát triển giao thông nông thôn là 10.000 triệu đồng;

b) Giải phóng mặt bằng 01 dự án là 10.000 triệu đồng;

c) Đối ứng thanh toán nợ quyết toán cho 01 dự án giáo dục được Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương hỗ trợ là 1.224 triệu đồng;

d) Thanh toán nợ khối lượng các dự án đang thực hiện (ưu tiên các gói thầu đã quyết toán, hoàn thành) 12 dự án là 27.756 triệu đồng.

(Chi tiết tại Biểu số 2 kèm theo)

Điều 2. Các nội dung khác không đề cập tại Nghị quyết này thực hiện theo Nghị quyết số 16/2019/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 tỉnh Lạng Sơn, nguồn vốn ngân sách địa phương.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này, báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn khoá XVI, kỳ họp thứ mười lăm thông qua ngày 27 tháng 3 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 10 tháng 4 năm 2020./.

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Cục Kiểm tra VBQPPL- Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;

- VKSND, TAND, Cục THADS tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- C, PCVP, CV VP. HĐND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Công báo tỉnh, Đài PTTH tỉnh, Báo Lạng Sơn, Cổng TTĐT tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, TP;
- Lưu: VT, HS kỳ họp.

CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Nghiệm

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

 

 

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực