Nghị định 114/2021/NĐ-CP quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi nước ngoài

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ

_______

Số: 114/2021/NĐ-CP

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2021

NGHỊ ĐỊNH

Về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài

__________

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Điều ước quốc tế ngày 09 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ Luật Quản lý nợ công ngày 23 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Đầu tư theo phương thức hợp tác công tư ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Chính phủ ban hành Nghị định về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài.

Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị định này quy định về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế, tổ chức liên chính phủ hoặc liên quốc gia, tổ chức chính phủ được chính phủ nước ngoài ủy quyền (sau đây gọi chung là nhà tài trợ nước ngoài) cung cấp cho Nhà nước hoặc Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động quản lý và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài, vốn đối ứng của phía Việt Nam.
Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Ban chỉ đạo chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi (sau đây gọi là “Ban chỉ đạo”) là một tổ chức được thành lập bởi cơ quan chủ quản chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi (sau đây gọi là “chương trình, dự án”) với sự tham gia của đại diện có thẩm quyền của cơ quan có liên quan để chỉ đạo, phối hợp, giám sát thực hiện chương trình, dự án. Trong một số trường hợp cần thiết, trên cơ sở thỏa thuận với nhà tài trợ nước ngoài, Ban chỉ đạo có thể bao gồm đại diện của nhà tài trợ nước ngoài.
2. Ban quản lý chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi (sau đây gọi là “Ban quản lý dự án”) là một tổ chức được thành lập với nhiệm vụ giúp cơ quan chủ quản, chủ dự án quản lý thực hiện một hoặc một số chương trình, dự án.
3. Chương trình là một tập hợp các hoạt động, các dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi có liên quan đến nhau và có thể liên quan đến một hoặc nhiều ngành, lĩnh vực, nhiều vùng lãnh thổ, nhiều chủ thể khác nhau nhằm đạt được một hoặc một số mục tiêu xác định, được thực hiện trong một hoặc nhiều giai đoạn.
4. Chương trình kèm theo khung chính sách là chương trình có những điều kiện giải ngân vốn ODA, vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài gắn với cam kết của Chính phủ Việt Nam về xây dựng và thực hiện chính sách, thể chế, giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội theo quy mô và lộ trình thực hiện được thỏa thuận giữa các bên.
5. Chương trình, dự án khu vực, toàn cầu (sau đây gọi chung là “Chương trình, dự án khu vực”) là chương trình, dự án được tài trợ trên quy mô toàn cầu hoặc cho một nhóm nước thuộc một khu vực hay nhiều khu vực để thực hiện hoạt động hợp tác nhằm đạt được những mục tiêu xác định vì lợi ích của các bên tham gia và lợi ích chung của khu vực hoặc toàn cầu. Sự tham gia của Việt Nam vào chương trình, dự án này có thể dưới hai hình thức:
a) Tham gia thực hiện một hoặc một số hoạt động đã được nhà tài trợ nước ngoài thiết kế sẵn trong chương trình, dự án khu vực;
b) Thực hiện hoạt động tài trợ cho Việt Nam để xây dựng và thực hiện chương trình, dự án trong khuôn khổ chương trình, dự án khu vực.
6. Chương trình tiếp cận theo ngành là chương trình sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi theo đó nhà tài trợ nước ngoài dựa vào chương trình phát triển của một ngành, một lĩnh vực để hỗ trợ một cách đồng bộ, bảo đảm sự phát triển bền vững, hiệu quả của ngành và lĩnh vực đó.
7. Cơ quan chủ quản chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi (sau đây gọi là “Cơ quan chủ quản”) là cơ quan trung ương của tổ chức chính trị; Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Tòa án nhân dân tối cao; cơ quan của Quốc hội; Văn phòng Quốc hội; Kiểm toán Nhà nước; Văn phòng Chủ tịch nước; bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh”); Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; cơ quan trung ương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và của tổ chức chính trị - xã hội; tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp thực hiện nhiệm vụ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao; cơ quan, tổ chức khác được giao kế hoạch đầu tư công có chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi.
8. Chủ chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi là đơn vị được cơ quan chủ quản giao trực tiếp quản lý hoặc đồng thực hiện chương trình, dự án.
9. Cơ chế tài chính trong nước áp dụng đối với chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi (sau đây gọi là “cơ chế tài chính trong nước”) là quy định về việc sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi từ ngân sách nhà nước cho chương trình, dự án, bao gồm:
a) Cấp phát toàn bộ;
b) Cho vay lại một phần với tỷ lệ cho vay lại cụ thể;
c) Cho vay lại toàn bộ.
Cơ chế cho vay lại thực hiện theo phương thức chịu rủi ro tín dụng hoặc không chịu rủi ro tín dụng.
10. Dự án là tập hợp các đề xuất có liên quan đến nhau nhằm đạt được một hoặc một số mục tiêu nhất định, được thực hiện trên địa bàn cụ thể, trong khoảng thời gian xác định và dựa trên những nguồn lực xác định.
Dự án hỗ trợ kỹ thuật là dự án có mục tiêu hỗ trợ công tác nghiên cứu chính sách, thể chế, chuyên môn, nghiệp vụ, tăng cường năng lực thông qua các hoạt động như cung cấp chuyên gia trong nước và quốc tế, đào tạo, tư liệu và tài liệu, tham quan khảo sát, hội thảo trong và ngoài nước, hỗ trợ một số trang thiết bị, xây dựng mô hình trình diễn, chuẩn bị, hỗ trợ thực hiện dự án đầu tư. Dự án hỗ trợ kỹ thuật bao gồm dự án hỗ trợ kỹ thuật độc lập và dự án hỗ trợ kỹ thuật để chuẩn bị dự án đầu tư.
11. Đề xuất chương trình, dự án đầu tư là tài liệu mô tả bối cảnh, sự cần thiết, mục tiêu, phạm vi, kết quả chính, dự kiến thời gian thực hiện, dự kiến tổng mức vốn và cơ cấu vốn, sơ bộ đánh giá hiệu quả kinh tế, xã hội, tác động môi trường (nếu có), đề xuất cơ chế tài chính trong nước, phương án cân đối trả nợ; tác động đối với kế hoạch đầu tư công trung hạn của cơ quan chủ quản (đối với chương trình, dự án đầu tư công).
12. Điều ước quốc tế về vốn ODA, vốn vay ưu đãi là điều ước quốc tế theo quy định tại Luật Điều ước quốc tế liên quan đến việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi, bao gồm:
a) Điều ước quốc tế khung về vốn ODA, vốn vay ưu đãi là điều ước quốc tế liên quan tới chiến lược, chính sách, khuôn khổ hợp tác, lĩnh vực ưu tiên; nguyên tắc và điều kiện cần tuân thủ trong cung cấp và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi; cam kết vốn ODA, vốn vay ưu đãi cho một năm hoặc nhiều năm và những nội dung khác theo thỏa thuận của các bên ký kết;
b) Điều ước quốc tế cụ thể về vốn ODA, vốn vay ưu đãi là điều ước quốc tế về nội dung cụ thể liên quan tới mục tiêu, hoạt động, thời gian thực hiện, kết quả phải đạt được; điều kiện tài trợ, vốn, cơ cấu vốn, điều kiện tài chính của vốn vay và lịch trình trả nợ; thể thức quản lý; nghĩa vụ, trách nhiệm, quyền hạn của các bên trong quản lý thực hiện chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi và những nội dung khác theo thỏa thuận của các bên ký kết.
13. Thỏa thuận về vốn ODA, vốn vay ưu đãi là văn bản thỏa thuận về vốn ODA, vốn vay ưu đãi được ký kết nhân danh Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, không phải là điều ước quốc tế, bao gồm:
a) Thỏa thuận khung là thỏa thuận liên quan tới chiến lược, chính sách, khuôn khổ hợp tác, lĩnh vực ưu tiên; nguyên tắc và điều kiện cần tuân thủ trong cung cấp và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi; cam kết vốn ODA, vốn vay ưu đãi cho một năm hoặc nhiều năm và những nội dung khác theo thỏa thuận của các bên ký kết;
b) Thỏa thuận cụ thể là thỏa thuận về vốn ODA, vốn vay ưu đãi liên quan tới mục tiêu, hoạt động, thời gian thực hiện, kết quả phải đạt được; điều kiện tài trợ, vốn, cơ cấu vốn, điều kiện tài chính của vốn vay và lịch trình trả nợ; thể thức quản lý; nghĩa vụ, trách nhiệm, quyền hạn của các bên trong quản lý thực hiện chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi và những nội dung khác theo thỏa thuận của các bên ký kết.
14. Hỗ trợ ngân sách là phương thức cung cấp vốn ODA, vốn vay ưu đãi, theo đó khoản hỗ trợ được chuyển trực tiếp vào ngân sách nhà nước, được quản lý, sử dụng phù hợp với quy định, thủ tục ngân sách nhà nước để đạt được mục tiêu đề ra trên cơ sở thỏa thuận với nhà tài trợ nước ngoài, trong đó bao gồm hỗ trợ ngân sách chung và hỗ trợ ngân sách trung ương cho Chương trình mục tiêu quốc gia được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
15. Ngân hàng phục vụ là ngân hàng được người sử dụng (chủ dự án) lựa chọn để thực hiện các giao dịch cho các dự án sử dụng vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi, căn cứ ý kiến về ngân hàng đủ điều kiện làm ngân hàng phục vụ cho dự án của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
16. Phi dự án là phương thức cung cấp vốn ODA không hoàn lại dưới dạng khoản viện trợ riêng lẻ và không cấu thành dự án cụ thể, như bằng tiền, hiện vật, hàng hóa, chuyên gia để thực hiện một trong những hoạt động hội nghị, hội thảo, tập huấn, nghiên cứu, khảo sát, đào tạo.
17. Quyết định chủ trương thực hiện dự án hỗ trợ kỹ thuật, phi dự án sử dụng vốn ODA không hoàn lại (sau đây gọi là “Quyết định chủ trương thực hiện”) là văn bản quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương thực hiện dự án hỗ trợ kỹ thuật, phi dự án (không bao gồm dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng vốn ODA không hoàn lại để chuẩn bị, hỗ trợ thực hiện dự án đầu tư) bao gồm những nội dung chính: Tên dự án, phi dự án và nhà tài trợ, đồng tài trợ nước ngoài; tên cơ quan chủ quản; mục tiêu; tổng mức vốn. Quyết định chủ trương thực hiện là căn cứ để cơ quan chủ quản phối hợp với nhà tài trợ nước ngoài phê duyệt Văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật, phi dự án.
18. Văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật, phi dự án sử dụng vốn ODA không hoàn lại (sau đây gọi là Văn kiện dự án) là tài liệu trình bày về bối cảnh, sự cần thiết, mục tiêu, nội dung, hoạt động chủ yếu, kết quả, thời gian thực hiện, hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường, tổng vốn, nguồn và cơ cấu vốn, các nguồn lực khác, phương thức tài trợ, điều kiện của nhà tài trợ nước ngoài (nếu có), hình thức tổ chức quản lý thực hiện do cơ quan chủ quản phê duyệt làm cơ sở thực hiện dự án hỗ trợ kỹ thuật, phi dự án.
19. Vốn ODA, vốn vay ưu đãi là nguồn vốn của nhà tài trợ nước ngoài cung cấp cho Nhà nước hoặc Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam để hỗ trợ phát triển, bảo đảm phúc lợi và an sinh xã hội, bao gồm:
a) Vốn ODA không hoàn lại là khoản vốn ODA không phải hoàn trả lại cho nhà tài trợ nước ngoài, được cung cấp theo hình thức dự án độc lập hoặc kết hợp với các dự án đầu tư sử dụng vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài;
b) Vốn vay ODA là khoản vay nước ngoài có thành tố ưu đãi đạt ít nhất 35% đối với khoản vay có điều kiện ràng buộc liên quan đến mua sắm hàng hóa và dịch vụ theo quy định của nhà tài trợ nước ngoài hoặc đạt ít nhất 25% đối với khoản vay không có điều kiện ràng buộc. Phương pháp tính thành tố ưu đãi nêu tại Phụ lục I kèm theo Nghị định này;
c) Vốn vay ưu đãi là khoản vay nước ngoài có điều kiện ưu đãi hơn so với vay thương mại nhưng thành tố ưu đãi chưa đạt tiêu chuẩn của vay ODA được quy định tại điểm b khoản này.
20. Vốn đối ứng là khoản vốn đóng góp của phía Việt Nam (bằng hiện vật hoặc tiền) trong chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi nhằm chuẩn bị và thực hiện chương trình, dự án, được bố trí từ nguồn ngân sách trung ương, ngân sách địa phương, chủ dự án tự bố trí, vốn đóng góp của đối tượng thụ hưởng và các nguồn vốn hợp pháp khác.
21. Vốn theo cơ chế hòa trộn là khoản vốn được kết hợp từ nhiều nguồn vốn ODA, vay ưu đãi có mức độ ưu đãi khác nhau, hỗ trợ tăng cường năng lực kỹ thuật và tài chính bằng các hình thức khác nhau để tăng tính ưu đãi của khoản vay cho chương trình, dự án.
22. Vốn dư là khoản vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài phát sinh trong quá trình thực hiện chương trình, dự án bao gồm vốn dư sau đấu thầu, vốn dư do thay đổi tỷ giá, vốn dự phòng không sử dụng hết và các khoản vốn dư khác.
23. Viện trợ khẩn cấp là khoản vốn ODA, vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài cung cấp cho Việt Nam nhằm cứu trợ, khắc phục hậu quả thiên tai không thuộc phạm vi điều chỉnh của quy định của Chính phủ về tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai; cứu trợ thảm họa, phòng chống dịch bệnh; thực hiện các nhiệm vụ cấp bách để bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại theo quyết định của cấp có thẩm quyền.
Điều 4. Các phương thức cung cấp vốn ODA, vốn vay ưu đãi
Các phương thức cung cấp vốn ODA, vốn vay ưu đãi gồm:
1. Chương trình.
2. Dự án.
3. Phi dự án.
4. Hỗ trợ ngân sách.
Điều 5. Ưu tiên sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi
1. Vốn ODA không hoàn lại được ưu tiên sử dụng để thực hiện chương trình, dự án phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội; tăng cường năng lực; hỗ trợ xây dựng chính sách, thể chế và cải cách; phòng, chống, giảm nhẹ rủi ro thiên tai, cứu trợ thảm họa, phòng chống dịch bệnh; thích ứng với biến đổi khí hậu; tăng trưởng xanh; đổi mới sáng tạo; an sinh xã hội; chuẩn bị các dự án đầu tư hoặc đồng tài trợ cho dự án sử dụng vốn vay ưu đãi nhằm làm tăng thành tố ưu đãi của khoản vay.
2. Vốn vay ODA được ưu tiên sử dụng cho các chương trình, dự án trong lĩnh vực y tế, giáo dục, giáo dục nghề nghiệp, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, hạ tầng kinh tế thiết yếu không có khả năng thu hồi vốn trực tiếp.
3. Vốn vay ưu đãi được ưu tiên sử dụng cho chương trình, dự án vay về để cho vay lại theo quy định pháp luật về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ; chương trình, dự án thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách nhà nước trong lĩnh vực phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội.
4. Các trường hợp ưu tiên khác thực hiện theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Định hướng thu hút, quản lý và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài theo từng thời kỳ.
Điều 6. Nội dung và nguyên tắc cơ bản trong quản lý nhà nước về vốn ODA, vốn vay ưu đãi
1. Nội dung quản lý nhà nước về vốn ODA, vốn vay ưu đãi:
a) Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về quản lý và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi;
b) Xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án thu hút, quản lý và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi cho từng thời kỳ để hỗ trợ thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm; các giải pháp, chính sách quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn này;
c) Theo dõi, cung cấp thông tin về quản lý và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi;
d) Giám sát, đánh giá, kiểm tra, thanh tra tình hình, kết quả quản lý, sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi theo quy định của pháp luật.
2. Nguyên tắc cơ bản trong quản lý nhà nước về vốn ODA, vốn vay ưu đãi:
a) Vốn vay ODA, vay ưu đãi được sử dụng cho chi đầu tư phát triển, không sử dụng cho chi thường xuyên. Không sử dụng vốn vay nước ngoài cho các hoạt động đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực trừ trường hợp phục vụ chuyển giao công nghệ, kỹ năng vận hành trang thiết bị, máy móc; tham quan khảo sát; nộp thuế, trả các loại phí, lãi suất tiền vay; mua sắm ô tô trừ ô tô chuyên dụng được cấp có thẩm quyền quyết định; vật tư, thiết bị dự phòng cho quá trình vận hành sau khi dự án hoàn thành trừ một số vật tư, thiết bị dự phòng đặc biệt được cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định của pháp luật; chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; chi phí hoạt động của Ban Quản lý dự án;
b) Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về vốn ODA, vốn vay ưu đãi trên cơ sở bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn và khả năng trả nợ; thực hiện phân cấp gắn với trách nhiệm, quyền hạn, năng lực của bộ, cơ quan trung ương, địa phương; bảo đảm sự phối hợp quản lý, giám sát và đánh giá của các cơ quan có liên quan theo quy định hiện hành của pháp luật;
c) Bảo đảm công khai, minh bạch và đề cao trách nhiệm giải trình về chính sách, trình tự, thủ tục vận động, quản lý và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi giữa các ngành, lĩnh vực và giữa các địa phương, tình hình thực hiện và kết quả sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi;
d) Công bố thông tin về chính sách hợp tác, lĩnh vực ưu tiên của các nhà tài trợ nước ngoài trên Hệ thống cổng thông tin điện tử của Chính phủ (chinhphu.vn; mpi.gov.vn; mof.gov.vn; mofa.gov.vn);
đ) Phòng chống tham nhũng, thất thoát, lãng phí trong quản lý và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi, ngăn ngừa và xử lý các hành vi này theo quy định của pháp luật;
e) Phương thức xác định khoản mục chi đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước: Việc xác định các khoản mục chi đầu tư phát triển được thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Xây dựng và các văn bản pháp luật có liên quan.
Điều 7. Nguyên tắc áp dụng cơ chế tài chính trong nước đối với vốn ODA, vốn vay ưu đãi
1. Đối với chương trình, dự án thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách trung ương: cấp phát toàn bộ vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài từ ngân sách trung ương.
2. Đối với chương trình, dự án đầu tư thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương: Vay lại một phần hoặc toàn bộ vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài theo quy định pháp luật về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ.
Đối với chương trình, dự án thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương sử dụng vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài làm phần vốn nhà nước tham gia trong dự án đối tác công tư (PPP): Vay lại toàn bộ vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài theo quy định pháp luật về cho vay lại vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài.
3. Đối với chương trình, dự án có khả năng thu hồi vốn toàn bộ hoặc một phần: Cho vay lại toàn bộ hoặc một phần vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài từ ngân sách trung ương theo quy định pháp luật về cho vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ.
4. Đối với vốn ODA không hoàn lại, bao gồm cả vốn ODA không hoàn lại gắn với khoản vay, vốn ODA không hoàn lại cho dự án đầu tư, dự án hỗ trợ kỹ thuật (độc lập, chuẩn bị, hỗ trợ thực hiện dự án đầu tư), phi dự án: Áp dụng cơ chế cấp phát toàn bộ.
Điều 8. Trình tự, thủ tục quản lý và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi
1. Đối với chương trình, dự án sử dụng vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi:
a) Lập, lựa chọn, phê duyệt Đề xuất chương trình, dự án;
b) Thông báo chính thức cho nhà tài trợ nước ngoài về Đề xuất chương trình, dự án được phê duyệt;
c) Lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án;
d) Thông báo chính thức cho nhà tài trợ nước ngoài về quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án và đề nghị xem xét tài trợ;
đ) Lập, thẩm định, quyết định đầu tư chương trình, dự án;
e) Tùy thuộc quy định của nhà tài trợ, thực hiện một trong các thủ tục sau: ký kết điều ước quốc tế; ký thỏa thuận về vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi;
g) Quản lý thực hiện và quản lý tài chính;
h) Hoàn thành, chuyển giao kết quả.
2. Đối với dự án hỗ trợ kỹ thuật, phi dự án sử dụng vốn ODA không hoàn lại:
a) Lập Văn kiện dự án, phi dự án;
b) Quyết định chủ trương thực hiện đối với dự án, phi dự án quy định tại khoản 1 Điều 23 của Nghị định này;
c) Thẩm định, phê duyệt Văn kiện dự án, phi dự án;
d) Thông báo chính thức cho nhà tài trợ nước ngoài về việc phê duyệt Văn kiện dự án, phi dự án và đề nghị xem xét tài trợ;
đ) Tùy thuộc quy định của nhà tài trợ nước ngoài, thực hiện một trong các thủ tục sau: Ký kết điều ước quốc tế; ký thỏa thuận về vốn ODA không hoàn lại; ký văn bản trao đổi về dự án hỗ trợ kỹ thuật, phi dự án;
e) Quản lý thực hiện và quản lý tài chính;
g) Hoàn thành, chuyển giao kết quả.
3. Đối với khoản hỗ trợ ngân sách:
a) Lập hồ sơ, tài liệu Khoản hỗ trợ ngân sách;
b) Quyết định chủ trương tiếp nhận khoản hỗ trợ ngân sách;
c) Ký kết điều ước quốc tế, ký thỏa thuận về vốn ODA, vốn vay ưu đãi cho khoản hỗ trợ ngân sách;
d) Quản lý thực hiện và quản lý tài chính;
đ) Hoàn thành, chuyển giao kết quả.
4. Đối với chương trình, dự án sử dụng vốn theo cơ chế hoà trộn: Cơ quan chủ quản thực hiện trình tự, thủ tục đối với chương trình, dự án sử dụng vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi quy định tại khoản 1 Điều này.
5. Chương trình, dự án thực hiện thủ tục rút gọn:
a) Dự án đầu tư khẩn cấp sử dụng vốn ODA không hoàn lại thực hiện theo quy định tại Điều 42 Luật Đầu tư công;
b) Chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn ODA không hoàn lại; dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng vốn ODA không hoàn lại chuẩn bị dự án đầu tư thực hiện theo quy định tại điểm c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này.
Điều 9. Chủ trương tiếp nhận khoản hỗ trợ ngân sách
1. Trình tự, thủ tục quyết định chủ trương tiếp nhận khoản hỗ trợ ngân sách chung được quy định như sau:
a) Bộ Tài chính chủ trì xây dựng tài liệu về khoản hỗ trợ ngân sách, trong đó nêu rõ nội dung tình hình cân đối ngân sách trung ương, dự kiến phương án bù đắp bội chi ngân sách; đảm bảo nguyên tắc vay hỗ trợ ngân sách để chi cho đầu tư phát triển, lấy ý kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan;
b) Trên cơ sở tổng hợp ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan có liên quan, Bộ Tài chính chủ trì, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về sự cần thiết, mục tiêu, hiệu quả kinh tế - xã hội, tổng vốn, nguồn và cơ cấu vốn, điều kiện tiếp nhận khoản hỗ trợ ngân sách, quyền lợi và nghĩa vụ, phương thức tài trợ và hình thức tổ chức quản lý;
c) Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định chủ trương tiếp nhận khoản hỗ trợ ngân sách làm cơ sở cho việc ký kết, tiếp nhận khoản hỗ trợ ngân sách chung theo quy định.
2. Trình tự, thủ tục quyết định chủ trương tiếp nhận khoản hỗ trợ ngân sách trung ương cho Chương trình mục tiêu quốc gia được cấp có thẩm quyền phê duyệt được quy định như sau:
a) Căn cứ quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia của cấp có thẩm quyền, cơ quan chủ trì Chương trình mục tiêu quốc gia có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính kèm theo tài liệu về khoản hỗ trợ ngân sách trong đó nêu rõ bối cảnh, sự cần thiết, mục tiêu, tổng vốn, nguồn và cơ cấu vốn, các nguồn lực khác; điều kiện tiếp nhận khoản hỗ trợ ngân sách, quyền lợi và nghĩa vụ; phương thức tài trợ và hình thức tổ chức quản lý, phương án sử dụng vốn cho các mục tiêu của Chương trình mục tiêu quốc gia; nguyên tắc, tiêu chí, danh mục dự án sử dụng khoản hỗ trợ ngân sách, phương án bố trí kế hoạch vốn cho các bộ, ngành, địa phương làm căn cứ bố trí vốn đầu tư công trung hạn và hằng năm;
b) Bộ Tài chính đánh giá mức độ ưu đãi của khoản vay, tác động nợ công, cơ chế tài chính; khả năng tiếp nhận hỗ trợ ngân sách để thực hiện các mục tiêu của Chương trình mục tiêu quốc gia; các điều kiện nhận khoản hỗ trợ ngân sách và gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
c) Trên cơ sở tổng hợp ý kiến của Bộ Tài chính theo quy định tại điểm b khoản này và ý kiến các cơ quan có liên quan, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương tiếp nhận khoản hỗ trợ ngân sách trung ương cho Chương trình mục tiêu quốc gia, bao gồm nguyên tắc, tiêu chí, cơ chế tài chính, danh mục dự án sử dụng khoản hỗ trợ ngân sách, phương án bố trí kế hoạch vốn cho các bộ, ngành, địa phương;
d) Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt chủ trương tiếp nhận khoản hỗ trợ ngân sách, nguyên tắc, tiêu chí, cơ chế tài chính, danh mục dự án cụ thể, phương án phân bổ vốn cho các bộ, ngành, địa phương;
đ) Căn cứ quyết định của Thủ tướng Chính phủ, cơ quan chủ quản dự án thực hiện thủ tục thẩm định, quyết định đầu tư đối với dự án cụ thể sử dụng khoản hỗ trợ ngân sách thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia theo quy định của pháp luật có liên quan.
Điều 10. Tham gia chương trình, dự án khu vực
1. Trường hợp chưa xác định được cơ quan chủ quản của chương trình, dự án khu vực: Trên cơ sở đề xuất tham gia chương trình, dự án khu vực của nhà tài trợ nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định chủ trương Việt Nam tham gia chương trình, dự án khu vực và cơ quan chủ quản của chương trình, dự án đó.
2. Trường hợp xác định được cơ quan chủ quản của chương trình, dự án khu vực: Cơ quan chủ quản có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư kèm theo tài liệu chương trình, dự án khu vực của nhà tài trợ nước ngoài, trong đó nêu rõ quyền lợi và nghĩa vụ của Việt Nam khi tham gia. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định chủ trương tham gia chương trình, dự án khu vực.
3. Trường hợp nhà tài trợ nước ngoài cung cấp vốn ODA, vốn vay ưu đãi để xây dựng và thực hiện chương trình, dự án trong khuôn khổ chương trình, dự án khu vực: Trên cơ sở quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương Việt Nam tham gia chương trình, dự án khu vực theo quy định tại khoản 1, 2 Điều này, cơ quan chủ quản thực hiện lập, thẩm định, quyết định phê duyệt Văn kiện dự án đối với dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng vốn ODA không hoàn lại theo quy định tại Chương III của Nghị định này; lập, thẩm định, trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư đối với chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi theo quy định tại Chương II của Nghị định này.
Điều 11. Khu vực tư nhân tiếp cận vốn ODA, vốn vay ưu đãi
1. Phù hợp với chính sách cung cấp vốn ODA, vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài, khu vực tư nhân được tiếp cận vốn ODA, vốn vay ưu đãi.
2. Hình thức tiếp cận và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi đối với khu vực tư nhân bao gồm:
a) Tiếp cận vốn ODA, vốn vay ưu đãi mà bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sử dụng làm vốn chuẩn bị dự án và hỗ trợ đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, phần nhà nước tham gia trong dự án theo phương thức đối tác công tư (PPP) theo quy định hiện hành của pháp luật về PPP và điều ước quốc tế cụ thể, thoả thuận cụ thể về vốn ODA, vốn vay ưu đãi;
b) Tiếp cận và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi thông qua việc tham gia thực hiện chương trình, dự án hỗ trợ khu vực tư nhân của cơ quan chủ quản.
Chương II
LẬP, THẨM ĐỊNH, QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ VÀ QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐẦU TƯ SỬ DỤNG VỐN VAY ODA, VỐN VAY ƯU ĐÃI; CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐẦU TƯ SỬ DỤNG VỐN ODA KHÔNG HOÀN LẠI VÀ DỰ ÁN HỖ TRỢ KỸ THUẬT SỬ DỤNG VỐN ODA KHÔNG HOÀN LẠI CHUẨN BỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ
Mục 1
LẬP, THẨM ĐỊNH, QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN
Điều 12. Thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi
1. Thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng quốc gia và chương trình đầu tư công sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi thực hiện theo quy định tại khoản 1, 2 Điều 17 của Luật Đầu tư công.
2. Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án sau đây:
a) Chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi, trừ chương trình, dự án quy định tại khoản 1 Điều này;
b) Chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn ODA không hoàn lại trong các trường hợp sau: chương trình, dự án nhóm A và nhóm B; chương trình, dự án kèm theo khung chính sách; chương trình, dự án trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, tôn giáo; chương trình tiếp cận theo ngành; mua sắm các loại hàng hóa thuộc diện phải được Thủ tướng Chính phủ cho phép;
c) Dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài để chuẩn bị dự án đầu tư.
3. Người đứng đầu cơ quan chủ quản quyết định chủ trương đầu tư đối với chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn ODA không hoàn lại nhóm C.
Điều 13. Đề xuất chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi
1. Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề xuất chương trình, dự án.
2. Trình tự, thủ tục phê duyệt Đề xuất chương trình, dự án:
a) Các bộ, cơ quan trung ương và địa phương lập Đề xuất chương trình, dự án sử dụng vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan theo quy định của pháp luật; giải trình rõ lý do đề xuất vay theo điều kiện ràng buộc của nhà tài trợ (nếu có);
b) Bộ Tài chính chủ trì xác định thành tố ưu đãi, đánh giá tác động của khoản vay mới đối với các chỉ tiêu an toàn nợ công, xác định cơ chế tài chính trong nước, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định của Luật Quản lý nợ công và đồng gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
c) Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi văn bản lấy ý kiến các cơ quan liên quan về Đề xuất chương trình, dự án. Trên cơ sở tổng hợp ý kiến của Bộ Tài chính theo quy định tại điểm b khoản này và ý kiến các cơ quan liên quan, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đánh giá sự cần thiết của chương trình, dự án; đánh giá sơ bộ tính khả thi, hiệu quả kinh tế - xã hội; sơ bộ tác động môi trường (nếu có) và tác động của chương trình, dự án đối với kế hoạch đầu tư công trung hạn; lựa chọn Đề xuất chương trình, dự án phù hợp và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định;
d) Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt Đề xuất chương trình, dự án với các nội dung: Tên chương trình, dự án; tên nhà tài trợ, đồng tài trợ nước ngoài (nếu có); tên cơ quan chủ quản; điều kiện ràng buộc của nhà tài trợ nước ngoài (nếu có), mục tiêu, quy mô dự kiến; thời gian thực hiện dự kiến; tổng mức đầu tư dự kiến và cơ cấu nguồn vốn; cơ chế tài chính trong nước; phương thức cho vay lại; đề xuất sử dụng vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi cho vật tư, thiết bị dự phòng trong trường hợp đặc thù (nếu có) và các nội dung khác có liên quan;
đ) Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo chính thức cho nhà tài trợ về quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề xuất chương trình, dự án.
3. Hồ sơ và thời gian xem xét Đề xuất chương trình, dự án:
a) Hồ sơ: Đề xuất chương trình, dự án theo mẫu tại Phụ lục II kèm theo Nghị định này; văn bản của cơ quan chủ quản đề nghị trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Đề xuất chương trình, dự án; các tài liệu liên quan khác (nếu có);
b) Số lượng hồ sơ gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư là 08 bộ;
c) Số lượng hồ sơ gửi Bộ Tài chính là 03 bộ;
d) Thời gian xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ về Đề xuất chương trình, dự án kể từ ngày Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính nhận đủ hồ sơ hợp lệ là không quá 45 ngày.
Trường hợp hồ sơ không hợp lệ hoặc nội dung Đề xuất chương trình, dự án không phù hợp với quy định tại khoản 3 Điều này, trong thời hạn 05 ngày Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính có ý kiến bằng văn bản đề nghị cơ quan chủ quản hoàn thiện nội dung Đề xuất chương trình, dự án.
4. Tiêu chí lựa chọn Đề xuất chương trình, dự án:
a) Phù hợp với chiến lược, quy hoạch có liên quan theo quy định của pháp luật về quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; chỉ tiêu an toàn nợ công và khả năng trả nợ; định hướng thu hút vốn ODA, vốn vay ưu đãi; chính sách, định hướng ưu tiên cung cấp vốn ODA, vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài;
b) Bảo đảm hiệu quả và bền vững về kinh tế - xã hội, môi trường;
c) Phù hợp với khả năng cân đối vốn ODA, vốn vay ưu đãi, vốn đối ứng;
d) Không trùng lặp với nội dung chương trình, dự án đã có đề xuất, chủ trương đầu tư hoặc quyết định đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Điều 14. Trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi
1. Trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng quốc gia sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 25 của Luật Đầu tư công.
2. Trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư chương trình đầu tư công sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi thuộc thẩm quyền của Chính phủ thực hiện theo quy định tại Điều 22 và khoản 6 Điều 25 của Luật Đầu tư công.
3. Trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm A sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi thực hiện theo quy định tại Điều 23 và khoản 7 Điều 25 của Luật Đầu tư công.
4. Trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ, trừ dự án nhóm A, thực hiện theo quy định tại khoản 8 Điều 25 của Luật Đầu tư công, cụ thể như sau:
a) Cơ quan chủ quản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư;
b) Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn trình Thủ tướng Chính phủ;
c) Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định chủ trương đầu tư.
5. Trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án thuộc thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan chủ quản thực hiện theo quy định tại khoản 9 Điều 25 của Luật Đầu tư công, cụ thể như sau:
a) Cơ quan chủ quản lấy ý kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và cơ quan có liên quan về báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư;
b) Căn cứ ý kiến của các cơ quan, cơ quan chủ quản tổ chức thẩm định và quyết định chủ trương đầu tư.
6. Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo chính thức cho nhà tài trợ nước ngoài về quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư chương trình, dự án và đề nghị xem xét tài trợ.
7. Trường hợp các nội dung của Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư có thay đổi so với nội dung Đề xuất chương trình, dự án đã được phê duyệt: Cơ quan chủ quản bổ sung báo cáo cụ thể các nội dung thay đổi so với Đề xuất chương trình, dự án đã được phê duyệt tại Tờ trình thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình, dự án theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 15 của Nghị định này.
8. Việc đánh giá sơ bộ tác động môi trường là một nội dung trong Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi hoặc Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư. Cấp có thẩm quyền căn cứ đánh giá sơ bộ tác động môi trường để quyết định chủ trương đầu tư theo quy định tại Điều 99 của Luật Đầu tư công. Nội dung đánh giá sơ bộ tác động môi trường thực hiện theo quy định của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.
Điều 15. Hồ sơ, nội dung và thời gian thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi
1. Hồ sơ thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi gồm:
a) Tờ trình đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án theo mẫu tại Phụ lục IVa kèm theo Nghị định này;
b) Văn bản phê duyệt Đề xuất chương trình, dự án của cấp có thẩm quyền;
c) Báo cáo kết quả thẩm định nội bộ của cơ quan chủ quản về chủ trương đầu tư chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi;
d) Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi hoặc báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình, dự án theo mẫu tại Phụ lục IIIa, Phụ lục Illb, Phụ lục IIIc kèm theo Nghị định này;
đ) Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện chương trình, dự án trong giai đoạn trước (đối với các chương trình, dự án thực hiện giai đoạn trước, tiếp tục thực hiện trong giai đoạn mới);
e) Ý kiến của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh đối với dự án nhóm A sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chuẩn bị báo cáo nghiên cứu tiền khả thi theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 23 Luật Đầu tư công;
g) Các tài liệu liên quan khác (nếu có).
2. Số lượng hồ sơ thẩm định gửi Hội đồng thẩm định hoặc cơ quan chủ trì thẩm định tối thiểu là 10 bộ.
3. Nội dung thẩm định chủ trương đầu tư chương trình đầu tư công sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi gồm:
a) Sự phù hợp với các tiêu chí xác định chương trình đầu tư công;
b) Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong nội dung hồ sơ trình thẩm định;
c) Sự phù hợp với các mục tiêu chiến lược; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội vùng, lãnh thổ; quy hoạch có liên quan theo quy định của pháp luật về quy hoạch;
d) Các nội dung quy định tại Điều 29 của Luật Đầu tư công, trong đó thẩm định cụ thể những nội dung cơ bản của chương trình, bao gồm: mục tiêu, phạm vi, quy mô, đối tượng đầu tư, thời gian, tiến độ thực hiện và dự kiến bố trí vốn; các nguồn vốn và khả năng cân đối vốn; huy động các nguồn vốn và nguồn lực khác;
đ) Hiệu quả kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.
4. Nội dung thẩm định chủ trương đầu tư chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi gồm:
a) Sự cần thiết đầu tư;
b) Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong nội dung hồ sơ trình thẩm định;
c) Sự phù hợp với các mục tiêu chiến lược; kế hoạch và quy hoạch có liên quan theo quy định của pháp luật về quy hoạch;
d) Sự phù hợp với tiêu chí phân loại dự án theo quy định của Luật Đầu tư công;
đ) Các nội dung quy định tại các Điều 30, 31 Luật Đầu tư công, trong đó thẩm định cụ thể những nội dung cơ bản của dự án, bao gồm mục tiêu, quy mô, hình thức đầu tư, phạm vi, địa điểm, diện tích đất cần sử dụng, thời gian, tiến độ thực hiện, phương án lựa chọn công nghệ chính, giải pháp bảo vệ môi trường, các nguồn vốn và khả năng cân đối vốn; khả năng thu hồi vốn và trả nợ trong trường hợp sử dụng vốn vay; dự kiến bố trí vốn;
e) Hiệu quả kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.
5. Cơ quan chủ trì thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình, dự án có trách nhiệm lấy ý kiến cơ quan được giao thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn chương trình, dự án theo quy định tại Điều 33 Luật Đầu tư công trong quá trình thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình, dự án.
6. Thời gian thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi chương trình, dự án kể từ ngày Hội đồng thẩm định hoặc cơ quan chủ trì thẩm định nhận đủ hồ sơ hợp lệ như sau:
a) Chương trình mục tiêu quốc gia: Không quá 60 ngày;
b) Chương trình đầu tư công (không bao gồm chương trình mục tiêu quốc gia): Không quá 45 ngày;
c) Dự án nhóm A: Không quá 45 ngày;
d) Dự án khác không quy định tại điểm a, b, c của khoản này: Không quá 30 ngày;
Trường hợp hồ sơ không hợp lệ hoặc nội dung trong báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình, dự án không phù hợp với các quy định tại Điều 29, 30, 31 Luật Đầu tư công, trong thời gian không quá 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Hội đồng thẩm định hoặc cơ quan chủ trì thẩm định có ý kiến bằng văn bản gửi cơ quan trình thẩm định bổ sung hồ sơ hoặc hoàn chỉnh nội dung báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình, dự án.
7. Trường hợp cần gia hạn thời gian thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình, dự án, Hội đồng thẩm định hoặc cơ quan chủ trì thẩm định phải:
a) Báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép gia hạn thời gian thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư của chương trình, dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;
b) Báo cáo người đứng đầu cơ quan chủ quản cho phép gia hạn thời gian thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình, dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của cơ quan chủ quản;
c) Thời gian gia hạn không quá thời gian thẩm định tương ứng được quy định tại khoản 6 Điều này.
8. Hội đồng thẩm định hoặc cơ quan chủ trì thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án nhóm A, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình, dự án gửi báo cáo thẩm định theo quy định sau:
a) Đối với chương trình đầu tư công: Gửi cơ quan chủ quản và cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư;
b) Đối với dự án nhóm A thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ: Thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 23 Luật Đầu tư công để trình Thủ tướng Chính phủ;
c) Đối với dự án khác không quy định tại điểm a, b của khoản này: Gửi cơ quan trình thẩm định và cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư.
Điều 16. Hồ sơ trình cấp có thẩm quyền và thời gian quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi
1. Hồ sơ trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi gồm:
a) Các tài liệu quy định tại khoản 1 Điều 15 của Nghị định này; trong đó các nội dung trong tờ trình và báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư quy định tại điểm a khoản 1 Điều 15 của Nghị định này đã được hoàn thiện theo báo cáo thẩm định của Hội đồng thẩm định hoặc cơ quan chủ trì thẩm định;
b) Báo cáo thẩm định của Hội đồng thẩm định hoặc cơ quan chủ trì thẩm định về chủ trương đầu tư chương trình, dự án theo mẫu tại Phụ lục IVb kèm theo Nghị định này.
2. Số lượng hồ sơ trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án quy định tại khoản 1 Điều này là 05 bộ tài liệu.
3. Thời gian quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án kể từ ngày cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư nhận đủ hồ sơ hợp lệ như sau:
a) Chương trình đầu tư công (không bao gồm chương trình mục tiêu quốc gia): Không quá 20 ngày;
b) Dự án nhóm A: Không quá 15 ngày;
c) Dự án khác không quy định tại điểm a, b của khoản này: Không quá 10 ngày.
4. Trong thời gian 15 ngày kể từ ngày cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án, cơ quan chủ quản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Điều 17. Các hoạt động thực hiện trước
Các hoạt động thực hiện trước trong giai đoạn chuẩn bị thực hiện chương trình, dự án sử dụng vốn chuẩn bị đầu tư, bao gồm:
1. Xây dựng và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt khung chính sách tái định cư trong quá trình thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, văn kiện chương trình, dự án và quyết định đầu tư;
2. Lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu; lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.
Điều 18. Nội dung chính của Quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi
1. Tên chương trình, dự án.
2. Tên nhà tài trợ, đồng tài trợ nước ngoài.
3. Tên cơ quan chủ quản.
4. Mục tiêu, quy mô.
5. Địa điểm.
6. Thời gian thực hiện dự án.
7. Tổng mức đầu tư, cơ cấu nguồn vốn (tính theo đồng Việt Nam, quy đổi nguyên tệ) gồm:
a) Vốn ODA không hoàn lại, vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi;
b) Vốn đối ứng.
8. Cơ chế tài chính trong nước và phương thức cho vay lại.
9. Phương thức thực hiện (đối với dự án sử dụng vốn ODA không hoàn lại).
10. Các hoạt động sử dụng vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi ngoài phạm vi quy định tại khoản 2 Điều 6 của Nghị định này (nếu có).
Điều 19. Điều chỉnh chủ trương đầu tư chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi
1. Thẩm quyền quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư chương trình, dự án thực hiện quy định tại khoản 1 Điều 34 Luật Đầu tư công.
2. Đối với chương trình đầu tư công, dự án quan trọng quốc gia:
a) Chương trình đầu tư công có điều chỉnh dẫn tới thay đổi nội dung chính của Quyết định chủ trương đầu tư được quy định tại Điều 18 của Nghị định này: Thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 34 Luật Đầu tư công;
b) Dự án quan trọng quốc gia có điều chỉnh dẫn tới thay đổi nội dung chính của Quyết định chủ trương đầu tư được quy định tại Điều 18 của Nghị định này: Thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công và Nghị định của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư.
3. Đối với các chương trình, dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ:
a) Trường hợp điều chỉnh thời gian thực hiện dự án không làm thay đổi các nội dung chính còn lại của Quyết định chủ trương đầu tư; điều chỉnh giảm vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi nhưng phát sinh nghĩa vụ tài chính và không làm thay đổi nội dung chính còn lại của Quyết định chủ trương đầu tư: Cơ quan chủ quản gửi văn bản và báo cáo về lý do điều chỉnh để Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp ý kiến Bộ Tài chính, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định;
b) Trường hợp điều chỉnh chương trình, dự án dẫn tới thay đổi các nội dung chính của Quyết định chủ trương đầu tư không quy định tại điểm a khoản 3 Điều này: Cơ quan chủ quản thực hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư theo trình tự, thủ tục quy định tại khoản 4 Điều 14 của Nghị định này.
Hồ sơ trình cấp có thẩm quyền và thời gian quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư chương trình, dự án thực hiện theo quy định tại Điều 15, 16 của Nghị định này, trong hồ sơ làm rõ các nội dung: Lý do điều chỉnh chủ trương đầu tư chương trình, dự án; các nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư chương trình, dự án tương ứng với các nội dung chủ yếu của báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư.
4. Đối với chương trình, dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của người đứng đầu cơ quan chủ quản điều chỉnh dẫn tới thay đổi các nội dung chính của Quyết định chủ trương đầu tư: Cơ quan chủ quản thực hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư theo trình tự, thủ tục quy định tại khoản 5 Điều 14 của Nghị định này.
5. Trường hợp chương trình, dự án có điều chỉnh tổng mức đầu tư do thay đổi tỷ giá; giảm vốn ODA, vốn vay ưu đãi không làm phát sinh nghĩa vụ tài chính và không dẫn đến thay đổi các nội dung còn lại của Quyết định chủ trương đầu tư được quy định tại Điều 18 của Nghị định này, cơ quan chủ quản không phải thực hiện trình tự, thủ tục quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư.
Mục 2 LẬP, THẨM ĐỊNH, QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN
Điều 20. Thẩm quyền quyết định đầu tư chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi
1. Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi sau đây:
a) Chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng quốc gia đã được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư;
b) Chương trình đầu tư công đã được Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư;
c) Chương trình, dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, tôn giáo và các chương trình, dự án khác theo quy định của Chính phủ.
2. Người đứng đầu cơ quan chủ quản quyết định đầu tư chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi không quy định tại khoản 1 Điều này và chịu trách nhiệm về hiệu quả đầu tư chương trình, dự án.
Điều 21. Trình tự lập, thẩm định, quyết định đầu tư chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi
1. Thực hiện theo quy định tại Điều 41 Luật Đầu tư công.
2. Báo cáo nghiên cứu khả thi chương trình, dự án được lập theo quy định tại Điều 44 Luật Đầu tư công và các quy định pháp luật có liên quan có tính đến các nội dung theo mẫu của nhà tài trợ nước ngoài, bảo đảm thống nhất với những nội dung của Quyết định chủ trương đầu tư và hài hoà quy trình, thủ tục giữa Việt Nam và nhà tài trợ nước ngoài.
3. Hồ sơ, nội dung, thời gian thẩm định, quyết định đầu tư chương trình, dự án thực hiện theo quy định tại Điều 45 Luật Đầu tư công và quy định của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Đầu tư công, trong đó:
a) Trường hợp chương trình, dự án vay lại toàn bộ hoặc một phần từ ngân sách nhà nước, chủ dự án gửi kèm theo các tài liệu chứng minh năng lực tài chính, phương án trả nợ và các tài liệu khác theo hướng dẫn của pháp luật về quản lý nợ công;
b) Các tài liệu có liên quan đến chương trình, dự án bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch tiếng Việt kèm theo;
c) Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày cấp có thẩm quyền ban hành quyết định đầu tư chương trình, dự án, cơ quan chủ quản thông báo cho nhà tài trợ nước ngoài và chủ dự án về quyết định đầu tư chương trình, dự án, đồng thời gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan Quyết định đầu tư chương trình, dự án (bản chính hoặc bản sao có công chứng) kèm theo Báo cáo nghiên cứu khả thi chương trình, dự án đã được phê duyệt có đóng dấu giáp lai của cơ quan chủ quản để giám sát và phối hợp thực hiện.
Điều 22. Điều chỉnh chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi
1. Thẩm quyền quyết định điều chỉnh chương trình, dự án thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 43 Luật Đầu tư công.
2. Việc điều chỉnh chương trình, dự án được thực hiện trong các trường hợp quy định tại các khoản 1, 2 Điều 43 Luật Đầu tư công.
3. Đối với dự án quan trọng quốc gia: Thực hiện theo quy định tại Điều 43 Luật Đầu tư công và Nghị định của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư.
4. Đối với chương trình, dự án nhóm A, B, C:
a) Nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định điều chỉnh chương trình, dự án thực hiện theo quy định tại Điều 43 Luật Đầu tư công và Nghị định của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
b) Trường hợp điều chỉnh nội dung chương trình, dự án trong quá trình thực hiện dẫn đến thay đổi nội dung chính của Quyết định chủ trương đầu tư: Cơ quan chủ quản thực hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư theo quy định tại Điều 19 của Nghị định này trước khi thực hiện trình tự, thủ tục điều chỉnh chương trình, dự án.
5. Trường hợp điều chỉnh nội dung chương trình, dự án trong quá trình thực hiện dẫn đến sửa đổi, bổ sung, gia hạn điều ước quốc tế cụ thể, thỏa thuận cụ thể về vốn ODA, vốn vay ưu đãi:
a) Trên cơ sở Quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư chương trình, dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh, cơ quan chủ quản phối hợp với cơ quan đề xuất ký kết thực hiện sửa đổi, bổ sung, gia hạn điều ước quốc tế cụ thể, thỏa thuận cụ thể về vốn ODA, vốn vay ưu đãi;
b) Trường hợp điều chỉnh nội dung chương trình, dự án không dẫn đến điều chỉnh nội dung chính của Quyết định chủ trương đầu tư, cơ quan chủ quản điều chỉnh Quyết định đầu tư trên cơ sở tổng hợp ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan để làm căn cứ sửa đổi, bổ sung, gia hạn điều ước quốc tế cụ thể, thỏa thuận cụ thể về vốn ODA, vốn vay ưu đãi.
Chương III
LẬP, THẨM ĐỊNH, QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG THỰC HIỆN VÀ PHÊ DUYỆT VĂN KIỆN DỰ ÁN HỖ TRỢ KỸ THUẬT, PHI DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN ODA KHÔNG HOÀN LẠI
Điều 23. Thẩm quyền phê duyệt chủ trương thực hiện dự án hỗ trợ kỹ thuật, phi dự án và phê duyệt Văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật, phi dự án
1. Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương thực hiện dự án hỗ trợ kỹ thuật, phi dự án sử dụng vốn ODA không hoàn lại trong các trường hợp sau: Dự án kèm theo khung chính sách; dự án, phi dự án trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng, tôn giáo; mua sắm các loại hàng hóa thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ theo quy định của pháp luật có liên quan.
2. Người đứng đầu cơ quan chủ quản:
a) Phê duyệt Văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật, phi dự án trên cơ sở Quyết định chủ trương thực hiện của Thủ tướng Chính phủ đối với các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương tham gia chương trình, dự án khu vực;
b) Phê duyệt Văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật, phi dự án đối với các trường hợp không quy định tại khoản 1 Điều này và không phải thực hiện trình tự, thủ tục quyết định chủ trương thực hiện.
Điều 24. Lập Văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật, phi dự án
Cơ quan chủ quản phối hợp với nhà tài trợ nước ngoài lập Văn kiện dự án, phi dự án theo mẫu tại Phụ lục V và Phụ lục VI kèm theo Nghị định này.
Điều 25. Trình tự, thủ tục quyết định chủ trương thực hiện dự án hỗ trợ kỹ thuật, phi dự án thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ
1. Cơ quan chủ quản có văn bản đề nghị cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương thực hiện kèm theo Văn kiện dự án, phi dự án gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ quy định tại khoản 1 Điều này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi văn bản lấy ý kiến các cơ quan liên quan. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được văn bản của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan được lấy ý kiến có văn bản góp ý gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản góp ý của các cơ quan liên quan, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
4. Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định chủ trương thực hiện dự án, phi dự án gồm các nội dung sau:
a) Tên dự án, phi dự án;
b) Nhà tài trợ, đồng tài trợ (nếu có);
c) Mục tiêu;
d) Tổng mức và cơ cấu nguồn vốn (vốn ODA không hoàn lại và vốn đối ứng);
đ) Phương thức thực hiện.
5. Trường hợp sau khi tổng hợp ý kiến các cơ quan có liên quan, nội dung Văn kiện dự án, phi dự án chưa hoàn chỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi văn bản đề nghị cơ quan chủ quản hoàn thiện nội dung Văn kiện dự án, phi dự án.
Điều 26. Trình tự, thủ tục thẩm định và quyết định phê duyệt Văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật, phi dự án
1. Đối với dự án, phi dự án quy định tại khoản 1 Điều 23 của Nghị định này: Cơ quan chủ quản không tổ chức thẩm định. Người đứng đầu cơ quan chủ quản căn cứ Quyết định chủ trương thực hiện để quyết định phê duyệt Văn kiện dự án, phi dự án.
2. Đối với dự án, phi dự án không quy định tại khoản 1 Điều 23 của Nghị định này:
a) Cơ quan chủ quản chủ trì thẩm định; có văn bản gửi lấy ý kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, các cơ quan có liên quan kèm theo Văn kiện dự án, phi dự án và các tài liệu liên quan khác (nếu có);
b) Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, các cơ quan được lấy ý kiến có văn bản góp ý về những nội dung của Văn kiện dự án, phi dự án và những vấn đề cần thiết có liên quan, trong đó lưu ý các nội dung: sự cần thiết và các mục tiêu, kết quả chủ yếu; nguồn vốn và khả năng cân đối vốn, cơ chế tài chính; điều kiện của nhà tài trợ nước ngoài (nếu có) và khả năng đáp ứng của phía Việt Nam;
c) Nội dung thẩm định dự án, phi dự án gồm: sự phù hợp của dự án, phi dự án với mục tiêu phát triển cụ thể của bộ, ngành, địa phương, đơn vị thực hiện và thụ hưởng; sự phù hợp của phương thức tổ chức thực hiện; vốn và khả năng cân đối vốn, cơ chế tài chính; tính hợp lý trong cơ cấu ngân sách dành cho các hạng mục chủ yếu; cam kết, điều kiện tiên quyết và các điều kiện khác của nhà tài trợ nước ngoài và các bên tham gia (nếu có); hiệu quả, khả năng vận dụng kết quả vào thực tiễn và tính bền vững sau khi kết thúc; những ý kiến đã được thống nhất hoặc còn khác nhau giữa các bên;
d) Hồ sơ thẩm định dự án, phi dự án bao gồm: Văn bản trình phê duyệt Văn kiện dự án, phi dự án của chủ dự án; dự thảo Văn kiện dự án, phi dự án; văn bản góp ý của các cơ quan liên quan; các tài liệu liên quan khác (nếu có) như: văn bản của nhà tài trợ thống nhất với nội dung dự án, phi dự án, thông báo hoặc cam kết xem xét tài trợ, văn bản ghi nhớ với nhà tài trợ, báo cáo của đoàn chuyên gia thẩm định thực hiện theo yêu cầu của nhà tài trợ;
đ) Căn cứ kết quả thẩm định, người đứng đầu cơ quan chủ quản quyết định phê duyệt Văn kiện dự án, phi dự án;
e) Thời hạn thẩm định Văn kiện dự án, phi dự án là không quá 20 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ;
g) Trường hợp dự án, phi dự án có quy mô vốn ODA không hoàn lại từ 200.000 đô la Mỹ trở xuống, người đứng đầu cơ quan chủ quản phê duyệt Văn kiện dự án, phi dự án và không bắt buộc phải lấy ý kiến của các cơ quan liên quan.
3. Sau khi Văn kiện dự án, phi dự án được phê duyệt, cơ quan chủ quản thông báo cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan kèm theo Văn kiện dự án, phi dự án đã được phê duyệt có đóng dấu giáp lai của cơ quan chủ quản và các tài liệu liên quan để giám sát và phối hợp thực hiện.
4. Nội dung chính của Quyết định phê duyệt Văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật, phi dự án:
a) Tên dự án, phi dự án;
b) Tên nhà tài trợ, đồng tài trợ nước ngoài (nếu có);
c) Tên cơ quan chủ quản, chủ dự án;
d) Thời gian, địa điểm thực hiện;
đ) Mục tiêu, hoạt động và kết quả;
e) Tổ chức quản lý;
g) Phương thức thực hiện;
h) Tổng mức vốn và cơ cấu nguồn vốn gồm: vốn ODA không hoàn lại (nguyên tệ và quy đổi ra đồng Việt Nam) và vốn đối ứng (đồng Việt Nam);
i) Các nội dung khác.
5. Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo chính thức cho nhà tài trợ nước ngoài và đề nghị xem xét tài trợ.
Điều 27. Điều chỉnh Quyết định chủ trương thực hiện và Quyết định phê duyệt Văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật, phi dự án
1. Đối với Quyết định chủ trương thực hiện:
a) Cơ quan chủ quản có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư về những thay đổi so với nội dung của Quyết định chủ trương thực hiện được quy định tại khoản 4 Điều 25 của Nghị định này kèm theo Văn kiện dự án, phi dự án điều chỉnh;
b) Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, lấy ý kiến các cơ quan có liên quan về các nội dung thay đổi có liên quan, trao đổi với nhà tài trợ nước ngoài về thay đổi quy mô vốn ODA không hoàn lại (nếu có), tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ;
c) Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định điều chỉnh chủ trương thực hiện dự án, phi dự án.
2. Đối với Quyết định phê duyệt Văn kiện dự án, phi dự án:
a) Cơ quan chủ quản có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan về những thay đổi so với nội dung Quyết định phê duyệt Văn kiện dự án, phi dự án kèm theo Văn kiện dự án, phi dự án điều chỉnh;
b) Trên cơ sở ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan, người đứng đầu cơ quan chủ quản quyết định phê duyệt điều chỉnh Văn kiện dự án, phi dự án;
c) Trường hợp dự án, phi dự án có quy mô vốn ODA không hoàn lại từ 200.000 đô la Mỹ trở xuống, người đứng đầu cơ quan chủ quản điều chỉnh Quyết định phê duyệt Văn kiện dự án, phi dự án và không bắt buộc phải lấy ý kiến của các cơ quan liên quan;
d) Trường hợp nội dung Văn kiện dự án, phi dự án thay đổi dẫn đến vượt thẩm quyền phê duyệt quy định tại Điều 23 của Nghị định này, cơ quan chủ quản thực hiện trình tự, thủ tục quyết định chủ trương thực hiện quy định tại Điều 25 của Nghị định này;
đ) Đối với dự án, phi dự án quy định tại khoản 1 Điều 23 của Nghị định này: Người đứng đầu cơ quan chủ quản căn cứ Quyết định điều chỉnh chủ trương thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều này để quyết định phê duyệt điều chỉnh Văn kiện dự án, phi dự án và không phải lấy ý kiến các cơ quan liên quan.
Chương IV
KÝ KẾT ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ VÀ THỎA THUẬN VỀ VỐN ODA, VỐN VAY ƯU ĐÃI
Mục 1
KÝ KẾT ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ VỀ VỐN ODA, VỐN VAY ƯU ĐÃI
Điều 28. Cơ sở đề xuất ký kết điều Ước quốc tế về vốn ODA, vốn vay ưu đãi
1. Cơ sở đề xuất ký kết điều ước quốc tế khung về vốn ODA, vốn vay ưu đãi là kết quả vận động, chiến lược và chính sách hợp tác phát triển, lĩnh vực ưu tiên sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của Việt Nam và nhà tài trợ nước ngoài hoặc quyết định chủ trương đầu tư của chương trình, dự án nếu gắn với chương trình, dự án cụ thể.
2. Cơ sở đề xuất ký kết điều ước quốc tế cụ thể về vốn ODA, vốn vay ưu đãi:
a) Đối với chương trình, dự án sử dụng vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi và chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn ODA không hoàn lại: Báo cáo nghiên cứu khả thi chương trình, dự án được phê duyệt; quyết định đầu tư chương trình, dự án; quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt cho vay lại (đối với chương trình, dự án vay lại);
b) Đối với dự án hỗ trợ kỹ thuật, phi dự án sử dụng vốn ODA không hoàn lại: Quyết định phê duyệt Văn kiện dự án, phi dự án và Văn kiện dự án, phi dự án.
Điều 29. Cơ quan đề xuất ký kết điều ước quốc tế về vốn ODA, vốn vay ưu đãi
1. Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ là cơ quan đề xuất trình Chính phủ về việc ký kết điều ước quốc tế cụ thể về vốn ODA không hoàn lại cho chương trình, dự án thuộc cơ quan mình, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này.
2. Bộ Tài chính là cơ quan đề xuất trình Chính phủ về việc ký kết điều ước quốc tế khung và cụ thể về vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi, vốn ODA không hoàn lại cho chương trình, dự án hỗn hợp có sử dụng vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi, trừ vốn ODA không hoàn lại được quy định tại các khoản 3, 4 Điều này.
3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là cơ quan đề xuất trình Chính phủ về việc ký kết điều ước quốc tế cụ thể về vốn ODA không hoàn lại không gắn với khoản vay của các tổ chức tài chính tiền tệ và ngân hàng quốc tế do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam làm đại diện.
4. Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đề xuất trình Chính phủ về việc ký kết điều ước quốc tế khung và cụ thể về vốn ODA không hoàn lại cho chương trình, dự án không quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này.
Điều 30. Trình tự, thủ tục ký kết, sửa đổi, bổ sung, gia hạn điều ước quốc tế về vốn ODA, vốn vay ưu đãi
1. Trình tự, thủ tục ký kết sửa đổi, bổ sung, gia hạn điều ước quốc tế về vốn ODA, vốn vay ưu đãi thực hiện theo quy định của Luật Điều ước quốc tế.
2. Trường hợp vì yêu cầu cấp thiết phải ký điều ước quốc tế về vốn ODA, vốn vay ưu đãi nhân danh Chính phủ và được sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền, việc đàm phán, ký điều ước quốc tế về vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi nhân danh Chính phủ được thực hiện như sau:
a) Căn cứ quy định tại Điều 28 của Nghị định này và đề nghị của cơ quan chủ quản, Bộ Tài chính đề nghị nhà tài trợ hoặc bên cho vay nước ngoài gửi dự thảo điều ước quốc tế về vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi;
b) Bộ Tài chính lấy ý kiến của Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp và các cơ quan có liên quan đối với dự thảo điều ước quốc tế về vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi. Các cơ quan được lấy ý kiến trả lời Bộ Tài chính bằng văn bản trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ lấy ý kiến;
c) Căn cứ ý kiến các cơ quan có liên quan, Bộ Tài chính xây dựng và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ phương án đàm phán điều ước quốc tế về vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi. Hồ sơ trình về việc đàm phán điều ước quốc tế thực hiện theo quy định tại Điều 11 Luật Điều ước quốc tế;
d) Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp và các cơ quan có liên quan đàm phán với nhà tài trợ hoặc bên cho vay nước ngoài về dự thảo điều ước quốc tế về vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi; kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ về các vấn đề phát sinh trong quá trình đàm phán và kiến nghị biện pháp xử lý;
đ) Căn cứ kết quả đàm phán, Bộ Tài chính trình Chính phủ quyết định việc ký điều ước quốc tế về vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi. Hồ sơ trình về đề xuất ký điều ước quốc tế được thực hiện theo quy định tại các khoản 1, 2 và 6 Điều 17 Luật Điều ước quốc tế;
e) Trên cơ sở quyết định của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính hoặc người được Chính phủ ủy quyền ký điều ước quốc tế về vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi với nhà tài trợ hoặc bên cho vay nước ngoài;
g) Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày điều ước quốc tế hai bên được ký ở trong nước hoặc kể từ ngày đoàn ký điều ước quốc tế ở nước ngoài về nước, cơ quan đề xuất có trách nhiệm gửi Bộ Ngoại giao bản chính điều ước quốc tế; bản dịch bằng tiếng Việt trong trường hợp điều ước quốc tế chỉ được ký bằng tiếng nước ngoài.
3. Trường hợp việc sửa đổi, bổ sung, gia hạn điều ước quốc tế cụ thể về vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi nhân danh Chính phủ liên quan tới các nội dung đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt tại Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư; không làm phát sinh thêm nghĩa vụ trả nợ của Chính phủ Việt Nam, hoặc không ký kết điều ước quốc tế mới để sửa đổi, bổ sung: Bộ Tài chính quyết định việc không lấy ý kiến của Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp và các cơ quan có liên quan khi trình Chính phủ quyết định sửa đổi, bổ sung, gia hạn điều ước quốc tế. Hồ sơ trình về việc sửa đổi, bổ sung, gia hạn điều ước quốc tế thực hiện theo quy định tại khoản 6 Điều 54 Luật Điều ước quốc tế, trừ ý kiến của các cơ quan có liên quan. Trường hợp được lấy ý kiến, các cơ quan liên quan có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ lấy ý kiến.
4. Trường hợp chương trình, dự án sử dụng vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi ký kết thành nhiều điều ước quốc tế theo tiến độ phân kỳ của dự án:
a) Đối với điều ước quốc tế ký cho khoản vay đầu tiên: Thực hiện quy định tại khoản 1 hoặc khoản 2 Điều này;
b) Đối với điều ước quốc tế ký cho khoản vay tiếp theo: Căn cứ đề xuất của cơ quan chủ quản về nhu cầu khoản vay tiếp theo; hạn mức vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt tại quyết định đầu tư; tiến độ dự án và kết quả giải ngân các điều ước quốc tế đã ký, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với cơ quan chủ quản và các cơ quan liên quan xác định giá trị khoản vay tiếp theo, trao đổi, thống nhất với nhà tài trợ và thực hiện trình tự, thủ tục quy định tại khoản 1 hoặc khoản 2 Điều này.
5. Trường hợp điều ước quốc tế có yêu cầu ý kiến pháp lý của Bộ Tư pháp: Sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật hiện hành về cấp ý kiến pháp lý, Bộ Tư pháp làm thủ tục cấp ý kiến pháp lý theo quy định của pháp luật.
Mục 2
KÝ KẾT THỎA THUẬN VỀ VỐN ODA, VỐN VAY ƯU ĐÃI
Điều 31. Cơ sở đề xuất ký kết thỏa thuận về vốn ODA, vốn vay ưu đãi
1. Đối với thỏa thuận khung về vốn ODA, vốn vay ưu đãi: Cơ sở đề xuất ký kết là kết quả vận động, chiến lược và chính sách hợp tác phát triển, lĩnh vực ưu tiên sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của Việt Nam và nhà tài trợ nước ngoài hoặc quyết định đầu tư của chương trình, dự án nếu gắn với chương trình, dự án cụ thể.
2. Đối với thỏa thuận cụ thể về vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi: Cơ sở đề xuất ký kết là điều ước quốc tế khung hoặc thỏa thuận khung về vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi (trong trường hợp có ký kết điều ước quốc tế khung hoặc thỏa thuận khung) và quyết định đầu tư chương trình, dự án.
3. Đối với thỏa thuận cụ thể về vốn ODA không hoàn lại: Trong trường hợp nhà tài trợ yêu cầu ký kết, cơ sở đề xuất ký kết thỏa thuận về vốn ODA không hoàn lại là điều ước quốc tế khung về vốn ODA không hoàn lại (trong trường hợp có ký kết điều ước quốc tế) và Văn kiện dự án, phi dự án hoặc Báo cáo nghiên cứu khả thi (đối với dự án đầu tư) đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Điều 32. Cơ quan đề xuất ký kết thỏa thuận về vốn ODA, vốn vay ưu đãi
1. Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ là cơ quan đề xuất trình Thủ tướng Chính phủ về việc ký kết thỏa thuận cụ thể về vốn ODA không hoàn lại cho chương trình, dự án thuộc cơ quan mình, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này.
2. Bộ Tài chính là cơ quan đề xuất trình Thủ tướng Chính phủ về việc ký kết thỏa thuận khung và thỏa thuận cụ thể về vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi, vốn ODA không hoàn lại tài trợ cho chương trình, dự án sử dụng vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi, trừ vốn ODA không hoàn lại được quy định tại các khoản 3 Điều này.
3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đề xuất trình Thủ tướng Chính phủ về việc ký kết thỏa thuận khung và thỏa thuận cụ thể về vốn ODA không hoàn lại cho chương trình, dự án không quy định tại các khoản 1, 2 Điều này.
Điều 33. Trình tự, thủ tục ký kết, sửa đổi, bổ sung, gia hạn thỏa thuận về vốn ODA, vốn vay ưu đãi
1. Trình tự, thủ tục ký kết thỏa thuận vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi thực hiện như sau:
a) Căn cứ quy định tại Điều 31 của Nghị định này và đề nghị của cơ quan chủ quản, Bộ Tài chính đề nghị nhà tài trợ hoặc bên cho vay nước ngoài gửi dự thảo thỏa thuận về vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi;
b) Bộ Tài chính lấy ý kiến của Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan đối với dự thảo thỏa thuận vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi. Các cơ quan được lấy ý kiến trả lời Bộ Tài chính bằng văn bản trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được văn bản lấy ý kiến và tài liệu liên quan;
c) Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp và các cơ quan khác có liên quan đàm phán với nhà tài trợ hoặc bên cho vay nước ngoài về dự thảo thỏa thuận vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi;
d) Căn cứ kết quả đàm phán, Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ quyết định việc ký thỏa thuận vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi với nhà tài trợ hoặc bên cho vay nước ngoài;
đ) Trên cơ sở quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính hoặc người được Thủ tướng Chính phủ ủy quyền ký thỏa thuận vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi với nhà tài trợ hoặc bên cho vay nước ngoài;
e) Đối với thỏa thuận về vốn theo cơ chế hòa trộn: Bộ Tài chính thực hiện trình tự, thủ tục ký kết quy định tại khoản này;
g) Đối với chương trình, dự án sử dụng vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi ký kết thành nhiều thỏa thuận vay ODA, vay ưu đãi theo tiến độ phân kỳ của dự án: Căn cứ giá trị khoản vay được xác định tại điều ước quốc tế khung đã ký tương ứng, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với cơ quan chủ quản và các cơ quan liên quan thực hiện trình tự, thủ tục ký kết quy định tại khoản này.
2. Trình tự, thủ tục sửa đổi, bổ sung, gia hạn thỏa thuận vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi thực hiện như sau:
a) Cơ quan chủ quản gửi Bộ Tài chính văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung, gia hạn thỏa thuận vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi;
b) Bộ Tài chính lấy ý kiến của Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp và các cơ quan khác có liên quan về đề nghị sửa đổi, bổ sung, gia hạn thỏa thuận vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi. Các cơ quan được lấy ý kiến trả lời bằng văn bản cho Bộ Tài chính trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được văn bản lấy ý kiến và tài liệu liên quan;
c) Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nội dung sửa đổi, bổ sung, gia hạn thỏa thuận vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi;
d) Căn cứ phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung, gia hạn thỏa thuận vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi với nhà tài trợ hoặc bên cho vay nước ngoài;
đ) Trường hợp sửa đổi, bổ sung, gia hạn thỏa thuận vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi do thay đổi các nội dung của Quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt: Cơ quan chủ quản thực hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư theo quy định tại Điều 19 và điều chỉnh Quyết định đầu tư theo Điều 22 của Nghị định này trước khi thực hiện trình tự, thủ tục sửa đổi, bổ sung, gia hạn thỏa thuận vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi theo quy định tại điểm a, c, d khoản này;
e) Trường hợp sửa đổi, bổ sung, gia hạn thỏa thuận vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi gắn liền với nội dung sửa đổi, bổ sung, gia hạn điều ước quốc tế khung tương ứng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Bộ Tài chính thực hiện trình tự, thủ tục sửa đổi, bổ sung, gia hạn thỏa thuận vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi theo quy định tại điểm c, d khoản này.
3. Trình tự, thủ tục ký kết, sửa đổi, bổ sung, gia hạn thỏa thuận về vốn ODA không hoàn lại thực hiện như sau:
a) Cơ quan đề xuất ký kết thảo luận và thống nhất với nhà tài trợ nước ngoài về dự thảo thỏa thuận;
b) Cơ quan đề xuất ký kết lấy ý kiến của Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan đối với dự thảo thỏa thuận. Các cơ quan được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản lấy ý kiến và tài liệu liên quan;
c) Cơ quan đề xuất ký kết trao đổi lại với bên nước ngoài để hoàn chỉnh dự thảo thỏa thuận và trình Thủ tướng Chính phủ việc ký kết;
d) Sau khi có quyết định của Thủ tướng Chính phủ cho phép ký, người đứng đầu cơ quan được Thủ tướng Chính phủ ủy quyền tiến hành ký thỏa thuận với nhà tài trợ nước ngoài;
đ) Đối với sửa đổi, bổ sung thỏa thuận về vốn ODA không hoàn lại: Trên cơ sở tổng hợp ý kiến của Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan, cơ quan đề xuất ký kết trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
4. Trường hợp thỏa thuận về vốn ODA, vốn vay ưu đãi có yêu cầu ý kiến pháp lý của Bộ Tư pháp, sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật hiện hành về cấp ý kiến pháp lý, Bộ Tư pháp làm thủ tục cấp ý kiến pháp lý theo quy định của pháp luật.
5. Trường hợp nhà tài trợ không yêu cầu ký thỏa thuận về vốn ODA không hoàn lại: Trên cơ sở Văn kiện dự án, phi dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, cơ quan chủ quản hoặc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (đối với các tổ chức tài chính tiền tệ và ngân hàng quốc tế do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam làm đại diện) và nhà tài trợ trao đổi văn bản về việc cam kết và tiếp nhận vốn ODA không hoàn lại để thực hiện dự án, phi dự án phù hợp với các quy định pháp luật liên quan; sao y bản chính gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan để giám sát và phối hợp thực hiện.
6. Trường hợp nhà tài trợ yêu cầu ký thỏa thuận thực hiện dự án, phi dự án: Cơ quan chủ quản xây dựng, đàm phán nội dung và ký với nhà tài trợ trên nguyên tắc không trái với điều ước quốc tế, thỏa thuận về vốn ODA, vốn vay ưu đãi và các quy định của pháp luật liên quan.
Chương V
QUẢN LÝ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN, PHI DỰ ÁN
Điều 34. Các hình thức tổ chức quản lý chương trình, dự án, phi dự án
Căn cứ quy mô, tính chất, điều kiện cụ thể, năng lực tổ chức quản lý chương trình, dự án của đơn vị mình và quy định về tổ chức quản lý vốn ODA, vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài, người quyết định đầu tư quyết định áp dụng một trong các hình thức tổ chức quản lý chương trình, dự án sau:
1. Đối với chương trình, dự án đầu tư: Thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý đầu tư công và quản lý đầu tư xây dựng.
2. Đối với dự án hỗ trợ kỹ thuật, phi dự án sử dụng vốn ODA không hoàn lại:
a) Cơ quan chủ quản trực tiếp quản lý, điều hành thực hiện hoặc giao cho một đơn vị thuộc thẩm quyền làm chủ dự án trực tiếp quản lý, điều hành thực hiện chương trình, dự án, phi dự án. Đối với dự án hỗ trợ kỹ thuật, phi dự án có quy mô vốn ODA không hoàn lại từ 200.000 đô la Mỹ trở xuống, cơ quan chủ quản, chủ dự án không bắt buộc phải lập Ban quản lý dự án mà có thể sử dụng bộ máy chuyên môn của mình để quản lý, điều hành thực hiện dự án, phi dự án;
b) Nhà tài trợ nước ngoài trực tiếp quản lý toàn bộ chương trình, dự án, phi dự án: Trường hợp nội dung Văn kiện chương trình, dự án, phi dự án hoặc điều ước quốc tế cụ thể, thỏa thuận về vốn ODA, vốn vay ưu đãi quy định nhà tài trợ nước ngoài trực tiếp quản lý toàn bộ chương trình, dự án, phi dự án, người đứng đầu cơ quan chủ quản, chủ dự án giao nhiệm vụ cho đơn vị trực thuộc phối hợp với nhà tài trợ nước ngoài giám sát tiến độ và chất lượng, khai thác và sử dụng các kết quả đầu ra của chương trình, dự án, phi dự án;
c) Nhà tài trợ nước ngoài trực tiếp quản lý một phần chương trình, dự án, phi dự án: Trường hợp nội dung Văn kiện chương trình, dự án, phi dự án hoặc điều ước quốc tế cụ thể, thỏa thuận về vốn ODA, vốn vay ưu đãi quy định nhà tài trợ nước ngoài trực tiếp quản lý một phần chương trình, dự án và phía Việt Nam quản lý phần còn lại, cơ quan chủ quản, chủ dự án quyết định thành lập Ban quản lý dự án để quản lý phần việc do phía Việt Nam đảm nhận theo quy định hiện hành của Việt Nam và cam kết với nhà tài trợ nước ngoài.
3. Đối với chương trình, dự án khác, cơ quan chủ quản quyết định một trong các hình thức sau:
a) Thành lập Ban quản lý dự án mới;
b) Sử dụng Ban quản lý dự án đang hoạt động để quản lý, thực hiện chương trình, dự án mới: Cơ quan chủ quản, chủ dự án phải ban hành Quyết định bổ sung nhiệm vụ quản lý thực hiện chương trình, dự án mới cho Ban quản lý dự án đang hoạt động;
c) Chủ dự án tự quản lý, thực hiện chương trình, dự án.
4. Thành lập Ban quản lý dự án để quản lý, thực hiện một chương trình, dự án có quy mô lớn, áp dụng công nghệ cao, liên quan đến an ninh, quốc phòng; chương trình, dự án có đặc thù về nguồn vốn hoặc mô hình quản lý thực hiện cần phải thành lập Ban quản lý dự án; chương trình, dự án có quy định phải thành lập Ban quản lý dự án theo điều ước quốc tế, thỏa thuận về vốn ODA, vốn vay ưu đãi.
5. Chủ dự án sử dụng bộ máy chuyên môn trực thuộc có đủ điều kiện, năng lực quản lý và thực hiện dự án đối với dự án quy mô nhỏ; dự án có sự tham gia của cộng đồng.
6. Thuê tư vấn quản lý một phần hoặc toàn bộ công việc thực hiện chương trình, dự án.
Điều 35. Quản lý dự án
1. Trong vòng 30 ngày kể từ ngày có quyết định đầu tư, quyết định phê duyệt văn kiện dự án, người đứng đầu cơ quan chủ quản ban hành quyết định thành lập Ban quản lý dự án theo mẫu quy định tại Phụ lục VII kèm theo Nghị định này. Trường hợp chủ dự án có đầy đủ tư cách pháp nhân, người đứng đầu cơ quan chủ quản có thể ủy quyền cho chủ dự án ban hành quyết định thành lập Ban quản lý dự án (trừ trường hợp Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực thành lập theo quy định về quản lý đầu tư xây dựng).
2. Trường hợp thành lập Ban quản lý dự án mới theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 34 của Nghị định này: Quyết định thành lập Ban quản lý dự án phải kèm theo văn bản quy định cơ cấu tổ chức; chức năng, nhiệm vụ; trách nhiệm, quyền hạn và ủy quyền; đề cương giao việc đối với một số chức danh chủ chốt của Ban quản lý dự án.
3. Trường hợp sử dụng Ban quản lý dự án đang hoạt động để quản lý chương trình, dự án mới theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 34 của Nghị định này: Căn cứ quyết định thành lập Ban quản lý dự án hiện hành, người đứng đầu cơ quan chủ quản hoặc chủ dự án tiến hành bổ sung, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của Ban quản lý dự án đang hoạt động, lập tài khoản và con dấu mới để quản lý chương trình, dự án mới.
4. Trường hợp chủ dự án tự quản lý chương trình, dự án theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 34 của Nghị định này: Trên cơ sở quyết định của người đứng đầu cơ quan chủ quản giao chủ dự án chịu trách nhiệm quản lý việc thực hiện dự án, trong vòng 30 ngày kể từ ngày có quyết định đầu tư, chủ dự án ban hành quyết định phân công và giao nhiệm vụ bổ sung cho đơn vị, cá nhân trực thuộc thực hiện các hoạt động quản lý chương trình, dự án theo quy định hiện hành của pháp luật, theo đó tối thiểu phải có một cán bộ đầu mối về quản lý và một cán bộ đầu mối theo dõi tài chính, làm việc theo chế độ kiêm nhiệm hoặc chuyên trách và phải có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với vị trí đảm nhận.
5. Trong vòng 15 ngày kể từ ngày có quyết định thành lập Ban quản lý dự án, người đứng đầu cơ quan chủ quản hoặc chủ dự án có tư cách pháp nhân được người đứng đầu cơ quan chủ quản ủy quyền ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý dự án. Trong trường hợp điều ước quốc tế, thỏa thuận về vốn ODA, vốn vay ưu đãi đối với chương trình, dự án có quy định về cơ cấu tổ chức quản lý dự án, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban quản lý dự án, những quy định này phải được cụ thể hóa và thể hiện đầy đủ trong Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý dự án.
Điều 36. Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chủ quản trong quản lý thực hiện chương trình, dự án
1. Quyết định tổ chức bộ máy quản lý thực hiện chương trình, dự án, bao gồm: Chủ dự án; Ban Chỉ đạo chương trình, dự án (trong trường hợp cần thiết).
2. Phê duyệt kế hoạch tổng thể thực hiện chương trình, dự án; tổng hợp và phê duyệt kế hoạch hàng năm thực hiện chương trình, dự án.
3. Chỉ đạo công tác đấu thầu theo quy định của pháp luật hiện hành, điều ước quốc tế, thỏa thuận về vốn ODA, vốn vay ưu đãi về đấu thầu.
4. Tổ chức theo dõi, kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch; giám sát và đánh giá tình hình thực hiện, tình hình giải ngân, đảm bảo chương trình, dự án thực hiện đúng tiến độ, chất lượng và đạt mục tiêu đề ra theo quy định của pháp luật về đầu tư công và những quy định về giám sát và đánh giá của Nghị định này.
5. Chịu trách nhiệm về chi phí phát sinh do các nguyên nhân chủ quan, thất thoát, lãng phí, tham nhũng và các sai phạm trong công tác quản lý và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi thuộc thẩm quyền quản lý của mình theo quy định của pháp luật về đầu tư công.
6. Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật, điều ước quốc tế cụ thể, thỏa thuận về vốn ODA, vốn vay ưu đãi đối với chương trình, dự án.
Điều 37. Nhiệm vụ, quyền hạn của chủ dự án trong quản lý thực hiện chương trình, dự án
1. Tổ chức bộ máy quản lý và thực hiện chương trình, dự án trên cơ sở quyết định của cơ quan chủ quản.
2. Chịu trách nhiệm về quản lý và sử dụng có hiệu quả vốn ODA, vốn vay ưu đãi, vốn đối ứng của chương trình, dự án từ khi chuẩn bị, thực hiện đến khi đưa chương trình, dự án vào khai thác, sử dụng.
3. Giải ngân, quản lý tài chính và tài sản của chương trình, dự án trong trường hợp chủ dự án tự quản lý, thực hiện chương trình, dự án.
4. Lập và trình cơ quan chủ quản phê duyệt kế hoạch tổng thể và kế hoạch hàng năm thực hiện chương trình, dự án.
5. Xây dựng kế hoạch hoạt động cho hằng quý, phục vụ công tác điều hành, giám sát và đánh giá chương trình, dự án.
6. Thực hiện công tác đấu thầu theo quy định của pháp luật hiện hành về đấu thầu, điều ước quốc tế cụ thể về vốn ODA, vốn vay ưu đãi.
7. Đàm phán, ký kết, giám sát việc thực hiện các hợp đồng và xử lý vướng mắc phát sinh theo thẩm quyền.
8. Phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định của pháp luật, điều ước quốc tế cụ thể, thỏa thuận cụ thể về vốn ODA, vốn vay ưu đãi đối với chương trình, dự án (đối với dự án đầu tư xây dựng).
9. Thực hiện giám sát và đánh giá chương trình, dự án theo quy định của pháp luật về giám sát, đánh giá đầu tư công và những quy định của Nghị định này, đảm bảo chương trình, dự án thực hiện đúng tiến độ, chất lượng và đạt mục tiêu đề ra.
10. Thực hiện hạch toán, kế toán, quyết toán, kiểm toán chương trình dự án theo quy định của pháp luật; lập báo cáo kết thúc và báo cáo quyết toán chương trình, dự án; kiểm toán và bàn giao tài sản, tài liệu đầu ra của chương trình, dự án và tuân thủ quy định về đóng cửa dự án tại điều ước quốc tế, thỏa thuận cụ thể về vốn ODA, vốn vay ưu đãi đối với chương trình, dự án.
11. Chịu trách nhiệm toàn diện về thất thoát, lãng phí, tham nhũng và sai phạm thuộc thẩm quyền trong công tác tổ chức quản lý thực hiện chương trình, dự án gây thiệt hại về kinh tế, xã hội, môi trường, ảnh hưởng đến mục tiêu và hiệu quả chung của chương trình, dự án.
12. Đối với chương trình, dự án vay lại toàn bộ hoặc một phần từ ngân sách nhà nước, chủ dự án có trách nhiệm hoàn trả đầy đủ và kịp thời vốn vay lại theo các Hợp đồng vay lại đã ký kết với Bộ Tài chính hoặc cơ quan cho vay lại.
13. Nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật, điều ước quốc tế cụ thể, thỏa thuận cụ thể về vốn ODA, vốn vay ưu đãi đối với chương trình, dự án.
14. Chịu trách nhiệm thông báo cho Bộ Tài chính về ngân hàng phục vụ được lựa chọn để Bộ Tài chính thực hiện thủ tục rút vốn, giải ngân cho dự án.
15. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và cơ quan chủ quản trong phạm vi quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của Nghị định này và quy định khác của pháp luật có liên quan.
Điều 38. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban quản lý dự án trong quản lý thực hiện chương trình, dự án
1. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban quản lý dự án do chủ dự án giao theo Quyết định thành lập Ban quản lý dự án. Chủ dự án có thể ủy quyền cho Ban quản lý dự án quyết định hoặc ký kết văn bản thuộc thẩm quyền của mình trong quá trình quản lý thực hiện chương trình, dự án. Việc ủy quyền phải được quy định tại Quyết định thành lập Ban quản lý dự án hoặc tại văn bản ủy quyền cụ thể của chủ dự án.
2. Ban quản lý dự án có thể được giao nhiệm vụ quản lý nhiều chương trình, dự án nhưng phải được chủ dự án chấp thuận và phải đảm bảo nguyên tắc từng chương trình, dự án không bị gián đoạn, được quản lý và quyết toán theo đúng quy định hiện hành của pháp luật. Trong trường hợp không có đủ điều kiện thực hiện một số phần việc về quản lý và giám sát, Ban quản lý dự án có thể thuê tư vấn thực hiện các công việc này với sự chấp thuận của chủ dự án.
3. Ban quản lý dự án có nhiệm vụ thực hiện các công việc do chủ dự án giao để báo cáo chủ dự án, bao gồm:
a) Lập kế hoạch tổng thể và kế hoạch hàng năm thực hiện chương trình, dự án;
b) Chuẩn bị thực hiện và thực hiện chương trình, dự án;
c) Thực hiện các hoạt động liên quan đến đấu thầu, quản lý hợp đồng và công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;
d) Giải ngân, quản lý tài chính và tài sản của chương trình, dự án;
đ) Theo dõi và đánh giá tình hình thực hiện chương trình, dự án;
e) Chuẩn bị để nghiệm thu và bàn giao kết quả đầu ra của chương trình, dự án sau khi hoàn thành; hoàn tất công tác thanh toán, quyết toán, kiểm toán, bàn giao tài sản của chương trình, dự án; lập báo cáo kết thúc theo mẫu tại Phụ lục X kèm theo Nghị định này và báo cáo quyết toán chương trình, dự án; thực hiện quy định về đóng dự án tại điều ước quốc tế, thỏa thuận về vốn ODA, vốn vay ưu đãi đối với chương trình, dự án;
g) Thực hiện các nhiệm vụ khác trong khuôn khổ chương trình, dự án do chủ dự án giao.
4. Nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật, điều ước quốc tế cụ thể, thỏa thuận về vốn ODA, vốn vay ưu đãi đối với chương trình, dự án.
5. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và cơ quan chủ quản trong phạm vi quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của Nghị định này và quy định khác của pháp luật có liên quan.
Điều 39. Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý dự án
1. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày cấp có thẩm quyền ban hành Quyết định thành lập Ban quản lý dự án, Giám đốc Ban quản lý dự án trình cơ quan chủ quản hoặc chủ dự án được cơ quan chủ quản ủy quyền theo quy định tại khoản 1 Điều 35 phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý dự án theo mẫu tại Phụ lục VIII kèm theo Nghị định này. Cơ quan chủ quản, chủ dự án gửi Quy chế này cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, các cơ quan liên quan và nhà tài trợ nước ngoài trong thời hạn 05 ngày kể từ khi Quy chế được phê duyệt.
2. Đối với chương trình, dự án đầu tư xây dựng, quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý dự án thực hiện theo quy định của pháp luật về xây dựng.
3. Cơ cấu tổ chức của Ban quản lý dự án:
a) Các chức danh chủ chốt của Ban quản lý dự án do cơ quan chủ quản bổ nhiệm trong quyết định thành lập Ban quản lý dự án gồm: Giám đốc, Phó Giám đốc (nếu có), Kế toán trưởng hoặc Phụ trách kế toán. Giám đốc Ban quản lý dự án chịu trách nhiệm trước chủ dự án, cơ quan chủ quản về việc tổ chức, điều hành Ban quản lý dự án, tổ chức thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật và điều ước quốc tế cụ thể, thỏa thuận về vốn ODA, vốn vay ưu đãi đã ký;
b) Trường hợp Ban quản lý dự án thành lập mới: Căn cứ nội dung, quy mô, tính chất, phạm vi hoạt động, phương thức tổ chức quản lý thực hiện, cơ cấu tổ chức Ban quản lý dự án phải có đủ nhân sự với năng lực, kinh nghiệm phù hợp đảm bảo việc quản lý thực hiện dự án hiệu quả và bền vững. Giám đốc Ban quản lý dự án đề xuất cơ cấu tổ chức của Ban quản lý dự án, có thể bao gồm các đơn vị chức năng về hành chính, nhân sự và đào tạo, kế hoạch, đấu thầu, tài chính, theo dõi và giám sát trong Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý dự án;
c) Trường hợp Ban quản lý dự án đang hoạt động được giao quản lý chương trình, dự án mới: Giám đốc Ban quản lý dự án bổ sung và điều chỉnh các nhiệm vụ trong Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý dự án, đáp ứng nhiệm vụ được giao, trình cơ quan chủ quản, chủ dự án quyết định;
d) Trường hợp Chủ dự án tự quản lý chương trình, dự án: Chủ dự án có văn bản giao nhiệm vụ cho cán bộ trực thuộc tham gia quản lý và thực hiện chương trình, dự án.
4. Nhân sự của Ban quản lý dự án do Giám đốc Ban quản lý dự án tuyển chọn, bổ nhiệm và miễn nhiệm. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ (lương, thưởng, phụ cấp,...) được quy định cụ thể trong điều khoản giao việc phù hợp với vị trí công tác và quy định của pháp luật có liên quan. Việc lựa chọn, thuê tuyển, điều động cán bộ không thuộc biên chế của chủ dự án hoặc cơ quan chủ quản làm việc cho Ban quản lý dự án thực hiện theo nội dung văn kiện chương trình, dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và phù hợp với quy định pháp luật có liên quan.
5. Con dấu và tài khoản của Ban quản lý dự án:
a) Ban quản lý dự án được phép sử dụng con dấu riêng theo quy định của pháp luật hoặc con dấu của cơ quan chủ quản, chủ dự án theo quy định của cơ quan chủ quản, chủ dự án để phục vụ công tác quản lý và thực hiện chương trình, dự án;
b) Ban quản lý dự án được mở tài khoản tiền đồng Việt Nam, tài khoản ngoại tệ của chương trình, dự án tại ngân hàng thương mại, Kho bạc Nhà nước đối với từng nguồn vốn của chương trình, dự án phù hợp với quy định của pháp luật và điều ước quốc tế cụ thể, thỏa thuận về vốn ODA, vốn vay ưu đãi đã ký kết với nhà tài trợ nước ngoài.
6. Kinh phí hoạt động của Ban quản lý dự án: Kinh phí hoạt động của Ban quản lý dự án được bố trí từ nguồn vốn đối ứng chuẩn bị thực hiện và thực hiện chương trình, dự án quy định tại khoản 2 Điều 44 của Nghị định này hoặc sử dụng kinh phí từ nguồn vốn ODA viện trợ không hoàn lại phù hợp với quy định của pháp luật và điều ước quốc tế cụ thể, thỏa thuận về vốn ODA, vốn vay ưu đãi đã ký kết với nhà tài trợ nước ngoài
7. Quản lý và sử dụng tài sản do cơ quan chủ quản, chủ dự án giao cho Ban quản lý dự án để phục vụ công tác quản lý và thực hiện chương trình, dự án:
a) Tài sản trong khuôn khổ chương trình, dự án do cơ quan chủ quản, chủ dự án giao cho Ban quản lý dự án quản lý để phục vụ công tác quản lý và thực hiện chương trình, dự án phải được sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, đúng mục đích, đúng đối tượng theo quy định của pháp luật và văn kiện dự án, điều ước quốc tế cụ thể, thỏa thuận về vốn ODA, vốn vay ưu đãi đã ký kết với nhà tài trợ nước ngoài;
b) Trường hợp tư vấn hoặc tổ chức tư vấn, nhà thầu bàn giao, tặng, chuyển quyền sở hữu tài sản cho Ban quản lý dự án, Ban quản lý dự án có văn bản đề nghị cơ quan chủ quản, chủ dự án cho phép quản lý, sử dụng trong thời gian thực hiện chương trình, dự án và bàn giao lại cho cơ quan chủ quản, chủ dự án sau khi chương trình, dự án kết thúc.
8. Kết thúc chương trình, dự án và giải thể Ban quản lý dự án:
a) Thời điểm kết thúc chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi được quy định tại Quyết định đầu tư, Quyết định phê duyệt văn kiện dự án, điều ước quốc tế cụ thể, thỏa thuận về vốn ODA, vốn vay ưu đãi đã ký kết với nhà tài trợ nước ngoài;
b) Trong thời hạn 06 tháng kể từ khi kết thúc chương trình, dự án, Ban quản lý dự án phải lập và gửi cơ quan chủ quản, chủ dự án Báo cáo kết thúc chương trình, dự án để chủ dự án trình cơ quan chủ quản. Báo cáo kết thúc chương trình, dự án được xây dựng trên cơ sở Báo cáo đánh giá kết thúc chương trình, dự án theo quy định của pháp luật và Điều ước quốc tế cụ thể, thỏa thuận về vốn ODA, vốn vay ưu đãi;
c) Ban quản lý dự án bàn giao các tài sản của chương trình, dự án đã được cấp có thẩm quyền giao quản lý, sử dụng cho cơ quan chủ quản, chủ dự án theo quy định của pháp luật;
d) Sau khi Báo cáo kết thúc và Báo cáo quyết toán chương trình, dự án được cơ quan chủ quản, chủ dự án phê duyệt và việc bàn giao các tài sản cho cơ quan chủ quản, chủ dự án đã hoàn thành, cơ quan chủ quản ban hành quyết định kết thúc chương trình, dự án và quyết định giải thể Ban quản lý dự án;
đ) Trường hợp cần thời gian để quyết toán và hoàn thành các thủ tục kết thúc dự án, Ban quản lý dự án trình cơ quan chủ quản, chủ dự án ban hành quyết định cho phép gia hạn hoạt động của Ban quản lý dự án và đảm bảo kinh phí cho các hoạt động này;
e) Đối với trường hợp Ban quản lý dự án quản lý nhiều chương trình, dự án, cơ quan chủ quản, chủ dự án ban hành Quyết định kết thúc từng chương trình, dự án cụ thể đồng thời điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ tương ứng của Ban quản lý dự án.
Điều 40. Thuê tư vấn quản lý chương trình, dự án
1. Tổ chức tư vấn quản lý chương trình, dự án có trách nhiệm thực hiện các công việc và cam kết theo hợp đồng ký kết với chủ dự án và tuân thủ quy định hiện hành của pháp luật có liên quan.
2. Chủ dự án thực hiện lựa chọn tư vấn quản lý chương trình, dự án thông qua đấu thầu và ký hợp đồng tư vấn theo các quy định hiện hành. Khi áp dụng hình thức thuê tư vấn quản lý chương trình, dự án, chủ dự án chỉ định đơn vị chuyên môn thuộc bộ máy của mình hoặc đầu mối thực hiện kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng của tư vấn.
Điều 41. Lập, thẩm định, phê duyệt và giao kế hoạch đầu tư công nguồn vốn nước ngoài cho chương trình, dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi
1. Lập, thẩm định, phê duyệt và giao kế hoạch đầu tư công vốn ODA và vốn vay ưu đãi cho các dự án đầu tư công thực hiện theo quy định tại Chương III Luật Đầu tư công và quy định của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Đầu tư công.
2. Vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài áp dụng cơ chế tài chính trong nước cho vay lại đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện theo điều ước quốc tế, thỏa thuận về vốn vay ODA, vay ưu đãi, quy định của Luật Quản lý nợ công và các quy định pháp luật khác có liên quan.
3. Các chương trình, dự án đã được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, các dự án mới phải bảo đảm thời gian bố trí vốn thực hiện dự án nhóm A không quá 06 năm, nhóm B không quá 04 năm, nhóm C không quá 03 năm. Trường hợp không đáp ứng thời hạn trên, Thủ tướng Chính phủ quyết định thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương.
Thời gian thực hiện chương trình, dự án sử dụng vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi được tính từ thời điểm chương trình, dự án được cấp có thẩm quyền bố trí vốn.
Điều 42. Lập, phê duyệt kế hoạch tổng thể thực hiện chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi, vốn đối ứng
1. Kế hoạch tổng thể thực hiện chương trình, dự án được lập cho toàn bộ thời gian thực hiện chương trình, dự án và phải bao gồm tất cả hợp phần, hạng mục, nhóm hoạt động, nguồn vốn tương ứng (vốn ODA, vốn vay ưu đãi, vốn đối ứng) và tiến độ thực hiện dự kiến kèm theo.
2. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký điều ước quốc tế cụ thể, thỏa thuận về vốn ODA, vốn vay ưu đãi, căn cứ Báo cáo nghiên cứu khả thi, Văn kiện chương trình, dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, quyết định đầu tư chương trình, dự án và điều ước quốc tế cụ thể, thỏa thuận về vốn ODA, vốn vay ưu đãi đối với chương trình, dự án, chủ dự án phối hợp với nhà tài trợ nước ngoài lập hoặc rà soát, cập nhật kế hoạch tổng thể thực hiện chương trình, dự án, trình cơ quan chủ quản xem xét và phê duyệt.
3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày phê duyệt kế hoạch tổng thể thực hiện chương trình, dự án, cơ quan chủ quản chương trình, dự án, gửi Quyết định phê duyệt kèm theo kế hoạch tổng thể thực hiện chương trình, dự án cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan và nhà tài trợ nước ngoài phục vụ công tác giám sát, đánh giá và phối hợp thực hiện chương trình, dự án.
Điều 43. Lập, phê duyệt kế hoạch thực hiện chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi, vốn đối ứng hằng năm
1. Trên cơ sở kế hoạch tổng thể thực hiện chương trình, dự án đã được cơ quan chủ quản phê duyệt; căn cứ tình hình giai ngân thực tế và kế hoạch giải ngân theo điều ước quốc tế, thỏa thuận về vốn ODA, vốn vay ưu đãi đối với chương trình, dự án, chủ dự án xem xét và trình người đứng đầu cơ quan chủ quản phê duyệt kế hoạch thực hiện chương trình, dự án hằng năm. Kế hoạch thực hiện chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi hằng năm là một phần kế hoạch đầu tư công hằng năm của cơ quan chủ quản.
2. Nội dung của kế hoạch thực hiện chương trình, dự án hằng năm gồm thông tin chi tiết về các hợp phần (chia theo hợp phần hỗ trợ kỹ thuật và đầu tư xây dựng), các hạng mục và hoạt động chính, các nguồn vốn, bao gồm cả vốn đối ứng và tiến độ thực hiện dự kiến kèm theo.
3. Sau khi được cơ quan chủ quản phê duyệt, kế hoạch hằng năm là cơ sở để chủ dự án xây dựng kế hoạch thực hiện hàng quý phục vụ công tác điều hành, giám sát và đánh giá tình hình thực hiện chương trình, dự án.
4. Hằng năm, vào thời điểm xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước theo quy định hiện hành, cơ quan chủ quản tổng hợp kế hoạch thực hiện chương trình, dự án hằng năm vào kế hoạch đầu tư công và kế hoạch ngân sách hàng năm của cơ quan chủ quản. Trên cơ sở kế hoạch ngân sách hằng năm của cơ quan chủ quản, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp kế hoạch vốn đầu tư công và phối hợp với Bộ Tài chính trình Chính phủ xem xét, phê duyệt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách hàng năm để trình Quốc hội thông qua.
5. Quy trình, thủ tục giao nhiệm vụ kế hoạch hằng năm về thực hiện chương trình, dự án thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật về giao nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm.
6. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày phê duyệt kế hoạch thực hiện chương trình, dự án hằng năm, chủ dự án gửi cơ quan chủ quản và thông qua cơ quan chủ quản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan có liên quan và nhà tài trợ nước ngoài Quyết định phê duyệt kèm theo kế hoạch thực hiện chương trình, dự án hằng năm phục vụ công tác giám sát, đánh giá và phối hợp thực hiện chương trình, dự án.
7. Đối với chương trình, dự án vay lại toàn bộ từ ngân sách nhà nước: Hằng năm, vào cùng thời điểm xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước, chủ dự án lập kế hoạch thực hiện chương trình, dự án trình cơ quan chủ quản phê duyệt kế hoạch vốn ODA, vốn vay ưu đãi gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và cơ quan được ủy quyền cho vay lại để theo dõi, giám sát tình hình thực hiện. Cơ quan chủ quản, chủ dự án có trách nhiệm tự cân đối đủ vốn đối ứng theo tiến độ thực hiện của chương trình, dự án.
8. Đối với chương trình, dự án vay lại một phần từ ngân sách nhà nước: Tùy theo tính chất của từng hợp phần chương trình, dự án (cấp phát toàn bộ hay cho vay lại), chủ dự án áp dụng quy trình lập và trình duyệt kế hoạch của chương trình, dự án tương ứng với từng hợp phần của chương trình, dự án theo quy định tại khoản 1, 2, 7 Điều này.
Điều 44. Vốn đối ứng chuẩn bị thực hiện và thực hiện chương trình, dự án
1. Vốn đối ứng phải được đảm bảo đầy đủ, kịp thời, đúng tiến độ để chuẩn bị thực hiện và thực hiện chương trình, dự án (bao gồm cả các hoạt động thực hiện trước, nếu có). Nguồn, mức vốn và cơ chế vốn đối ứng phải phù hợp với nội dung chi tiêu của chương trình, dự án đã được thống nhất giữa cơ quan chủ quản và nhà tài trợ nước ngoài và được thể hiện trong Báo cáo nghiên cứu khả thi, văn kiện chương trình, dự án đã được cấp có thẩm quyền thẩm định và quyết định đầu tư.
2. Vốn đối ứng được sử dụng cho các khoản chi phí sau:
a) Chi phí hoạt động cho Ban quản lý dự án (lương, thưởng, phụ cấp, văn phòng, phương tiện làm việc, chi phí hành chính);
b) Chi phí thẩm định thiết kế, duyệt tổng dự toán, hoàn tất các thủ tục đầu tư, xây dựng và thủ tục hành chính cần thiết khác;
c) Chi phí liên quan đến quá trình lựa chọn nhà thầu;
d) Chi phí cho hội nghị, hội thảo, đào tạo, tập huấn nghiệp vụ quản lý và thực hiện chương trình, dự án;
đ) Chi phí tiếp nhận và phổ biến công nghệ, kinh nghiệm, kỹ năng quốc tế;
e) Chi phí tuyên truyền, quảng cáo chương trình, dự án và các hoạt động cộng đồng;
g) Chi trả các loại thuế, phí hải quan, phí bảo hiểm theo quy định hiện hành;
h) Tiền trả lãi, tiền đặt cọc, phí cam kết và các loại phí liên quan khác phải trả cho phía nước ngoài;
i) Chi phí tiếp nhận thiết bị và vận chuyển nội địa (nếu có);
k) Chi phí quyết toán, thẩm tra quyết toán hoàn thành;
l) Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;
m) Chi phí thực hiện một số hoạt động cơ bản của chương trình, dự án (khảo sát, thiết kế kỹ thuật, thi công; xây dựng một số hạng mục công trình, mua sắm một số trang thiết bị);
n) Chi phí cho hoạt động giám sát và đánh giá; giám sát và kiểm định chất lượng, nghiệm thu, bàn giao, quyết toán, kiểm toán chương trình, dự án;
o) Chi phí dự phòng và các chi phí hợp lý khác.
3. Đối với chương trình, dự án được cấp phát toàn bộ từ ngân sách nhà nước: Cơ quan chủ quản có trách nhiệm cân đối vốn đối ứng trong dự toán ngân sách hằng năm của cơ quan chủ quản theo phân cấp quản lý ngân sách và từ các nguồn tài chính khác theo quy định của pháp luật và phân định rõ theo nguồn vốn xây dựng cơ bản, hành chính sự nghiệp tương ứng với nội dung chi tiêu của chương trình, dự án; bảo đảm bố trí vốn đối ứng đầy đủ, kịp thời, phù hợp với tiến độ quy định trong báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc văn kiện chương trình, dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và quyết định đầu tư, phù hợp với quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và điều ước quốc tế cụ thể, thỏa thuận về vốn ODA, vốn vay ưu đãi đối với chương trình, dự án.
4. Đối với chương trình, dự án vay lại toàn bộ:
a) Đối với địa phương vay lại toàn bộ: vốn đối ứng do địa phương bố trí từ nguồn ngân sách địa phương;
b) Đối với trường hợp doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập vay lại toàn bộ: Chủ dự án tự bố trí vốn đối ứng hoặc trình cơ quan chủ quản quyết định để bảo đảm đủ vốn đối ứng cho chương trình, dự án theo quy định trước khi ký hợp đồng vay lại.
5. Đối với chương trình, dự án có cơ chế tài chính hỗn hợp (cấp phát từ ngân sách nhà nước và vay lại): Cơ quan chủ quản, chủ dự án bố trí đủ vốn đối ứng phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan trước khi ký hợp đồng vay lại.
6. Đối với chương trình, dự án thuộc diện cấp phát từ ngân sách nhà nước có thời điểm phê duyệt hoặc ký kết không trùng với kỳ lập dự toán ngân sách hàng năm, chưa được bố trí vốn đối ứng: Cơ quan chủ quản có văn bản đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để xử lý theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định bổ sung vào dự toán ngân sách hằng năm.
Trường hợp thời điểm lập kế hoạch vốn đối ứng chuẩn bị thực hiện và thực hiện chương trình, dự án được xem xét tài trợ không trùng với kỳ lập kế hoạch ngân sách hằng năm, cơ quan chủ quản cân đối trong tổng vốn đã được phân bổ. Trong trường hợp không tự cân đối được, cơ quan chủ quản có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính yêu cầu xem xét trình cấp có thẩm quyền quyết định việc tạm ứng vốn và sau đó khấu trừ vào kế hoạch năm tiếp theo.
7. Định mức chi tiêu đối với các khoản chi từ nguồn vốn đối ứng thực hiện theo chế độ chi tiêu ngân sách nhà nước và các quy định pháp luật có liên quan.
Điều 45. Thuế, phí và lệ phí đối với chương trình, dự án
Chính sách thuế, phí và lệ phí áp dụng đối với chương trình, dự án được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành về thuế, phí và lệ phí, điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Trường hợp có sự khác biệt giữa quy định của pháp luật trong nước với điều ước quốc tế đã ký kết về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó.
Điều 46. Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
Việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trong thực hiện chương trình, dự án thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành và điều ước quốc tế về vốn ODA, vốn vay ưu đãi mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Trong trường hợp có sự khác biệt giữa quy định của pháp luật trong nước với điều ước quốc tế đã ký kết về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó.
Điều 47. Đấu thầu
1. Việc lựa chọn nhà thầu thực hiện theo quy định của điều ước quốc tế giữa Việt Nam với nhà tài trợ nước ngoài; trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định về lựa chọn nhà thầu khác với quy định của Luật Đấu thầu thì áp dụng theo quy định của điều ước quốc tế đó. Trường hợp điều ước quốc tế không có quy định về việc áp dụng thủ tục lựa chọn nhà thầu, việc lựa chọn nhà thầu thực hiện theo quy định của Luật Đấu thầu.
2. Thủ tục phân cấp trình, thẩm định và phê duyệt các nội dung trong đấu thầu thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu của Việt Nam. Nội dung thẩm định, phê duyệt tuân thủ quy định của điều ước quốc tế theo nguyên tắc nêu tại khoản 1 Điều này.
Điều 48. Vốn dư
1. Vốn dư chỉ được sử dụng sau khi đã bố trí đầy đủ vốn để hoàn thành các mục tiêu của dự án hoặc các hạng mục trong phân kỳ đầu tư đối với dự án gồm nhiều khoản vay phân kỳ.
2. Trường hợp thực sự cần thiết sử dụng vốn dư để phát huy hiệu quả và không dẫn đến thay đổi mục tiêu chính tại Quyết định chủ trương đầu tư của chương trình, dự án đang thực hiện:
a) Cơ quan chủ quản chịu trách nhiệm về sự cần thiết, tính hiệu quả của việc sử dụng vốn dư; gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư văn bản đề xuất sử dụng vốn dư, ý kiến chấp thuận sử dụng vốn dư của nhà tài trợ nước ngoài và các tài liệu có liên quan;
b) Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, tổng hợp ý kiến của Bộ Tài chính, các cơ quan liên quan và nhà tài trợ nước ngoài, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.
3. Trường hợp có nhu cầu sử dụng vốn dư để thực hiện chương trình, dự án mới: Cơ quan chủ quản có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư kèm theo Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình, dự án mới. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan làm việc với nhà tài trợ nước ngoài để thống nhất việc sử dụng vốn dư, cơ chế tài chính áp dụng theo quy định hiện hành và thực hiện trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư quy định tại Điều 14, 15, 16, 17, 18 của Nghị định này.
4. Hủy vốn dư: Cơ quan chủ quản tổng hợp ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và đề nghị Bộ Tài chính hủy vốn dư của chương trình, dự án. Trên cơ sở đề xuất hủy vốn dư của cơ quan chủ quản, Bộ Tài chính thông báo hủy vốn dư cho nhà tài trợ.
Trường hợp phát sinh phí hủy vốn hoặc các loại phí khác, cơ quan chủ quản tổng hợp ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và đề nghị Bộ Tài chính hủy vốn dư của chương trình, dự án. Trên cơ sở đề xuất của cơ quan chủ quản, Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép hủy vốn dư trước khi thông báo hủy vốn dư cho nhà tài trợ.
Điều 49. Quản lý xây dựng, nghiệm thu, bàn giao, kiểm toán, quyết toán
1. Đối với dự án đầu tư xây dựng, việc thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi; phê duyệt dự án đầu tư xây dựng; thẩm định, phê duyệt thiết kế xây dựng; cấp phép xây dựng; quản lý chất lượng công trình, nghiệm thu, bàn giao, bảo hành, bảo hiểm công trình xây dựng thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý xây dựng và điều ước quốc tế về vốn ODA, vốn vay ưu đãi mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Trong trường hợp có sự khác biệt giữa quy định của pháp luật trong nước với điều ước quốc tế đã ký kết về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó.
2. Đối với chương trình, dự án hỗ trợ kỹ thuật, sau khi hoàn thành, cơ quan chủ quản tổ chức nghiệm thu và tiến hành các biện pháp cần thiết để tiếp tục khai thác và phát huy kết quả đạt được cũng như thực hiện quy định của pháp luật hiện hành về quản lý tài chính và tài sản của chương trình, dự án.
3. Việc kiểm toán, quyết toán chương trình, dự án phải được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành và điều ước quốc tế về vốn ODA, vốn vay ưu đãi mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên hoặc theo yêu cầu của nhà tài trợ nước ngoài. Trong trường hợp có sự khác biệt giữa quy định của pháp luật trong nước với điều ước quốc tế đã ký kết về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó.
Điều 50. Theo dõi, kiểm tra, đánh giá, giám sát chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi
1. Theo dõi, kiểm tra, đánh giá, giám sát chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi:
a) Công tác theo dõi, kiểm tra, đánh giá, giám sát chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi thực hiện theo quy định tại các Điều 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 của Luật Đầu tư công và các quy định của pháp luật có liên quan. Trong trường hợp có sự khác biệt giữa quy định của pháp luật trong nước với điều ước quốc tế đã ký kết về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó;
b) Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức xây dựng, quản lý, triển khai Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về đầu tư công; hệ thống thông tin về giám sát đánh giá đầu tư;
c) Bộ, cơ quan trung ương và địa phương triển khai ứng dụng Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về đầu tư công; hệ thống thông tin về giám sát đánh giá đầu tư trong phạm vi quản lý.
2. Theo dõi, kiểm tra, đánh giá, giám sát chương trình, dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng vốn ODA không hoàn lại độc lập không gắn với khoản vay, phi dự án:
a) Theo dõi, kiểm tra chương trình, dự án, phi dự án: Chủ dự án có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra tình hình thực hiện chương trình, dự án, phi dự án trên cơ sở văn kiện chương trình, dự án, phi dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhằm bảo đảm chương trình, dự án, phi dự án đạt các mục tiêu kết quả đề ra, định kỳ báo cáo cơ quan chủ quản về kết quả theo dõi, kiểm tra;
b) Đánh giá chương trình, dự án, phi dự án: Trong vòng 03 tháng kể từ ngày kết thúc thực hiện chương trình, dự án, phi dự án, chủ dự án hoàn thành báo cáo đánh giá kết thúc chương trình, dự án, phi dự án gồm các nội dung sau: Quá trình thực hiện; kết quả thực hiện các mục tiêu; các nguồn lực đã huy động; các lợi ích do chương trình, dự án, phi dự án mang lại cho những đối tượng thụ hưởng; các tác động, tính bền vững; bài học rút ra sau quá trình thực hiện và đề xuất các khuyến nghị cần thiết; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan;
c) Chế độ báo cáo tình hình thực hiện các chương trình, dự án, phi dự án của cơ quan chủ quản, chủ dự án: Cơ quan chủ quản, chủ dự án có trách nhiệm gửi báo cáo theo quy định pháp luật hiện hành.
Chương VI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC SỬ DỤNG VỐN VAY ODA, VAY ƯU ĐÃI CỦA NHÀ TÀI TRỢ NƯỚC NGOÀI
Điều 51. Lĩnh vực và điều kiện sử dụng vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài
1. Doanh nghiệp nhà nước được sử dụng vốn vay ODA, vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài để đầu tư dự án thuộc lĩnh vực ưu tiên quy định tại Điều 5 của Nghị định này phù hợp với ngành, nghề kinh doanh trong quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
2. Điều kiện sử dụng vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài:
a) Doanh nghiệp nhà nước sử dụng vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và Công ty con của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ nắm giữ 100% vốn điều lệ;
b) Doanh nghiệp nhà nước vay lại toàn bộ vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài phù hợp với các quy định của Chính phủ về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài;
c) Doanh nghiệp nhà nước chấp nhận ghi tăng vốn nhà nước tại doanh nghiệp đối với vốn ODA không hoàn lại đi kèm khoản vay ODA, vay ưu đãi (nếu có) để thực hiện dự án đầu tư.
Điều 52. Đề xuất dự án
1. Trình tự, thủ tục phê duyệt; hồ sơ và thời gian xem xét; tiêu chí lựa chọn Đề xuất chương trình, dự án thực hiện theo quy định tại Điều 13 Nghị định này.
2. Cơ quan chủ quản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính Đề xuất dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài.
3. Bộ Tài chính chủ trì xác định thành tố ưu đãi, đánh giá tác động của khoản vay mới đối với các chỉ tiêu an toàn nợ công, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định của Luật Quản lý nợ công và đồng gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
4. Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp ý kiến của Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
5. Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt Đề xuất chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản 1, 2 Điều 29 Luật Quản lý nợ công và khoản 1 Điều 13 của Nghị định này.
6. Căn cứ quyết định phê duyệt Đề xuất dự án của Thủ tướng Chính phủ, cơ quan chủ quản giao cơ quan, tổ chức phù hợp chuẩn bị Dự án theo quy định của pháp luật có liên quan.
Điều 53. Chấp thuận chủ trương đầu tư
1. Thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư thực hiện theo quy định tại Điều 30, 31 và 32 Luật Đầu tư.
2. Hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư thực hiện theo quy định tại các Điều 33, 34, 35 và 36 Luật Đầu tư.
Điều 54. Quyết định đầu tư
Thẩm quyền, hồ sơ, trình tự, thủ tục quyết định đầu tư dự án sử dụng vốn vay ODA, vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài cho doanh nghiệp nhà nước vay lại toàn bộ thực hiện theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, xây dựng, quản lý và sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp và các quy định của pháp luật liên quan.
Điều 55. Ký kết, sửa đổi, bổ sung, gia hạn điều ước quốc tế, thỏa thuận về vốn ODA, vốn vay ưu đãi
Việc ký kết, sửa đổi, bổ sung, gia hạn điều ước quốc tế, thỏa thuận về vốn ODA và vốn vay ưu đãi thực hiện theo quy định tại Chương IV của Nghị định này và Điều 29 Luật Quản lý nợ công.
Điều 56. Cho vay lại vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi
Việc cho vay lại vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi thực hiện theo Luật Quản lý nợ công và quy định của Chính phủ về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài.
Điều 57. Điều chỉnh dự án
1. Việc điều chỉnh dự án thực hiện theo quy định tại Điều 41 Luật Đầu tư và quy định của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.
2. Trường hợp điều chỉnh chương trình, dự án dẫn đến làm tăng tổng mức vốn vay ODA, vay ưu đãi nhà tài trợ nước ngoài: Cơ quan chủ quản thực hiện thủ tục điều chỉnh Đề xuất dự án và chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định tại Điều 52, 53 của Nghị định này.
Điều 58. Xây dựng hạn mức cho vay lại 5 năm, xây dựng kế hoạch cho vay lại và hạn mức cho vay lại hằng năm
Việc xây dựng hạn mức cho vay lại 5 năm, xây dựng kế hoạch và hạn mức cho vay lại hằng năm thực hiện theo quy định của Luật Quản lý nợ công và các quy định pháp luật khác có liên quan.
Điều 59. Quản lý, tổ chức thực hiện, giám sát, đánh giá, chế độ báo cáo
Công tác quản lý, tổ chức thực hiện, giám sát, đánh giá, chế độ báo cáo thực hiện theo quy định hiện hành.
Chương VII
QUẢN LÝ TÀI CHÍNH VỐN VAY ODA VÀ VỐN VAY ƯU ĐÃI
Mục 1
MỞ VÀ QUẢN LÝ TÀI KHOẢN THANH TOÁN
Điều 60. Mở tài khoản thanh toán cho chương trình, dự án sử dụng vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi tại hệ thống Kho bạc Nhà nước, ngân hàng phục vụ
1. Tài khoản nguồn vốn vay ODA và vay ưu đãi:
a) Các khoản vốn vay ODA và vay ưu đãi của ngân sách nhà nước được quản lý, hạch toán theo dõi trên tài khoản của từng cấp ngân sách;
b) Chủ dự án mở tài khoản nguồn vốn của dự án tại Kho bạc Nhà nước hoặc ngân hàng phục vụ để tiếp nhận nguồn vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi chi cho các hoạt động của chương trình, dự án.
2. Tài khoản vốn đối ứng: Chủ dự án mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước nơi thuận tiện giao dịch (sau đây gọi là Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch) để thực hiện việc kiểm soát, thanh toán đối với nguồn vốn đối ứng (nguồn vốn trong nước) của dự án hoặc ngân hàng do chủ dự án lựa chọn (trong trường hợp doanh nghiệp vay lại toàn bộ).
Điều 61. Tiêu chí lựa chọn ngân hàng phục vụ chương trình, dự án sử dụng vốn vay ODA, vốn vay Ưu đãi
1. Là một ngân hàng được lựa chọn trong các ngân hàng có kinh nghiệm quản lý rút vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi căn cứ trên cơ sở xếp hạng của cơ quan có thẩm quyền, đáp ứng các tiêu chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ ngân hàng, các quy định về giới hạn tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động ngân hàng.
2. Có hệ thống chi nhánh phù hợp với yêu cầu của chương trình, dự án.
3. Chấp nhận các trách nhiệm của ngân hàng phục vụ quy định tại các Điều 60, 62, 63, 64, 78, 89 của Nghị định này.
Điều 62. Trách nhiệm của ngân hàng phục vụ
1. Làm thủ tục cho Bộ Tài chính hoặc chủ dự án mở tài khoản vốn ODA, vốn vay ưu đãi cho chương trình, dự án theo điều ước quốc tế, thỏa thuận về vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi đã được cấp có thẩm quyền ký kết và phù hợp với quy định tại Chương VII, VIII của Nghị định này.
2. Theo dõi, quản lý tài khoản, thực hiện các giao dịch ngân hàng và thu phí theo quy định, báo cáo thông tin về tài khoản chương trình, dự án sử dụng vốn vay ODA, vay ưu đãi theo quy định tại Chương VII, VIII của Nghị định này.
Điều 63. Nguyên tắc mở và quản lý tài khoản tạm ứng nguồn vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi
1. Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch hoặc ngân hàng phục vụ làm thủ tục mở tài khoản tạm ứng (tài khoản giao dịch) cho chủ dự án hoặc Bộ Tài chính phù hợp với yêu cầu thanh toán của dự án, đảm bảo luân chuyển vốn tài trợ trực tiếp đến dự án, không bố trí qua tài khoản trung gian. Trường hợp dự án có nhiều khoản tài trợ, phải mở các tài khoản riêng để theo dõi từng nguồn vốn rút về.
2. Trường hợp cơ quan chủ quản giao nhiều đơn vị thực thi, chủ dự án mở tài khoản nhánh tại Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch hoặc chi nhánh ngân hàng phục vụ.
3. Đồng tiền của tài khoản là đồng ngoại tệ vay nước ngoài (trừ trường hợp được Bộ Tài chính chấp thuận mở tài khoản bằng đồng Việt Nam).
4. Quản lý lãi tài khoản tạm ứng:
a) Lãi phát sinh trên tài khoản tạm ứng phải được hạch toán theo dõi riêng và được sử dụng để thanh toán phí dịch vụ ngân hàng theo quy định. Phí dịch vụ ngân hàng là khoản chi thuộc dự án. Trường hợp số lãi phát sinh không đủ để thanh toán phí dịch vụ ngân hàng, chủ dự án lập dự toán và bố trí vốn đối ứng để chi trả;
b) Khi kết thúc hoạt động chi tiêu trên tài khoản tạm ứng, đối với dự án do ngân sách cấp phát toàn bộ, chủ dự án nộp số dư lãi phát sinh trên tài khoản này vào ngân sách nhà nước. Đối với dự án vay lại toàn bộ, số dư lãi phát sinh là nguồn thu của chủ dự án. Đối với dự án vay lại theo tỷ lệ, số dư lãi phát sinh được phân bổ theo tỷ lệ tương ứng.
Điều 64. Trách nhiệm của cơ quan giữ tài khoản của chương trình, dự án sử dụng vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi
1. Theo đề nghị của chủ dự án là chủ tài khoản, Kho bạc Nhà nước hoặc ngân hàng phục vụ hướng dẫn hồ sơ và thủ tục mở các tài khoản thanh toán của dự án và thực hiện các giao dịch thanh toán, rút vốn và các nghiệp vụ khác theo quy định hiện hành.
2. Kho bạc Nhà nước hoặc ngân hàng phục vụ có trách nhiệm hướng dẫn và cung cấp cho chủ dự án đầy đủ thông tin để thực hiện giao dịch thanh toán qua hệ thống Kho bạc Nhà nước hoặc ngân hàng phục vụ.
3. Định kỳ hàng tháng theo thỏa thuận giữa cơ quan giữ tài khoản và chủ tài khoản và khi chủ tài khoản có yêu cầu, cơ quan giữ tài khoản có trách nhiệm gửi báo cáo sao kê tài khoản tạm ứng cho chủ tài khoản, chi tiết số tiền nguyên tệ, người thụ hưởng và ngày giao dịch, tỷ giá áp dụng và giá trị đồng Việt Nam tương đương, số dư đầu kỳ, số chi trong kỳ và số dư cuối kỳ.
4. Định kỳ hàng tháng theo thỏa thuận giữa cơ quan giữ tài khoản và chủ tài khoản và khi chủ tài khoản có yêu cầu, cơ quan giữ tài khoản thông báo cho chủ tài khoản số lãi phát sinh trên tài khoản tạm ứng của dự án (nếu có); số phí dịch vụ ngân hàng đã thu; số chênh lệch giữa lãi và phí; số dư đầu kỳ, cuối kỳ.
5. Trong vòng 02 ngày làm việc kể từ khi nhận được báo có số tiền giải ngân từ nhà tài trợ nước ngoài, cơ quan giữ tài khoản thực hiện ghi có vào tài khoản của dự án và thông báo cho chủ tài khoản biết.
6. Trước ngày 10 hằng tháng, Kho bạc Nhà nước, ngân hàng phục vụ tổng hợp báo cáo gửi Bộ Tài chính tình hình hoạt động trong tháng trước đó của các tài khoản nguồn vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi mở trên toàn hệ thống. Báo cáo chi tiết theo tên dự án, chủ dự án, tài khoản, tiểu khoản (mỗi tài khoản, tiểu khoản sử dụng cho một nguồn tài trợ), báo cáo tách riêng nguồn vốn ODA không hoàn lại, nguồn vốn vay; báo cáo chi tiết số dư tài khoản đầu kỳ, tổng số rút vốn từ nhà tài trợ nước ngoài trong kỳ, tổng số chi trong kỳ, số dư cuối kỳ, các giao dịch hoàn trả tiền cho nhà tài trợ nước ngoài (nếu có); báo cáo số liệu lãi phát sinh trên các tài khoản nguồn vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi trong kỳ, số lãi đã sử dụng trang trải phí dịch vụ ngân hàng, số dư lãi cuối kỳ.
7. Hàng năm, kết thúc năm ngân sách thực hiện đối chiếu số dư tài khoản với chủ dự án.
Mục 2
KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH HẰNG NĂM NGUỒN VỐN VAY ODA, VỐN VAY ƯU ĐÃI
Điều 65. Nguyên tắc lập kế hoạch tài chính hằng năm cho chương trình, dự án sử dụng vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi
1. Trên cơ sở kế hoạch trung hạn được cấp có thẩm quyền phê duyệt, cơ quan chủ quản lập kế hoạch tài chính hằng năm cho chương trình, dự án sử dụng vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi.
2. Kế hoạch tài chính hằng năm lập chi tiết cho từng chương trình, dự án, từng điều ước quốc tế cụ thể, thỏa thuận cụ thể về vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi đã ký kết, bao gồm vốn nước ngoài cấp phát từ ngân sách trung ương, vốn nước ngoài cho vay lại, vốn đối ứng cấp phát từ ngân sách trung ương, vốn đối ứng bố trí từ ngân sách địa phương. Trường hợp dự án áp dụng vay lại theo tỷ lệ, kế hoạch vốn phần cấp phát và vay lại phải đảm bảo đúng tỷ lệ theo cơ chế tài chính đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
3. Mức bố trí vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi và vốn đối ứng trong dự toán ngân sách hằng năm đảm bảo phù hợp với các điều ước quốc tế cụ thể, thỏa thuận cụ thể về vốn vay ODA và vay ưu đãi nước ngoài đã ký kết, phù hợp với khả năng giải ngân thực tế của các chương trình, dự án sử dụng vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi.
4. Việc lập kế hoạch tài chính hằng năm cho chương trình, dự án sử dụng vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi tuân thủ quy trình lập dự toán ngân sách nhà nước hằng năm theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và pháp luật liên quan.
Điều 66. Tổng hợp kế hoạch tài chính nguồn vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi trong dự toán ngân sách nhà nước hằng năm
1. Đối với chương trình, dự án chi đầu tư phát triển được ngân sách nhà nước cấp phát, Bộ, cơ quan trung ương và địa phương dự kiến kế hoạch đầu tư công gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để tổng hợp vào dự toán ngân sách nhà nước hằng năm.
2. Đối với khoản vay lại của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lập kế hoạch rút vốn vay lại, báo cáo cấp thẩm quyền theo quy định tại Nghị định của Chính phủ về quản lý nợ của chính quyền địa phương gửi Bộ Tài chính để tổng hợp dự toán ngân sách nhà nước, báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định.
3. Đối với dự án cho vay lại của doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, chủ dự án gửi Bộ Tài chính, đồng gửi cơ quan chủ quản và cơ quan được ủy quyền cho vay lại đăng ký kế hoạch giải ngân vốn vay lại hằng năm. Bộ Tài chính tổng hợp trình Chính phủ quyết định hạn mức vay vốn ODA, vốn vay ưu đãi để cho vay lại hằng năm theo quy định.
Điều 67. Nhập và phê duyệt dự toán hằng năm trên hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS)
1. Đối với ngân sách trung ương, căn cứ dự toán ngân sách được Quốc hội phê duyệt và Thủ tướng Chính phủ giao, cơ quan chủ quản, thực hiện phân bổ, nhập để Bộ Tài chính kiểm tra phê duyệt dự toán từ nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi, vốn ODA không hoàn lại gắn liền khoản vay của các nhà tài trợ nước ngoài trên TABMIS theo quy định về tổ chức vận hành, khai thác (TABMIS) và văn bản hướng dẫn có liên quan.
2. Đối với ngân sách địa phương, căn cứ dự toán ngân sách được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phê duyệt và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao, Sở Tài chính thực hiện nhập và xác nhận kế hoạch vốn đầu tư, dự toán chi thường xuyên từ nguồn vốn ODA, vay ưu đãi, vốn ODA không hoàn lại gắn liền khoản vay và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương; vốn vay ODA, vốn ODA không hoàn lại gắn liền khoản vay và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài của Chính phủ về cho ngân sách địa phương vay lại trên TABMIS theo quy định hiện hành.
3. Việc nhập dự toán vào TABMIS phải đảm bảo đúng mã nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi cấp phát, vốn ODA và vốn vay ưu đãi bổ sung có mục tiêu cho địa phương và ODA cho địa phương vay lại; đối với vốn ODA và vốn vay ưu đãi bổ sung có mục tiêu cho địa phương, đúng theo danh mục, mức vốn được cấp có thẩm quyền giao.
Mục 3
KIỂM SOÁT CHI NGUỒN VỐN VAY ODA, VỐN VAY ƯU ĐÃI
Điều 68. Nguyên tắc kiểm soát chi
Việc kiểm soát và thanh toán vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi (sau đây gọi tắt là kiểm soát chi) áp dụng theo các quy định hiện hành đối với nguồn vốn ngân sách nhà nước.
1. Kiểm soát chi áp dụng đối với mọi hoạt động chi của dự án từ nguồn vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi, kế cả các khoản chi theo phương thức thư tín dụng hoặc ủy quyền cho bên nước ngoài chi trực tiếp, đảm bảo trên cơ sở có dự toán và việc chi tiêu của chương trình, dự án phù hợp với điều ước quốc tế thỏa thuận về vốn vay ODA, vay ưu đãi đã ký kết và tuân thủ các quy định về quản lý tài chính trong nước hiện hành.
2. Kiểm soát chi chương trình, dự án sử dụng vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài được ngân sách nhà nước cấp phát toàn bộ hoặc áp dụng vay lại một phần theo tỷ lệ thực hiện theo quy định hiện hành đối với nguồn vốn ngân sách nhà nước trong phạm vi dự toán vốn nước ngoài, kế hoạch vốn cho vay lại hàng năm được duyệt, dự toán vốn điều chỉnh, bổ sung trong năm (nếu có) được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
3. Trình tự, thủ tục, hồ sơ kiểm soát chi, giấy đề nghị xác nhận chi phí hợp lệ vốn sự nghiệp và giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư của chủ dự án thực hiện theo quy định pháp luật về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước.
4. Thời hạn kiểm soát chi các khoản chi tạm ứng, thanh toán trong năm ngân sách:
a) Các khoản tạm ứng theo chế độ: Kiểm soát chi chậm nhất là đến ngày 31 tháng 12 năm kế hoạch, chủ dự án gửi hồ sơ chứng từ đến cơ quan kiểm soát chi trước ngày 31 tháng 12 hàng năm;
b) Các khoản thanh toán khối lượng hoàn thành được kiểm soát chi đến ngày 31 tháng 01 năm sau.
5. Đối với các dự án, hợp phần cho vay lại theo hạn mức tín dụng áp dụng cho các Hiệp định vay ký từ năm 2017 trở về trước: Hồ sơ và thủ tục kiểm soát chi đối với các dự án, hợp phần cho vay lại theo hạn mức tín dụng thực hiện theo quy định của các tổ chức tín dụng sử dụng vốn vay lại và phù hợp với quy định của điều ước quốc tế cụ thể, thỏa thuận cụ thể về vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi đã ký kết. Tổ chức tín dụng vay lại vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đúng đắn và hợp lệ của các khoản cho vay tín dụng và các khoản chi phí tín dụng trong sao kê chi tiêu gửi Bộ Tài chính, khi lập và gửi bộ hồ sơ rút vốn ngoài nước.
6. Hồ sơ và thủ tục kiểm soát chi dự án hoặc hợp phần dự án cho vay lại toàn bộ: Cơ quan cho vay lại áp dụng theo quy định tại khoản 3 Điều này và Hợp đồng cho vay lại.
7. Trên cơ sở hồ sơ đề nghị kiểm soát chi của chủ dự án cho mọi hình thức rút vốn, cơ quan kiểm soát chi căn cứ vào điều ước quốc tế và thỏa thuận về vốn ODA, vốn vay ưu đãi đã ký, các điều khoản thanh toán được quy định trong hợp đồng (số lần thanh toán, giai đoạn thanh toán, thời điểm thanh toán và các điều kiện thanh toán) hoặc dự toán được duyệt đối với trường hợp thanh toán không theo hợp đồng và giá trị từng lần thanh toán, để thực hiện kiểm soát chi cho chủ dự án. Chủ dự án chịu trách nhiệm về phương thức lựa chọn nhà thầu, tính chính xác, hợp pháp của khối lượng nghiệm thu thanh toán, định mức, đơn giá, dự toán các loại công việc, chất lượng công trình và việc tuân thủ quy định hiện hành. Chủ dự án chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng vốn đúng mục đích, đúng đối tượng, tiết kiệm và có hiệu quả. Chấp hành đúng quy định của pháp luật về chế độ quản lý tài chính của nguồn vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi.
Điều 69. Cơ quan kiểm soát chi
1. Kho bạc Nhà nước các cấp thực hiện việc kiểm soát hồ sơ thanh toán của dự án hoặc hợp phần dự án được ngân sách nhà nước cấp phát; dự án áp dụng cơ chế cấp phát một phần, vay lại một phần theo tỷ lệ và dự án vay lại của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
2. Cơ quan cho vay lại được Bộ Tài chính ủy quyền thực hiện việc kiểm soát hồ sơ thanh toán của dự án hoặc hợp phần dự án áp dụng cơ chế vay lại toàn bộ.
3. Đối với các chương trình, dự án khác chưa được xác định theo các khoản 1, 2 Điều này, Bộ Tài chính xác định cơ quan kiểm soát chi phù hợp, đảm bảo nguyên tắc không có hai cơ quan kiểm soát chi cùng kiểm soát một hoạt động chi tiêu của dự án.
Điều 70. Hình thức kiểm soát chi
1. Kiểm soát chi trước là việc cơ quan kiểm soát chi kiểm tra, xác nhận tính hợp pháp, hợp lệ của khoản chi trước khi chủ dự án rút vốn thanh toán cho nhà thầu, người thụ hưởng. Kiểm soát chi trước áp dụng đối với các khoản chi không thuộc phạm vi quy định tại khoản 2 Điều này.
2. Kiểm soát chi sau là việc cơ quan kiểm soát chi kiểm tra, xác nhận tính hợp pháp, hợp lệ của khoản chi sau khi chủ dự án đã rút vốn thanh toán cho nhà thầu, người thụ hưởng. Kiểm soát chi sau áp dụng với các trường hợp sau:
a) Thanh toán từ tài khoản tạm ứng cho nhà thầu, nhà cung cấp, trừ tài khoản tạm ứng do Bộ Tài chính là chủ tài khoản áp dụng kiểm soát chi trước;
b) Chuyển tạm ứng từ tài khoản tạm ứng cho các tài khoản cấp hai đối với dự án có nhiều cấp quản lý;
c) Các khoản chi từ tài khoản cấp hai cho hoạt động quản lý dự án thuộc dự toán đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
d) Thanh toán theo hình thức thư tín dụng (L/C) cho mua sắm hàng hóa thiết bị, trừ lần thanh toán cuối cùng.
3. Trong vòng 30 ngày kể từ ngày rút vốn thanh toán, chủ dự án hoàn tất hồ sơ thanh toán gửi cơ quan kiểm soát chi xác nhận để làm cơ sở thực hiện lần thanh toán kế tiếp. Trường hợp thấy cần thiết, chủ dự án có quyền thỏa thuận với nhà thầu áp dụng hình thức kiểm soát chi trước đối với các khoản chi nêu tại khoản 2 Điều này và gửi cơ quan kiểm soát chi để phối hợp thực hiện.
Mục 4
RÚT VỐN, QUẢN LÝ HẠCH TOÁN VỐN VAY ODA, VỐN VAY ƯU ĐÃI
Điều 71. Các hình thức rút vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi
Các hình thức rút vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi bao gồm:
1. Rút vốn về ngân sách: Vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi được giải ngân về ngân sách nhà nước đối với khoản hỗ trợ ngân sách trực tiếp hoặc phương thức tài trợ dựa trên kết quả.
2. Rút vốn theo chương trình, dự án: Rút vốn theo chương trình, dự án áp dụng một hoặc một số các hình thức rút vốn sau đây: Thanh toán trực tiếp, thanh toán theo thư tín dụng, hoàn vốn, tài khoản tạm ứng.
Điều 72. Thời gian xử lý rút vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi
1. Thời gian xử lý đơn rút vốn tại Bộ Tài chính là 04 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định. Thời gian xử lý đơn báo cáo chi tiêu là 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.
2. Trường hợp chương trình, dự án sử dụng vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi kết thúc thực hiện đợt giải ngân cuối cùng vào năm kết thúc dự án, chủ dự án gửi Bộ Tài chính đơn rút vốn trước ngày 31 tháng 12 (năm kế hoạch) để đảm bảo thời gian giải ngân trước ngày 31 tháng 01 năm sau. Trường hợp bất khả kháng không giải ngân trước ngày 31 tháng 01 năm sau (bao gồm trường hợp đã kiểm soát chi và gửi đơn rút vốn trước ngày 31 tháng 01 năm sau nhưng nhà tài trợ chưa thông báo rút vốn), thực hiện theo quy định về kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm tại khoản 2 Điều 68 của Luật Đầu tư công.
Điều 73. Trình tự, thủ tục rút vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi
1. Trình tự, thủ tục rút vốn theo hình thức hỗ trợ ngân sách:
a) Cơ quan chủ quản, chủ dự án có trách nhiệm chủ trì hoặc phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan để thực hiện các cam kết của phía Việt Nam theo thỏa thuận với bên cho vay nước ngoài, đảm bảo thỏa mãn điều kiện tiên quyết về rút vốn nêu trong điều ước quốc tế, thỏa thuận về vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi đã ký kết;
b) Đối với hình thức hỗ trợ ngân sách chung: Bộ Tài chính lập đơn rút vốn gửi bên cho vay nước ngoài và chuyển các khoản rút vốn về ngân sách nhà nước để sử dụng theo điều ước quốc tế, thỏa thuận về vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi đã ký kết;
c) Đối với hình thức hỗ trợ ngân sách trung ương cho Chương trình mục tiêu quốc gia: Cơ quan chủ trì Chương trình mục tiêu quốc gia sau khi thống nhất với cơ quan chủ quản dự án thành phần có trách nhiệm thống nhất với Bộ Tài chính về thời điểm rút vốn, số tiền rút vốn, đảm bảo khoản tiền giải ngân đã được đưa vào kế hoạch đầu tư công và dự toán hằng năm của Chương trình, các dự án thành phần; lập hồ sơ đề nghị đơn rút vốn gửi Bộ Tài chính theo điều ước quốc tế, thỏa thuận về vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi đã ký;
Vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi giải ngân về ngân sách nhà nước được phân bổ cho các dự án thành phần để sử dụng theo đúng quy trình quản lý vốn ngân sách nhà nước hiện hành.
2. Trình tự và thủ tục rút vốn theo phương thức tài trợ dựa trên kết quả:
a) Chủ dự án, cơ quan chủ quản có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện các chỉ số giải ngân liên quan theo thỏa thuận với bên cho vay nước ngoài để làm cơ sở rút vốn. Chủ dự án được tiếp nhận vốn tạm ứng theo quy định của bên cho vay nước ngoài để thực hiện các công việc đã thỏa thuận nhằm đạt được cam kết gắn với chỉ số giải ngân;
b) Chủ dự án, cơ quan chủ quản có trách nhiệm chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan lập báo cáo, tài liệu hoặc cung cấp tài liệu chứng minh việc hoàn thành các tiêu chí giải ngân quy định tại điều ước quốc tế, thỏa thuận về vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi đã ký để gửi bên cho vay nước ngoài. Chủ dự án lập hồ sơ và đơn rút vốn gửi Bộ Tài chính theo quy định của bên cho vay nước ngoài;
c) Nguồn vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi giải ngân được chuyển về tài khoản của đơn vị thực hiện chương trình, dự án mở tại Kho bạc Nhà nước theo thỏa thuận với nhà tài trợ. Việc chi tiêu tuân thủ quy trình quản lý vốn ngân sách nhà nước hiện hành. Hết niên độ ngân sách, số dư dự toán nguồn vốn ngoài nước được xử lý theo các quy định quản lý vốn ngân sách nhà nước hiện hành; số dư tiền mặt trên tài khoản tạm ứng được tiếp tục sử dụng cho các hoạt động của chương trình, dự án trong niên độ tiếp theo theo quy định;
d) Khi rút vốn theo phương thức tài trợ dựa trên kết quả, chủ dự án sử dụng tỷ giá giữa Quyền rút vốn đặc biệt (SDR) với đồng Việt Nam (VNĐ) thông báo trên Cổng thông tin điện tử của nhà tài trợ tại thời điểm làm đơn rút vốn.
3. Trình tự và thủ tục rút vốn đối với khoản vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi theo phương thức tài trợ dự án:
a) Các hình thức rút vốn:
Thanh toán trực tiếp: Chuyển tiền thanh toán trực tiếp cho nhà thầu, nhà cung cấp của dự án;
Thanh toán theo hình thức Thư tín dụng (L/C): Là hình thức thanh toán bằng thư tín dụng do ngân hàng phát hành theo yêu cầu của chủ dự án cam kết với nhà thầu hoặc nhà cung cấp về việc thanh toán một khoản tiền nhất định nếu nhà thầu hoặc nhà cung cấp xuất trình được một bộ chứng từ hợp lệ, đúng theo quy định trong L/C;
Hoàn vốn: Là hình thức nhà tài trợ nước ngoài thanh toán tiền để hoàn lại các khoản chi hợp lệ do chủ dự án đã chi cho dự án;
Tài khoản tạm ứng: Là hình thức nhà tài trợ nước ngoài tạm ứng trước một khoản tiền vào một tài khoản mở riêng cho dự án tại ngân hàng phục vụ hoặc Kho bạc Nhà nước để chủ dự án chủ động trong việc thanh toán cho các khoản chi tiêu và hợp lệ của dự án, giảm bớt số lần rút vốn vay;
Đối với phương thức rút vốn về tài khoản đặc biệt, chủ đầu tư (chủ dự án) có trách nhiệm báo cáo chi tiêu và gửi đơn hoàn chứng từ hàng tháng. Thời hạn hoàn chứng từ cho Bộ Tài chính đối với các khoản chi tiêu từ tài khoản đặc biệt không vượt quá 06 tháng. Trường hợp sau 06 tháng chủ đầu tư (chủ dự án) không thực hiện hoàn chứng từ, các khoản giải ngân tiếp theo áp dụng hình thức thanh toán trực tiếp.
b) Sau khi nhà tài trợ nước ngoài thông báo phía Việt Nam đã hoàn thành các điều kiện tiên quyết để rút vốn theo quy định tại điều ước quốc tế, thỏa thuận về vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi, chủ dự án hoặc Ban quản lý dự án lập bộ hồ sơ đề nghị rút vốn theo mẫu của bên cho vay nước ngoài và theo từng hình thức rút vốn gửi Bộ Tài chính;
c) Trường hợp bên cho vay nước ngoài yêu cầu tài liệu bổ sung hoặc chỉ chấp thuận một phần đơn rút vốn, Bộ Tài chính hoặc bên cho vay nước ngoài thông báo cho chủ dự án để phối hợp xử lý kịp thời các yêu cầu hợp lý của bên cho vay nước ngoài;
d) Hồ sơ rút vốn gửi Bộ Tài chính: Đối với mỗi đợt rút vốn, chủ dự án hoặc đơn vị được ủy quyền lập và gửi Bộ Tài chính 01 bộ hồ sơ rút vốn theo từng hình thức rút vốn. Hồ sơ rút vốn quy định tại Phụ lục IX kèm theo Nghị định này. Chủ dự án chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp lệ về hồ sơ rút vốn bao gồm: số kiểm soát chi bảo đảm một khoản chi không được kiểm soát và thanh toán hai lần, khối lượng nghiệm thu thanh toán, định mức, đơn giá, dự toán các loại công việc, các thông tin chỉ dẫn thanh toán cho các nhà thầu và hồ sơ phải đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về chế độ quản lý tài chính của nguồn vốn vay ODA và vay ưu đãi;
đ) Thủ tục rút vốn trên môi trường điện tử khi đủ điều kiện được thực hiện trên trang thông tin điện tử của Bộ Tài chính theo quy định của Chính phủ về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc Cổng thông tin điện tử.
4. Giới thiệu chữ ký mẫu, hủy chữ ký mẫu ký đơn rút vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi: Cơ quan chủ quản gửi văn bản cho Bộ Tài chính giới thiệu chữ ký mẫu, thông báo hủy chữ ký mẫu đại diện của chủ dự án hoặc Ban quản lý dự án do chủ dự án ủy quyền đối với dự án áp dụng cơ chế tài chính cấp phát, cho vay lại theo tỷ lệ; bên vay lại gửi văn bản cho Bộ Tài chính giới thiệu chữ ký mẫu, thông báo hủy chữ ký mẫu đại diện của chủ dự án hoặc Ban quản lý dự án do chủ dự án ủy quyền đối với dự án áp dụng cơ chế tài chính cho vay lại toàn bộ.
Điều 74. Nguyên tắc quản lý hạch toán vốn vay ODA, vay ưu đãi vào ngân sách nhà nước
1. Nguồn vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi bù đắp bội chi ngân sách nhà nước phải được hạch toán đầy đủ, chính xác vào ngân sách nhà nước.
2. Đối với các chương trình, dự án áp dụng cơ chế cấp phát toàn bộ hoặc một phần theo tỷ lệ được kiểm soát chi tại Kho bạc Nhà nước, việc hạch toán ngân sách nhà nước phần vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi theo cơ chế cấp phát và phần vốn cho vay lại theo tỷ lệ (đối với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) do Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch thực hiện.
3. Hạch toán ngân sách nhà nước được thực hiện trên cơ sở chứng từ giải ngân vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi chuyển cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng do nhà tài trợ nước ngoài thông báo. Đối với hình thức chi từ tài khoản tạm ứng, chủ dự án lập Giấy đề nghị hạch toán vốn vay ODA, vay ưu đãi gửi Kho bạc Nhà nước xác nhận đồng thời với thủ tục kiểm soát chi. Đối với các hình thức rút vốn khác, chủ dự án lập Giấy đề nghị hạch toán vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi gửi Kho bạc Nhà nước xác nhận trong vòng 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được chứng từ giải ngân của nhà tài trợ nước ngoài và gửi Bộ Tài chính để theo dõi.
Điều 75. Hạch toán hỗ trợ ngân sách trực tiếp
Căn cứ vào chứng từ nhận tiền hoặc giấy báo có của ngân hàng phục vụ, Kho bạc Nhà nước hạch toán ghi nợ vốn vay ODA, vay ưu đãi, hạch toán ghi thu của ngân sách nhà nước vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi theo quy định; trường hợp chuyển ngoại tệ vào Quỹ Ngoại tệ tập trung thì Kho bạc Nhà nước hạch toán theo quy định đối với các khoản thu hoặc khoản vay của ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ.
Điều 76. Hạch toán vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi tại Kho bạc Nhà nước
Kho bạc Nhà nước hạch toán ghi thu, ghi chi cho dự án vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi đối với nguồn vốn cấp phát từ ngân sách trung ương và nguồn vốn cho vay lại cho chương trình, dự án được kiểm soát chi tại hệ thống Kho bạc Nhà nước, cụ thể như sau:
1. Hạch toán theo đúng mã nguồn vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi cấp phát từ ngân sách trung ương, vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương, vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi cho địa phương vay lại và hạch toán chi tiết theo vốn ODA không hoàn lại gắn với khoản vay.
2. Các khoản tạm ứng theo chế độ thực hiện hạch toán ghi chi tạm ứng. Các khoản thu hồi tạm ứng thực hiện hạch toán giảm ghi chi tạm ứng.
3. Các khoản thanh toán khối lượng hoàn thành hạch toán ghi thu ghi chi thực chi và thực hiện quyết toán ngân sách hàng năm.
4. Các khoản chi thuộc kế hoạch năm đã được kiểm soát chi và thực hiện giải ngân trước ngày 31 tháng 01 năm sau, Kho bạc Nhà nước hạch toán ghi thu ghi chi vào niên độ năm thực hiện. Các khoản chi đã được kiểm soát chi trước ngày 31 tháng 01 năm sau và thực hiện giải ngân sau ngày 31 tháng 01 năm sau, chủ dự án bố trí kế hoạch năm sau để hạch toán ghi thu ghi chi.
5. Hồ sơ hạch toán ghi thu ghi chi thực hiện theo quy định của Chính phủ về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước. Chủ dự án gửi hồ sơ đến Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch để xác nhận hạch toán chậm nhất trước ngày 01 tháng 02 năm sau.
Điều 77. Hạch toán vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi cho vay lại tại Bộ Tài chính
1. Đối với vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi của Chính phủ được Bộ Tài chính cho vay lại; vốn vay do Bộ Tài chính ủy quyền cho tổ chức tài chính, tín dụng là cơ quan cho vay lại để cho vay lại các chương trình, dự án đầu tư: Căn cứ thông báo giải ngân của nhà tài trợ, báo cáo sao kê giải ngân của chủ dự án, Bộ Tài chính hạch toán nghĩa vụ nợ theo quy định về hướng dẫn chế độ kế toán đối với các khoản vay, trả nợ của Chính phủ, chính quyền địa phương; thống kê theo dõi các khoản nợ cho vay lại và bảo lãnh Chính phủ.
2. Đối với các chương trình, dự án do Bộ Tài chính thực hiện hạch toán ngân sách nhà nước, khi thực hiện điều chỉnh, căn cứ thông báo giải ngân của nhà tài trợ, Bộ Tài chính lập Phiếu điều chỉnh hạch toán và gửi các liên Phiếu điều chỉnh số liệu cho cơ quan cho vay lại và chủ dự án để điều chỉnh các số liệu hạch toán tương ứng trên các báo cáo kế toán và quyết toán vốn nước ngoài.
Điều 78. Tỷ giá hạch toán và tỷ giá giải ngân
1. Các khoản tiền nhà tài trợ trực tiếp giải ngân và thanh toán Thư tín dụng bằng ngoại tệ cho nhà thầu, nhà cung cấp, việc hạch toán bằng đồng Việt Nam áp dụng tỷ giá mua chuyển khoản đầu ngày của ngân hàng phục vụ, ngân hàng nơi Kho bạc Nhà nước mở tài khoản, hoặc tỷ giá mua chuyển khoản đầu ngày của Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam trong trường hợp không có ngân hàng phục vụ tại ngày nhà tài trợ ghi nợ cho Chính phủ.
2. Đối với các khoản tiền nhà tài trợ thanh toán trực tiếp bằng đồng tiền khác đồng tiền nhận nợ, áp dụng tỷ giá thanh toán thực tế của nhà tài trợ giữa đồng tiền nhận nợ và đồng tiền thanh toán.
3. Trường hợp dự án thực hiện chi từ tài khoản tạm ứng, các khoản chi từ tài khoản tạm ứng bằng đồng tiền khác đồng tiền vay và chi bằng ngoại tệ áp dụng tỷ giá mua chuyển khoản đồng ngoại tệ tương ứng của ngân hàng phục vụ hoặc ngân hàng nơi Kho bạc Nhà nước mở tài khoản tại thời điểm thanh toán.
4. Trường hợp chuyển khoản ghi thu ghi chi tạm ứng sang thực chi khi thanh toán khối lượng hoàn thành áp dụng tỷ giá mua chuyển khoản đầu ngày của ngân hàng phục vụ, ngân hàng nơi Kho bạc Nhà nước mở tài khoản tại thời điểm hạch toán ghi thu ghi chi tạm ứng để hạch toán thu hồi tạm ứng.
5. Chủ dự án chịu trách nhiệm về việc xác định và áp dụng tỷ giá quy đổi khi đề nghị Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch kiểm soát chi hoặc đề nghị hạch toán ghi thu ghi chi các khoản chi bằng ngoại tệ theo quy định.
6. Chủ dự án thực hiện đánh giá lại tỷ giá đối với các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ của hoạt động dự án vào cuối kỳ kế toán trước khi lập báo cáo tài chính và khi có yêu cầu của nhà tài trợ, các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ phải đánh giá lại tỷ giá theo quy định của chế độ kế toán mà đơn vị áp dụng.
Điều 79. Thời hạn hạch toán ngân sách nhà nước
1. Các khoản chi nguồn vốn vay ODA, vay ưu đãi được xác nhận kiểm soát chi và giải ngân trước ngày 31 tháng 01 năm sau; trong vòng 05 ngày làm việc thực hiện hạch toán tại Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch.
2. Kho bạc Nhà nước hoàn thành hạch toán các khoản chi nguồn vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi trong niên độ thực hiện trong vòng 30 ngày kể từ ngày 31 tháng 01.
3. Trình tự, thủ tục quản lý hạch toán ngân sách nhà nước vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi thực hiện theo các quy định của Chính phủ về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước.
Mục 5
BÁO CÁO, KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN, QUYẾT TOÁN, KIỂM TRA
Điều 80. Báo cáo thông tin khoản vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài
1. Cơ quan chủ quản đăng tải thông tin về Đề xuất chương trình, dự án, Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư hoặc Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Văn kiện dự án, Báo cáo nghiên cứu khả thi được cấp thẩm quyền phê duyệt trên Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về đầu tư công, Trang thông tin của Bộ Tài chính. Thời hạn báo cáo trong vòng 10 ngày kể từ ngày có văn bản quyết định, phê duyệt của cấp có thẩm quyền.
2. Chủ dự án hoặc Ban quản lý dự án gửi báo cáo trên Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về đầu tư công, Trang thông tin của Bộ Tài chính các thông tin về Kế hoạch tổng thể thực hiện chương trình, dự án, dự kiến nhu cầu giải ngân hằng năm, kế hoạch vốn được giao hàng năm và kế hoạch bổ sung, điều chỉnh (nếu có), tình hình giải ngân vốn ODA, vay ưu đãi nước ngoài.
a) Đối với kế hoạch tổng thể thực hiện chương trình, dự án và kế hoạch bổ sung, điều chỉnh kế hoạch tổng thể (nếu có), chủ dự án hoặc Ban quản lý dự án thực hiện báo cáo trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận được văn bản do cơ quan chủ quản phê duyệt;
b) Đối với dự kiến nhu cầu giải ngân hằng năm, kế hoạch vốn được giao hàng năm và kế hoạch bổ sung, điều chỉnh (nếu có), chủ dự án hoặc Ban quản lý dự án thực hiện báo cáo trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận được văn bản do cơ quan chủ quản phê duyệt;
c) Đối với tình hình giải ngân vốn thực tế, chủ dự án hoặc Ban quản lý dự án thực hiện báo cáo các thông tin về tình hình giải ngân vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi trong tháng trong vòng 05 ngày kể từ ngày kết thúc tháng trên Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về đầu tư công, Trang thông tin của Bộ Tài chính.
3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính hướng dẫn mẫu biểu báo cáo thông tin quy định tại Điều này.
Điều 81. Báo cáo tình hình giải ngân, hạch toán ngân sách nhà nước
1. Trong vòng 15 ngày kể từ khi kết thúc quý, chủ dự án thực hiện kiểm soát chi tại Kho bạc Nhà nước lập báo cáo gửi cơ quan chủ quản, đồng gửi cơ quan tài chính đồng cấp về tình hình giải ngân vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi trong quý kèm các Phiếu hạch toán ghi thu ghi chi ngân sách nhà nước được Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch xác nhận.
Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập nhận vay lại thực hiện quy định về chế độ báo cáo giải ngân theo quy định tại Nghị định của Chính phủ về cho vay lại.
2. Trong vòng 30 ngày kể từ khi kết thúc giải ngân khoản vay ODA, vay ưu đãi, chủ dự án gửi Báo cáo kết thúc rút vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi cho Bộ Tài chính và cơ quan chủ quản để làm cơ sở quyết toán dự án.
3. Chủ dự án lập và gửi các báo cáo tài chính cho nhà tài trợ nước ngoài theo quy định tại điều ước quốc tế, thỏa thuận vay ODA, vốn vay ưu đãi đã ký kết, báo cáo nghiên cứu khả thi, văn kiện dự án (nếu có) đồng gửi cho cơ quan chủ quản và cơ quan tài chính đồng cấp để theo dõi và chỉ đạo kịp thời công tác quản lý tài chính đối với dự án.
4. Hằng năm, trong vòng 60 ngày kể từ khi kết thúc kỳ báo cáo, để phục vụ đối chiếu số liệu hạch toán và thực tế giải ngân, cơ quan chủ quản có trách nhiệm lập, tổng hợp và cung cấp cho Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước báo cáo tình hình giải ngân và hạch toán, ghi thu ghi chi ngân sách nhà nước vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi.
5. Bộ Tài chính hướng dẫn các mẫu biểu báo cáo giải ngân.
Điều 82. Chế độ kế toán, kiểm toán, quyết toán
Chế độ kế toán, kiểm toán, quyết toán chương trình, dự án sử dụng vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi thực hiện theo quy định hiện hành áp dụng đối với nguồn vốn ngân sách nhà nước và theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, phù hợp với các nội dung đặc thù đối với nguồn vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi.
Điều 83. Quy định về quản lý tài sản
Việc quản lý tài sản công hình thành từ nguồn vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài được thực hiện theo quy định pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.
Mục 6
CÁC QUY ĐỊNH KHÁC VỀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH
Điều 84. Nội dung đặc thù đối với chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi
1. Mức vốn tạm ứng hợp đồng, việc thu hồi tạm ứng, tỷ lệ giữ lại chờ bảo hành thực hiện theo quy định tại hợp đồng giữa chủ dự án và nhà thầu phù hợp với quy định của pháp luật về hợp đồng (chủ dự án được quyền thỏa thuận với nhà thầu bảo lãnh tạm ứng đối với hợp đồng có giá trị tạm ứng hợp đồng không quá 01 tỷ đồng). Chủ dự án có trách nhiệm quản lý và thu hồi vốn đã tạm ứng cho nhà thầu. Trường hợp không thu hồi được, chủ dự án có trách nhiệm tự bố trí nguồn hoàn trả nhà tài trợ.
2. Đối với mỗi lần đề nghị xác nhận và thanh toán số tiền bảo hành công trình để chuyển nhà thầu, chủ dự án lập biểu theo dõi tiến độ chuyển tiền bảo hành và lũy kế số tiền phải chuyển, gửi Kho bạc Nhà nước để đối chiếu và xác nhận số tiền bảo hành theo quy định hợp đồng để chủ dự án chuyển trả nhà thầu.
Điều 85. Các quy định quản lý tài chính đối với dự án có nội dung chi thường xuyên có trong điều ước quốc tế cụ thể, thỏa thuận vay cụ thể đã ký kết
1. Chủ dự án lập kế hoạch giải ngân rút vốn trong năm kế hoạch và 02 năm tiếp theo cho từng chương trình, dự án trong đó chia ra vốn vay ODA, vay ưu đãi, vốn ODA không hoàn lại cho chi thường xuyên và vốn đối ứng gửi Bộ Tài chính.
2. Bộ Tài chính tổng hợp kế hoạch vốn vay ODA và vốn ODA không hoàn lại kèm khoản vay về chi thường xuyên cấp phát cho các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trung ương và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh vào dự toán ngân sách nhà nước hàng năm.
3. Sau khi vốn chi thường xuyên được cấp có thẩm quyền phê duyệt, các cơ quan liên quan nhập kế hoạch vốn chi thường xuyên trên hệ thống TABMIS theo quy định hiện hành.
4. Kiểm soát chi cho dự án hoặc các hoạt động thuộc dự toán chi thường xuyên thực hiện theo Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện.
5. Dự án có tính chất chi thường xuyên áp dụng chế độ kế toán hành chính sự nghiệp. Dự án hỗn hợp chi đầu tư và chi thường xuyên, chủ dự án báo cáo cơ quan chủ quản quyết định áp dụng chế độ kế toán phù hợp.
6. Trong vòng 06 tháng kể từ ngày kết thúc giải ngân, đối với các dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi được bố trí vốn chi thường xuyên, Ban quản lý dự án lập báo cáo quyết toán kết thúc dự án, chi tiết theo từng nguồn vốn (vốn ODA không hoàn lại, vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi, vốn đối ứng) trên cơ sở tổng hợp toàn bộ kết quả số liệu quyết toán các năm trong thời gian thực hiện dự án đã được cơ quan có thẩm quyền thông báo xét duyệt quyết toán gửi cơ quan chủ quản. Cơ quan chủ quản tổng hợp gửi Bộ Tài chính.
7. Chủ dự án (đơn vị sử dụng ngân sách) lập và gửi báo cáo quyết toán năm, báo cáo tài chính năm cho cơ quan chủ quản (đơn vị kế toán cấp trên trực tiếp), hoặc gửi cơ quan tài chính (trường hợp không có đơn vị kế toán cấp trên) theo pháp luật về hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp. Việc xét duyệt, thẩm định, thông báo quyết toán năm thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính về quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán năm.
Chương VIII
QUẢN LÝ TÀI CHÍNH VỐN ODA KHÔNG HOÀN LẠI
Điều 86. Nguyên tắc quản lý tài chính đối với vốn ODA không hoàn lại
1. Vốn ODA không hoàn lại do phía Việt Nam thực hiện được dự toán, kiểm soát chi, hạch toán, ghi thu ghi chi, quyết toán theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và quản lý tài chính quy định tại Nghị định này. Trường hợp phát sinh mới chưa tổng hợp trong dự toán được cấp có thẩm quyền phân bổ và giao kế hoạch, chủ dự án lập dự toán bổ sung theo quy định pháp luật về quản lý nhà nước và pháp luật có liên quan.
2. Đối với khoản ODA không hoàn lại do nhà tài trợ trực tiếp quản lý, thực hiện: Cơ quan chủ quản chịu trách nhiệm quản lý theo điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế về vốn ODA không hoàn lại đã ký kết, Văn kiện chương trình, dự án hoặc Báo cáo nghiên cứu khả thi chương trình, dự án; thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan chủ quản; tuân thủ pháp luật hiện hành về tiếp nhận vốn ODA không hoàn lại. Trường hợp nhà tài trợ bàn giao quyền sở hữu đối với các tài sản, trang thiết bị của chương trình, dự án cho chủ dự án, chủ dự án thực hiện việc xác lập sở hữu tài sản theo quy định hiện hành.
3. Đối với các khoản vốn ODA không hoàn lại theo cơ chế hoà trộn: Thực hiện theo quy định về quản lý tài chính vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi tại Chương VII của Nghị định này.
4. Đối với các khoản ODA không hoàn lại nhằm mục đích viện trợ khẩn cấp:
a) Đối với các khoản viện trợ không hoàn lại khẩn cấp để cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai: Thực hiện theo quy định của Chính phủ về tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai;
b) Đối với các khoản viện trợ khẩn cấp khác thực hiện theo quy định của Nghị định này.
5. Trường hợp quy định về quản lý tài chính tại Chương này có sự khác biệt với điều ước quốc tế về vốn ODA không hoàn lại đã ký, áp dụng theo các quy định của điều ước quốc tế.
Điều 87. Mở tài khoản thanh toán cho chương trình, dự án sử dụng vốn ODA không hoàn lại
1. Tài khoản vốn đối ứng: Chủ dự án mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch để thực hiện việc kiểm soát, thanh toán đối với nguồn vốn đối ứng của dự án.
2. Tài khoản vốn ODA không hoàn lại: Chủ dự án mở tài khoản tiếp nhận vốn ODA không hoàn lại tại hệ thống Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch hoặc ngân hàng thương mại. Trình tự, thủ tục mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và việc quản lý, sử dụng tài khoản thực hiện theo quy định hiện hành.
Điều 88. Lập kế hoạch tài chính vốn ODA không hoàn lại
1. Căn cứ vào Quyết định phê duyệt Văn kiện dự án, phi dự án hoặc Quyết định đầu tư chương trình, dự án; điều ước quốc tế hoặc thỏa thuận về vốn ODA không hoàn lại (nếu có), chủ dự án lập kế hoạch thu chi vốn ODA không hoàn lại 03 năm và hằng năm theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và pháp luật liên quan gửi cơ quan chủ quản tổng hợp.
2. Việc lập dự toán thu chi vốn ODA không hoàn lại hằng năm được chi tiết theo từng nhà tài trợ, theo từng chương trình, dự án hoặc phi dự án, từng điều ước quốc tế, thỏa thuận về vốn ODA không hoàn lại.
3. Lập, tổng hợp, trình, phê duyệt, giao và điều chỉnh bổ sung kế hoạch vốn ODA không hoàn lại:
a) Vốn ODA không hoàn lại sử dụng cho chi đầu tư thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư công;
b) Vốn ODA không hoàn lại sử dụng cho chi thường xuyên thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước;
c) Đối với các dự án hỗ trợ kỹ thuật, phi dự án sử dụng vốn ODA không hoàn lại bằng hiện vật, việc lập kế hoạch, quyết định giao dự toán hoặc dự toán điều chỉnh bổ sung trong năm của cấp có thẩm quyền chỉ thực hiện trong trường hợp xác định được giá trị của tài sản, hàng hóa viện trợ.
4. Trên cơ sở hạn mức vốn hàng năm được cơ quan thẩm quyền giao, cơ quan chủ quản phân bổ chi tiết cho từng chương trình, dự án, phi dự án và thông báo cho Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư về phương án phân bổ chi tiết.
5. Cơ quan chủ quản chỉ đạo, tổ chức việc thực hiện dự toán và báo cáo việc thực hiện kế hoạch thu chi vốn ODA không hoàn lại theo quy định hiện hành.
Điều 89. Kiểm soát chi, giải ngân, hạch toán và ghi thu ghi chi vốn ODA không hoàn lại bằng tiền
1. Chủ dự án thực hiện kiểm soát chi tại Kho bạc Nhà nước theo quy định về quản lý ngân sách nhà nước. Trình tự, thủ tục kiểm soát chi, hạch toán, ghi thu ghi chi thực hiện theo quy định pháp luật về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước.
2. Hồ sơ kiểm soát chi gửi đến Kho bạc Nhà nước lần đầu gồm:
a) Quyết định giao dự toán hoặc bổ sung giao dự toán của cấp có thẩm quyền;
b) Bản sao y bản chính Quyết định phê duyệt Văn kiện chương trình, dự án hoặc Quyết định đầu tư chương trình, dự án và Văn kiện chương trình, dự án hoặc Báo cáo nghiên cứu khả thi được phê duyệt;
c) Bản sao y bản chính Điều ước quốc tế cụ thể, Thỏa thuận cụ thể về vốn ODA không hoàn lại, văn bản trao đổi về dự án ODA không hoàn lại;
d) Hợp đồng mua sắm hàng hóa, dịch vụ liên quan (nếu có). Trường hợp ký bằng tiếng nước ngoài thì gửi kèm bản dịch sang tiếng Việt có chữ ký và đóng dấu của chủ dự án. Chủ dự án chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đúng đắn, chính xác về nội dung bản dịch tiếng Việt;
đ) Giấy đề nghị xác nhận chi phí hợp lệ vốn sự nghiệp hoặc giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư của Chủ dự án theo quy định của Chính phủ về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước.
3. Hồ sơ từng lần thanh toán gửi Kho bạc Nhà nước thực hiện theo quy định khoản chi nguồn vốn ngân sách nhà nước.
4. Giải ngân vốn ODA không hoàn lại bằng tiền cho chương trình, dự án: Căn cứ kết quả kiểm soát chi, trên cơ sở yêu cầu của chủ dự án, Kho bạc Nhà nước hoặc ngân hàng thương mại nơi mở tài khoản dự án thực hiện giải ngân cho dự án theo quy định; hằng tháng, thông báo số giải ngân vốn ODA không hoàn lại của từng chủ tài khoản theo từng chương trình, dự án cho Bộ Tài chính.
5. Hạch toán ghi thu ghi chi cho dự án:
a) Hàng tháng hoặc theo từng lần phát sinh, trên cơ sở kết quả kiểm soát chi và giấy đề nghị ghi thu ghi chi vốn ODA không hoàn lại do chủ dự án gửi, Kho bạc Nhà nước đồng thời thực hiện ghi thu ghi chi theo quy định. Trường hợp chủ dự án mở tài khoản nguồn vốn ODA tại ngân hàng thương mại nơi mở tài khoản dự án, ngoài hồ sơ nêu trên, chủ dự án gửi kèm theo bản sao kê chứng từ thanh toán từ tài khoản nguồn vốn ODA tại ngân hàng phục vụ;
b) Kho bạc Nhà nước hạch toán vào ngân sách nhà nước theo nội dung chi viện trợ tại mục lục ngân sách nhà nước theo quy định. Các khoản tạm ứng theo chế độ thực hiện hạch toán ghi chi tạm ứng. Các khoản thu hồi tạm ứng thực hiện hạch toán giảm ghi chi tạm ứng. Các khoản thanh toán khối lượng hoàn thành hạch toán ghi thu ghi chi thực chi và thực hiện quyết toán ngân sách hàng năm;
c) Thời gian hạch toán theo quy định hiện hành đối với nguồn vốn ngân sách nhà nước.
6. Việc thanh toán tạm ứng, kiểm soát chi từ nguồn vốn ODA không hoàn lại bằng tiền thực hiện theo các quy định hiện hành đối với nguồn vốn ngân sách nhà nước.
7. Lãi tiền gửi vốn ODA không hoàn lại phát sinh trên tài khoản tiền gửi phải được hạch toán theo dõi riêng và được sử dụng để thanh toán phí dịch vụ ngân hàng theo quy định. Phí dịch vụ ngân hàng là khoản chi thuộc dự án.
8. Khi kết thúc hoạt động chi tiêu trên tài khoản vốn ODA không hoàn lại tại ngân hàng thương mại, Kho bạc Nhà nước nơi mở tài khoản dự án, trường hợp không có cam kết tại điều ước quốc tế, thỏa thuận về vốn ODA không hoàn lại về sử dụng lãi tiền gửi viện trợ, chủ dự án nộp toàn bộ số dư lãi phát sinh trên tài khoản tiền gửi vào ngân sách nhà nước theo quy định hiện hành. Việc sử dụng số dư lãi phát sinh thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư công và ngân sách nhà nước.
Điều 90. Tiếp nhận vốn ODA không hoàn lại bằng hàng hóa và dịch vụ
1. Việc tiếp nhận hàng viện trợ nhập khẩu từ nước ngoài được thực hiện theo Luật Hải quan, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và Luật Quản lý thuế. Ngoài hồ sơ nhập khẩu theo quy định của pháp luật về hải quan, pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, hồ sơ gửi đến cơ quan hải quan làm thủ tục thông quan hàng viện trợ nhập khẩu gồm:
a) Điều ước quốc tế cụ thể, thỏa thuận cụ thể về vốn ODA không hoàn lại, văn bản trao đổi về việc cam kết và tiếp nhận vốn ODA không hoàn lại: 01 bản chụp có đóng dấu xác nhận của đơn vị nhập khẩu;
b) Quyết định phê duyệt Văn kiện dự án, phi dự án hoặc Quyết định đầu tư chương trình và Văn kiện dự án hoặc Báo cáo nghiên cứu khả thi được phê duyệt: 01 bản chụp có xác nhận sao y bản chính của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật liên quan.
2. Hồ sơ hoàn thuế hoặc miễn thuế đối với hàng hóa, dịch vụ mua trong nước bằng nguồn vốn ODA không hoàn lại gửi đến cơ quan thuế gồm:
a) Điều ước quốc tế cụ thể, thỏa thuận cụ thể về vốn ODA không hoàn lại, văn bản trao đổi về việc cam kết và tiếp nhận vốn ODA không hoàn lại: 01 bản chụp;
b) Quyết định phê duyệt Văn kiện dự án, phi dự án hoặc Quyết định đầu tư chương trình và Văn kiện dự án hoặc Báo cáo nghiên cứu khả thi được phê duyệt: 01 bản chụp;
c) Các giấy tờ khác theo quy định của pháp luật liên quan tới hoàn thuế hoặc miễn thuế;
d) Giấy đề nghị xác nhận chi phí hợp lệ vốn sự nghiệp và giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư của chủ dự án theo quy định của Chính phủ về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước (đối với vốn ODA không hoàn lại do bên Việt Nam trực tiếp quản lý, thực hiện).
3. Sau khi giao nhận hàng hóa, chủ dự án, phi dự án lập hồ sơ gửi Kho bạc Nhà nước để ghi thu ghi chi ngân sách nhà nước theo quy định. Hồ sơ ghi thu ghi chi gồm có:
a) Điều ước quốc tế cụ thể, thỏa thuận cụ thể về vốn ODA không hoàn lại, văn bản trao đổi về việc cam kết và tiếp nhận vốn ODA không hoàn lại: 01 bản chụp có xác nhận sao y bản chính của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật liên quan;
b) Quyết định phê duyệt Văn kiện dự án hoặc Quyết định đầu tư chương trình và Văn kiện dự án hoặc Báo cáo nghiên cứu khả thi được phê duyệt: 01 bản chụp có xác nhận sao y bản chính của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật liên quan;
c) Giấy đề nghị ghi thu, ghi chi theo quy định của Chính phủ về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước;
d) Trường hợp hàng hóa nhập khẩu: Hợp đồng, vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương, hóa đơn thương mại hoặc tờ khai hàng hóa nhập khẩu đối với trường hợp không có hóa đơn thương mại: 01 bản chụp có xác nhận sao y bản chính của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật liên quan. Trường hợp hàng hóa mua trong nước: Hợp đồng mua bán, hóa đơn thuế giá trị gia tăng, biên bản bàn giao hàng hóa: 01 bản chụp có xác nhận sao y bản chính của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật liên quan;
đ) Quyết định giao dự toán vốn ODA không hoàn lại hoặc dự toán điều chỉnh bổ sung trong năm của cấp có thẩm quyền trong trường hợp xác định được giá trị của hàng hóa, hiện vật.
4. Kho bạc Nhà nước thực hiện hạch toán ghi thu ghi chi giá hàng hóa nhập khẩu là giá không bao gồm các khoản thuế, phí và lệ phí theo quy định.
Chương IX
NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC TRONG QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN ODA, VỐN VAY ƯU ĐÃI
Điều 91. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
1. Chủ trì soạn thảo chiến lược, chính sách hợp tác phát triển với nhà tài trợ nước ngoài; định hướng thu hút, quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài.
2. Chủ trì soạn thảo, trình ban hành hoặc ban hành văn bản quy phạm pháp luật về quản lý và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi theo thẩm quyền.
3. Chủ trì xác định nhu cầu vốn cho đầu tư phát triển từ nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi; tổng hợp và trình Thủ tướng Chính phủ các Đề xuất chương trình, dự án sử dụng vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi.
4. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn cho các dự án đầu tư sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi.
5. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trình Chính phủ về việc ký kết điều ước quốc tế khung, điều ước quốc tế cụ thể, thoả thuận khung về vốn ODA không hoàn lại quy định tại khoản 4 Điều 29 của Nghị định này; đề xuất trình Thủ tướng Chính phủ về việc ký kết thỏa thuận khung và thoả thuận cụ thể về vốn ODA không hoàn lại quy định tại khoản 3 Điều 32 của Nghị định này.
6. Tổng hợp và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ, trừ dự án nhóm A; gửi văn bản thông báo chính thức cho nhà tài trợ nước ngoài về Đề xuất chương trình, dự án được phê duyệt, quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án và đề nghị xem xét tài trợ.
7. Tổng hợp và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định chủ trương thực hiện dự án hỗ trợ kỹ thuật, phi dự án sử dụng vốn ODA không hoàn lại thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ; gửi văn bản thông báo chính thức cho nhà tài trợ nước ngoài về dự án, phi dự án đã được phê duyệt và đề nghị xem xét tài trợ sau khi chủ trương thực hiện, Văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật, phi dự án được cấp có thẩm quyền quyết định.
8. Phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng điều ước quốc tế khung và điều ước quốc tế cụ thể, thoả thuận về vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi.
9. Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xây dựng điều ước quốc tế về vốn ODA không hoàn lại không gắn với khoản vay với các tổ chức tài chính tiền tệ quốc tế.
10. Phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan xác định thành tố ưu đãi, đánh giá tác động của khoản vay mới đối với các chỉ tiêu an toàn nợ công, cơ chế tài chính trong nước áp dụng đối với chương trình, dự án theo quy định của pháp luật.
11. Thực hiện giám sát, đánh giá, kiểm tra và thanh tra chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi theo quy định của pháp luật về giám sát và đánh giá đầu tư công và quản lý và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi.
12. Làm đầu mối giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chương trình, dự án, những vấn đề liên quan đến nhiều bộ, ngành để đảm bảo tiến độ thực hiện và thúc đẩy giải ngân vốn ODA, vốn vay ưu đãi; kiến nghị Thủ tướng Chính phủ quyết định biện pháp xử lý các vấn đề về vốn ODA, vốn vay ưu đãi thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ.
Trong trường hợp cần thiết, chủ trì thành lập đoàn công tác liên ngành làm việc trực tiếp với cơ quan chủ quản, chủ dự án, Ban quản lý dự án và nhà tài trợ nước ngoài để xem xét, đánh giá và giải quyết kịp thời những vướng mắc theo thẩm quyền.
13. Trình Thủ tướng Chính phủ báo cáo tổng hợp theo định kỳ 6 tháng, một năm và đột xuất về tình hình vận động, quản lý và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi; kiến nghị các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện chương trình, dự án.
Điều 92. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tài chính
1. Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan có liên quan xây dựng chiến lược, chính sách hợp tác phát triển với nhà tài trợ nước ngoài.
2. Chủ trì chuẩn bị nội dung liên quan đến điều kiện sử dụng vốn, cơ chế tài chính trong nước, quản lý tài chính của chương trình, dự án; công tác thẩm định tài chính các dự án vay lại.
3. Chủ trì xác định thành tố ưu đãi, đánh giá tác động của khoản vay ODA và vay ưu đãi đối với các chỉ tiêu an toàn nợ công, xác định cơ chế tài chính trong nước đối với các chương trình, dự án sử dụng vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi.
4. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trình Chính phủ về việc ký kết điều ước quốc tế khung và cụ thể về vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi, vốn ODA không hoàn lại tài trợ cho chương trình, dự án sử dụng vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi quy định tại khoản 2 Điều 29 của Nghị định này; đề xuất trình Thủ tướng Chính phủ về việc ký kết thỏa thuận khung và thoả thuận cụ thể về vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi, vốn ODA không hoàn lại tài trợ cho chương trình, dự án sử dụng vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi quy định tại khoản 2 Điều 32 của Nghị định này.
5. Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn cho các dự án đầu tư sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi.
6. Đại diện chính thức cho “bên vay” đối với các khoản vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi nhân danh Nhà nước hoặc Chính phủ với nhà tài trợ nước ngoài.
7. Tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định việc huỷ vốn dư; gửi văn bản thông báo chính thức cho nhà tài trợ về việc huỷ vốn dư quy định tại khoản 5 Điều 47 của Nghị định này.
8. Quản lý tài chính đối với chương trình, dự án:
a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn về quản lý tài chính đối với chương trình, dự án;
b) Hướng dẫn về biểu mẫu, báo cáo về quản lý tài chính của chương trình, dự án trên cơ sở quy định của pháp luật hiện hành và quy định tại điều ước quốc tế, thỏa thuận về vốn ODA, vốn vay ưu đãi đã ký với nhà tài trợ nước ngoài;
c) Bố trí vốn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn khác để trả nợ các khoản vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi khi đến hạn;
d) Theo dõi, giám sát công tác quản lý tài chính vốn ODA, vốn vay ưu đãi và tổ chức hạch toán ngân sách nhà nước đối với các nguồn vốn này;
đ) Thực hiện chế độ báo cáo về giải ngân, rút vốn và trả nợ đối với vốn ODA, vốn vay ưu đãi theo quy định của pháp luật về đầu tư công, quản lý nợ công và các quy định hiện hành;
e) Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư bố trí đầy đủ và kịp thời vốn đối ứng nguồn hành chính sự nghiệp để chuẩn bị thực hiện và thực hiện chương trình, dự án thuộc diện cấp phát từ ngân sách trung ương trong kế hoạch vốn hàng năm;
g) Tổ chức cho vay lại và thu hồi phần vốn cho vay lại của chương trình, dự án áp dụng cơ chế ngân sách nhà nước cho vay lại.
Điều 93. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
1. Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan có liên quan xây dựng chiến lược, chính sách hợp tác phát triển với nhà tài trợ nước ngoài, định hướng, kế hoạch thu hút, điều phối, quản lý và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi; phân tích và đánh giá hiệu quả sử dụng các nguồn vốn này.
2. Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính thẩm định nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi, vốn đối ứng và khả năng cân đối các nguồn vốn này (đối với nguồn vốn của Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển châu Á, tổ chức tài chính tiền tệ quốc tế và ngân hàng quốc tế khác mà Ngân hàng Nhà nước Việt Nam làm đại diện).
3. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trình cấp có thẩm quyền về việc ký kết điều ước quốc tế về vốn ODA không hoàn lại không gắn với khoản vay với các tổ chức tài chính tiền tệ quốc tế, theo quy định tại khoản 3 Điều 29 của Nghị định này.
4. Phối hợp với Bộ Tài chính trong việc trình cấp có thẩm quyền về việc ký kết các điều ước quốc tế, thỏa thuận khung và thoả thuận cụ thể về vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi đối với các tổ chức tài chính tiền tệ và ngân hàng quốc tế mà Ngân hàng Nhà nước Việt Nam làm đại diện.
5. Cho ý kiến về ngân hàng đủ điều kiện làm ngân hàng phục vụ cho chương trình, dự án sử dụng vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi.
Điều 94. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tư pháp
1. Thẩm định dự thảo điều ước quốc tế về vốn ODA, vốn vay ưu đãi theo quy định của pháp luật.
2. Tham gia đàm phán, góp ý xây dựng nội dung dự thảo điều ước quốc tế, thỏa thuận về vốn ODA, vốn vay ưu đãi.
3. Tham gia ý kiến đối với Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình, dự án hợp tác với nhà tài trợ nước ngoài về pháp luật.
4. Thẩm định Văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật, phi dự án hợp tác với nhà tài trợ nước ngoài về pháp luật thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ theo quy định của pháp luật về quản lý hợp tác quốc tế về pháp luật; cho ý kiến đối với chương trình, dự án, phi dự án hợp tác pháp luật thuộc thẩm quyền phê duyệt của cơ quan chủ quản.
Điều 95. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Ngoại giao
1. Phối hợp với các cơ quan có liên quan, trên cơ sở chính sách đối ngoại chung, xây dựng và thực hiện chủ trương, phương hướng vận động vốn ODA, vốn vay ưu đãi, chính sách đối tác; tham gia vận động vốn ODA, vốn vay ưu đãi.
2. Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan có liên quan và chỉ đạo cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại nước ngoài hoặc tại tổ chức quốc tế tiến hành vận động vốn ODA, vốn vay ưu đãi, phù hợp với chủ trương, phương hướng vận động, định hướng, kế hoạch thu hút, điều phối, quản lý và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi trong từng thời kỳ.
3. Tham gia đàm phán, góp ý kiến đối với dự thảo điều ước quốc tế, thỏa thuận về vốn ODA, vốn vay ưu đãi; tham gia ý kiến đề xuất ký kết điều ước quốc tế, thỏa thuận về vốn ODA, vốn vay ưu đãi.
4. Thực hiện các thủ tục đối ngoại về việc ký kết và thực hiện điều ước quốc tế; tổ chức lưu trữ, sao lục, công bố điều ước về vốn ODA, vốn vay ưu đãi theo quy định của Luật Điều ước quốc tế.
5. Cấp ủy quyền ký thỏa thuận về vốn ODA, vốn vay ưu đãi.
6. Tham gia đánh giá chương trình, dự án theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.
7. Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện thủ tục ký kết và thực hiện điều ước quốc tế, thỏa thuận về vốn ODA, vốn vay ưu đãi theo quy định của pháp luật.
Điều 96. Nhiệm vụ, quyền hạn của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
1. Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan có liên quan xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch thu hút, điều phối, quản lý và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi; xây dựng chính sách, biện pháp điều phối và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi thuộc lĩnh vực phụ trách.
2. Xây dựng Đề xuất chương trình, dự án, Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư hoặc Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Văn kiện dự án, phi dự án trình cấp có thẩm quyền quyết định hoặc phê duyệt theo thẩm quyền.
3. Phối hợp với cơ quan đề xuất ký kết trong việc trình cấp có thẩm quyền về việc ký kết điều ước quốc tế cụ thể, thỏa thuận về vốn ODA, vốn vay ưu đãi đối với chương trình, dự án do mình làm chủ quản theo quy định tại khoản 2, 3, 4 Điều 29, khoản 2, 3 Điều 32 của Nghị định này và thực hiện điều ước quốc tế, thoả thuận đó theo quy định của pháp luật.
4. Đề xuất trình Chính phủ về việc ký kết điều ước quốc tế cụ thể về vốn ODA không hoàn lại theo quy định tại khoản 1 Điều 29 Nghị định này và tổ chức thực hiện điều ước quốc tế đó theo quy định của pháp luật về điều ước quốc tế; đề xuất trình Thủ tướng Chính phủ về việc ký kết thỏa thuận về vốn ODA không hoàn lại quy định tại khoản 1 Điều 32 của Nghị định này và tổ chức thực hiện thỏa thuận đó theo quy định của pháp luật.
5. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với vốn ODA, vốn vay ưu đãi theo ngành, lĩnh vực phụ trách theo quy định của pháp luật.
6. Bảo đảm công khai, minh bạch và chịu trách nhiệm về tổ chức thực hiện, giải ngân chương trình, dự án, hiệu quả sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của chương trình, dự án do mình trực tiếp quản lý và thực hiện.
Điều 97. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
1. Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các bộ, ngành và các cơ quan có liên quan xây dựng chiến lược, định hướng, kế hoạch thu hút, điều phối, quản lý và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi; xây dựng các chính sách, biện pháp điều phối và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi trên địa bàn tỉnh, thành phố.
2. Xây dựng Đề xuất chương trình, dự án, Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư hoặc Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Văn kiện dự án, phi dự án trình cấp có thẩm quyền quyết định hoặc phê duyệt theo thẩm quyền.
3. Phối hợp với cơ quan đề xuất ký kết trong việc trình cấp có thẩm quyền về việc ký kết điều ước quốc tế cụ thể, thỏa thuận về vốn ODA, vốn vay ưu đãi đối với chương trình, dự án do mình làm chủ quản quy định tại khoản 2, 3, 4 Điều 29 và khoản 2, 3 Điều 32 của Nghị định này và thực hiện điều ước quốc tế, thỏa thuận đó theo quy định của pháp luật.
4. Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc trình Thủ tướng Chính phủ về việc ký kết điều ước quốc tế cụ thể về vốn ODA không hoàn lại quy định tại khoản 4 Điều 29 của Nghị định này và tổ chức thực hiện điều ước quốc tế đó theo quy định của pháp luật về điều ước quốc tế; phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc trình Thủ tướng Chính phủ về việc ký kết thỏa thuận về vốn ODA không hoàn lại quy định tại khoản 3 Điều 32 của Nghị định này và tổ chức thực hiện thỏa thuận đó theo quy định của pháp luật.
5. Chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho chương trình, dự án trên địa bàn theo quy định của pháp luật, điều ước quốc tế về vốn ODA, vốn vay ưu đãi mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
6. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với vốn ODA, vốn vay ưu đãi trên địa bàn theo quy định của pháp luật.
7. Bảo đảm công khai, minh bạch và chịu trách nhiệm về tổ chức thực hiện, giải ngân chương trình, dự án, hiệu quả sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của chương trình, dự án do mình trực tiếp quản lý và thực hiện.
8. Bố trí vốn trả nợ ngân sách trung ương đầy đủ, đúng hạn để trả nợ nước ngoài đối với chương trình, dự án áp dụng cơ chế ngân sách trung ương cho ngân sách cấp tỉnh vay lại vốn ODA, vốn vay ưu đãi.
Chương X
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 98. Xử lý chuyển tiếp
1. Chương trình, dự án sử dụng vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt danh mục, trong quá trình thực hiện cần sửa đổi, điều chỉnh thì thực hiện theo quy định về điều chỉnh chủ trương đầu tư của Nghị định này.
2. Chương trình, dự án đã được phê duyệt Đề xuất; chủ trương đầu tư chương trình, dự án trước ngày Nghị định này có hiệu lực thì được tiếp tục thực hiện các trình tự, thủ tục tiếp theo theo quy định của Nghị định này.
3. Chương trình, dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng vốn ODA không hoàn lại chuẩn bị, hỗ trợ thực hiện dự án đầu tư và dự án hỗ trợ kỹ thuật, phi dự án sử dụng vốn ODA không hoàn lại độc lập đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt Văn kiện chương trình, dự án trước ngày Nghị định này có hiệu lực thì được tiếp tục thực hiện các trình tự, thủ tục tiếp theo theo quy định của Nghị định này.
4. Dự án hỗ trợ kỹ thuật, phi dự án sử dụng vốn ODA không hoàn lại đã được phê duyệt chủ trương thực hiện và phê duyệt Văn kiện dự án, phi dự án trước ngày Nghị định này có hiệu lực, trong quá trình thực hiện có điều chỉnh mà nội dung điều chỉnh không dẫn tới thay đổi thành các dự án hỗ trợ kỹ thuật, phi dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt chủ trương thực hiện quy định tại khoản 1 Điều 23 của Nghị định này, cơ quan chủ quản thực hiện trình tự, thủ tục điều chỉnh Văn kiện dự án, phi dự án theo quy định tại khoản 2 Điều 27 của Nghị định này. Trường hợp nội dung điều chỉnh dẫn tới thay đổi thành dự án hỗ trợ kỹ thuật, phi dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt chủ trương thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 23 của Nghị định này, cơ quan chủ quản thực hiện trình tự, thủ tục phê duyệt, điều chỉnh theo quy định tại Điều 25, 26, 27 của Nghị định này.
5. Đối với Điều ước quốc tế cụ thể về vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi đã ký, được tiếp tục thực hiện theo Điều ước quốc tế cụ thể đó. Trường hợp điều chỉnh, bổ sung thì thực hiện theo quy định tại Nghị định này.
6. Đối với dự án ô đang triển khai: Cơ quan chủ quản dự án ô không có chức năng phân bổ, giao kế hoạch vốn cho các dự án thành phần.
7. Về điều chỉnh chủ trương đầu tư:
a) Đối với chương trình, dự án ô đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt danh mục tài trợ hoặc chủ trương đầu tư, việc điều chỉnh chủ trương đầu tư thực hiện theo quy định của Nghị định này. Cơ quan chủ quản dự án thành phần thuộc chương trình, dự án ô gửi văn bản kèm báo cáo giải trình, hồ sơ và tài liệu có liên quan để cơ quan chủ quản chương trình, dự án ô tổng hợp chung và tiến hành các trình tự, thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư theo quy định;
b) Đối với dự án cho doanh nghiệp nhà nước vay lại toàn bộ vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt danh mục tài trợ hoặc chủ trương đầu tư dự án trước khi Nghị định này có hiệu lực: Việc điều chỉnh chủ trương đầu tư, sử dụng vốn dư để nâng cao hiệu quả của dự án được thực hiện theo quy định tại Chương II của Nghị định này trên nguyên tắc cơ quan chủ quản trước đây là cơ quan đề xuất điều chỉnh; cấp quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư trước đây là cấp có thẩm quyền quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh quyết định đầu tư. Trường hợp sử dụng vốn dư cho dự án mới, thực hiện theo quy định tại Chương VI của Nghị định này.
8. Đối với chương trình, dự án, phi dự án sử dụng vốn ODA không hoàn lại được phê duyệt trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực, chế độ quản lý tài chính được thực hiện theo quy định pháp luật đang áp dụng về quản lý tài chính nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước.
Điều 99. Tổ chức thực hiện
1. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.
2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm hướng dẫn thực hiện Nghị định này.
Điều 100. Điều khoản thi hành
1. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật được dẫn chiếu trong Nghị định này được thay thế, sửa đổi, bổ sung thì thực hiện theo văn bản đã thay thế, sửa đổi, bổ sung đó.
2. Doanh nghiệp nhà nước vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài thực hiện quy định tại Chương VI của Nghị định này.
3. Nghị định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành và thay thế Nghị định số 56/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài.

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Tổng Bí thư;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

- Văn phòng Quốc hội;

- Tòa án nhân dân tối cao;

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

- Kiểm toán nhà nước;

- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;

- Ngân hàng Chính sách xã hội;

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT;

các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;

- Lưu: VT, QHQT (2b).

TM. CHÍNH PHỦ

KT THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

Phạm Bình Minh

Phụ lục I

PHƯƠNG PHÁP TÍNH THÀNH TỐ ƯU ĐÃI CỦA KHOẢN VAY

(Kèm theo Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ)

____________

 

1. Thành tố ưu đãi được xác định trên cơ sở các yếu tố về đồng tiền vay, thời gian vay, thời gian ân hạn, lãi suất vay, phí, chi phí vay khác, khoản viện trợ kết cấu để tăng tính ưu đãi khoản vay (nếu có) và tỉ lệ chiết khấu tại thời điểm tính toán. Các khoản viện trợ để hỗ trợ kỹ thuật, thuê chuyên gia tư vấn thiết kế, xây dựng Báo cáo nghiên cứu khả thi... sẽ không được tính.

2. Thành tố ưu đãi của khoản vay được tính theo công thức sau:

Trong đó:

GE: Thành tố ưu đãi của khoản vay (%)

G: Thời gian ân hạn (năm)

M: Thời hạn cho vay (năm).

r: Lãi suất vay (%) là lãi suất tính gộp của lãi suất danh nghĩa và toàn bộ các phí vay, chi phí vay khác theo thỏa thuận vay nước ngoài, bao gồm khoản ODA không hoàn lại kết cấu để tăng tính ưu đãi khoản vay (nếu có), được tính căn cứ theo phương pháp tỷ lệ hoàn vốn nội bộ của các dòng tiền giải ngân và dòng tiền trả nợ theo từng năm trong suốt thời gian vay của dự án.

a: Số lần trả nợ trong năm (theo điều kiện của nhà tài trợ)

d: Tỷ lệ chiết khấu của mỗi kỳ: d = [(1 + d’)(1/a)] - 1(%)

d’: Tỷ lệ chiết khấu (%) tương ứng lãi suất vay của Chính phủ Việt Nam trên thị trường tại thời điểm tính toán

3. Tỷ lệ chiết khấu tính tương ứng lãi suất vay của Chính phủ Việt Nam trên thị trường tại thời điểm tính toán (d’) nêu tại khoản 2 trên được xác định cụ thể như sau:

a) Trường hợp tại thời điểm tính toán Chính phủ Việt Nam có phát hành trái phiếu quốc tế thì tỷ lệ chiết khấu là mức lãi suất thấp hơn giữa lãi suất phát hành trái phiếu quốc tế của Chính phủ và lãi suất chiết khấu quy định tại khoản b Điều này.

b) Trường hợp tại thời điểm tính toán Chính phủ Việt Nam không phát hành trái phiếu quốc tế, đối với các khoản vay nước ngoài có thời gian vay dưới 15 năm, tỷ lệ chiết khấu là lãi suất chiết khấu (DDR) do OECD công bố hằng năm tương ứng với từng đồng tiền vay chủ yếu; đối với các khoản vay có thời gian vay từ 15 năm trở lên, tỷ lệ chiết khấu được tính bằng trung bình 10 năm gần nhất lãi suất thương mại tham chiếu (CIRR) do OECD công bố tương ứng với từng đồng tiền vay chủ yếu (USD, EUR và JPY WON) cộng mức rủi ro kỳ hạn cũng do OECD công bố. Đối với các đồng tiền khác áp dụng lãi suất chiết khấu do OECD công bố áp dụng cho đồng USD.

Phụ lục II

MẪU ĐỀ XUẤT CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN ODA, VỐN VAY ƯU ĐÃI

(Kèm theo Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ)

___________

 

I. NHỮNG THÔNG TIN CHỦ YẾU

1. Tên chương trình, dự án (tiếng Việt và tiếng Anh).

2. Cơ quan chủ quản, đơn vị đề xuất và chủ chương trình/dự án (dự kiến): Tên, địa chỉ, thông tin liên quan khác.

3. Nhà tài trợ và đồng tài trợ nước ngoài (nếu có) dự kiến hỗ trợ thực hiện chương trình/dự án.

II. CƠ SỞ ĐỀ XUẤT

- Tầm quan trọng, sự cần thiết và khả thi của chương trình, dự án về mặt kinh tế, xã hội, môi trường, khoa học, công nghệ, quy hoạch có liên quan theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

- Những nỗ lực đã/đang được thực hiện để giải quyết những vấn đề đặt ra.

- Các chương trình, dự án đang triển khai cùng lĩnh vực (nếu có).

- Nhà tài trợ nước ngoài dự kiến (nêu rõ lý do sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ này).

III. NỘI DUNG ĐỀ XUẤT

1. Mục tiêu, phạm vi của chương trình, dự án: Mô tả mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể và phạm vi của chương trình, dự án.

2. Dự kiến kết quả chính của chương trình, dự án: Tóm tắt kết quả chính dự kiến.

3. Dự kiến thời gian thực hiện của chương trình, dự án (trong đó xác định thời gian xây dựng và thời gian vận hành).

4. Dự kiến tổng mức, cơ cấu nguồn vốn thực hiện dự án và đề xuất cơ chế tài chính:

- Tổng mức vốn đầu tư: vốn ODA không hoàn lại, vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài, vốn đối ứng chi tiết theo loại tiền nguyên tệ và quy giá trị tương đương theo đồng Việt Nam và USD (sử dụng tỷ giá hạch toán do Bộ Tài chính công bố tại thời điểm đề xuất).

- Điều kiện và điều khoản vay: Nêu rõ loại lãi suất dự kiến (thả nổi/cố định), mức lãi suất dự kiến và các loại phí (nếu có); đối với các chương trình dự án dự kiến sử dụng nguồn vay lãi suất thả nổi, mức lãi suất thả nổi trong nội dung đề xuất bao gồm lãi suất thả nổi cơ sở (Libor, Sibor, Eurobor...) và lãi suất biên tham chiếu trên thị trường tại thời điểm đề xuất khoản vay; dự kiến thời gian vay và thời gian ân hạn của khoản vay.

- Đề xuất cơ chế tài chính trong nước, dự kiến tiến độ giải ngân hàng năm (gắn với thời gian thực hiện chương trình, dự án).

- Phương án cân đối nguồn trả nợ.

5. Phương án sử dụng vốn vay, phương án sử dụng vốn đối ứng (bao gồm phương án bố trí vốn chủ sở hữu), phương án bảo đảm tiền vay, phương án trả nợ và đề xuất cơ quan được ủy quyền cho vay lại (chịu rủi ro tín dụng hoặc không chịu rủi ro tín dụng) trong trường hợp Đề xuất dự án là cho vay lại Doanh nghiệp nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

6. Đánh giá tác động:

- Đánh giá sơ bộ hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường (nếu có).

- Đánh giá sơ bộ tác động đối với kế hoạch đầu tư công trung hạn của cơ quan đề xuất.

Phụ lục IIIa

MẪU BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ CÔNG SỬ DỤNG VỐN ODA, VỐN VAY ƯU ĐÃI

(Kèm theo Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ)

_____________

 

I. NHỮNG THÔNG TIN CHỦ YẾU

1. Tên chương trình (tiếng Việt và tiếng Anh).

2. Cơ quan chủ quản, đơn vị đề xuất và chủ chương trình (dự kiến): Tên, địa chỉ và các thông tin liên quan khác.

3. Nhà tài trợ và đồng tài trợ nước ngoài (nếu có) dự kiến hỗ trợ thực hiện chương trình.

II. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA CHƯƠNG TRÌNH

Nội dung Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình đầu tư công sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi theo quy định tại Điều 29 của Luật Đầu tư công và bổ sung thêm các nội dung liên quan đến vốn ODA, vốn vay ưu đãi như sau:

1. Khái quát các chương trình, dự án khác đã và đang thực hiện bằng những nguồn vốn khác nhau (nếu có) nhằm mục đích hỗ trợ giải quyết các vấn đề có liên quan.

2. Nhu cầu sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi để hỗ trợ thực hiện chương trình; sự phù hợp đối với chính sách và ưu tiên sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của Chính phủ và của nhà tài trợ nước ngoài.

3. Dự kiến vốn của nhà tài trợ nước ngoài và mức vốn cụ thể theo từng nguồn (vốn ODA không hoàn lại, vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi, vốn đầu tư và vốn sự nghiệp) nguyên tệ và quy đổi ra đồng Việt Nam và đô la Mỹ.

4. Dự kiến vốn đối ứng, nguồn cung cấp và mức vốn cụ thể theo từng nguồn gồm: ngân sách trung ương, ngân sách địa phương, vốn tự có của chủ dự án (dự kiến), vốn vay ngân hàng, các nguồn vốn hợp pháp khác, vốn đầu tư và vốn sự nghiệp (đồng Việt Nam và quy đổi ra đô la Mỹ).

5. Điều kiện ràng buộc về sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài: Giải trình về những điều kiện ràng buộc về sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài (trường hợp vốn ODA, vốn vay ưu đãi có ràng buộc).

6. Cơ chế tài chính trong nước áp dụng đối với chương trình (cấp phát toàn bộ, cho vay lại toàn bộ, cho vay lại một phần với tỷ lệ cho vay lại cụ thể từ ngân sách nhà nước; điều khoản và điều kiện cho vay lại; phương án trả nợ vốn vay), phương thức tài trợ dự án hay giải ngân qua ngân sách nhà nước; phương thức cho vay lại qua ngân hàng thương mại hay vay lại trực tiếp từ ngân sách nhà nước.

7. Đối tượng thụ hưởng trực tiếp và gián tiếp của chương trình.

8. Đánh giá sơ bộ chương trình, dự án về: tính hiệu quả (kinh tế, xã hội, môi trường), tính khả thi và tính bền vững của chương trình, dự án.

9. Đề xuất hình thức tổ chức quản lý thực hiện chương trình.

10. Các hoạt động thực hiện trước: Trên cơ sở thống nhất với nhà tài trợ nước ngoài, đề xuất các hoạt động thực hiện trước theo quy định tại Điều 17 của Nghị định, trong đó nêu rõ kinh phí dự kiến, khung thời gian, trách nhiệm của các cơ quan Việt Nam và nhà tài trợ nước ngoài.

Phụ lục IIIb

MẪU BÁO CÁO NGHIÊN CỨU TIỀN KHẢ THI DỰ ÁN QUAN TRỌNG QUỐC GIA VÀ DỰ ÁN NHÓM A SỬ DỤNG VỐN ODA, VỐN VAY ƯU ĐÃI

(Kèm theo Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ)

_____________

 

I. NHỮNG THÔNG TIN CHỦ YẾU

1. Tên dự án (tiếng Việt và tiếng Anh).

2. Cơ quan chủ quản, đơn vị đề xuất và chủ dự án (dự kiến): Tên, địa chỉ và các thông tin liên quan khác.

3. Nhà tài trợ và đồng tài trợ nước ngoài (nếu có) dự kiến hỗ trợ thực hiện chương trình.

II. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN

Nội dung Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án quan trọng quốc gia và dự án nhóm A sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi theo quy định tại Điều 30 Luật Đầu tư công và bổ sung thêm các nội dung liên quan đến vốn ODA, vốn vay ưu đãi như sau:

1. Khái quát các chương trình, dự án khác đã và đang thực hiện bằng những nguồn vốn khác nhau (nếu có) nhằm mục đích hỗ trợ giải quyết các vấn đề có liên quan.

2. Nhu cầu sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi để hỗ trợ thực hiện chương trình; sự phù hợp đối với chính sách và ưu tiên sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của Chính phủ và của nhà tài trợ nước ngoài.

3. Dự kiến vốn của nhà tài trợ nước ngoài và mức vốn cụ thể theo từng nguồn (vốn ODA không hoàn lại, vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi, vốn đầu tư và vốn sự nghiệp) nguyên tệ và quy đổi ra đồng Việt Nam và đô la Mỹ.

4. Dự kiến vốn đối ứng, nguồn cung cấp và mức vốn cụ thể theo từng nguồn gồm: ngân sách trung ương, ngân sách địa phương, vốn tự có của chủ dự án (dự kiến), vốn vay ngân hàng, các nguồn vốn hợp pháp khác, vốn đầu tư và vốn sự nghiệp (đồng Việt Nam và quy đổi ra đô la Mỹ).

5. Điều kiện ràng buộc về sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài: Giải trình về những điều kiện ràng buộc về sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài (trường hợp vốn ODA, vốn vay ưu đãi có ràng buộc).

6. Cơ chế tài chính trong nước áp dụng đối với chương trình (cấp phát toàn bộ, cho vay lại toàn bộ, cho vay lại một phần với tỷ lệ cho vay lại cụ thể từ ngân sách nhà nước; điều khoản và điều kiện cho vay lại; phương án trả nợ vốn vay); phương thức tài trợ dự án hay giải ngân qua ngân sách nhà nước; phương thức cho vay lại.

7. Đối tượng thụ hưởng trực tiếp và gián tiếp của chương trình.

8. Đánh giá sơ bộ chương trình, dự án về: tính hiệu quả (kinh tế, xã hội, môi trường), tính khả thi và tính bền vững của chương trình, dự án.

9. Đề xuất hình thức tổ chức quản lý thực hiện chương trình.

10. Các hoạt động thực hiện trước: Trên cơ sở thống nhất với nhà tài trợ nước ngoài, đề xuất các hoạt động thực hiện trước theo quy định tại Điều 17 Nghị định này, trong đó nêu rõ kinh phí dự kiến, khung thời gian, trách nhiệm của các cơ quan Việt Nam và nhà tài trợ nước ngoài.

Phụ lục IIIc

MẪU BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN ODA, VỐN VAY ƯU ĐÃI

(Kèm theo Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ)

___________

 

I. NHỮNG THÔNG TIN CHỦ YẾU

1. Tên chương trình, dự án (tiếng Việt và tiếng Anh).

2. Cơ quan chủ quản, đơn vị đề xuất và chủ dự án (dự kiến): Tên, địa chỉ và các thông tin liên quan khác.

3. Nhà tài trợ và đồng tài trợ nước ngoài (nếu có) dự kiến hỗ trợ thực hiện chương trình.

II. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN

Nội dung Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi theo quy định tại Điều 31 Luật Đầu tư công và bổ sung thêm các nội dung liên quan đến vốn ODA, vốn vay ưu đãi như sau:

1. Khái quát các chương trình, dự án khác đã và đang thực hiện bằng những nguồn vốn khác nhau (nếu có) nhằm mục đích hỗ trợ giải quyết các vấn đề có liên quan.

2. Nhu cầu sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi để hỗ trợ thực hiện chương trình; sự phù hợp đối với chính sách và ưu tiên sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của Chính phủ và của nhà tài trợ nước ngoài.

3. Dự kiến vốn của nhà tài trợ nước ngoài và mức vốn cụ thể theo từng nguồn (vốn ODA không hoàn lại, vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi, vốn đầu tư và vốn sự nghiệp) nguyên tệ và quy đổi ra đồng Việt Nam và đô la Mỹ.

4. Dự kiến vốn đối ứng, nguồn cung cấp và mức vốn cụ thể theo từng nguồn gồm: ngân sách trung ương, ngân sách địa phương, vốn tự có của chủ dự án (dự kiến), vốn vay ngân hàng, các nguồn vốn hợp pháp khác, vốn đầu tư và vốn sự nghiệp (đồng Việt Nam và quy đổi ra đô la Mỹ).

5. Điều kiện ràng buộc về sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài: Giải trình về những điều kiện ràng buộc về sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài (trường hợp vốn ODA, vốn vay ưu đãi có ràng buộc).

6. Cơ chế tài chính trong nước áp dụng đối với chương trình (cấp phát toàn bộ, cho vay lại toàn bộ, cho vay lại một phần với tỷ lệ cho vay lại cụ thể từ ngân sách nhà nước; điều khoản và điều kiện cho vay lại; phương án trả nợ vốn vay); phương thức tài trợ dự án hay giải ngân qua ngân sách nhà nước; phương thức cho vay lại.

7. Đối tượng thụ hưởng trực tiếp và gián tiếp của chương trình.

8. Đánh giá sơ bộ chương trình, dự án về: tính hiệu quả (kinh tế, xã hội, môi trường), tính khả thi và tính bền vững của chương trình, dự án.

9. Đề xuất hình thức tổ chức quản lý thực hiện chương trình.

10. Các hoạt động thực hiện trước: Trên cơ sở thống nhất với nhà tài trợ nước ngoài, đề xuất các hoạt động thực hiện trước theo quy định tại Điều 17 Nghị định này, trong đó nêu rõ kinh phí dự kiến, khung thời gian, trách nhiệm của các cơ quan Việt Nam và nhà tài trợ nước ngoài.

Phụ lục IVa

MẪU TỜ TRÌNH QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN ODA, VỐN VAY ƯU ĐÃI

(Kèm theo Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ)

____________

 

TÊN CƠ QUAN
________

Số: ........

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

..., ngày... tháng ... năm ...

 

 

 

TỜ TRÌNH

Quyết định chủ trương đầu tư chương trình/dự án ............

____________

Kính gửi: (Cơ quan quyết định chủ trương đầu tư chương trình/dự án).

 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Các căn cứ pháp lý khác (có liên quan);

(Tên cơ quan) trình (Cơ quan quyết định chủ trương đầu tư chương trình/dự án) quyết định chủ trương đầu tư chương trình/dự án (Tên chương trình/dự án) với các nội dung chính sau:

I. THÔNG TIN CHUNG CHƯƠNG TRÌNH/DỰ ÁN

1. Tên chương trình/dự án:

2. Cơ quan chủ quản:

3. Chủ chương trình, dự án (dự kiến):

4. Nhà tài trợ, đồng tài trợ (nếu có):

5. Mục tiêu:

6. Quy mô và nội dung đầu tư:

7. Dự án nhóm:

8. Thời gian thực hiện:

9. Địa điểm thực hiện chương trình, dự án:

10. Tổng vốn thực hiện chương trình, dự án (trong đó làm rõ nguồn vốn đầu tư và mức vốn cụ thể theo từng nguồn, phân kỳ đầu tư sử dụng nguồn vốn theo thời gian cụ thể, dự kiến bố trí vốn) theo tiền đồng Việt Nam và quy đổi ra nguyên tệ và đô la Mỹ, gồm:

- Nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi và mức vốn cụ thể theo từng nguồn (vốn ODA không hoàn lại, vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi, vốn đầu tư và vốn sự nghiệp) theo nguyên tệ và quy đổi ra đồng Việt Nam và đô la Mỹ;

- Nguồn vốn đối ứng và mức vốn cụ thể theo từng nguồn (vốn đầu tư và vốn sự nghiệp) theo tiền đồng Việt Nam và quy đổi ra đô la Mỹ.

11. Cơ chế tài chính trong nước:

12. Các thông tin khác (nếu có):

II. QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI XÂY DỰNG BÁO CÁO NGHIÊN CỨU TIỀN KHẢ THI DỰ ÁN NHÓM A, BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN

- Nội dung Đề xuất chương trình, dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Nêu đầy đủ quá trình triển khai xây dựng báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình, dự án và những nội dung có thay đổi so với Đề xuất chương trình, dự án đã được phê duyệt (nếu có).

- Đánh giá tình hình thực hiện chương trình, dự án giai đoạn trước (nếu chuyển từ giai đoạn trước sang).

- Việc thẩm định chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn chương trình/dự án.

- Các nội dung khác (nếu có).

III. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO

Kèm theo đầy đủ các hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều 16 của Nghị định này.

(Tên cơ quan) trình (Cơ quan quyết định chủ trương đầu tư chương trình/dự án) xem xét, quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư chương trình/dự án (Tên chương trình/dự án) giai đoạn (nêu rõ giai đoạn thực hiện chương trình/dự án).

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Cơ quan thẩm định chủ trương đầu tư chương trình, dự án;

- Các cơ quan liên quan khác;

- Lưu: ...

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

 

 

 

Tên người đại diện

Phụ lục IVb

MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO NGHIÊN CỨU TIỀN KHẢ THI, BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN ODA, VỐN VAY ƯU ĐÃI

(Kèm theo Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ)

____________

 

CƠ QUAN THẨM ĐỊNH
________

Số: ........

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

..., ngày... tháng ... năm ...

 

 

 

BÁO CÁO

Kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi/Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình/dự án ...

___________

Kính gửi: (Tên cơ quan trình thẩm định).

 

Cơ quan (Tên cơ quan thẩm định) nhận được Tờ trình số .... ngày ... tháng ... năm ... của cơ quan (Tên cơ quan trình) trình thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi/Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình/dự án (Tên đề nghị thẩm định). Sau khi xem xét, tổng hợp ý kiến và kết quả thẩm định của các cơ quan, tổ chức có liên quan, cơ quan (Tên cơ quan thẩm định) báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi/Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình/dự án (Tên) như sau:

Phần thứ nhất

TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH

I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH

1. Tờ trình cơ quan quyết định chủ trương đầu tư chương trình/dự án.

2. Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi hoặc Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công.

3. Báo cáo thẩm định nội bộ.

4. Ý kiến thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của cơ quan thẩm định theo quy định tại Điều 33 của Luật Đầu tư công.

5. Các tài liệu liên quan khác (nếu có).

II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ THẨM ĐỊNH

1. Luật Đầu tư công.

2. Các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công.

3. Các căn cứ pháp lý khác (nếu có).

III. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH

1. Đơn vị chủ trì thẩm định:

2. Đơn vị phối hợp thẩm định:

3. Hình thức thẩm định: Tổ chức họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản hoặc áp dụng cả hai hình thức (nếu cần thiết).

Phần thứ hai

Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH/DỰ ÁN ......

I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG VÀ ĐỀ XUẤT CỦA CƠ QUAN/HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH/DỰ ÁN .....

1. Tên chương trình/dự án:

2. Cơ quan chủ quản:

3. Chủ chương trình/dự án (dự kiến):

4. Nhà tài trợ, đồng tài trợ (nếu có):

5. Mục tiêu:

6. Quy mô và nội dung đầu tư:

7. Dự án nhóm:

8. Thời gian thực hiện (tiến độ và phân kỳ đầu tư):

9. Địa điểm thực hiện chương trình/dự án:

10. Tổng vốn thực hiện chương trình/dự án (trong đó làm rõ nguồn vốn đầu tư và mức vốn cụ thể theo từng nguồn, phân kỳ đầu tư sử dụng nguồn vốn theo thời gian cụ thể, dự kiến bố trí vốn) theo tiền đồng Việt Nam và quy đổi ra nguyên tệ và đô la Mỹ, gồm:

- Nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi và mức vốn cụ thể theo từng nguồn (vốn ODA không hoàn lại, vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi, vốn đầu tư và vốn sự nghiệp) theo nguyên tệ và quy đổi ra đồng Việt Nam và đô la Mỹ;

- Nguồn vốn đối ứng và mức vốn cụ thể theo từng nguồn (vốn đầu tư và vốn sự nghiệp) theo tiền đồng Việt Nam và quy đổi ra đô la Mỹ.

11. Cơ chế tài chính trong nước:

12. Nguồn vốn đề nghị thẩm định:

13. Các thông tin khác (nếu có):

II. TỔNG HỢP Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CÁC ĐƠN VỊ PHỐI HỢP

Tổng hợp ý kiến của các đơn vị phối hợp thẩm định theo quy định của Luật Đầu tư công, Nghị định của Chính phủ.

III. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CƠ QUAN THẨM ĐỊNH

Việc thẩm định chủ trương đầu tư dự án phải phù hợp với các quy định của Luật Đầu tư công, Nghị định của Chính phủ.

Các ý kiến thẩm định tập trung vào các nội dung quy định tại Điều 15 của Nghị định này.

Các ý kiến khác (nếu có).

........................................................................................................................................

(Trong từng trường hợp cụ thể cơ quan/Hội đồng thẩm định có thể bổ sung hoặc điều chỉnh các nội dung thẩm định bảo đảm phù hợp với các quy định của Luật Đầu tư công, các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

IV. KẾT LUẬN

Chương trình/Dự án (Tên) đủ điều kiện (chưa đủ điều kiện) để trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư và triển khai các bước tiếp theo.

Trên đây là ý kiến thẩm định của (Cơ quan thẩm định/Hội đồng thẩm định) về chủ trương đầu tư chương trình/dự án, đề nghị cơ quan (Tên cơ quan trình) xem xét báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh (nếu yêu cầu điều chỉnh) hoặc quyết định chủ trương đầu tư chương trình/dự án (nếu chấp thuận đề xuất của cơ quan trình).

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Cơ quan quyết định chủ trương đầu tư dự án;

- Các cơ quan liên quan khác;

- Lưu: ...

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN THẨM ĐỊNH

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

 

 

 

 

Tên người đại diện

 

Phụ lục IVc

MẪU NGHỊ QUYẾT (QUYẾT ĐỊNH) VỀ CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN ODA, VỐN VAY ƯU ĐÃI

(Kèm theo Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ)

___________

 

CƠ QUAN RA NGHỊ QUYẾT (QUYẾT ĐỊNH) CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CHƯƠNG TRÌNH/DỰ ÁN

________

Số: ........

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

..., ngày... tháng ... năm ...

 

 

 

NGHỊ QUYẾT (QUYẾT ĐỊNH)

Về chủ trương đầu tư chương trình/dự án ...........

____________

THẨM QUYỀN BAN HÀNH

 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công;

Căn cứ các văn bản liên quan khác (nếu có);

Theo đề nghị của cơ quan chủ quản (Tên)/Hội đồng thẩm định chương trình/dự án.

 

QUYẾT NGHỊ (QUYẾT ĐỊNH):

 

Điều 1. Phê duyệt (Quyết định) chủ trương đầu tư chương trình/dự án (Tên):

1. Cơ quan chủ quản:

2. Nhà tài trợ, đồng tài trợ (nếu có):

3. Mục tiêu, quy mô.

4. Địa điểm, thời gian.

5. Tổng mức đầu tư, cơ cấu nguồn vốn (theo tiền đồng Việt Nam và quy đổi ra nguyên tệ và đô la Mỹ) gồm:

a) Vốn ODA không hoàn lại, vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi (theo nguyên tệ và quy đổi ra tiền đồng Việt Nam và đô la Mỹ);

b) Vốn đối ứng (theo tiền đồng Việt Nam và quy đổi ra đô la Mỹ).

6. Cơ chế tài chính trong nước và phương thức cho vay lại.

7. Các nội dung khác (nếu có).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Cơ quan chủ quản (Tên) chịu trách nhiệm:

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thành Báo cáo nghiên cứu khả thi của chương trình/dự án (Tên) trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và pháp luật liên quan.

b) Các nội dung khác (nếu có).

2. Nhiệm vụ của các cơ quan khác (nếu có)

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Cơ quan chủ quản (Tên) và các cơ quan liên quan khác chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết/Quyết định này.

2. Cơ quan (Tên cơ quan được phân công kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết/Quyết định này) chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết/Quyết định này báo cáo cơ quan (Tên cơ quan quyết định chủ trương đầu tư dự án) theo quy định của pháp luật.

 

Nơi nhận:

- Cơ quan quyết định chủ trương đầu tư dự án;

- Cơ quan thẩm định chủ trương đầu tư/Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư dự án;

- Các cơ quan liên quan khác;

- Lưu: ....

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

 

 

 

 

Tên người đại diện

Phụ lục V

MẪU VĂN KIỆN DỰ ÁN HỖ TRỢ KỸ THUẬT SỬ DỤNG VỐN ODA KHÔNG HOÀN LẠI

(Kèm theo Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ)

___________

 

I. THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ DỰ ÁN

1. Tên dự án (tiếng Việt và tiếng Anh).

2. Cơ quan chủ quản, đơn vị đề xuất và chủ dự án (dự kiến): Tên, địa chỉ và các thông tin liên quan khác.

3. Nhà tài trợ và đồng tài trợ nước ngoài (nếu có) dự kiến hỗ trợ thực hiện chương trình.

4. Thời gian dự kiến thực hiện dự án.

5. Địa điểm thực hiện dự án.

II. BỐI CẢNH VÀ SỰ CẦN THIẾT CỦA DỰ ÁN

1. Sự phù hợp và các đóng góp của dự án vào chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia, quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh.

2. Mối quan hệ với các chương trình, dự án khác nhằm hỗ trợ giải quyết các vấn đề có liên quan của chương trình, dự án.

3. Sự cần thiết của dự án (nêu rõ những vấn đề cần giải quyết trong khuôn khổ dự án).

4. Nhu cầu hỗ trợ kỹ thuật bằng vốn ODA không hoàn lại.

III. CƠ SỞ ĐỀ XUẤT NHÀ TÀI TRỢ NƯỚC NGOÀI

Nêu rõ tính phù hợp của dự án với định hướng hợp tác và lĩnh vực ưu tiên của nhà tài trợ nước ngoài; điều kiện cung cấp vốn ODA không hoàn lại của nhà tài trợ nước ngoài và khả năng đáp ứng của phía Việt Nam.

IV. MỤC TIÊU CỦA DỰ ÁN

Nêu rõ các mục tiêu tổng quát và cụ thể của dự án.

V. MÔ TẢ DỰ ÁN

Các hợp phần, hoạt động và kết quả chủ yếu của hỗ trợ kỹ thuật; đánh giá khả năng vận dụng hỗ trợ kỹ thuật vào thực tế.

VI. ĐỐI TƯỢNG THỤ HƯỞNG

Nêu rõ đối tượng thụ hưởng trực tiếp và gián tiếp của dự án.

VII. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN, GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN

1. Kế hoạch triển khai các hành động thực hiện trước (nếu có).

2. Kế hoạch tổng thể và kế hoạch chi tiết thực hiện dự án cho năm đầu tiên.

3. Kế hoạch giám sát và đánh giá dự án.

VIII. TỔ CHỨC QUẢN LÝ THỰC HIỆN DỰ ÁN

Nêu rõ hình thức tổ chức quản lý thực hiện; cơ chế phối hợp giữa các bên tham gia chuẩn bị thực hiện, thực hiện và quản lý dự án; năng lực tổ chức, quản lý thực hiện dự án của chủ dự án.

IX. TỔNG VỐN DỰ ÁN

Nêu chi tiết theo từng cấu phần, hạng mục và dòng ngân sách đầu tư phát triển, hành chính sự nghiệp, bao gồm:

1. Vốn ODA không hoàn lại (nguyên tệ và quy đổi ra đô la Mỹ).

2. Vốn đối ứng (đồng Việt Nam và quy đổi ra đô la Mỹ). Nêu rõ nguồn vốn đối ứng (ngân sách trung ương, địa phương), giá trị đóng góp bằng hiện vật. Trách nhiệm bố trí vốn đối ứng của các cấp ngân sách và các đối tượng tham gia thực hiện, đối tượng thụ hưởng dự án (nếu có).

3. Cơ chế tài chính.

X. ĐIỀU KIỆN RÀNG BUỘC VỀ SỬ DỤNG VỐN ODA KHÔNG HOÀN LẠI CỦA NHÀ TÀI TRỢ NƯỚC NGOÀI (NẾU CÓ)

Giải trình về những điều kiện ràng buộc về sử dụng vốn ODA không hoàn lại của nhà tài trợ nước ngoài (nếu có).

Phụ lục VI
MẪU VĂN KIỆN PHI DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN ODA KHÔNG HOÀN LẠI

Kèm theo Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ)

____________

 

I. THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ DỰ ÁN

1. Tên dự án (tiếng Việt và tiếng Anh).

2. Cơ quan chủ quản, đơn vị đề xuất và chủ dự án (dự kiến): Tên, địa chỉ và các thông tin liên quan khác.

3. Nhà tài trợ và đồng tài trợ nước ngoài (nếu có) dự kiến hỗ trợ thực hiện chương trình.

4. Thời gian dự kiến.

5. Địa điểm thực hiện.

II. NHU CẦU VỀ KHOẢN PHI DỰ ÁN

1. Nêu sự cần thiết và nhu cầu tài trợ đối với phi dự án.

2. Cơ sở đề xuất nhà tài trợ nước ngoài.

III. MỤC TIÊU VÀ NỘI DUNG CỦA PHI DỰ ÁN

Nêu rõ mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể và nội dung của phi dự án.

IV. TỔ CHỨC QUẢN LÝ THỰC HIỆN PHI DỰ ÁN

Nêu rõ cơ chế phối hợp giữa các bên tham gia chuẩn bị thực hiện, thực hiện và quản lý phi dự án; năng lực tổ chức, quản lý thực hiện khoản phi dự án của chủ dự án.

V. TỔNG VỐN CỦA PHI DỰ ÁN

1. Vốn ODA, vốn vay ưu đãi (nguyên tệ và quy đổi ra đồng Việt Nam và đô la Mỹ).

2. Nguồn và vốn đối ứng (đồng Việt Nam và quy đổi ra đô la Mỹ).

3. Cơ chế tài chính.

VI. ĐIỀU KIỆN RÀNG BUỘC VỀ SỬ DỤNG VỐN ODA KHÔNG HOÀN LẠI CỦA NHÀ TÀI TRỢ NƯỚC NGOÀI

Giải trình về những điều kiện ràng buộc về sử dụng vốn ODA không hoàn lại của nhà tài trợ nước ngoài (nếu có).

Phụ lục VII

MẪU QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

(Kèm theo Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ)

__________

 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN (HOẶC CHỦ DỰ ÁN)

________

Số: ....../QĐ-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

..., ngày... tháng ... năm ...

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Ban Quản lý dự án (Tên chương trình, dự án)

____________

(TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN HOẶC CHỦ DỰ ÁN)

 

Căn cứ Nghị định số .../2021/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2021 về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài;

Căn cứ (tên văn bản) số ... ngày ... tháng ... năm ... quyết định về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của (Cơ quan chủ quản);

Căn cứ Quyết định số... ngày ... tháng ... năm ... của (Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt văn kiện chương trình, dự án) hoặc Quyết định số ngày ... tháng ... năm ... của (Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư đối với chương trình, dự án) (trong trường hợp thực hiện hoạt động trước về việc thành lập trước Ban Quản lý dự án) (Tên Chương trình, dự án);

Căn cứ Quyết định số ... ngày ... tháng ... năm ... của (Cơ quan có thẩm quyền) về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của (Chủ dự án);

Theo đề nghị của (Thủ trưởng cơ quan đơn vị được giao thực hiện chương trình, dự án với vai trò Ban Quản lý dự án) về việc thành lập Ban Quản lý dự án (Ban QLDA).

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Ban QLDA (Tên chương trình, dự án và viện trợ phi dự án bằng tiếng Việt và tiếng Anh) do (tên nhà tài trợ) tài trợ. Chương trình, dự án và viện trợ phi dự án có tổng vốn (vốn ODA, vốn vay ưu đãi và vốn đối ứng), thực hiện trong thời gian từ ngày ... tháng ... năm ... đến ngày ... tháng ... năm ...

Điều 2. Ban QLDA có nhiệm vụ quản lý thực hiện chương trình, dự án và viện trợ theo đúng mục tiêu, tiến độ, chất lượng và nguồn lực nêu trong văn kiện chương trình, dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt và Điều ước quốc tế/thỏa thuận quốc tế cụ thể về ODA và vốn vay ưu đãi đối với chương trình, dự án, viện trợ phi dự án.

Điều 3. Ban QLDA được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng thương mại, được phép sử dụng con dấu riêng (hoặc sử dụng con dấu của cơ quan chủ quản hoặc Chủ dự án) để phục vụ cho việc chuẩn bị, chuẩn bị thực hiện án (trong khuôn khổ các hoạt động thực hiện trước) và thực hiện chương trình, dự án.

Điều 4. Bổ nhiệm Ông/Bà là Giám đốc Ban QLDA.

Điều 5. Bổ nhiệm Ông/Bà là Phó Giám đốc Ban QLDA (nếu có).

Điều 6. Bổ nhiệm Ông/Bà là Kế toán trưởng hoặc Cán bộ phụ trách kế toán của chương trình, dự án.

Điều 7. Giám đốc Ban QLDA có trách nhiệm xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban QLDA (Tên chương trình, dự án) trình (Cơ quan chủ quản hoặc Chủ dự án) phê duyệt trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi Quyết định này có hiệu lực.

Điều 8. Thời hạn hoạt động của Ban QLDA

Ban QLDA giải thể theo Quyết định của (Cơ quan chủ quản hoặc Chủ dự án) kể từ ngày báo cáo kết thúc và báo cáo quyết toán chương trình, dự án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và việc xử lý tài sản của Ban QLDA đã hoàn thành.

Điều 9. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành. Giám đốc Ban QLDA, Thủ trưởng các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Bộ Tài chính;

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Lưu: VT,...

CƠ QUAN CHỦ DỰ ÁN
HOẶC CHỦ DỰ ÁN

(Ký tên, đóng dấu)

Phụ lục VIII

MẪU QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

(Kèm theo Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ)

_______________

 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN (HOẶC CHỦ DỰ ÁN)

________

Số: .........

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

..., ngày... tháng ... năm ...

 

 

 

QUY CHẾ

Tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án (Tên chương trình, dự án, phi dự án)

__________

 

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Cơ sở pháp lý

Việc thành lập Ban Quản lý dự án (Ban QLDA) căn cứ vào các cơ sở pháp lý sau:

1. Nghị định số .../2021/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2021 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài.

2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chủ quản, chủ dự án.

3. Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư của cấp có thẩm quyền (áp dụng đối với trường hợp Ban QLDA được thành lập trong khuôn khổ các hoạt động thực hiện trước).

4. Quyết định phê duyệt văn kiện chương trình, dự án, phi dự án của cấp có thẩm quyền.

5. Điều ước quốc tế cụ thể về ODA và các khoản vay ưu đãi của chương trình, dự án, phi dự án (nếu có).

6. Quyết định thành lập Ban QLDA của cơ quan chủ quản hoặc chủ dự án.

Điều 2. Thông tin chung về chương trình, dự án

1. Tên chương trình, dự án.

2. Tên nhà tài trợ, đồng tài trợ.

3. Mục tiêu và kết quả chủ yếu của chương trình, dự án.

4. Thời gian bắt đầu và kết thúc chương trình, dự án.

5. Tổng vốn của chương trình, dự án, phi dự án (ODA viện trợ không hoàn lại, vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi, vốn đối ứng).

6. Nguồn vốn và cơ chế tài chính trong nước đối với chương trình, dự án.

Điều 3. Thông tin về Ban QLDA

1. Tên giao dịch của Ban Quản lý dự án: ............

2. Địa chỉ: ............

3. Điện thoại: ............

4. E-mail: ............

5. Số tài khoản: .................. (nếu có)

Kho bạc Nhà nước: ....................

Ngân hàng thương mại: ............

Điều 4. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Ban QLDA

 

Chương II

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

 

Điều 5. Lập kế hoạch thực hiện chương trình, dự án

Điều 6. Thực hiện các hoạt động đấu thầu và quản lý hợp đồng

Điều 7. Quản lý tài chính, tài sản và giải ngân

Điều 8. Công tác hành chính, điều phối và trách nhiệm giải trình

Điều 9. Công tác giám sát, đánh giá và báo cáo tình hình thực hiện chương trình, dự án, phi dự án

Điều 10. Công tác nghiệm thu, bàn giao, quyết toán chương trình, dự án

Điều 11. Các nhiệm vụ đặc thù

Điều 12. Một số nhiệm vụ khác do cơ quan chủ quản, chủ dự án giao

 

Chương III

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CỦA BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

 

Điều 13. Cơ cấu tổ chức Ban QLDA

Điều 14. Giám đốc Ban QLDA

Điều 15. Nhân sự của Ban QLDA

 

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

Điều 16. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

2. Các nhiệm vụ quản lý và thực hiện chương trình, dự án không được quy định cho Ban QLDA trong Quy chế này sẽ do cơ quan chủ quản hoặc chủ dự án thực hiện theo quy định hiện hành.

3. Giám đốc Ban QLDA, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc (Chủ dự án) có trách nhiệm thi hành Quy chế này. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc, Giám đốc Ban QLDA có trách nhiệm đề xuất với (Chủ dự án) xem xét, điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi Quy chế này.

 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CHỦ QUẢN HOẶC CHỦ DỰ ÁN

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

Phụ lục IX

HỒ SƠ RÚT VỐN

(Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ)

____________

 

I. RÚT VỐN ODA, VỐN VAY ƯU ĐÃI NƯỚC NGOÀI GỬI MỘT LẦN CHO BỘ TÀI CHÍNH

1. Chủ dự án hoặc đơn vị được ủy quyền gửi bộ hồ sơ pháp lý gửi một lần cho Bộ Tài chính bao gồm:

a) Bản chụp điều ước quốc tế, thỏa thuận về vốn ODA, vốn vay ưu đãi ký với nhà tài trợ và sổ tay quản lý dự án (nếu có);

b) Bản chính Văn kiện chương trình, dự án và Quyết định phê duyệt đầu tư hoặc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi của cấp có thẩm quyền; mã dự án đầu tư, mã đơn vị quan hệ ngân sách do cơ quan thẩm quyền cấp;

c) Hợp đồng ký giữa Chủ dự án với nhà thầu (Bản chụp);

d) Các thỏa thuận, thư hoặc văn bản "ý kiến không phản đối" của nhà tài trợ; thỏa thuận với nhà thầu về thực hiện dự án (danh mục chi phí hợp lệ, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh tạm ứng theo quy định cụ thể của hợp đồng) (Bản chụp);

đ) Bản chụp Giấy đăng ký sử dụng tài khoản và mẫu dấu có xác nhận của Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch hoặc xác nhận mở tài khoản của ngân hàng phục vụ (trường hợp có mở tài khoản thanh toán);

e) Vào lần rút vốn đầu tiên của năm tài chính, Chủ dự án hoặc đơn vị được ủy quyền gửi cho Bộ Tài chính quyết định của cấp có thẩm quyền giao dự toán năm cho nguồn vốn cấp phát, vốn vay lại của Dự án (Bản chụp).

2. Chủ dự án chỉ gửi một lần bản chính hoặc bản chụp và chủ dự án chịu trách nhiệm đóng dấu giáp lai vào bản chụp. Trường hợp tài liệu bằng tiếng nước ngoài, chủ dự án gửi cho Bộ Tài chính bản dịch sang tiếng Việt có chữ ký và dấu của Chủ dự án. Chủ dự án chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực của các bản chụp và bản dịch.

II. HỒ SƠ RÚT VỐN THEO HÌNH THỨC THANH TOÁN TRỰC TIẾP

1. Chủ dự án hoặc đơn vị được ủy quyền lập và gửi cho Bộ Tài chính 01 bộ hồ sơ rút vốn như sau:

a) Văn bản đề nghị rút vốn kèm theo Đơn rút vốn, các sao kê theo mẫu và các chứng từ cần thiết theo quy định của nhà tài trợ;

b) Hoá đơn hoặc đề nghị thanh toán của nhà thầu, nhà cung cấp (Bản sao y bản chính);

c) Giấy đề nghị thanh toán có xác nhận của cơ quan kiểm soát chi (Bản chính).

2. Ngoài các tài liệu nêu trên, đối với khoản chi tạm ứng hợp đồng ký với nhà thầu, nhà cung cấp, và tư vấn, Chủ dự án gửi Bộ Tài chính bảo lãnh thực hiện hợp đồng và bảo lãnh tạm ứng của ngân hàng thương mại (Bản sao y bản chính). Giá trị bảo lãnh tạm ứng tối thiểu tương đương giá trị tạm ứng, thời gian bảo lãnh tạm ứng kéo dài cho đến khi chủ dự án thu hồi hết số vốn đã tạm ứng.

III. HỒ SƠ RÚT VỐN THEO HÌNH THỨC RÚT VỐN BẰNG THƯ TÍN DỤNG (L/C)

1. Hình thức rút vốn bằng L/C có thư cam kết:

a) Thủ tục phát hành L/C, thư cam kết:

Chủ dự án gửi Bộ Tài chính các tài liệu sau:

- Văn bản đề nghị phát hành, trong đó nêu rõ số vốn dự án đã giải ngân theo năm kế hoạch, kế hoạch dự kiến phân bổ cho L/C, thư cam kết đang đề nghị phát hành;

- Bản chụp hợp đồng ký kết hoặc Phụ lục hợp đồng (nếu có) với nhà thầu phù hợp với quy định; hợp đồng cần có điều khoản quy định một trong các điều kiện hoặc chứng từ thanh toán từng lần theo L/C là phải có xác nhận của cơ quan kiểm soát chi về tính hợp lệ của mọi khoản thanh toán L/C theo hình thức kiểm soát chi trước; riêng đối với mua sắm hàng hóa thiết bị được áp dụng hình thức kiểm soát chi sau nhưng không áp dụng cho lần thanh toán cuối cùng. Mỗi lần thanh toán L/C, chủ dự án cung cấp Giấy đề nghị thanh toán có xác nhận của cơ quan kiểm soát chi của lần thanh toán đợt này hoặc trước đó tùy vào hình thức kiểm soát chi trước hoặc kiểm soát chi sau;

- Thư không phản đối của nhà tài trợ;

- Bộ hồ sơ phát hành thư cam kết theo mẫu của nhà tài trợ (trường hợp nhà tài trợ yêu cầu Bộ Tài chính gửi đề nghị phát hành thư cam kết).

b) Thủ tục sửa đổi L/C:

Chủ dự án gửi Bộ Tài chính các tài liệu sau:

- Văn bản đề nghị sửa đổi L/C hoặc thư cam kết, trong đó nêu rõ số vốn dự án đã giải ngân lũy kế đến thời điểm sửa đổi, kế hoạch dự kiến phân bổ cho L/C đang đề nghị sửa đổi;

- Bản chụp Phụ lục hợp đồng liên quan đến việc sửa đổi L/C hoặc thư cam kết (nếu có);

- Thư không phản đối của nhà tài trợ (Bản chụp).

2. Thinh thức rút vốn bằng thư tín dụng (L/C) từ tài khoản tạm ứng:

Chủ dự án gửi Bộ Tài chính hồ sơ để xem xét có ý kiến về việc mở L/C từ tài khoản tạm ứng. Bộ hồ sơ gồm các tài liệu sau:

- Văn bản đề nghị thanh toán theo hình thức L/C thanh toán từ tài khoản tạm ứng trong đó báo cáo rõ số vốn dự án đã giải ngân trong năm kế hoạch, kế hoạch dự kiến phân bổ cho L/C đang đề nghị phát hành trong đó nêu rõ giá trị L/C phát hành mới hoặc sửa đổi có giá trị tối đa băng kế hoạch năm chưa giải ngân được chủ dự án phân bổ cho thư cam kết L/C đó;

- Bản chụp hợp đồng ký kết hoặc Phụ lục hợp đồng (nếu có) với nhà thầu phù hợp với quy định; hợp đồng cần có điều khoản quy định một trong các điều kiện hoặc chứng từ thanh toán từng lần theo L/C là phải có xác nhận của cơ quan kiểm soát chi về tính hợp lệ của mọi khoản thanh toán L/C theo hình thức kiểm soát chi trước; riêng đối với mua sắm hàng hóa thiết bị được áp dụng hình thức kiểm soát chi sau nhưng không áp dụng cho lần thanh toán cuối cùng. Mỗi lần thanh toán L/C, chủ dự án cung cấp Giấy đề nghị thanh toán có xác nhận của cơ quan kiểm soát chi của lần thanh toán đợt này hoặc trước đó tùy vào hình thức kiểm soát chi trước hoặc kiểm soát chi sau.

IV. HỒ SƠ RÚT VỐN THEO HÌNH THỨC HOÀN VỐN

1. Chủ dự án gửi Bộ Tài chính bộ hồ sơ rút vốn gồm các tài liệu sau:

a) Văn bản đề nghị rút vốn và Đơn rút vốn và sao kê theo mẫu của nhà tài trợ. Đơn rút vốn phải ghi rõ tên và số tài khoản của từng đơn vị đã ứng vốn. Đối với các khoản do ngân sách nhà nước ứng trước (vốn chuẩn bị dự án, vốn ứng trước để thực hiện dự án), văn bản đề nghị phải nêu rõ tên và số tài khoản của cấp ngân sách nơi ứng vốn;

b) Chứng từ chuyển tiền (bản in chứng từ điện tử hoặc chứng từ giấy) chứng minh khoản kinh phí đã được chủ dự án thanh toán cho nhà thầu, người thụ hưởng hoặc Bảng đối chiếu xác nhận công nợ giữa chủ dự án với nhà thầu, người thụ hưởng;

c) Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư có xác nhận của Cơ quan kiểm soát chi (bản chính);

d) Bảng kê các khoản chi khớp với kiểm soát chi và chứng từ chuyển tiền.

2. Trường hợp cần thiết theo yêu cầu của nhà tài trợ, Bộ Tài chính yêu cầu các tài liệu bổ sung.

V. HỒ SƠ RÚT VỐN THEO HÌNH THỨC RÚT VỀ TÀI KHOẢN TẠM ỨNG (TKTƯ)

1. Rút vốn lần đầu về tài khoản tạm ứng: Việc rút vốn lần đầu về TKTƯ được thực hiện căn cứ trên hạn mức (hoặc mức tối đa) của TKTƯ quy định trong điều ước quốc tế, thỏa thuận về vốn ODA, vốn vay ưu đãi đã ký kết. Để thực hiện rút vốn lần đầu, chủ dự án gửi Bộ Tài chính các tài liệu sau để xem xét và ký Đơn rút vốn gửi nhà tài trợ:

a) Văn bản đề nghị rút vốn;

b) Đơn rút vốn và các sao kê theo mẫu của nhà tài trợ;

c) Kế hoạch chi tiêu chi tiết cho giai đoạn tối đa 03 tháng tới.

2. Tạm ứng về tài khoản cấp 2:

a) Việc rút vốn về tài khoản cấp 2 phải thực hiện qua TKTƯ. Đồng tiền của tài khoản cấp 2 là ngoại tệ vay nước ngoài. Việc mở tài khoản cấp 2 bằng đồng Việt Nam (VNĐ) phải được sự chấp thuận của Bộ Tài chính;

b) Đối với các khoản tạm ứng bằng VNĐ cho tài khoản cấp 2, chủ tài khoản cấp 2 hạch toán theo tỷ giá của ngân hàng phục vụ vào thời điểm cấp tạm ứng và thực hiện chi tiêu, hạch toán vốn các lần tạm ứng theo nguyên tắc nhập trước - xuất trước.

3. Chi từ TKTƯ do Bộ Tài chính là chủ tài khoản: Chủ dự án gửi Bộ Tài chính các tài liệu sau:

a) Văn bản đề nghị thanh toán vốn của chủ chương trình, dự án;

b) Đề nghị thanh toán của nhà thầu, nhà cung cấp, người thụ hưởng;

c) Giấy đề nghị thanh toán có xác nhận của cơ quan kiểm soát chi (bản chính) đối với mỗi đợt thanh toán (hình thức kiểm soát chi trước). Trường hợp thanh toán tạm ứng cần cung cấp các chứng từ bảo lãnh tạm ứng ngân hàng đối với khoản tạm ứng theo quy định. Giá trị bảo lãnh tạm ứng tương đương giá trị tạm ứng, thời gian bảo lãnh tạm ứng kéo dài cho đến khi chủ dự án thu hồi hết số vốn đã tạm ứng.

4. Chi từ TKTƯ do Chủ dự án là chủ tài khoản: Chủ dự án gửi Ngân hàng phục vụ/Kho bạc Nhà nước nơi mở tài khoản các tài liệu sau:

a) Chứng từ chuyển tiền thanh toán cho nhà thầu, nhà cung cấp, người thụ hưởng theo mẫu của Ngân hàng phục vụ/Kho bạc Nhà nước nơi mở tài khoản;

b) Giấy đề nghị thanh toán có xác nhận của cơ quan kiểm soát chi (bản chính) đối với mỗi đợt thanh toán (hình thức kiểm soát chi trước). Trường hợp kiểm soát chi sau, Chủ dự án gửi Ngân hàng phục vụ/Kho bạc Nhà nước nơi mở tài khoản Giấy đề nghị thanh toán có xác nhận của cơ quan kiểm soát chi (bản chính).

5. Rút vốn bổ sung TKTƯ: Để rút vốn bổ sung TKTƯ, báo cáo chi tiêu từ TKTƯ, Chủ dự án gửi các tài liệu sau cho Bộ Tài chính:

a) Đối với trường hợp rút vốn bổ sung: Để rút vốn bổ sung TKTƯ, Chủ dự án gửi Bộ Tài chính các tài liệu sau:

(i) Văn bản đề nghị rút vốn bổ sung TKTƯ và báo cáo chi tiêu từ TKTƯ chứng minh đã chi tiêu tối thiểu 70% số vốn đã rút về TKTƯ lần trước và chi tiêu 100% số vốn đã rút về TKTƯ các lần trước đó;

(ii) Đơn rút vốn hoặc thư đề nghị rút vốn, các sao kê theo mẫu của nhà tài trợ (nếu có) có xác nhận của Chủ dự án.

(iii) Kế hoạch chi từ TKTƯ chi tiết cho giai đoạn tối đa 03 tháng tới. Tỷ giá quy đổi để rút vốn về tài khoản tạm ứng là tỷ giá mua chuyển khoản đồng ngoại tệ tương ứng của ngân hàng phục vụ hoặc ngân hàng nơi Kho bạc Nhà nước mở tài khoản tại thời điểm ngày lập đơn rút vốn.

b) Đối với trường hợp hoàn chứng từ:

Để rút vốn hoàn chứng từ, chủ dự án gửi các tài liệu sau cho Bộ Tài chính:

(i) Công văn đề nghị rút vốn hoàn chứng từ/báo cáo chi tiêu từ TKTƯ;

(ii) Đơn rút vốn và các sao kê theo quy định của nhà tài trợ có xác nhận của Chủ dự án;

(iii) Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư có xác nhận của cơ quan kiểm soát chi (bản chính hoặc bản đóng dấu treo của Chủ dự án nếu kiểm soát chi điện tử); Bảng hạch toán ghi ghi thu ghi chi vốn ODA, vốn vay ưu đãi (đối với dự án cấp phát). Đối với khoản chi tạm ứng hợp đồng ký với nhà thầu, nhà cung cấp, chủ dự án gửi Bộ Tài chính bảo lãnh thực hiện hợp đồng và bảo lãnh tạm ứng của ngân hàng thương mại (Bản chụp); giá trị bảo lãnh tạm ứng tương đương giá trị tạm ứng, thời gian bảo lãnh tạm ứng kéo dài cho đến khi chủ dự án thu hồi hết số vốn đã tạm ứng;

(iv) Sao kê TKTƯ và ủy nhiệm chi đối với từng giao dịch của Kho bạc Nhà nước nơi mở tài khoản hoặc ngân hàng phục vụ, chi tiết số tiền nguyên tệ, người thụ hưởng và ngày giao dịch, tỷ giá áp dụng và giá trị VNĐ tương đương, số dư đầu kỳ, số chi trong kỳ và số dư cuối kỳ; nếu có tài khoản cấp 2 thì gửi kèm sao kê.

c) Trường hợp rút vốn bổ sung TKTƯ và hoàn chứng từ: Chủ dự án nộp Bộ Tài chính các tài liệu quy định đối với trường hợp bổ sung TKTƯ và hoàn chứng từ tại mục a và b nêu trên”.

VI. KÝ ĐƠN RÚT VỐN

Sau khi nhận được đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Tài chính xem xét ký đơn rút vốn gửi nhà tài trợ. Việc chuyển đơn rút vốn hoặc thư đề nghị rút vốn cho nhà tài trợ thực hiện theo hình thức gửi thư hoặc ký điện tử theo quy định của nhà tài trợ.

Phụ lục X

BÁO CÁO KẾT THÚC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN

(Kèm theo Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ)

__________

 

I. THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN

1. Tên chương trình, dự án (tiếng Việt):

2. Tên chương trình, dự án (tiếng Anh):

3. Địa điểm thực hiện chương trình, dự án:

4. Tên nhà tài trợ, đồng tài trợ:

5. Cơ quan chủ quản:

6. Chủ chương trình, dự án:

7. Thời gian thực hiện:

8. Ngày ký quyết định chủ trương đầu tư và các quyết định điều chỉnh (nếu có).

9. Ngày ký quyết định đầu tư, quyết định phê duyệt văn kiện dự án và các quyết định điều chỉnh (nếu có).

10. Ngày ký kết hiệp định, ngày hiệp định có hiệu lực, thời hạn hiệp định, ngày gia hạn hiệp định (nếu có).

11. Cơ cấu nguồn vốn: Tổng vốn ODA, vốn vay ưu đãi và vốn đối ứng (nêu rõ các điều chỉnh, bổ sung nếu có).

II. MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN

1. Mục tiêu và phạm vi chương trình, dự án

Theo quyết định đầu tư, quyết định phê duyệt văn kiện dự án và các quyết định điều chỉnh, bổ sung (nếu có).

2. Tổ chức thực hiện

Mô hình và cách thức tổ chức quản lý thực hiện dự án.

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Đánh giá việc hoàn thành mục tiêu

Mức độ đạt được mục tiêu đề ra trong văn kiện của dự án được cấp có thẩm quyền duyệt.

2. Các hợp phần và đầu ra

Nêu các hợp phần và đầu ra chủ yếu của dự án và mức độ hoàn thành, những nội dung điều chỉnh, bổ sung trong quá trình thực hiện (nếu có).

3. Kết quả thực hiện về tài chính

So sánh giữa tổng mức vốn trong Quyết định phê duyệt văn kiện dự án và tổng vốn giải ngân theo các nguồn vốn (vốn ODA, vốn vay ưu đãi và vốn đối ứng). Nêu những yếu tố tác động đến công tác giải ngân, dẫn đến phải điều chỉnh vốn trong quá trình thực hiện dự án.

IV. NHỮNG YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN KẾT QUẢ CỦA CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN

Nêu những yếu tố tác động đến kết quả thực hiện chương trình, dự án:

1. Chính sách và môi trường pháp lý:

- Chính sách của Chính phủ

- Chính sách của Nhà tài trợ

2. Công tác tổ chức quản lý thực hiện chương trình, dự án:

- Đánh giá việc đảm bảo điều kiện về tài chính, kỹ thuật, nhân lực cho dự án trên cơ sở Hiệp định về ODA và vốn vay ưu đãi đã ký kết và văn kiện dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Tổ chức quản lý thực hiện chương trình, dự án.

- Năng lực quản lý và thực hiện chương trình, dự án.

- Thực hiện chế độ báo cáo và các quy định về giám sát và đánh giá.

- Quản lý rủi ro và thay đổi.

3. Công tác đấu thầu, mua sắm.

4. Công tác hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo và tăng cường năng lực.

5. Công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư (đối với các dự án đầu tư).

6. Các tác động về môi trường.

7. Các vấn đề về giới.

8. Những vấn đề về kỹ thuật, công nghệ

Ngoài việc nêu các yếu tố tác động, cần làm rõ các thuận lợi, khó khăn và các biện pháp khắc phục mà chủ dự án, Ban QLDA đã thực hiện.

9. Phân tích hiệu quả kinh tế - xã hội

Phân tích các lợi ích và tác động về kinh tế, xã hội của chương trình, dự án trên cơ sở các kết quả và mục tiêu đạt được.

V. CÁC BÀI HỌC KINH NGHIỆM VÀ ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ

thuộc tính Nghị định 114/2021/NĐ-CP

Nghị định 114/2021/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài
Cơ quan ban hành: Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:114/2021/NĐ-CPNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Nghị địnhNgười ký:Phạm Bình Minh
Ngày ban hành:16/12/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Đầu tư , Tài chính-Ngân hàng
TÓM TẮT VĂN BẢN

Vốn ODA không hoàn lại được ưu tiên sử dụng để phòng chống dịch bệnh

Ngày 16/12/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 114/2021/NĐ-CP về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài.

Theo đó, vốn ODA không hoàn lại được ưu tiên sử dụng để thực hiện chương trình, dự án phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội; tăng cường năng lực; hỗ trợ xây dựng chính sách, thể chế và cải cách; phòng, chống, giảm nhẹ rủi ro thiên tai, cứu trợ thảm họa, phòng chống dịch bệnh; thích ứng với biến đổi khí hậu; tăng trưởng xanh; đổi mới sáng tạo; an sinh xã hội;…

Vốn vay ODA được ưu tiên sử dụng cho các chương trình, dự án trong lĩnh vực y tế, giáo dục, giáo dục nghề nghiệp, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, hạ tầng kinh tế thiết yếu không có khả năng thu hồi vốn trực tiếp. Ngoài ra, các chương trình, dự án vay về để cho vay lại theo quy định; chương trình, dự án thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách Nhà nước trong phát triển hạ tầng kinh tế-xã hội được ưu tiên sử dụng vốn vay ưu đãi.

Bên cạnh đó, cấp phát toàn bộ vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài từ ngân sách trung ương cho các chương trình, dự án thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách trung ương. Đối với chương trình, dự án đầu tư thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương, thực hiện vay lại một phần hoặc toàn bộ vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài theo quy định.

Nghị định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Nghị định 114/2021/NĐ-CP tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
ban dich TTXVN

THE GOVERNMENT

 

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

No. 114/2021/ND-CP

 

Hanoi, December 16, 2021

 

DECREE

On the management and use of official development assistance and concessional loans of foreign donors[1]

Pursuant to the June 19, 2015 Law on Organization of the Government; and the November 22, 2019 Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Law on Organization of the Government and the Law on Organization of Local Administration;

Pursuant to the June 25, 2015 Law on the State Budget;

Pursuant to the November 26, 2013 Bidding Law;

Pursuant to the June 18, 2014 Construction Law; and the June 17, 2020 Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Construction Law;

Pursuant to the November 26, 2014 Law on Management and Use of State Capital Invested in Production and Business at Enterprises;

Pursuant to the April 9, 2016 Law on Treaties;

Pursuant to the November 23, 2017 Law on Public Debt Management;

Pursuant to the June 13, 2019 Law on Public Investment;

Pursuant to the June 17, 2020 Law on Investment;

Pursuant to the June 17, 2020 Law on Enterprises;

Pursuant to the June 18, 2020 Law on Investment in the Form of Public-Private Partnership;

Pursuant to the November 17, 2020 Law on Environmental Protection;

At the proposal of the Minister of Planning and Investment,

The Government promulgates the Decree on the management and use of official development assistance and concessional loans of foreign donors.

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

Article 1. Scope of regulation

This Decree provides the management and use of official development assistance (ODA) and concessional loans provided by foreign governments, international organizations, inter-governmental or inter-state organizations, or governmental organizations authorized by foreign governments (below collectively referred to as foreign donors) to the State or the Government of the Socialist Republic of Vietnam.

Article 2. Subjects of application

This Decree applies to agencies, organizations and individuals engaged or involved in the management and use of ODA and concessional loans of foreign donors and counterpart funds of Vietnam.

Article 3. Interpretation of terms

In this Decree, the terms below are construed as follows:

1. Steering Committee of an ODA or concessional loan-funded program or project (below referred to as Steering Committee) means an organization established by the managing agency of an ODA or concessional loan-funded program or project (below referred to as program or project) and composed of competent representatives of related agencies to direct, coordinate and supervise the program or project implementation. In case of necessity, based on an agreement with the foreign donor, the Steering Committee may have a representative of the foreign donor.

2. Management unit of an ODA or concessional loan-funded program or project (below referred to as project management unit) means an organization established to assist the managing agency or project owner in managing the implementation of one or more than one program or project.

3. Program means a combination of ODA or concessional loan-funded activities or projects that are interrelated and may be related to one or more than one sector, field, geographical area or stakeholder, and are aimed at achieving one or several of specified objectives and carried out in one or more than one phase.

4. Program accompanied by policy framework means a program subject to conditions on disbursement of ODA or concessional loans of the foreign donor associated with the Vietnamese Government’s commitments on formulation and implementation of socio-economic development policies, institutions and solutions on a scale and according to a roadmap agreed upon between the parties.

5. Regional or global program or project (below collectively referred to as regional program or project) means a program or project financed on a global scale or for a group of countries in one or more than one region for performance of cooperation activities aimed at achieving specified objectives for the sake of stakeholders and for common benefit of the region or the globe. Vietnam’s participation in a regional program or project may be in either of the following forms:

a/ Participation in carrying out one or several of activities predesigned by the foreign donor in the program or project;

b/ Performance of financing activities for Vietnam to formulate and implement programs or projects within the framework of the program or project.

6. Sector-wide approach program means an ODA or concessional loan-funded program under which the foreign donor relies on the development program of a sector or field to provide comprehensive assistance to ensure the sustainable and efficient development of such sector or field.

7. Managing agency of an ODA or concessional loan-funded program or project (below referred to as managing agency) means the central body of a political organization; the Supreme People’s Procuracy; the Supreme People’s Court; a National Assembly agency; the Office of the National Assembly; the State Audit Office of Vietnam; the Office of the President; a ministry, ministerial-level agency, government-attached agency, or People’s Committee of a province or centrally run city (below referred to as provincial-level People’s Committee); the Commission for the Management of State Capital at Enterprises; the central body of the Vietnam Fatherland Front or of a socio-political organization; a socio-politico-professional organization, social organization or socio-professional organization that performs tasks assigned by a competent state agency; or another agency or organization that is assigned a public investment plan involving an ODA or concessional loan-funded program or project.

8. Owner of an ODA or concessional loan-funded program or project means a unit assigned by the managing agency to directly manage or jointly implement such program or project.

9. Domestic financial mechanism applicable to ODA or concessional loan-funded programs and projects (below referred to as domestic financial mechanism) means a set of regulations on the use of ODA and concessional loans allocated from the state budget for programs and projects, including:

a/ Whole allocation of funds;

b/ Pro rata partial on-lending of loans;

c/ Whole on-lending of loans.

On-lending method: incurrence of credit risks or non-incurrence of credit risks.  

10. Project means a combination of interrelated proposals aimed to achieve one or several of certain objectives and implemented in a specific locality within a specified period and based on specified resources.

Technical assistance project means a project aimed at assisting policy, institutional and professional research and capacity building through such activities as supplying domestic and international experts, providing training, materials and documents, organizing field visits, surveys and seminars at home and abroad, providing some equipment, building demonstration models, preparing investment projects, and assisting the implementation of investment projects. Technical assistance projects include independent technical assistance projects and technical assistance projects for preparation of investment projects.

11. Program or investment project proposal means a document describing the context, necessity, objectives, scope, main outcomes, expected implementation period, expected total funding amount and structure of funding sources, preliminary evaluation of socio-economic efficiency and environmental impacts (if any), proposed domestic financial mechanism, planned fund balancing for loan repayment; and impacts on the medium-term public investment plan of the managing agency (for public investment programs and projects).

12. Treaty on ODA or concessional loans means a treaty defined in the Law on Treaties and related to the receipt, management and use of ODA or concessional loans. It may be:

a/ Framework treaty on ODA or concessional loans, which is a treaty related to cooperation strategies, policies and frame and priority fields; binding principles and conditions for the provision and use of ODA and concessional loans; ODA and concessional loan commitments for one year or multiple years, and other contents as agreed upon by the signatories; or,

b/ Specific treaty on ODA and concessional loans, which is a treaty on specific contents related to objectives, activities, implementation period, and outcomes to be achieved; financing conditions, loans, loan structure, financial conditions of loans, and repayment schedule; management mode; obligations, responsibilities and powers of stakeholders in the management of implementation of ODA or concessional loan-funded programs and projects, and other contents as agreed upon by the signatories.

13. Agreement on ODA and concessional loans means a written agreement on ODA and concessional loans concluded in the name of the Government of the Socialist Republic of Vietnam, which is not a treaty. It may be:

a/ Framework agreement, which is an agreement related to cooperation strategies, policies and frame and priority fields; binding principles and conditions for the provision and use of ODA and concessional loans; ODA and concessional loan commitments for one year or multiple years, and other contents as agreed upon by the signatories; or,

b/ Specific agreement, which is an agreement on ODA and concessional loans related to objectives, activities, implementation period, and outcomes to be achieved; financing conditions, loans, loan structure, financial conditions of loans, and repayment schedule; management mode; obligations, responsibilities and powers of stakeholders in the management of implementation of ODA or concessional loan-funded programs and projects, and other contents as agreed upon by the signatories.

14. Budget support means a method of providing ODA or concessional loans by which the support amount shall be directly remitted into the state budget, and managed and used in accordance with state budget regulations and procedures in order to achieve set objectives on the basis of agreement with the foreign donor. Budget supports include general budget support and central budget support for national target programs approved by competent authorities.

15. Serving bank means a bank selected by a user (project owner) to conduct transactions for ODA or concessional loan-funded projects that is identified by the State Bank of Vietnam to be qualified for acting as the serving bank for a project.

16. Non-project activity means a method of providing non-refundable ODA in the form of separate aid amounts without constituting a specific project; such aid may be provided in cash, in kind, in commodity or in expertise for carrying out one of the following activities: conference, seminar, coaching, research, survey, and training.

17. Decision on policy to implement a technical assistance project or non-project activity funded by non-refundable ODA (below referred to as implementation policy decision) means the Prime Minister’s decision on the policy to implement a technical assistance project or non-project activity (other than technical assistance projects funded by non-refundable ODA for preparing investment projects or supporting the implementation of investment projects), which must have the following principal contents: name of the project or non-project activity and name(s) of the foreign donor or co-donors; name of the managing agency; objectives of the project or non-project activity; and total fund amount. The implementation policy decision serves as a basis for the managing agency to coordinate with the foreign donor(s) in approving technical assistance project or non-project activity documents.

18. Document of a technical assistance project or non-project activity funded by non-refundable ODA (below referred to as project document) means a document presenting the context, necessity, objectives, contents, main activities, expected outcomes, implementation period, economic, social and environmental efficiency, total funding amount, funding sources and structure of funding sources, other resources, financing mode, conditions (if any) set by the foreign donor, and form of implementation management that is approved by the managing agency as a basis for implementation of such project or activity.

19. ODA or concessional loan means a loan provided by a foreign donor to the State or the Government of the Socialist Republic of Vietnam to support development activities and ensure social welfare and security, including:

a/ Non-refundable ODA, which is an ODA amount not required to be refunded to the foreign donor and provided in the form of an independent project or a project in combination with ODA or concessional loan-funded investment projects;

b/ ODA loan, which is a foreign loan with the grant element of at least 35%, for binding loans related to goods procurement and service provision under regulations of the foreign donor, or of at least 25%, for non-binding loans. The method of calculating the grant element is provided in Appendix I to this Decree;

c/ Concessional loan, which is a foreign loan which has more preferential conditions compared to a commercial loan but has the grant element not yet satisfying the criterion of an ODA loan specified at Point b of this Clause.

20. Counterpart fund means a fund amount contributed by the Vietnamese partner (in kind or in cash) to an ODA or concessional loan-funded program or project for preparing and implementing the program or project, which is allocated from the central budget or local budget, provided by the project owner by itself/himself/herself, contributed by beneficiaries, or allocated from other lawful funding sources.

21. Fund under a blended funding mechanism means a fund amount allocated from multiple sources of ODA and concessional loans with different levels of grant to support the building of technical and financial capacity in different forms for increasing the concessionality of a loan for a program or project.

22. Surplus fund means an ODA amount or a foreign concessional loan amount provided in the process of implementation of a program or project. Surplus funds include funds left after bidding, surplus funds as a result of exchange rate fluctuation, provisions not yet used up, and other surplus funds.

23. Emergency aid means an ODA amount or a concessional loan amount provided by a foreign donor to Vietnam in order to provide relief and remediate disaster consequences that is not governed by the Government’s regulations on the receipt, management and use of emergency international aid for provision of relief and remediation of disaster consequences; provision of relief in case of catastrophes or for epidemic prevention and control; or performance of urgent tasks to ensure national defense, security and external activities under decisions of competent authorities.

Article 4. Methods of providing ODA and concessional loans

Methods of providing ODA and concessional loans include:

1. Provision under programs.

2. Provision under projects.

3. Provision under non-project activities.

4. Provision as budget support amounts.

Article 5. Priorities for use of ODA and concessional loans

1. Non-refundable ODA shall be prioritized for implementation of programs and projects on socio-economic infrastructure development; capacity building; support for formulation of policies and institutions and reform; disaster prevention and control and risk reduction, relief for catastrophe victims, and epidemic prevention and control; adaptation to climate change; green growth; innovation; social security; preparation of investment projects or co-financing for concessional loan-funded projects with a view to increasing the grant element of a loan.

2. ODA loans shall be prioritized for programs and projects in the fields of health, education, vocational education, adaptation to climate change, environmental protection, and construction of essential economic infrastructure facilities which are incapable of directly recovering invested funds.

3. Concessional loans shall be prioritized for programs and projects that use loans for on-lending under regulations on on-lending of ODA loans and foreign concessional loans of the Government; and programs and projects to be covered by state budget expenditures in the field of socio-economic infrastructure development.

4. Other cases of priority must comply with the Prime Minister’s decisions on orientations for the attraction, management and use of ODA and concessional loans of foreign donors in each period.

Article 6. Contents and basic principles of state management of ODA and concessional loans

1. Contents of state management of ODA and concessional loans:

a/ Formulating, promulgating, and organizing the implementation of, legal documents on the management and use of ODA and concessional loans;

b/ Formulating, and organizing the implementation of, a scheme on the attraction, management and use of ODA and concessional loans in each period to support the implementation of 5-year socio-economic development plans; and solutions and policies for the management and efficient use of these funding sources;

c/ Monitoring, and providing information about, the management and use of ODA and concessional loans;

d/ Supervising, evaluating, examining and inspecting the practical management and use of ODA and concessional loans and results thereof in accordance with law.

2. Basic principles of state management of ODA and concessional loans:

a/ ODA and concessional loans shall be used for payment of development investment expenditures, but not for payment of regular expenditures. It is not permitted to use foreign loans for training and coaching activities for capacity building, except cases in which they are used to serve technology transfer and improvement of equipment and machinery operation skills; surveys; payment of taxes, charges or loan interests; procurement of cars, except special-use cars as decided by competent authorities; standby supplies and equipment for the operation process after projects are completed, except special standby supplies and equipment as decided by competent authorities in accordance with law; payment of expenses for compensation, support and resettlement; and payment of expenses for operation of project management units;

b/ The Government shall perform the unified state management of ODA and concessional loans on the basis of ensuring use efficiency and repayment capacity; delegate powers in association with responsibilities, powers and capacity of ministries, central agencies and localities; and ensure coordination among related agencies in management, monitoring and evaluation activities under current regulations;

c/ To ensure publicity and transparency and uphold accountability for policies on and order and procedures for the mobilization, management and use of ODA and concessional loans among sectors and fields and among localities, and regarding the practical use of ODA and concessional loans and results thereof;

d/ To disclose information about cooperation policies and priority fields of foreign donors on the Government Portal system (chinhphu.vn; mpi.gov.vn; mof.gov.vn; and mofa.gov.vn);

dd/ To prevent and combat corruption, loss and waste practices in the management and use of ODA and concessional loans, and prevent and handle these practices in accordance with law;

e/ Method of determining state budget-covered specific items of development investment expenditures: Specific items of development investment expenditures shall be determined in accordance with the Law on Public Investment, the Law on the State Budget, the Construction Law, and relevant legal documents.

Article 7. Principles of application of the domestic financial mechanism to ODA and concessional loans

1. For programs and projects to be covered by central budget expenditures: ODA loans and foreign concessional loans shall be wholly allocated from the central budget.

2. For programs and projects to be covered by local budget expenditures: ODA loans or foreign concessional loans shall be partially or wholly on-lent under the Government’s regulations on on-lending of ODA loans and foreign concessional loans.

For programs and projects to be covered by local budget expenditures with the use of ODA loans or foreign concessional loans as the State’s contributions to public-private partnership (PPP) projects: ODA loans or foreign concessional loans shall be wholly on-lent under regulations on on-lending of ODA loans and foreign concessional loans.

3. For programs and projects capable of wholly or partly recovering invested funds: ODA loans or foreign concessional loans shall be partially or wholly on-lent from the central budget under regulations on on-lending of foreign loans of the Government.

4. For non-refundable ODA, including also non-refundable ODA associated with loans and non-refundable ODA for investment projects or technical assistance projects (as independent projects or activities in preparation of or support for implementation of investment projects) or non-project activities: These amounts shall be wholly allocated. 

Article 8. Order and procedures for management and use of ODA and concessional loans

1. For programs and projects to be funded with ODA or concessional loans:

a/ Formulating, selecting and approving program or project proposals;

b/ Officially notifying foreign donors of approved program or project proposals;

c/ Formulating, appraising, and making investment policy decisions for, programs or projects;

d/ Officially notifying foreign donors of program or project investment policy decisions and requesting donation consideration;

dd/ Formulating, appraising, and making investment decisions for, programs or projects;

e/ Concluding treaties or signing agreements on ODA and concessional loans, depending on donors’ regulations;

g/ Managing implementation and managing finance of programs or projects;

h/ Completing programs or projects and handing over their outcomes.

2. For technical assistance projects and non-project activities to be funded with non-refundable ODA:

a/ Making project or non-project activity documents;

b/ Making implementation policy decisions, for the projects and non-project activities specified in Clause 1, Article 23 of this Decree;

c/ Appraising and approving project or non-project activity documents;

d/ Officially notifying foreign donors of the approval of project or non-project activity documents and requesting donation consideration;

dd/ Concluding treaties, or signing agreements on non-refundable ODA, or signing exchange documents on technical assistance projects or non-project activities, depending on foreign donors’ regulations;

e/ Managing implementation and managing finance of projects or non-project activities;

g/ Completing projects or non-project activities and handing over their outcomes.

3. For budget support amounts:

a/ Making dossiers and documents on budget support amounts;

b/ Deciding on policy to receive budget support amounts;

c/ Concluding treaties or signing agreements on ODA and concessional loans for budget support amounts;

d/ Managing implementation and managing finance of budget support amounts;

dd/ Completing the provision of budget support amounts and handing over  its outcomes.

4. For programs and projects using funds under the blended funding mechanism: Managing agencies shall comply with the order and procedures applicable to ODA or concessional loan-funded programs and projects specified in Clause 1 of this Article.

5. For programs and projects eligible for summary procedures:

a/ For emergency investment projects funded with non-refundable ODA, Article 42 of the Law on Public Investment shall apply;

b/ For programs and investment projects funded with non-refundable ODA; and technical assistance projects funded with non-refundable ODA, their preparation must comply with Points c, d, dd, e, g, and h, Clause 1 of this Article.

Article 9. Policy to receive budget support amounts

1. Order and procedures for deciding on policy to receive general budget support amounts:

a/ The Ministry of Finance shall assume the prime responsibility for compiling documents on budget support amounts, which must clearly state information on the situation of balancing of central budget funds, and a tentative plan for offsetting the budget deficit, in adherence to the principle of taking budget support amounts to cover development investment expenditures, and solicit opinions of the Ministry of Planning and Investment and related agencies;

b/ After summarizing opinions of the Ministry of Planning and Investment and related agencies, the Ministry of Finance shall assume the prime responsibility for reporting to the Prime Minister on the necessity, objectives, socio-economic efficiency, total funding amount, funding sources and structure of funding sources, conditions for receipt of budget support amounts, benefits and obligations, financing method, and form of management organization;

c/ The Prime Minister shall consider and decide on policy to receive budget support amounts for use as a basis for signing of documents on and receipt of general budget support amounts under regulations.

2. Order and procedures for deciding on policy to receive central budget support amounts for national target programs approved by competent authorities:

a/ Based on a competent authority’s decision approving investment policy for a national target program, the national target program-managing agency shall send a request to the Ministry of Planning and Investment and Ministry of Finance, together with documents on the budget support amount, which must clearly state the context, necessity, objectives, total funding amount, funding sources and structure of funding sources, and other resources; conditions for receipt of the budget support amount, benefits and obligations; financing method and form of management organization, and a tentative plan on use of the support amount to achieve the objectives of the national target program; principles, criteria, list of projects that will use the budget support amount, and plan on allocation of funds for ministries, sectors and localities as a basis for allocation of medium-term and annual public investment funds;

b/ The Ministry of Finance shall evaluate the grant of a loan, its impacts on public debts, and financial mechanism; capacity to receive the budget support amount for achievement of objectives of the national target program; and conditions for receipt of the budget support amount, and send such to the Ministry of Planning and Investment;

c/ After summarizing opinions of the Ministry of Finance under Point b of this Clause and opinions of related agencies, the Ministry of Planning and Investment shall assume the prime responsibility for reporting to the Prime Minister for approval the policy to receive the central budget support amount for the national target program, which must state principles, criteria, financial mechanism, list of projects that may use the budget support amount, and a tentative plan on allocation of funds for ministries, sectors and localities;

d/ The Prime Minister shall consider and decide on policy to receive the budget support amount, principles, criteria, financial mechanism, list of specific projects, and a tentative plan on allocation of funds for ministries, sectors and localities;

dd/ Based on the Prime Minister’s decision, the project-managing agency shall carry out procedures for appraisal and investment decision for specific projects that may use the budget support amount under the national target program in accordance with relevant regulations.

Article 10. Participation in regional programs or projects

1. In case it is impossible to identify the managing agency of a regional program or project: Based on a foreign donor’s proposal for Vietnam’s participation in a regional program or project, the Ministry of Planning and Investment shall assume the prime responsibility for, and coordinate with related agencies in, submitting the policy on Vietnam’s participation in the regional program or project to the Prime Minister for consideration and decision and to the managing agency of such program or project.

2. In case it is possible to identify the managing agency of a regional program or project: The managing agency shall send a request together with documents of the program or project of the foreign donor to the Ministry of Planning and Investment, which must clearly state benefits and obligations of Vietnam when participating in such program or project. The Ministry of Planning and Investment shall assume the prime responsibility for, and coordinate with related agencies in, submitting the policy on Vietnam’s participation in the regional program or project to the Prime Minister for consideration and decision.

3. In case a foreign donor provides ODA or concessional loans for formulation and implementation of programs or projects within the framework of a regional program or project: Based on the Prime Minister’s decision on the policy on Vietnam’s participation in a regional program or project as specified in Clause 1 or 2 of this Article, the managing agency shall formulate, appraise and decide to approve project documents for technical assistance projects to be funded with non-refundable ODA under Chapter III of this Decree; and formulate, appraise and submit to competent authorities for the latter to make investment policy decision and investment decision for  programs or investment projects to be funded with ODA or concessional loans in accordance with Chapter II of this Decree.

Article 11. The private sector’s access to ODA and concessional loans

1. The private sector may access ODA and concessional loans in accordance with policies on provision of ODA and concessional loans of foreign donors.

2. Forms of access to and use of ODA and concessional loans by the private sector:

a/ Access to ODA and concessional loans used by ministries, central bodies or provincial-level People’s Committees as funds for project preparation and support for bidding for investor selection, or as the State’s contributions to PPP projects under current regulations on PPP and specific treaties or specific agreements on ODA and concessional loans;

b/ Access to and use of ODA and concessional loans through managing agencies’ participation in the implementation of programs or projects on support for the private sector.

 

Chapter II

FORMULATION AND APPRAISAL OF, AND INVESTMENT POLICY DECISION AND INVESTMENT DECISION FOR, PROGRAMS AND INVESTMENT PROJECTS TO BE FUNDED WITH ODA OR CONCESSIONAL LOANS; PROGRAMS AND INVESTMENT PROJECTS TO BE FUNDED WITH NON-REFUNDABLE ODA, AND TECHNICAL ASSISTANCE PROJECTS TO BE FUNDED WITH NON-REFUNDABLE ODA IN PREPARATION OF INVESTMENT PROJECTS

Section 1

FORMULATION AND APPRAISAL OF, AND INVESTMENT POLICY DECISION FOR, PROGRAMS AND PROJECTS

Article 12. Competence to decide on investment policy for programs and projects to be funded with ODA or concessional loans

1. The competence to decide on investment policy for national target programs, national important projects and public investment programs to be funded with ODA or concessional loans must comply with Clauses 1 and 2, Article 17 of the Law on Public Investment.

2. The Prime Minister shall decide on investment policy for the following programs and projects:

a/ Programs and investment projects to be funded with ODA or concessional loans, except those specified in Clause 1 of this Article;

b/ Programs or investment projects to be funded with non-refundable ODA in the following cases: programs and group-A and group-B projects; programs and projects accompanied by policy frameworks; programs and projects in the fields of national defense, security and religious affairs; sector-wide approach programs; and procurement of goods subject to the Prime Minister’s permission;

c/ Technical assistance projects to be funded with ODA or concessional loans of foreign donors for preparation of investment projects.

3. Heads of managing agencies shall decide on investment policy for programs and group-C investment projects to be funded with non-refundable ODA.

Article 13. Proposals on programs and projects to be funded with ODA or concessional loans

1. The Prime Minister shall approve program and project proposals.

2. Order and procedures for approval of program or project proposals:

a/ Ministries, central agencies and localities shall formulate proposals on programs and projects to be funded with foreign ODA loans or concessional loans and send them to the Ministry of Planning and Investment, Ministry of Finance and related agencies in accordance with law; and clearly state reasons for making proposals to borrow loans accompanied with binding conditions of donors (if any);

b/ The Ministry of Finance shall assume the prime responsibility for identifying grant elements, evaluating impacts of new loans on public debt safety indicators, and determining the domestic financial mechanism for reporting to the Prime Minister in accordance with the Law on Public Debt Management and concurrently to the Ministry of Planning and Investment;

c/ The Ministry of Planning and Investment shall consult in writing related agencies about program and project proposals. After summarizing opinions of the Ministry of Finance under Point b of this Clause and opinions of related agencies, the Ministry of Planning and Investment shall evaluate the necessity of programs and projects; preliminarily evaluate the feasibility, socio-economic effectiveness, environmental impacts (if any) and impacts of programs and projects on medium-term public investment plans; and select appropriate program and project proposals and submit them to the Prime Minister for consideration and decision;

d/ The Prime Minister shall consider and approve a program or project proposal with the following contents: name of the program or project; name of the foreign donor or co-donors (if any); name of the managing agency; binding conditions of the foreign donor(s) (if any); expected objectives and scope of the program or project; expected implementation period; expected total funding amount and structure of funding sources; domestic financial mechanism; on-lending method; proposal on use of ODA loans or concessional loans for standby supplies and equipment  in particular cases (if any), and other related contents;

dd/ The Ministry of Planning and Investment shall officially notify the donor(s) of the Prime Minister’s decision approving the program or project proposal.

3. Dossiers of and time limits for considering program or project proposals:

a/ A dossier must comprise the program or project proposal, made according to the form provided in Appendix II to this Decree; the managing agency’s request for submission of the program or project proposal to a competent authority for approval; and other relevant documents (if any);

b/ The number of dossier sets to be sent to the Ministry of Planning and Investment is 8;

c/ The number of dossier sets to be sent to the Ministry of Finance is 3;

d/ The time limit for consideration and submission of a program or project proposal to the Prime Minister is 45 days after the Ministry of Planning Investment and Ministry of Finance receive a complete and valid dossier.

In case the dossier is invalid or contents of the program or project proposal do not conform to Clause 3 of this Article, the Ministry of Planning and Investment and the Ministry of Finance shall, within 5 days after receiving the dossier, request in writing the managing agency to finalize contents of the program or project proposal.      

4. Criteria for a program and project proposal to be selected:

a/ Being conformable with relevant strategies and master plans in accordance with the regulations on socio-economic development master plans and plans; public debt safety indicators and repayment capacity; orientations for attraction of ODA and concessional loans; policies and orientations for prioritized provision of ODA and concessional loans of foreign donors;

b/ Ensuring socio-economic and environmental effectiveness and sustainability;

c/ Being suitable to the capacity to balance ODA, concessional loans and counterpart funds;

d/ Not overlapping with contents of programs and projects of which proposals, investment policy or investment decisions have/has been approved.

Article 14. Order and procedures for making investment policy decisions for programs and projects to be funded with ODA or concessional loans

1. The order and procedures for making investment policy decisions for national target programs or national important projects to be funded with ODA or concessional loans must comply with Clause 5, Article 25 of the Law on Public Investment.

2. The order and procedures for making investment policy decisions for public investment programs to be funded with ODA or concessional loans falling under the competence of the Government must comply with Article 22, and Clause 6, Article 25, of the Law on Public Investment.

3. The order and procedures for making investment policy decisions for group-A projects to be funded with ODA or concessional loans must comply with Article 23, and Clause 7, Article 25, of the Law on Public Investment.

4. The order and procedures for making investment policy decisions for  programs and projects to be funded with ODA or concessional loans which falls under the competence of the Prime Minister, except group-A projects, must comply with Clause 8, Article 25 of the Law on Public Investment, specifically as follows:

a/ Managing agencies shall send to the Ministry of Planning and Investment investment policy proposal reports;

b/ The Ministry of Planning and Investment shall assume the prime responsibility for appraising investment policy proposal reports, funding sources and fund-balancing capacity for submission to the Prime Minister;

c/ The Prime Minister shall consider and decide on investment policy.

5. The order and procedures for making investment policy decisions for programs and projects falling under the competence of heads of managing agencies must comply with Clause 9, Article 25 of the Law on Public Investment, specifically as follows:

a/ Managing agencies shall consult the Ministry of Planning and Investment, Ministry of Finance and related agencies on investment policy proposal reports;

b/ Based on opinions of consulted agencies, managing agencies shall organize appraisal and decide on investment policy.

6. The Ministry of Planning and Investment shall officially notify foreign donors of decisions approving investment policy for programs or projects and request donation consideration.

7. In case there is/are a change(s) in contents of a prefeasibility study report or an investment policy proposal report as compared to contents of the approved program or project proposal: The managing agency shall add a detailed report on the change(s) to the request for appraisal of the prefeasibility study report or investment policy proposal report under Point b, Clause 1, Article 15 of this Decree.

8. The preliminary assessment of environmental impacts constitutes one of contents of prefeasibility study reports or investment policy proposal reports. Competent authorities shall base themselves on the preliminary assessment of environmental impacts to decide on investment policy under Article 99 of the Law on Public Investment. Contents of preliminary assessment of environmental impacts must comply with the Government’s regulations detailing the implementation of a number of articles of the Law on Public Investment.

Article 15. Dossiers, contents and time limits for appraisal of prefeasibility study reports or investment policy proposal reports of programs and projects to be funded with ODA or concessional loans

1. A dossier for appraisal of a prefeasibility study report or an investment policy proposal report of a program or project to be funded with ODA or concessional loans must comprise:

a/ A request, made according to the form provided in Appendix IVa to this Decree, for the competent authority to decide on investment policy for the program or project;

b/ The competent authority’s document on approval of the program or project proposal;

c/ The managing agency’s report on results of self-appraisal of the investment policy of the program or project;

d/ The prefeasibility study report or investment policy proposal report of the program or project, made according to the form provided in Appendix IIIa, IIIb or IIIc to this Decree;

dd/ A report on evaluation of the implementation of the program or project in the previous period (for programs and projects implemented since the previous period and carried forward to the subsequent period for implementation);

e/ Opinions of the provincial-level People’s Council, for group-A projects to be funded with ODA or concessional loans for which prefeasibility study reports are prepared by provincial-level People’s Committees under Point c, Clause 1, Article 23 of the Law on Public Investment;

g/ Other relevant documents (if any).

2. The number of dossier sets to be sent to the appraisal council or agency assuming the prime responsibility for the appraisal is at least 10.

3. Contents of appraisal of investment policy of a public investment program to be funded with ODA or concessional loans include:

a/ Conformity with criteria for identification of public investment programs;

b/ Compliance with regulations on contents of the dossier submitted for appraisal;

c/ Conformity with strategic objectives; regional and territorial socio-economic development plans; and relevant master plans in accordance with the planning law;

d/ Contents specified in Article 29 of the Law on Public Investment, of which the following basic contents of the program shall be appraised in detail: objectives, scope, scale and objects of investment, implementation period and schedule and fund allocation plan; funding sources and fund-balancing capacity; mobilization of other funding sources and resources;

dd/ Socio-economic efficiency, environmental protection and sustainable development.

4. Contents of appraisal of investment policy of a program or project to be funded with ODA or concessional loans include:

a/ Necessity of investment;

b/ Compliance with regulations on contents of the dossier submitted for appraisal;

c/ Conformity with strategic objectives; and relevant plans and master plans in accordance with the planning law;

d/ Conformity with criteria for classification of projects in accordance with the Law on Public Investment;

dd/ Contents specified in Articles 30 and 31 of the Law on Public Investment, of which the following basic contents of the program or project shall be appraised in detail: objectives, scale and form of investment, scope, location and to-be-used land area, implementation period and schedule, plan on selection of major technologies, environmental protection solutions, funding sources and fund-balancing capacity; fund recovery and repayment capacity in case of using loans; and fund allocation plan;

e/ Socio-economic efficiency, environmental protection and sustainable development.

5. In the course of appraising the prefeasibility study report or investment policy proposal report of a program or project, the agency assuming the prime responsibility for the appraisal shall consult the agency assigned to appraise funding sources and fund-balancing capacity of the program or project under Article 33 of the Law on Public Investment.

6. The time limit for appraisal of the investment policy proposal report or prefeasibility study report of a program or project, counted from the date the appraisal council or the agency assuming the prime responsibility for appraisal receives a complete and valid dossier, is:

a/ Sixty days, for national target programs;

b/ Forty-five days, for public investment programs (excluding national target programs);

c/ Forty-five days, for group-A projects;

d/ Thirty days, for projects other than those specified at Points a, b and c of this Clause;        

In case the dossier is invalid or contents of the program’s or project’s prefeasibility study report or investment policy proposal report do not conform with Articles 29, 30 and 31 of the Law on Public Investment, within 10 days after receiving the dossier, the appraisal council or the agency assuming the prime responsibility for appraisal shall send its written opinions to the appraisal-requesting agency for the latter to supplement the dossier or finalize the prefeasibility study report or investment policy proposal report.

7. In case of necessity to extend the time limit for appraisal of the program’s or project’s prefeasibility study report or investment policy proposal report, the appraisal council or the agency assuming the prime responsibility for the appraisal shall:

a/ Report to the Prime Minister to ask for permission to extend the time limit for appraising the prefeasibility study report or investment policy proposal report, for programs and projects subject to investment policy decision by the National Assembly, the Government or the Prime Minister; or,

b/ Report to the head of the managing agency to ask for permission to extend the time limit for appraising the investment policy proposal report, for programs and projects subject to investment policy decision by managing agencies;

c/ The extended time limit must not exceed the corresponding time limit specified in Clause 6 of this Article.

8. The appraisal councils or agencies assuming the prime responsibility for appraising prefeasibility study reports of group-A projects or investment policy proposal reports of programs or projects shall send appraisal reports to:

a/ Managing agencies and authorities competent to decide on investment policy, for public investment programs;

b/ The Prime Minister under Clause 4, Article 23 of the Law on Public Investment, for group-A projects falling under the competence of the Prime Minister;

c/ Appraisal-requesting agencies and authorities competent to decide on investment policy, for projects other than those specified at Points a and b of this Clause.

Article 16. Dossiers submitted to competent authorities and time limits for deciding on investment policy of programs and projects to be funded with ODA or concessional loans

1. A dossier submitted to the authority competent to decide on investment policy of a program or project to be funded with ODA or concessional loans must comprise:

a/ The documents specified in Clause 1, Article 15 of this Decree, of which contents of the request and prefeasibility study report or investment policy proposal report specified at Point a, Clause 1, Article 15 of this Decree must have been finalized based on the appraisal report of the appraisal council or the agency assuming the prime responsibility for appraisal;

b/ The appraisal report of the appraisal council or the agency assuming the prime responsibility for appraisal, on the investment policy of the program or project, made according to the form provided in Appendix IVb to this Decree.

2. The number of dossier sets to be submitted to the authority competent to decide on investment policy of the program and project specified in Clause 1 of this Article is 5.

3. The time limit for deciding on investment policy of a program or project, counted from the date the authority competent to decide on investment policy receives a complete and valid dossier, is:

a/ Twenty days, for public investment programs (excluding national target programs);

b/ Fifteen days, for group-A projects;

c/ Ten days, for projects other than those specified at Points a and b of this Clause.             

4. Within 15 days after a competent authority issues a decision on investment policy of a program or project, the managing agency shall send such decision to the Ministry of Planning and Investment and the Ministry of Finance.

Article 17. Activities to be carried out in advance

Activities to be carried out in advance in the stage of preparation for the implementation of a program or project using an investment preparation fund include:

1. Formulating and submitting a resettlement policy framework to a competent authority for approval in the course of appraisal of the feasibility study report, program or project documents and investment decision;

2. Working out a contractor selection plan; preparing a dossier of invitation for expression of interest, dossier of invitation to prequalification, bidding dossier and dossier of requirements.

Article 18. Principal contents of an investment policy decision of a program or project to be funded with ODA or concessional loans

1. Name of the program or project.

2. Name(s) of the foreign donor or co-donors.

3. Name of the managing agency.

4. Objectives and scope of the program or project.

5. Location.

6. Program or project implementation period.

7. Total funding amount and structure of funding sources, (calculated in Vietnam dong and converted from foreign currency(ies) of the foreign donor(s)), including:

a/ Non-refundable ODA, ODA loans, concessional loans;

b/ Counterpart fund.

8. Domestic financial mechanism and on-lending method.

9. Implementation method (for projects to be funded with non-refundable ODA).

10. Activities to be funded with ODA or concessional loans other than those specified in Clause 2, Article 6 of this Decree (if any).

Article 19. Adjustment of investment policy of programs and projects to be funded with ODA or concessional loans

1. The competence to decide on adjustment of investment policy of programs and projects must comply with Clause 1, Article 34 of the Law on Public Investment.

2. For public investment programs and national important projects:

a/ In case the adjustment of a public investment program leads to a change in principal contents of the investment policy decision specified in Article 18 of this Decree: The competence to decide on adjustment of investment policy must comply with Point a, Clause 2, Article 34 of the Law on Public Investment;

b/ In case the adjustment of a national important project leads to a change in principal contents of the investment policy decision specified in Article 18 of this Decree: The competence to decide on adjustment of investment policy must comply with the Law on Public Investment and the Government’s Decree on the order and procedures for appraisal of national important projects and investment monitoring and evaluation.

3. For programs and projects subject to investment policy decision by the Prime Minister:

a/ In case the project implementation period is adjusted without changing other principal contents of the investment policy decision; or ODA loans or concessional loans are reduced without changing other principal contents of the investment policy decision but giving rise to financial obligations: The managing agency shall send a request and a report on the adjustment reason to the Ministry of Planning and Investment for collection of opinions of the Ministry of Finance and submission to the Prime Minister for consideration and decision;

b/ In case the adjustment of a program or project leads to a change in principal contents of the investment policy decision other than those specified at Point a, Clause 3 of this Article: The managing agency shall modify the investment policy decision according to the order and procedures specified in Clause 4, Article 14 of this Decree. 

A dossier to be submitted to a competent authority and time limit for decision on adjustment of investment policy of a program or project must comply with Articles 15 and 16 of this Decree. The dossier must clearly state the reason for investment policy adjustment; adjusted contents compared to principal contents of the prefeasibility study report or investment policy proposal report.

4. In case the adjustment of a program or project subject to investment policy decision by the head of the managing agency leads to a change in principal contents of the investment policy decision: The managing agency shall adjust the investment policy according to the order and procedures specified in Clause 5, Article 14 of this Decree. 

5. In case the total investment amount of a program or project is adjusted due to exchange rate fluctuation or reduction of ODA or concessional loans without changing other principal contents of the investment policy decision specified in Article 18 of this Decree and giving rise to financial obligations, the managing agency is not required to comply with the order and procedures for decision on adjustment of investment policy.

Section 2

FORMULATION AND APPRAISAL OF, AND DECISION ON INVESTMENT IN, PROGRAMS AND PROJECTS

Article 20. Competence to decide on investment in programs and projects to be funded with ODA or concessional loans

1. The Prime Minister shall decide on investment in the following programs and projects to be funded with ODA or concessional loans:

a/ National target programs and national important projects for which investment policy has been decided by the National Assembly;

b/ Public investment programs for which investment policy has been decided by the Government;

c/ Programs and projects to be funded with ODA or concessional loans of foreign donors in the field of national defense, security or religious affairs, and other programs and projects specified by the Government.

  2. Heads of managing agencies shall decide on investment in programs and projects to be funded with ODA or concessional loans other than those specified in Clause 1 of this Article and be held responsible for investment efficiency of these programs and projects.

Article 21. Order of formulation and appraisal of, and decision on investment in, programs and projects to be funded with ODA or concessional loans

1. To comply with Article 41 of the Law on Public Investment.

2. Feasibility study reports of programs and projects shall be formulated under Article 44 of the Law on Public Investment and relevant regulations, with contents specified in forms provided by foreign donors taken into consideration, ensuring their consistency with contents of investment policy decisions and harmony between the process and procedures applied by Vietnam and those by foreign donors.

3. Dossiers and contents of, and time limits for, appraisal of, and decision on investment in, programs and projects must comply with Article 45 of the Law on Public Investment and the Government’s regulations detailing a number of articles of the Law on Public Investment, specifically as follows:

a/ For programs and projects wholly or partially funded with loans on-lent from the state budget, their owners shall enclose dossiers with documents proving their financial capacity, repayment plans and other documents as required by the law on public debt management;

b/ Foreign-language documents relating to programs and projects shall be enclosed with their Vietnamese translations;

c/ Within 15 days after a competent authority issues a decision on investment in a program or project, the managing agency shall notify the foreign donor and the project or program owner of such investment decision and, at the same time, send to the Ministry of Planning and Investment, the Ministry of Finance and related agencies such decision (the original or a notarized copy), enclosed with the approved feasibility study report of the program or project affixed with the managing agency’s seal on adjoining pages, for supervision and coordinated implementation.

Article 22. Adjustment of ODA or concessional loan-funded programs and projects

1. The competence to decide on adjustment of programs and projects must comply with Clause 3, Article 43 of the Law on Public Investment.

2. Programs and projects shall be adjusted in the cases specified in Clauses 1 and 2, Article 43 of the Law on Public Investment.

3. For national important projects, the adjustment shall be carried out under Article 43 of the Law on Public Investment and the Government’s Decree on the order and procedures for appraisal of national important projects and investment monitoring and evaluation.

4. For programs and projects of group A, B or C:

a/ Contents, order and procedures for formulation and appraisal of adjustments to these programs and projects must comply with Article 43 of the Law on Public Investment and the Government’s Decree detailing a number of articles of the Law on Public Investment;

b/ In case the adjustment of a program or project in the course of implementation leads to a change in principal contents of the investment policy decision: The managing agency shall adjust investment policy under Article 19 of this Decree before carrying out procedures for adjusting the program or project.

5. In case the adjustment of a program or project in the course of implementation leads to modification, supplementation or extension of a specific treaty or specific agreement on ODA or concessional loans:

a/ Based on the program’s or project’s adjusted investment policy decision or investment decision approved by a competent authority, the managing agency shall coordinate with the agency that has proposed the conclusion of the treaty or agreement on ODA or concessional loans in modifying, supplementing or extending such treaty or agreement;

b/ In case the adjustment of the program or project does not lead to a change in principal contents of the investment policy decision, the managing agency shall modify the investment decision after summing up opinions of the Ministry of Planning and Investment, Ministry of Finance and related agencies for use as a basis for amendment, supplementation or extension of the specific treaty or specific agreement on ODA or concessional loans.

 

Chapter III

FORMULATION AND APPRAISAL OF, DECISION ON IMPLEMENTATION POLICY FOR, AND APPROVAL OF DOCUMENTS OF, TECHNICAL ASSISTANCE PROJECTS AND NON-PROJECT ACTIVITIES TO BE FUNDED WITH NON-REFUNDABLE ODA

Article 23. Competence to approve implementation policy of technical assistance projects and non-project activities and documents thereof

1. The Prime Minister shall approve implementation policy of technical assistance projects and non-project activities to be funded with non-refundable ODA in the following cases: projects accompanied by policy frameworks; projects and non-project activities in the fields of security, national defense and religious affairs; procurement of goods subject to decision by the Prime Minister in accordance with relevant laws.

2. Heads of managing agencies shall:

a/ Approve documents of technical assistance projects and non-project activities based on the Prime Minister’s decisions on implementation policy, for the cases specified in Clause 1 of this Article; and the Prime Minister’s decisions on policy on Vietnam’s participation in regional programs or projects;

b/ Approve documents of technical assistance projects and non-project activities, for cases other than those specified in Clause 1 of this Article and not subject to the order and procedures for deciding on implementation policy.

Article 24. Formulation of documents of technical assistance projects and non-project activities

Managing agencies shall coordinate with foreign donors in formulating documents of technical assistance projects and non-project activities according to the forms provided in Appendices V and VI to this Decree.

Article 25. Order and procedures for deciding on implementation policy of technical assistance projects and non-project activities falling under the Prime Minister’s competence  

1. Managing agencies shall send to the Ministry of Planning and Investment a dossier of request for approval of implementation policy, accompanied by project or non-project activity documents.

2. Within 5 working days after receiving a valid dossier specified in Clause 1 of this Article, the Ministry of Planning and Investment shall send a request to related agencies for opinion. Within 10 days after receiving the Ministry of Planning and Investment’s request, the consulted agencies shall send their written opinions to the Ministry of Planning and Investment.

3. Within 5 working days after receiving written opinions of related agencies, the Ministry of Planning and Investment shall sum them up for submission to the Prime Minister for consideration and decision.

4. The Prime Minister shall consider and decide on implementation policy of a project or non-project activity, which must have the following contents:

a/ Name of the project or non-project activity;

b/ Donor and co-donors (if any);

c/ Objectives;

d/ Total funding amount and structure of funding sources (non-refundable ODA and counterpart fund);

dd/ Implementation method.

5. In case the contents of documents of a project or non-project activity remain incomplete after opinions of related agencies are assimilated, the Ministry of Planning and Investment shall send a request to the managing agency for finalization of such documents.

Article 26. Order and procedures for appraisal and decision on approval of documents of technical assistance projects or non-project activities

1. For the projects and non-project activities specified in Clause 1, Article 23 of this Decree, managing agencies are not required to organize appraisal. Heads of managing agencies shall base themselves on implementation policy decisions to decide on approval of project or non-project activity documents.

2. For the projects and non-project activities other than those specified in Clause 1, Article 23 of this Decree:

a/ A managing agency shall assume the prime responsibility for appraisal; send a request to the Ministry of Planning and Investment, Ministry of Finance and related agencies for opinion, accompanied by project or non-project activity documents and other relevant documents (if any);

b/ Within 10 days after receiving a valid dossier, the consulted agencies shall give their written opinions on contents of project or non-project activity documents and related necessary issues, focusing on necessity, objectives and expected main outcomes; funding sources, fund-balancing capacity and applicable financial mechanism; conditions of foreign donors (if any) and ability of the Vietnamese partner to satisfy such conditions;

c/ Contents of appraisal of a project or non-project activity include conformity of the project or non-project activity with development targets of the concerned ministries, sectors, localities, implementation units and beneficiaries; appropriateness of the implementation method; funding sources and fund-balancing capacity, applicable financial mechanism; rationality of budget structure for main items; commitments, prerequisites and other conditions of foreign donors and participants (if any); efficiency, ability to apply outcomes in practice, and sustainability upon completion; related parties’ opinions that are unanimous or remain divergent;

d/ A dossier for appraisal of a project or non-project activity must comprise the project owner’s request for approval of project or non-project activity documents; draft project or non-project activity documents; written opinions of related agencies; and other relevant documents (if any) such as the donor’s document on agreement with contents of the project or non-project activity, notice of or commitment to donation consideration, memorandum of understanding with the donor, and report of the appraisal expert team made at the request of the donor;

dd/ Based on appraisal results, the head of the managing agency shall decide to approve project or non-project activity documents;

e/ The time limit for appraising project or non-project activity documents is 20 days after the receipt of a complete and valid dossier;

g/ For a project or non-project activity with a non-refundable ODA amount not exceeding USD 200,000, the head of the managing agency shall approve project or non-project activity documents and is not required to collect opinions of related agencies.

3. After project or non-project activity documents are approved, the managing agency shall notify such to the Ministry of Planning and Investment, Ministry of Finance and related agencies together with the approved documents bearing the managing agency’s seal on adjoining pages and relevant documents for supervision and coordinated implementation.

4. Principal contents of a decision approving documents of a technical assistance project or non-project activity:

a/ Name of the project or non-project activity;

b/ Names of the foreign donor or co-donors (if any);

c/ Names of the managing agency and project owner;

d/ Implementation period and location;

dd/ Objectives, activities and expected outcomes;

e/ Management organization;

g/ Implementation mode;

h/ Total funding amount and structure of funding sources, including non-refundable ODA (in donors’ currencies and converted into Vietnam dong) and counterpart fund (in Vietnam dong);

i/ Other contents.

5. The Ministry of Planning and Investment shall officially notify decisions approving project or non-project activity documents to foreign donors and request donation consideration.

Article 27. Modification of implementation policy decisions and decisions approving documents of technical assistance projects or non-project activities

1. For an implementation policy decision:

a/ The managing agency shall send to the Ministry of Planning and Investment a notice of changes in contents of the implementation policy decision as specified in Clause 4, Article 25 of this Decree, enclosed with modified project or non-project activity documents;

b/ The Ministry of Planning and Investment shall assume the prime responsibility for collecting opinions of related agencies on relevant changes and exchange opinions with the foreign donor(s) on change of non-refundable ODA amount (if any) and sum up and submit such opinions to the Prime Minister;

c/ The Prime Minister shall consider and decide on modification of implementation policy of the project or non-project activity.

2. For a decision approving project or non-project activity documents:

a/ The managing agency shall send to the Ministry of Planning and Investment, Ministry of Finance and related agencies a notice of changes in contents of the decision approving project or non-project activity documents, enclosed with modified project or non-project activity documents;

b/ Based on opinions of the Ministry of Planning and Investment, Ministry of Finance and related agencies, the head of the managing agency shall decide on approval of modified project or non-project activity documents;

c/ For a project or non-project activity with a non-refundable ODA amount not exceeding USD 200,000, the head of its managing agency shall modify the decision approving project or non-project activity documents and is not required to collect opinions of related agencies;

d/ In case changes in contents of project or non-project activity documents make such project or non-project activity fall beyond the approval competence provided in Article 23 of this Decree, the managing agency shall carry out the procedures for deciding on implementation policy specified in Article 25 of this Decree;

dd/ For a project or non-project activity specified in Clause 1, Article 23 of this Decree, the head of the managing agency shall base himself/herself on the decision modifying implementation policy mentioned in Clause 1 of this Article to decide on approval of modified project or non-project activity documents and is not required to collect opinions of related agencies.

 

Chapter IV

CONCLUSION OF TREATIES AND AGREEMENTS ON ODA OR CONCESSIONAL LOANS

Section 1

CONCLUSION OF TREATIES ON ODA OR CONCESSIONAL LOANS

Article 28. Grounds for proposing conclusion of treaties on ODA or concessional loans

1. Grounds for proposing the conclusion of framework treaties on ODA or concessional loans include results of mobilization of funds, strategy for and policy on development cooperation, fields prioritized for use of ODA or concessional loans of between Vietnam and foreign donors or investment policy decisions for programs or projects if associated with specific programs or projects.

2. Grounds for proposing conclusion of specific treaties on ODA or concessional loans:

a/ For programs and projects to be funded with ODA loans or concessional loans, and programs and investment projects to be funded with non-refundable ODA: approved feasibility study reports of, and decisions on investment in, such programs and projects; the Prime Minister’s on-lending approval decisions (for programs and projects to be funded with on-lent loans);

b/ For technical assistance projects and non-project activities to be funded with non-refundable ODA: decisions approving project or non-project activity documents and such documents.

Article 29. Agencies proposing conclusion of treaties on ODA or concessional loans

1. The Supreme People’s Court, Supreme People’s Procuracy, State Audit Office of Vietnam, ministries, ministerial-level agencies and government-attached agencies are agencies proposing to the Government the conclusion of specific treaties on non-refundable ODA for programs or projects of their respective agencies, except the cases specified in Clause 3 of this Article.

2. The Ministry of Finance is the agency proposing to the Government the conclusion of framework treaties or specific treaties on ODA loans, concessional loans or non-refundable ODA for programs and projects to be funded with ODA or concessional loans, except non-refundable ODA specified in Clauses 3 and 4 of this Article.

3. The State Bank of Vietnam is the agency proposing to the Government the conclusion of specific treaties on non-refundable ODA not associated with loans of monetary or financial institutions and international banks for which it acts as the representative.

4. The Ministry of Planning and Investment is the agency proposing to the Government the conclusion of framework treaties or specific treaties on non-refundable ODA for programs and projects other than those specified in Clauses 1, 2 and 3 of this Article.

Article 30. Order and procedures for conclusion, amendment, supplementation and extension of treaties on ODA or concessional loans

1. The order and procedures for conclusion, amendment, supplementation and extension of treaties on ODA or concessional loans must comply with the Law on Treaties.

2. In case a treaty on ODA or concessional loans has to be concluded in the name of the Government to meet urgent requirements and such conclusion is approved by the competent agency, the negotiation and conclusion of such treaty shall be carried out as follows:

a/ In pursuance to Article 28 of this Decree and at the request of the managing agency, the Ministry of Finance shall request the foreign donor or lender to send the draft treaty;

b/ The Ministry of Finance shall collect opinions of the Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Justice and related agencies on the draft treaty. The consulted agencies shall give their written opinions to the Ministry of Finance within 5 days after receiving a complete dossier of request for opinion;

c/ Based on opinions of related agencies, the Ministry of Finance shall formulate and submit to the Prime Minister a treaty negotiation plan. A dossier for the treaty negotiation must comply with Article 11 of the Law on Treaties;

d/ The Ministry of Finance shall assume the prime responsibility for, and coordinate with the Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Justice and related agencies in, negotiating with the foreign donor or lender on the draft treaty; and promptly report to the Prime Minister on matters arising in the course of negotiation and propose solutions;

dd/ Based on negotiation results, the Ministry of Finance shall propose the Government to decide on the conclusion of the treaty with the foreign donor or lender. A dossier for treaty conclusion must comply with Clauses 1, 2 and 6, Article 17 of the Law on Treaties;

e/ Based on the Government’s decision, the Minister of Finance or person authorized by the Government shall conclude the treaty with the foreign donor or lender;

g/ Within 10 days after the mutual treaty is concluded in the country or after the treaty conclusion delegation returns to the country from abroad, the agency that has proposed the treaty conclusion shall send to the Ministry of Foreign Affairs the original of the treaty, and its Vietnamese translation in case the treaty is concluded only in a foreign language.   

3. In case the modification, supplementation or extension of a specific treaty on ODA or concessional loans concluded in the name of the Government is related to contents approved by the competent authority in the decision on investment policy adjustment; does not give rise to more repayment obligation of the Vietnamese Government or does not require conclusion of a new treaty for modification or supplementation: The Ministry of Finance shall decide not to collect opinions of the Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Justice and related agencies upon proposing the Government to decide on the modification, supplementation or extension of the treaty. A dossier for modification, supplementation or extension of the treaty must comply with Clause 6, Article 54 of the Law on Treaties, except opinions of related agencies. If consulted, related agencies shall give their written opinions within 5 days after receiving a complete dossier of request for opinion.   

4. For programs and projects to be funded with ODA or concessional loans under different treaties concluded according to project phasing:

a/ For treaties concluded for the first loan: Clause 1 or 2 of this Article must be complied with;

b/ For treaties concluded for subsequent loans: Based on proposals of managing agencies on the need for subsequent loans; limits of ODA loans or concessional loans approved by competent authorities in investment decisions; project implementation progress and results of loan disbursement under concluded treaties, the Ministry of Finance shall assume the prime responsibility for, and coordinate with managing agencies and related agencies in, determining the values of subsequent loans, reach agreement with donors, and carry out the order and procedures specified in Clause 1 or 2 of this Article.

3. For treaties that require legal opinions of the Ministry of Justice, after receiving a complete and valid dossier in accordance with current regulations on provision of legal opinions, the Ministry of Justice shall carry out procedures for providing its legal opinions in accordance with law.

Section 2

CONCLUSION OF AGREEMENTS ON ODA OR CONCESSIONAL LOANS

Article 31. Grounds for proposing conclusion of agreements on ODA or concessional loans

1. For framework agreements on ODA or concessional loans: Grounds for proposing the conclusion of such an agreement include results of mobilization of funds, strategy for and policy on development cooperation, fields prioritized for use of ODA and concessional loans of Vietnam and foreign donors or decisions on investment in programs or projects if associated with specific programs or projects.

2. For specific agreements on ODA or concessional loans: Grounds for proposing the conclusion of such an agreement include framework treaty or framework agreement on ODA loans or concessional loans (in case of conclusion of such framework treaty or framework agreement) and decisions on investment in programs and projects.

3. For specific agreements on non-refundable ODA: In case donors request conclusion of agreements, grounds for proposing the conclusion of such an agreement include framework treaty on non-refundable ODA (in case of conclusion of such treaty) and project or non-project activity documents or feasibility study reports (for investment projects) approved by competent authorities. 

Article 32. Agencies proposing the conclusion of ODA or concessional loan agreements

1. The Supreme People’s Court, the Supreme People’s Procuracy, the State Audit Office of Vietnam, ministries, ministerial-level agencies, and government-attached agencies are agencies proposing and submitting to the Prime Minister the conclusion of specific agreements on non-refundable ODA for their programs and projects, except the case specified in Clause 3 of this Article.

2. The Ministry of Finance is the agency proposing and submitting to the Prime Minister the conclusion of framework agreements and specific agreements on ODA loans, concessional loans, and non-refundable ODA for programs and projects using ODA loans or concessional loans, except those using non-refundable ODA specified in Clauses 3 of this Article.

3. The Ministry of Planning and Investment is the agency proposing and submitting to the Prime Minister the conclusion of framework agreements and specific agreements on non-refundable ODA for the programs or projects not specified in Clauses 1 and 2 of this Article.

Article 33. Order and procedures for conclusion, amendment, supplementation and extension of agreements on ODA and concessional loans

1. The order and procedures for concluding an agreement on ODA loans or concessional loans are as follows:

a/ Pursuant to Article 31 of this Decree and at the request of the managing agency, the Ministry of Finance shall request the foreign donor or lender to send a draft agreement on ODA loans or concessional loans;

b/ The Ministry of Finance shall consult the Ministry of Foreign Affairs, the Ministry of Justice and related agencies on the draft agreement on ODA loans or concessional loans. The consulted agencies shall reply in writing to the Ministry of Finance within 5 days after receiving the consultation request and related documents;

c/ The Ministry of Finance shall assume the prime responsibility for, and coordinate with the Ministry of Foreign Affairs, the Ministry of Justice and other related agencies in, negotiating with the foreign donor or lender on the draft agreement on ODA loans or concessional loans;

d/ Based on the negotiation results, the Ministry of Finance shall propose the Prime Minister to issue a decision on the signing of the ODA loan or concessional loan agreement with the foreign donor or lender;

dd/ On the basis of the Prime Minister’s decision, the Minister of Finance or the person authorized by the Prime Minister to sign the agreement on ODA loans or concessional loans with the foreign donor or lender;

e/ For loan agreements under the blended funding mechanism: The Ministry of Finance shall comply with the order and procedures for conclusion specified in this Clause;

g/ For a program or project using ODA loans or concessional loans for which more than one ODA loan or concessional loan agreement will be concluded according to the program’s or project’s phasing schedule: Based on the loan value determined at the signed corresponding framework treaty, the Ministry of Finance shall assume the prime responsibility for, and coordinate with the managing agency and related agencies in, implementing the order and procedures for conclusion specified in this Clause.

2. The order and procedures for amending, supplementing or extending an ODA loan or concessional loan agreement are as follows:

a/ The managing agency shall send to the Ministry of Finance a request for amendment, supplementation or extension of the ODA loan or concessional loan agreement;

b/ The Ministry of Finance shall consult the Ministry of Foreign Affairs, the Ministry of Justice and other related agencies on the request for amendment, supplementation or  extension of the ODA loan or concessional loan agreement. The consulted agencies shall reply in writing to the Ministry of Finance within 5 days after receiving the consultation request and relevant documents;

c/ The Ministry of Finance shall report to the Prime Minister for approval the amendments or supplements to, or extension of, the ODA loan or concessional loan agreement;

d/ Based on the Prime Minister’s approval, the Ministry of Finance shall carry out procedures for amending, supplementing or extending the ODA loan or concessional loan agreement with the foreign donor or lender;

dd/ In case of amendment, supplementation or extension of the ODA loan or concessional loan agreement due to changes in the contents of the approved decision on investment policy of the program or project: The managing agency shall adjust the investment policy according to Article 19 and adjust the investment decision according to Article 22 of this Decree before carrying out the order and procedures for amending, supplementing or extending the ODA loan or concessional loan agreement under Points a, c and d of this Clause;

e/ In case of amending, supplementing or extending an ODA loan or concessional loan agreement in combination with amending, supplementing or extending the corresponding framework treaty already approved by a competent authority: The Ministry of Finance shall carry out the order and procedures for amending, supplementing or extending the ODA loan or concessional loan agreement according to Points c and d of this Clause.

3. The order and procedures for concluding, amending, supplementing or extending a non-refundable ODA agreement are as follows:

a/ The agency proposing the conclusion of the agreement shall discuss and reach agreement with the foreign donor on the draft agreement;

b/ The agency proposing the conclusion of the agreement shall consult the Ministry of Foreign Affairs, the Ministry of Justice and related agencies on the draft agreement. The consulted agencies shall reply in writing within 15 days after receiving the consultation request and relevant documents;

c/ The agency proposing the conclusion of the agreement shall exchange opinions with the foreign partner to finalize the draft agreement and submit the conclusion of the agreement to the Prime Minister;

d/ After obtaining the Prime Minister’s decision allowing the signing of the agreement, the head of the agency authorized by the Prime Minister shall sign the agreement with the foreign donor;

dd/ In case of amendment or supplementation of a non-refundable ODA agreement: Based on opinions of the Ministry of Foreign Affairs, the Ministry of Justice and related agencies, the agency proposing the conclusion of the agreement shall submit the amendment or supplementation of the agreement to the Prime Minister for consideration and decision.

4. In case the ODA or concessional loan agreement requires legal opinions of the Ministry of Justice, after receiving a complete dossier as prescribed by current regulations on issuance of legal opinions, the Ministry of Justice shall carry out procedures for issuance of legal opinions in accordance with law.

5. In case the donor does not request the signing of a non-refundable ODA agreement: On the basis of project or non-project activity documents approved by a competent authority, the managing agency or the State Bank of Vietnam (for international financial and monetary institutions and international banks represented by the State Bank of Vietnam) and the donor shall exchange documents on commitments on grant and receipt of non-refundable ODA for implementation of the project or non-project activity in accordance with relevant laws; make and send a certified true copy of the document to the Ministry of Planning and Investment, the Ministry of Finance and related agencies for supervision and coordination in implementation.

6. In case the donor requests the signing of an agreement on implementation of the project or non-project activity: The managing agency shall formulate, negotiate on the contents of, and sign the agreement with the donor on the principle that it is not contrary to the corresponding ODA or concessional loan treaty or agreement and relevant laws.

 

Chapter V

MANAGEMENT OF THE IMPLEMENTATION OF PROGRAMS, PROJECTS AND NON-PROJECT ACTIVITIES

Article 34. Forms of organization of management of programs, projects and non-project activities

Based on the scale, nature, specific conditions, capacity of organizing the management of programs and projects of their units and regulations on organization of management of ODA and concessional loans of foreign donors, investment deciders shall decide to apply one of the following forms of program or project management organization:

1. For programs and investment projects: The forms of management organization must comply with the laws on public investment management and construction investment management.

2. For a technical assistance project or non-projects activity using non-refundable ODA:

a/ The managing agency directly manages and administers the implementation or assigns an attached unit to act as the project owner which shall directly manage and administer the implementation of the program, project or non-project activity. For technical assistance projects and non-project activities each funded with a non-refundable ODA amount of USD 200,000 or less, managing agencies or project owners are not required to establish a project management unit but may use their professional apparatus to manage and administer the implementation of projects and non-project activities;

b/ The foreign donor directly manages the entire program, project or non-project activity: In case the program, project or non-project activity document or the specific treaty or agreement on ODA or concessional loans stipulates that the foreign donor directly manages the entire program, project or non-project activity, the head of the managing agency or the project owner shall assign an attached unit to coordinate with the foreign donor in supervising the progress and quality, and exploiting and using of outputs of the program, project or non-project activity;

c/ The foreign donor directly manages part of the program, project or non-project activity: In case the program, project or non-project activity document or the specific treaty or agreement on ODA or concessional loans stipulates that the foreign donor directly manages part of the program or project and the Vietnamese partner manages the rest, the managing agency or project owner shall decide to establish a project management unit to manage the work undertaken by the Vietnamese partner according to Vietnam’s current regulations and commitments with the foreign donor.

3. For other programs and projects, the managing agency shall decide to apply one of the following forms of management organization:

a/ Establishing a new project management unit;

b/ Using the existing project management unit to manage and implement a new program or project: The managing agency or project owner shall issue a decision assigning the existing project management unit to manage the implementation of the new program or project;

c/ The project owner manages and implements the program or project by itself.

4. Establishing a project management unit to manage and implement a program or project which has a large scale, applies high technology or is related to security or national defense; a program or project with specific features in terms of funding sources or implementation management model, thus requiring the establishment of a project management unit; or a program or project requiring the establishment of a project management unit in accordance with the relevant ODA or concessional loan treaty or agreement.

5. The project owner uses its attached professional apparatus that is fully qualified and capable to manage and implement the project, for small-scale projects; or projects with community participation.

6. Hiring a consultancy unit to manage part or the whole of the program or project implementation.

Article 35. Project management

1. Within 30 days from the date of issuance of the investment decision or the decision approving the project document, the head of the managing agency shall issue a decision to establish a project management unit according to the form provided in Appendix VII to this Decree. In case the project owner has full legal person status, the head of the managing agency may authorize the project owner to issue a decision on the establishment of the project management unit (except specialized project management units and regional project management units established under regulations on construction investment management).

2. In case of establishing a new project management unit as prescribed at Point a, Clause 3, Article 34 of this Decree: The decision on establishment of the project management unit must be enclosed with a document specifying the organizational structure; functions and tasks; responsibilities, powers and authorization of the project management unit; and assignment outlines for a number of holders of its key positions.

3. In case of using an existing project management unit to manage a new program or project as prescribed at Point b, Clause 3, Article 34 of this Decree: Pursuant to the decision on establishment of the existing project management unit, the head of the managing agency or the project owner shall supplement or adjust the functions and tasks of the existing project management unit, open a new account and make a new seal serving the management of the new program or project.

4. In case the project owner manages the program or project by itself as prescribed at Point c, Clause 3, Article 34 of this Decree: On the basis of the decision of the head of the managing agency assigning the project owner to take responsibility for managing the implementation of the program or project, within 30 days from the date of issuance of the investment decision, the project owner shall issue a decision assigning and additionally tasking its attached units and individuals to manage the program or project according to current regulations, including at least 1 officer in charge of management and 1 officer in charge of financial monitoring who shall work on a part-time or full-time basis and must possess professional expertise suitable to the positions they undertake.

5. Within 15 days from the date of issuance of the decision on establishment of the project management unit, the head of the managing agency or the project owner that has the legal person status and is authorized by the head of the managing agency shall issue the Regulation on organization and operation of the project management unit. In case the ODA or concessional loan treaty or agreement for the program or project contains provisions on the organizational structure, tasks and powers of the project management unit, these provisions must be concretized and fully reflected in the Regulation on organization and operation of the project management unit.

Article 36. Tasks and powers of managing agencies in program and project implementation management

1. To decide on the organizational apparatus in charge of managing program or project implementation, composed of the project owner, and program or project steering committee (in case of necessity).

2. To approve an overall plan on program or project implementation; to sum up and approve annual plans for program or project implementation.

3. To direct bidding work according to current regulations and ODA and concessional loan treaties and agreements regarding bidding.

4. To monitor and inspect the implementation of the plans; monitor and evaluate the implementation and disbursement, ensuring that the programs or projects are implemented on schedule, meet quality requirements and achieve set targets in accordance with the law on public investment and this Decree’s provisions on monitoring and evaluation.

5. To take responsibility for costs incurred due to subjective causes, loss, waste, corruption and violations in management and use of ODA and concessional loans under their management in accordance with the law on public investment.

6. To perform other tasks and exercise other powers in accordance with law and specific treaties and agreements on ODA or concessional loans for programs and projects.

Article 37. Tasks and powers of project owners in program or project implementation management

1. To organize the apparatus for program or  project management and implementation on the basis of decisions of managing agencies.

2. To be responsible for the efficiency in management and use of ODA, concessional loans and counterpart funds of programs or projects from the time of preparation and implementation to the time the programs or  project are put into operation and use.

3. To disburse funds for and manage finances and assets of programs or projects, in case project owners manage and implement programs or projects by themselves.

4. To prepare and submit to managing agencies for approval the overall plan and annual plans for program or project implementation.

5. To formulate quarterly operation plans, serving the administration, monitoring and evaluation of programs or projects.

6. To carry out bidding work in accordance with current regulations on bidding and specific treaties on ODA and concessional loans.

7. To negotiate, conclude, and supervise the performance of, contracts and handle arising problems according to their competence.

8. To coordinate with local administrations in organizing compensation, support and resettlement in accordance with law and specific treaties or agreements on ODA or concessional loans applicable to programs or projects (for construction investment projects).

9. To monitor and evaluate programs or projects in accordance with the regulations on monitoring and evaluation of public investment and the provisions of this Decree, ensuring that programs or projects are implemented on schedule, meet quality requirements and achieve set targets.

10. To perform accounting, bookkeeping, account finalization and audit of programs or projects in accordance with law; to make program or  project closure reports and account-finalization reports; to audit and hand over assets and output documents of programs or projects, and comply with provisions on project closure in treaties or specific agreements on ODA or concessional loans applicable to the programs or projects.

11. To take full responsibility for loss, waste, corruption and violations falling under their competence in organization of management of program or project implementation that cause economic, social or environmental damage, affecting overall objectives and effectiveness of the programs or projects.

12. For programs or projects using part or the whole of loans on-lent from the state budget, their owners shall fully and promptly repay on-lent amounts under on-lending contracts signed with the Ministry of Finance or on-lending agency.

13. To perform other tasks and exercise other powers as prescribed by law and specific treaties or specific agreements on ODA or concessional loans for programs and projects.

14. To notify the selected serving banks to the Ministry of Finance for the latter to carry out procedures for fund withdrawal and disbursement for their projects.

15. To be held responsible before law and managing agencies within the ambit of their rights and obligations in accordance with this Decree and other relevant regulations.

Article 38. Tasks and powers of project management units in managing the implementation of programs and projects

1. Tasks and powers of project management units shall be assigned by project owners under decisions on establishment of project management units. Project owners may authorize project management units to issue decisions or sign documents under the former’s authority in the course of program or project implementation management. The authorization must be specified in decisions on establishment of project management units or in specific authorization documents issued by project owners.

2. A project management unit may be assigned to manage more than one program or project but such must be approved by the project owner, ensuring that each program or project is not interrupted and managed and account-finalized in accordance with current regulations. In case of incapable of performing some management and supervision tasks, the project management unit may hire consultants to perform these tasks as long as such is approved by the project owner.

3. Project management units shall perform tasks assigned by project owners and report thereon to project owners, including:

a/ Formulating an overall plan and annual plans for implementation of programs or projects;

b/ Preparing for the implementation, and implementing, programs and projects;

c/ Carrying out activities related to bidding, contract management, and compensation, support and resettlement;

d/ Disbursing funds and managing finances and assets of programs and projects;

dd/ Monitoring and evaluating the implementation of programs and projects;

e/ Preparing for pre-acceptance testing and handover of outputs of programs or projects upon completion; completing the payment, account finalization, audit, and handover of assets of programs and projects; making a program or project closure report according to the form provided in Appendix X to this Decree and an account-finalization report of programs or projects; complying with provisions on project closure of treaties or agreements on ODA and concessional loans for programs and projects;

g/ Performing other tasks within the framework of programs and projects as assigned by  project owners.

4. To perform other tasks and exercise other powers as prescribed by law and specific treaties or agreements on ODA and concessional loans for programs and projects.

5. To be held responsible before the law and managing agencies within the ambit of their rights and obligations in accordance with this Decree and other relevant regulations.

Article 39. Regulation on organization and operation of project management units

1. Within 15 days from the date a competent authority issues the decision on establishment of a project management unit, the director of the project management unit shall submit to the managing agency or the project owner, in case the project owner is authorized by the managing agency according to Clause 1, Article 35, for the latter to approve the Regulation on organization and operation of the project management unit using the form provided in Appendix VIII to this Decree. The managing agency or project owner shall send this Regulation to the Ministry of Planning and Investment, the Ministry of Finance, related agencies and the foreign donor within 5 days from the date of approval of the Regulation.

2. For construction investment programs and projects, the Regulation on organization and operation of project management units must comply with the construction law.

3. Organizational structure of a project management unit:

a/ Holders of key positions of the project management unit appointed by the managing agency in its establishment decision include: director, deputy director (if any), and chief accountant or officer in charge of accounting. The director of the project management unit shall be held responsible before the project owner or managing agency for the organization and administration of the project management unit, and project implementation organization in accordance with law and the signed specific treaties or agreements on ODA and concessional loans;

b/ For a new project management unit: Based on the contents, scale, nature, scope of operation, method of the project implementation management organization, the organizational structure of the project management unit must have sufficient staffs who possess appropriate capacity and experience so as to ensure effective and sustainable project management. The director of the project management unit shall propose the organizational structure of the project management unit, which may be composed of functional units in charge of administration, personnel and training, planning, bidding, finance, and monitoring and supervision as stated in the Regulation on organization and operation of the project management unit;

c/ In case an existing project management unit is assigned to manage a new program or project: The director of the project management unit shall supplement and adjust the tasks in the Regulation on organization and operation of the project management unit, ensuring performance of assigned tasks, and submit the supplementations and adjustments to the managing agency or project owner for decision;

d/ In case the project owner manages the program or project by itself: The project owner shall assign in writing tasks to its staffs to participate in the management and implementation of the program or project.

4. Personnel of the project management unit shall be selected, appointed and dismissed by the director of the project management unit. Their functions, tasks, powers, and entitlements (salaries, bonuses, allowances, etc.) shall be specified in the terms on job assignment in conformity with their working positions and relevant laws. The selection, hiring and mobilization of staffs who are not on the payroll of the project owner or managing agency to work for the project management unit must comply with the approved program or project document and conform with relevant laws.

5. Seal and account of the project management unit:

a/ The project management unit may use its own seal as prescribed by law or the seal of the managing agency or project owner according to regulations of the managing agency or project owner to serve program or  project management and implementation work;

b/ The project management unit may open a Vietnam-dong account or foreign-currency account of the program or project at a commercial bank or State Treasury office for each funding source of the program or project in accordance with law and specific treaty or agreement on ODA and concessional loans signed with the foreign donor.

6. Operating funds of the project management unit: Operating funds of the project management unit shall be allocated from the source of counterpart funds reserved for preparation and implementation of the program or project as specified in Clause 2, Article 44 of this Decree or the source of non-refundable ODA in accordance with law and specific treaty or agreement on ODA or concessional loans signed with the foreign donor.

7. Management and use of assets handed over by the managing agency or project owner to the project management unit to serve program or  project management and implementation work:

a/ Assets within the framework of the program or project assigned by the managing agency or project owner to the project management unit to serve program or project management and implementation work must be used in an economical and effective manner for proper purposes and for eligible subjects as prescribed by law and the specific treaty or agreement on ODA or concessional loans signed with the foreign donor;

b/ In case a consultant, consultancy organization or contractor hands over, donates or transfers ownership of assets to the project management unit, the project management unit shall send a request to the managing agency or project owner to ask for the latter’s permission for management and use of such assets during implementation of the program or project and hand over such assets to the managing agency or project owner after the program or project closes.

8. Closure of the program or project and dissolution of the project management unit:

a/ The time of closure of an ODA- or concessional loan-funded program or project shall be specified in the program’s or project’s investment decision, decision approving the program or  project documents, and specific treaty or agreement on ODA or concessional loans signed with the foreign donor;

b/ Within 6 months after the program or  project closes, the project management unit shall make and send to the managing agency or project owner a program or project closure report for the project owner to submit it to the managing agency. The program or  project closure report shall be formulated on the basis of the evaluation report upon program or  project closure in accordance with law and the specific treaty or agreement on ODA and concessional loans;

c/ The project management unit shall hand over assets of the program or project that have been assigned by a competent authority to it for management and use to the managing agency or project owner in accordance with law;

d/ After the program or project closure report and account-finalization report are approved by the managing agency or project owner and the handover of assets to the managing agency or project owner is completed, the managing agency shall issue a decision on program or  project closure and a decision on dissolution of the project management unit;

dd/ In case it takes time to make account-finalization and complete the procedures for closing the project, the project management unit shall propose the managing agency or project owner to issue a decision allowing the extension of operation of the project management unit and allocate funds for these activities;

e/ In case the project management unit manages more than one program or project, the managing agency or project owner shall issue a closure decision for each specific program or project and, at the same time, adjust corresponding functions and tasks of the  project management unit.

Article 40. Hiring program or  project management consultants

1. Program or  project management consultancy organizations shall perform the jobs and commitments under contracts signed with project owners and abide by current relevant laws.

2. Project owners shall select program or  project management consultants through bidding and sign consultancy contracts according to current regulations. When applying the form of hiring program or  project management consultants, project owners shall designate a professional unit in their apparatus or a focal point to inspect and supervise the contract performance by consultants.

Article 41. Formulation, appraisal, approval and assignment of plans on public investment with foreign funding sources for ODA- or concessional loan-funded programs and projects

1. The formulation, appraisal, approval and assignment of plans on public investment with ODA and concessional loans for public investment projects must comply with Chapter III of the Law on Public Investment and the Government’s regulations detailing a number of articles of the Law on Public Investment.

2. ODA loans and concessional loans from foreign donors which are on-lent to public non-business units under the domestic financial mechanism must comply with treaties or agreements on ODA loans or concessional loans, the Law on Public Debt Management, and other relevant laws.

3. For programs and projects for which investment policy has been decided by competent authorities and new projects, the time for allocation of funds for project implementation must not exceed 6 years, for group-A projects, 4 years, for group-B projects, or 3 years, for group-C projects. In case of impossibility to comply with the above-said time limits, the Prime Minister shall decide on the time for allocation of funds for project implementation, for projects using central budget funds.

The implementation time of a program or project funded with ODA loans or concessional loans shall be counted from the time funds for the program or project are allocated by a competent authority.

Article 42. Formulation and approval of overall plans on implementation of programs and projects funded with ODA or concessional loans and counterpart funds

1. The overall plan on implementation of a program or project shall be formulated for the entire implementation period of the program or project and must cover all components, items, activity groups and corresponding funding sources (ODA, concessional loan and counterpart fund) and its tentative implementation schedule.

2. Within 30 days after signing a specific treaty or an agreement on ODA or concessional loans, based on the feasibility study report, approved program or project documents, program or project investment decision, and the specific treaty or agreement on ODA or concessional loans for the program or project, the project owner shall coordinate with the foreign donor in formulating or reviewing and updating the overall plan on program and project implementation before submitting it to the managing agency for consideration and approval. 

3. Within 5 working days after approving the overall plan on program or project implementation, the managing agency of such program or project shall send the approval decision enclosed with such overall plan to the Ministry of Planning and Investment, Ministry of Finance, related agencies and the foreign donor to serve the supervision, evaluation and coordinated implementation of the program or project. 

Article 43. Formulation and approval of annual plans on implementation of programs and projects funded with ODA or concessional loans and counterpart funds

1. Based on overall plans on program or project implementation approved by managing agencies, actual progress of disbursement and disbursement plans under specific treaties or agreements on ODA and concessional loans for programs or projects, project owners shall consider and submit to heads of managing agencies for approval annual plans on program or project implementation. Annual plans on implementation of ODA or concessional loan-funded programs or projects constitute part of annual public investment plans of managing agencies. 

2. An annual plan on program or project implementation must contain detailed information on the program’s or project’s components (technical assistance and construction investment ones), items and main activities, funding sources, including also counterpart fund, and tentative implementation schedule.

3. Once approved by managing agencies, annual plans shall serve as a basis for project owners to work out quarterly implementation plans to serve the administration, supervision and evaluation of program or project implementation.

4. Annually, at the time of formulating socio-economic development plans and state budget estimates under current regulations, managing agencies shall incorporate annual plans on program and project implementation in their annual public investment plans and budget plans. Based on annual budget plans of managing agencies, the Ministry of Planning and Investment shall sum up public investment funding plans and coordinate with the Ministry of Finance in submitting to the Government for consideration and approval annual socio-economic development plans and budget plans to be submitted to the National Assembly for passage. 

5. The process and procedures for assignment of annual plan tasks for program and project implementation must comply with current regulations on assignment of annual socio-economic development plan tasks.

6. Within 5 working days after approving an annual plan on program and project implementation, the project owner shall send the approval decision enclosed with such plan to the managing agency and, through the latter, to the Ministry of Planning and Investment, related agencies and the foreign donor to serve the supervision, evaluation and coordinated implementation of programs and projects.

7. For a program or project wholly funded with loans on-lent from the state budget: Annually, at the time of formulation of socio-economic development plans and state budget estimates, the project owner shall work out a plan on program and project implementation and submit to the managing agency for approval an ODA and concessional loan plan, which shall be later sent to the Ministry of Planning and Investment, Ministry of Finance and authorized on-lending agency for implementation monitoring and supervision. The managing agency and project owner shall self-balance counterpart funds according to the program or project implementation schedule. 

8. For a program or project partially funded with loans on-lent from the state budget: Depending on the nature of each program or project component (whole allocation or on-lending), the project owner shall apply the process of formulation and submission for approval of the program or project plan corresponding to each of its components specified in Clauses 1, 2 and 7 of this Article.

Article 44. Counterpart funds for program and project implementation preparation and implementation 

1. Sufficient counterpart funds shall be ensured on time according to schedules for program and project implementation preparation and implementation (covering also activities to be carried out in advance, if any). Sources and limits of and mechanism applicable to counterpart funds for a program or project must be suitable to the program’s or project’s expenditure items agreed upon between the managing agency and foreign donor and stated in the feasibility study report, appraised program or project documents and investment decision.

2. Counterpart funds shall be used for:

a/ Expenses for operation of the project management unit (salary, bonus, allowance, office, working tools and administrative expenses);

b/ Expenses for appraisal of designs, approval of total cost estimates, completion of investment and construction procedures and other necessary administrative procedures;

c/ Expenses for contractor selection;

d/ Expenses for conferences, workshops, professional training and coaching for program or project management and implementation;

dd/ Expenses for receipt and popularization of international technologies, experience and skills;

e/ Expenses for communication about and advertising of the program or project and community activities;

g/ Payment of taxes, customs charges and insurance premiums under current regulations;

h/ Payment of interests, deposits, commitment charges and other relevant charges payable to foreign partners;

i/ Expenses for equipment receipt and domestic transport (if any);

k/ Expenses for account finalization and verification of completed account finalization;

l/ Expenses for compensation, ground clearance and resettlement;

m/ Expenses for basic activities of the program or project (survey, technical design, construction; construction of a number of work items, procurement of equipment);

n/ Expenses for monitoring and evaluation activities; quality control and testing, pre-acceptance test, handover, account finalization and auditing of the program or project;

o/ Contingency expenses and other reasonable expenses.

3. For a program or project to be wholly funded with state budget allocations: The managing agency shall balance counterpart funds in its annual budget estimates under regulations on budget management decentralization and from other financial sources in accordance with law and clearly determine funding sources as sources of capital construction or non-business administrative funds corresponding to program or project expenditure items; ensure sufficient and prompt allocation of counterpart funds according to the schedule stated in the feasibility study report or appraised program or project documents and investment decision in accordance with the law on the state budget and the specific treaty or agreement on ODA or concessional loans for the program or project.

4. For a program or project to be wholly funded with on-lent loans:

a/ For a locality to be wholly funded with on-lent loans: Counterpart funds shall be allocated from the local budget;

b/ For an enterprise or a public non-business unit to be wholly funded with on-lent loans: The project owner shall self-allocate a counterpart fund or submit it to the managing agency for decision in order to ensure a sufficient counterpart fund for the program or project before signing an on-lending contract.

5. For a program or project that applies the mixed financial mechanism (to be funded with both state budget allocations and on-lent loans): The managing agency or project owner shall self-allocate a counterpart fund in accordance with relevant laws before signing an on-lending contract.

6. For a program or project to be funded with state budget allocation which is approved or concluded at a time other than the time of annual budget estimation, and not yet allocated with a counterpart fund: The managing agency shall send a written request to the Ministry of Planning and Investment and Ministry of Finance for decision according to their competence or for submission to competent authorities for consideration and decision on addition to annual budget estimates. 

In case the time of making a plan on counterpart fund for preparing and implementing a program or project considered for aid does not coincide with the time of making an annual budget plan, the managing agency shall balance a counterpart fund in its total allocated fund amount. In case the managing agency fails to self-balance a counterpart fund, it shall send a written request to the Ministry of Planning and Investment and the Ministry of Finance for consideration and submission to competent authorities for decision a fund advance and then clear the advanced amount against the amount stated in the subsequent annual plan.

7. Spending norms for expenses covered by counterpart funds must comply with state budget spending regimes and relevant laws.

Article 45. Taxes, charges and fees for programs and projects 

Taxes, charges and fees levied on programs and projects must comply with current regulations on taxes, charges and fees and treaties to which the Socialist Republic of Vietnam is a contracting party. In case provisions of a domestic law and a concluded treaty differ on a matter, those of the treaty shall prevail. 

Article 46. Compensation, support and resettlement 

Compensation, support and resettlement in the course of program or project implementation must comply with current regulations and treaties on ODA and concessional loans to which the Socialist Republic of Vietnam is a contracting party. In case provisions of a domestic law and a concluded treaty differ on a matter, those of the treaty  shall prevail.

Article 47. Bidding

1. The selection of contractors must comply with treaties between Vietnam and foreign donors. In case a treaty to which the Socialist Republic of Vietnam is a contracting member contains provisions on contractor selection which are different from those of the Bidding Law, the provisions of such treaty shall prevail. In case a treaty contains no provision on the application of procedures for contractor selection, the contractor selection must comply with the Bidding Law.

2. Procedures for delegation of powers for submission, appraisal and approval of bidding-related contents must comply with Vietnam’s bidding law. Appraisal and approval contents must comply with provisions of treaties under the principles specified in Clause 1 of this Article.

Article 48. Surplus funds

1. Surplus funds may only be used after sufficient funds are allocated for the completion of projects’ objectives or items of investment phasing for projects with numerous phasing loans.

2. In case of real necessity to use surplus funds to improve efficiency of an ongoing program or project without changing main objectives stated in the investment policy decision of the program or project:

a/ The managing agency shall take responsibility for necessity and efficiency of the use of surplus funds and send to the Ministry of Planning and Investment a written proposal on use of surplus funds, opinions approving the use of foreign donors’ surplus funds and relevant documents;

b/ The Ministry of Planning and Investment shall assume the prime responsibility for summing up opinions of the Ministry of Finance, related agencies and foreign donors for submission the Prime Minister for consideration and decision.

3. If wishing to use surplus funds for the implementation of a new program or project, the managing agency shall send a written request for use of these funds enclosed with a report on proposal of investment policy for the new program or project to the Ministry of Planning and Investment. The Ministry of Planning and Investment shall assume the prime responsibility for, and coordinate with related agencies in, reaching agreement with the foreign donor on the use of surplus funds and financial mechanism applied under current regulations and carry out procedures for decision on investment policy under Articles 14 thru 18 of this Decree.

4. For the cancellation of surplus funds, the managing agency shall sum up opinions of the Ministry of Planning and Investment and request the Ministry of Finance to cancel surplus funds of the program or project. Based on the managing agency’s proposal on cancellation of surplus funds, the Ministry of Finance shall notify the foreign donor of the cancellation of surplus funds.

In case a charge for cancellation of surplus funds or other charges arise(s), the managing agency shall sum up opinions of the Ministry of Planning and Investment and request the Ministry of Finance to cancel surplus funds of the program or project. Based on the managing agency’s proposal on cancellation of surplus funds, the Ministry of Finance shall report to the Prime Minister for permission for cancellation of surplus funds before notifying such to the donor.

Article 49. Management of construction, pre-acceptance test, handover, audit and account finalization

1. For construction investment projects, the appraisal of feasibility study reports, approval of construction investment projects, appraisal and approval of construction designs, grant of construction permits, work quality management, pre-acceptance test, handover, warranty and insurance of construction works must comply with current regulations on construction management and treaties on ODA or concessional loans to which the Socialist Republic of Vietnam is a contracting party. In case provisions of a domestic law and a concluded treaty differ on a matter, such treaty shall prevail.

2. After a technical assistance program or project is completed, the managing agency shall organize pre-acceptance test and take necessary measures to further operate it and comply with current regulations on management of its finances and assets.

3. The auditing and account finalization of programs and projects must comply with current regulations and treaties on ODA or concessional loans to which the Socialist Republic of Vietnam is a contracting party or at the request of foreign donors. In case provisions of a domestic law and a concluded treaty differ on a matter, those of the treaty shall prevail.

Article 50. Monitoring, examination, evaluation and supervision of ODA- or concessional loan-funded programs and projects

1. The monitoring, examination, evaluation and supervision of ODA- or concessional loan-funded programs or projects shall be carried out  as follows:

a/ The monitoring, examination, evaluation and supervision of ODA- or concessional loan-funded programs and investment projects must comply with Articles 69 thru 77 of the Law on Public Investment and relevant laws. In case provisions of a domestic law and a concluded treaty differ on a matter, those of the treaty shall prevail;

b/ The Ministry of Planning and Investment shall build, manage and operate the national information system and database on public investment, and the information system on investment supervision and evaluation.

c/ Ministries, central agencies and localities shall apply the national information system and database on public investment, and the information system on investment supervision and evaluation under their management.

2. The monitoring, examination, evaluation and supervision of independent technical assistance programs or projects funded with non-refundable ODA and not attached to any loans and non-project activities shall be carried out as follows:

a/ The monitoring and examination of programs, projects and non-project activities: Project owners shall monitor and examine the implementation of programs, projects or non-project activities on the basis of approved program, project or non-project activity documents in order to ensure that such programs, projects or non-project activities achieve set objectives and results and regularly report on monitoring and examination results to managing agencies;

b/ Evaluation of programs, projects and non-project activities: Within 3 months from the date of completion of a program, project or non-project activity, the project owner shall complete a program or project or non-project activity closure evaluation report, covering information on implementation process; results of the achievement of objectives; mobilized resources; benefits brought about by the program, project or non-project activity to eligible beneficiaries; impacts and sustainability, lessons drawn from the implementation, and necessary recommendations; and responsibilities of related agencies, organizations and individuals;

c/ The regime of reporting on the implementation of programs, projects or non-project activities of managing agencies and project owners: Managing agencies and project owners shall send reports in accordance with current laws. 

Chapter VI

USE BY STATE ENTERPRISES OF ODA LOANS OR CONCESSIONAL LOANS OF FOREIGN DONORS

Article 51. Fields of and conditions on use of foreign ODA loans or concessional loans

1. State enterprises may use ODA loans or concessional loans of foreign donors to invest in projects in the priority fields specified in Article 5 of this Decree in conformity with business lines stated in their establishment decisions or enterprise registration certificates.

2. Conditions on use of foreign ODA loans or concessional loans

a/ State enterprises using foreign ODA loans or concessional loans must be enterprises in which the State holds 100% of charter capital and subsidiaries of such enterprises.

b/ State enterprises may borrow total on-lent foreign ODA loans or concessional loans in accordance with the Government’s regulation on borrowing of on-lent foreign ODA loans or concessional loans;

c/ State enterprises shall accept to inscribe the increase in state capital amounts in enterprises for non-refundable ODA amounts accompanied with ODA loans or concessional loans (if any) for implementation of investment projects.

Article 52. Project proposals

1. Order and procedures for approval; dossiers and time limit for consideration; and criteria for selection of program or project proposals must comply with Article 13 of this Decree.

2. Managing agencies shall send to the Ministry of Planning and Investment and the Ministry of Finance proposals on foreign ODA or concessional loan-funded projects.

3. The Ministry of Finance shall assume the prime responsibility for identifying grant elements and assessing impacts of new loans on public debt safety indicators before reporting them to the Prime Minister in accordance with the Law on Management of Public Debts, and concurrently send reports thereon to the Ministry of Planning and Investment.

4. The Ministry of Planning and Investment shall summarize opinions of the Ministry of Finance and related agencies and submit them to the Prime Minister for consideration and decision.

5. The Prime Minister shall consider and approve proposals on ODA- or concessional loan-funded programs or projects of state enterprises under Clauses 1 and 2, Article 29 of the Law on Management of Public Debts and Clause 1, Article 13 of this Decree.

6. Based on the Prime Minister’s decisions approving project proposals, managing agencies shall assign capable agencies and organizations to prepare projects in accordance with relevant laws.

Article 53. Approval of investment policy

1. Competence to approve investment policy must comply with Articles 30, 31 and 32 of the Law on Investment.

2. Dossiers, order and procedures for approval of investment policy must comply with Articles 33, 34, 35 and 36 of the Law on Investment.

Article 54. Investment decisions

Competence, dossiers, order and procedures for deciding on investment in projects funded with ODA loans or concessional loans of foreign donors to be wholly on-lent to state enterprises must comply with the laws on enterprises, construction, management and use of state capital invested in production and business of enterprises and relevant laws.

Article 55. Conclusion, modification, supplementation or extension of treaties or agreements on ODA or concessional loans

The conclusion, modification, supplementation or extension of treaties or agreements on ODA or concessional loans must comply with Chapter IV of this Decree and Article 29 of the Law on Management of Public Debts.

Article 56. On-lending of ODA loans and concessional loans

The on-lending of ODA loans and concessional loans must comply with the Law on Management of Public Debts and the Government’s regulation on on-lending of foreign ODA loans and concessional loans.

Article 57. Adjustment of projects

1. The adjustment of projects must comply with Article 41 of the Law on Investment and the Government’s regulations detailing and guiding the implementation of a number of articles of the Law on Public Investment.

2. In case the adjustment of a program or project leads to an increase in ODA loans or concessional loans of foreign donors, the managing agency shall carry out procedures for adjusting the project proposal and approving investment policy under Articles 52 and 53 of this Decree.

Article 58. Setting of 5-year limits of on-lent loans and formulation of annual plans on on-lending of loans and annual limits of on-lent loans

The setting of 5-year limits of on-lent loans and formulation of annual plans on on-lending of loans and annual limits of on-lent loans must comply with the Law on Management of Public Debts and other relevant laws.

Article 59. Management, organization of implementation, supervision, evaluation and reporting regime

The management, organization of implementation, supervision, evaluation and regime of reporting must comply with current regulations.

 

Chapter VII

FINANCIAL MANAGEMENT OF ODA LOANS AND CONCESSIONAL LOANS 

Section 1 

OPENING AND MANAGEMENT OF PAYMENT ACCOUNTS

Article 60. Opening of payment accounts for ODA loan- or concessional loan-funded programs and projects at the State Treasury system and serving banks

1. ODA loan or concessional loan accounts:

a/ The state budget’s ODA loans and concessional loans shall be managed, recorded and monitored on accounts of the budget at each level;

b/ Project owners shall open funding accounts for their projects at the State Treasury or serving banks to receive ODA loans or concessional loans for spending on activities under programs or projects.

2. Counterpart fund accounts: Project owners shall open accounts at the State Treasury offices that are convenient for transactions (below referred to as the State Treasury offices where transactions are carried out) to control and disburse counterpart funds (domestic funds) of their projects or banks selected by themselves (in case enterprises borrow wholly on-lent loans). 

Article 61. Criteria for selection of a serving bank for an ODA loan- or a concessional loan-funded program or project 

1. Being a bank selected from among banks having experience in the management of ODA loan and concessional loan withdrawal based on a competent agency’s rating, and satisfying banking operation standards and prudential ratios in banking operations.

2. Having a system of branches meeting requirements of the program or project.

3. Undertaking to perform responsibilities of a serving bank specified in Articles 60, 62, 63, 64, 78 and 79 of this Decree.

Article 62. Responsibilities of serving banks

1. To carry out procedures for the Ministry of Finance or project owners to open ODA or concessional loan accounts for programs and projects in accordance with treaties or agreements on ODA or concessional loans concluded by competent authorities and Chapters VII and VIII of this Decree.

2. To monitor and manage accounts, carry out banking transactions, and collect charges under regulations; to report information on accounts of ODA loan- or concessional loan-funded programs and projects under Chapters VII and VIII of this Decree.

Article 63. Principles of opening and management of ODA loan or concessional loan advance-payment accounts

1. State Treasury offices where transactions are carried out or serving banks shall proceed with procedures for opening advance-payment accounts (transaction accounts) for project owners or the Ministry of Finance in conformity with payment requirements of projects, ensuring the direct flow of funds to projects without any intermediary accounts. In case a project is funded with more than one funding source, it is required to open separate accounts to monitor funds withdrawn from each source.

2. If the managing agency of a project assigns more than one unit to implement the project, the project owner shall open sub-accounts at the State Treasury office where transactions are carried out or at branches of the serving bank.

3. Currencies of accounts must be foreign currencies of loans (unless the opening of VND accounts is accepted by the Ministry of Finance).

4. Management of interests on advance-payment accounts:

a/ Interest amounts generated on advance-payment accounts shall be separately monitored and may be used to pay banking service charges under regulations. Banking service charges constitute an expense item of projects. If generated interest amounts are not enough to pay banking service charges, project owners shall estimate payable charge amounts and make payment with counterpart funds;

b/ Upon completion of activities using funding amounts on advance-payment accounts, for projects wholly funded with state budget allocations, project owners shall remit interest amounts left on advance-payment accounts to the state budget. For projects wholly funded with on-lent loans, interest amounts left on advance-payment accounts shall be considered revenues of project owners. For projects partially funded with on-lent loans, such amounts shall be distributed according to the on-lending ratio.

Article 64. Responsibilities of agencies where accounts of ODA loan- or concessional loan-funded programs or projects are opened 

1. At the request of a project owner that is also an account holder, the State Treasury or serving bank shall provide guidance on dossiers and procedures for opening payment accounts for the project and making payments and fund withdrawals and other operations under current regulations.

2. The State Treasury or serving bank shall guide and provide adequate information for the project owner to make payments through the State Treasury system or serving bank.

3. On a monthly basis as agreed upon by the agency where the program’s or project’s account is opened and account holder and at the request of the account holder, the agency where the program’s or project’s account is opened shall send to the account holder an advance-payment account statement which must provide information on every transaction, including amount in the donor’s currency, beneficiary, transaction date, applied exchange rate, equivalent amount in Vietnam dong, opening balance, spent amounts, and closing balance.

4. On a monthly basis as agreed upon by the agency where the program’s or project’s account is opened and account holder and at the request of the account holder, the agency where the program’s or project’s account is opened shall send to the account holder a notice of the interest amount (if any) generated on the advance-payment account of the project; collected banking service charge amount; difference between the interest amount and collected charge amount; and opening balance and closing balance.

5. Within 2 working days after receiving a notice of disbursement from the foreign donor, the agency where the program’s or project’s account is opened shall make a credit entry in the account of the project and inform the account holder thereof.

6. Before the 10th every month, State Treasury offices and serving banks shall send to the Ministry of Finance a report on the previous month’s activities of ODA loan or concessional loan advance-payment accounts opened in their entire systems. Such a report must specify names of  projects and project owners, accounts, sub-accounts (for each funding source); non-refundable ODA and loans, which are presented separately; opening balance, total amount withdrawn from the foreign donor’s loan in the period, total amount spent in the period, closing balance, and return of funds (if any) to the foreign donor; interest amounts generated on ODA loan or concessional loan accounts in the period; interest amounts used to pay banking service charges; and interest amount left at the end of the period.

7. To check account balances with project owners at the end of every budget year.

Section 2

ANNUAL FINANCIAL PLANS ON ODA LOANS OR CONCESSIONAL LOANS

Article 65.  Principles of formulation of annual financial plans for programs and projects to be funded with ODA loans or concessional loans

1. On the basis of medium-term plans approved by competent authorities, managing agencies shall prepare annual financial plans for programs and projects to be funded with ODA loans or concessional loans.

2. Annual financial plans shall be formulated in detail for each program or project or each concluded specific treaty or specific agreement on ODA loans or concessional loans, including foreign funds to be allocated from the central budget, foreign funds to be on-lent, counterpart funds to be allocated from the central budget, and counterpart funds to be allocated from local budgets. For projects applying the mechanism of pro rata partial on-lending of loans, the ratio of allocated funds and on-lent loans must comply with that stated in the financial mechanism approved by a competent authority.

3. The inclusion of ODA loans or concessional loans and counterpart funds in annual state budget estimates must conform with concluded specific treaties or specific agreements on foreign ODA loans and concessional loans and suit the actual disbursement capacity of ODA loan or concessional loan-funded programs and projects.

4. The formulation of annual financial plans for programs and projects to be funded with ODA loans or concessional loans must follow the process of formulation of annual state budget estimates provided in the Law on the State Budget and relevant laws.

Article 66. Incorporation of financial plans on ODA loans and concessional loans in annual state budget estimates

1. For programs and projects with development investment expenditures to be allocated from the state budget, ministries, central agencies and localities shall send their public investment plans to the Ministry of Planning and Investment and Ministry of Finance for incorporation in annual state budget estimates.

2. For loans on-lent to provincial-level People’s Committees, provincial-level People’s Committees shall formulate plans on withdrawal of on-lent loans and report them to competent authorities in accordance with the Government’s Decree on management of local administrations’ debts and report them to the Ministry of Finance for incorporation in state budget estimates and to competent authorities for decision.

3. For projects of enterprises and public non-business units to be funded with on-lent loans, their owners shall send annual plans on disbursement of on-lent loans to the Ministry of Finance for registration and concurrently to managing agencies and authorized on-lending agencies. The Ministry of Finance shall summarize these plans and propose the Government to decide on annual limits of ODA loans or concessional loans to be on-lent under regulations.

Article 67. Input of data and approval of annual estimates on the Treasury and Budget Management Information System (TABMIS)

1. For the central budget, based on the budget estimates approved by the National Assembly and assigned by the Prime Minister, managing agencies shall allocate the estimates from ODA loans, concessional loans and non-refundable ODA accompanied with loans of foreign donors and input data on the estimates on the TABMIS for the Ministry of Finance to examine and approve the estimates under regulations on operation and exploitation of the TABMIS and relevant guiding documents.

2. For local budgets, based on budget estimates approved by provincial-level People’s Councils and assigned by provincial-level People’s Committees, provincial-level Departments of Finance shall input data on estimates and certify plans on investment funds, estimates of recurrent expenditures to be funded by ODA loans, concessional loans and non-refundable ODA accompanied with loans and concessional loans of foreign donors as target transfers to local budgets; ODA loans and non-refundable ODA accompanied with foreign donors’ loans and concessional loans on-lent by the Government to local budgets and input data on the TABMIS under current regulations.

3. The input of data on estimates to the TABMIS must ensure correct codes of sources of ODA and concessional loans as allocations or target transfers to local budgets and ODA loans on-lent to localities; and compliance with funding items and levels assigned by competent authorities, for ODA and concessional loans as target transfers to local budgets.

Section 3

CONTROL OF SPENDING OF ODA LOANS AND CONCESSIONAL LOANS

Article 68. Principles of spending control

The control and payment of ODA loans and concessional loans (below referred to as spending control) must comply with current regulations applicable to state budget funds.

1. Spending control shall be applied to projects’ all expenditures from ODA loans or concessional loans, including expenditures made under letters of credit or directly by foreign partners under authorization, ensuring compliance with estimates and concluded treaties on ODA loans or concessional loans and current domestic regulations on financial management. 

2. Spending control of programs or projects funded with ODA loans or foreign concessional loans wholly allocated from the state budget or partially on-lent pro rata must comply with current regulations applicable to state budget funds within the estimates of foreign funds, approved annual plans on funds for on-lending, and the estimates of funds adjusted or supplemented in the year (if any) as approved by a competent authority.

3. The order, procedures and dossiers for spending control, requests for certification of valid expenditures from non-business funds, and project owners’ requests for payment of investment funds must comply with regulations on administrative procedures in the field of state treasury.

4. Time limit for spending control for advance expenditures and payments in a budgetary year:

a/ For advance expenditures under regulations: The spending control shall be implemented no later than December 31 of the planning year. Project owners shall send their dossiers and documents to spending control agencies before December 31 every year;

b/ Expenditures of payments for completed work volumes of a year shall be controlled until January 31 of the subsequent year.

5. For projects and project components funded by on-lent loans within the credit limit applicable to loan agreements signed in 2017 or earlier: Dossiers and procedures for spending control must comply with regulations of credit institutions using on-lent loans and concluded specific treaties or specific agreements on ODA loans or concessional loans. Credit institutions using on-lent ODA loans or concessional loans shall, when making and sending dossiers for foreign fund withdrawal, take responsibility before law for the correctness and validity of loans and credit expenses stated in expenditure statements submitted to the Ministry of Finance.

6. Dossiers and procedures for spending control of projects or project components wholly funded by on-lent loans: On-lending agencies shall apply Clause 3 of this Article and on-lending contracts.

7. Based on a project owner’s dossier of request for spending control for all forms of fund withdrawal, the spending control agency shall, based on the concluded treaty or agreement on ODA and concessional loans or the payment terms of the contract (number of payments, payment period, time of payment and payment conditions) or approved estimates for cases of non-contractual payments and the value of each payment, conduct spending control for the project owner. The project owner shall take responsibility for the method of contractor selection, the accuracy and lawfulness of the work volume accepted after test for payment, norms, unit prices, and cost estimates for different types of jobs, work quality and compliance with current regulations. The project owner shall manage and use funds for proper purposes and eligible subjects in an economical and efficient manner, and comply with regulations on the financial management regime applicable to ODA loans and concessional loans.

Article 69. Spending control agencies

1. State Treasury offices at all levels shall control payment dossiers of projects or project components funded by state budget allocations; projects applying the mechanism of partial allocation and pro rata partial on-lending of loans, and projects using loans on-lent from provincial-level People’s Committees.

2. On-lending agencies authorized by the Ministry of Finance shall control payment dossiers of projects or project components wholly funded by on-lent loans.

3. For programs and projects other than those specified in Clauses 1 and 2 of this Article, the Ministry of Finance shall appoint appropriate spending control agencies, adhering to the principle that a project’s single expenditure will be controlled by only one spending control agency.

Article 70. Spending control methods

1. Prior spending control means that spending control agencies examine and certify the lawfulness and validity of expenditures before project owners withdraw funds to make payment to contractors or beneficiaries. Prior spending control applies to expenditures other than those specified in Clause 2 of this Article.

2. Subsequent spending control means that spending control agencies examine and certify the lawfulness and validity of expenditures after project owners have withdrawn funds to make payment to contractors or beneficiaries. Subsequent spending control applies to:

a/ Payment from advance-payment accounts to contractors or suppliers, except advance-payment accounts held by the Ministry of Finance that are subject to prior spending control;

b/ Transfer of advanced amounts from advance-payment accounts to secondary accounts, for projects subject to multiple-level management;

c/ Expenditures paid from secondary accounts for project management activities specified in approved cost estimates; and,

d/ Payments under letters of credit (L/C) for goods and equipment procurement, except the final payment.

3. Within 30 days from the date of withdrawal of funds for payment, project owners shall finalize adequate payment documents and send them to spending control agencies for certification as a basis for making subsequent payments. When deeming it necessary, project owners may reach agreement with contractors on application of the prior spending control method to the expenditures specified in Clause 2 of this Article, then notify such to spending control agencies for coordination.

Section 4

WITHDRAWAL AND ACCOUNTING MANAGEMENT OF ODA LOANS AND CONCESSIONAL LOANS

Article 71. Forms of withdrawal of ODA loans and concessional loans

Forms of withdrawal of ODA loans and concessional loans include:

1. Withdrawal of funds to budgets: ODA loans or concessional loans shall be disbursed to the state budget with regard to direct budget support amounts or outcome-based financing method.

2. Program- or project-based withdrawal of funds, which may take one or several of the following forms: direct payment, payment under letters of credit, reimbursement, and advance-payment accounts.

Article 72. Time limits for processing requests for withdrawal of ODA loans or concessional loans

1. The time limit for the Ministry of Finance to process a request for fund withdrawal is 4 working days from the date of receipt of a complete dossier under regulations. The time limit for processing an expenditure report is 7 working days from the date of receipt of a complete dossier.

2. For ODA loan or concessional loan-funded programs and projects with their final disbursements completed in the year of project completion, their owners shall send to the Ministry of Finance requests for fund withdrawal before December 31 (of the planning year) to ensure that the disbursement is carried out before January 31 of the subsequent year. In case of a force majeure event that makes the disbursement impossible to be carried out before January 31 of the subsequent year (including the case in which the spending control has been carried out and the request for fund withdrawal has been sent before January 31 of the subsequent year but the donor has not notified the fund withdrawal), it is required to comply with Clause 2, Article 68 of the Law on Public Investment regarding the extension of time limits for implementation of and disbursement of funds for medium-term and annual public investment plans.

Article 73. Order and procedures for withdrawal of ODA loans and concessional loans

1. Order and procedures for withdrawal of funds provided as budget supports:

a/ The managing agency or project owner shall assume the prime responsibility for, or coordinate with the Ministry of Finance and related agencies in, fulfilling commitments of the Vietnamese partner as agreed with the foreign lender, ensuring satisfaction of the withdrawal prerequisites on fund withdrawal specified in the concluded treaty or agreement on ODA loans or concessional loans;

b/ For general budget supports, the Ministry of Finance shall prepare requests for fund withdrawal and send them to foreign lenders and transfer the withdrawn amounts to the state budget for use under the concluded treaty or agreement on ODA loans or concessional loans;

c/ For central budget supports for national target programs: After reaching agreement with managing agencies of component projects, the agency managing a national target program shall reach agreement with the Ministry of Finance on the time of withdrawal and amount to be withdrawn, ensuring that the disbursed amount has been included in the annual public investment plan and estimates of the program and component projects; and prepare dossiers of request for fund withdrawal and send them to the Ministry of Finance under the concluded treaty or agreement on ODA loans or concessional loans;

ODA loans or concessional loans disbursed to the state budget shall be distributed to component projects for use under the current regulations on management of state budget funds.

2. Order and procedures for withdrawal of funds provided by outcome-based financing method:

a/ The project owner or managing agency shall assume the prime responsibility for, and coordinate with related agencies in, fulfilling the disbursement indicators as agreed with the foreign lender as a basis for fund withdrawal. The project owner may receive an advance payment under regulations of the foreign lender to perform the agreed jobs so as to fulfill the commitments associated with the disbursement indicators;

b/ The project owner or managing agency shall assume the prime responsibility for, or coordinate with related agencies in, preparing reports and documents or providing documents proving the fulfillment of the disbursement indicators stated in the concluded treaty or agreement on ODA loans or concessional loans and send them to the foreign lender. The project owner shall prepare a dossier and request for fund withdrawal and send them to the Ministry of Finance as required by the foreign lender;

c/ The disbursed ODA loan or concessional loan amount shall be transferred to the State Treasury-opened account of the program- or project-implementing unit as agreed with the donor. The spending of the disbursed amount must comply with the current regulations on management of state budget funds. At the end of a budgetary year, the balance of foreign fund estimates shall be handled under the current regulations on management of state budget funds; the cash balance on the advance-payment account may be further used for the program’s or project’s activities in the subsequent budgetary year under regulations;

d/ When conducting withdrawal of funds provided by outcome-based financing method, the project owner shall apply the exchange rate between the Special Drawing Rights and Vietnam dong announced on the donor’s portal at the time of making a request for fund withdrawal.

3. Order and procedures for withdrawal of ODA loans or concessional loans provided by project financing method:

a/ Forms of fund withdrawal:

Direct payment, which means that money shall be directly paid to contractors and suppliers of a project;

Payment by letter of credit (L/C), which means payment by letter of credit issued by a bank as requested by a project owner that commits to pay a certain amount of money to the contractor or supplier if the latter can produce valid documents as required in the L/C;

Fund reimbursement, which means that a foreign donor makes payment to reimburse valid expenses already paid by the project owner for the project;

Advance-payment account, which means that a foreign donor transfers an advance amount to the project owner’s account opened exclusively for the project at a serving bank or State Treasury office for the project owner to pay valid expenditures of the project in order to reduce the frequency of fund withdrawals;

For fund withdrawal to a special account, the project owner shall send an expenditure report and finalized documents on a monthly basis. The time limit for sending finalized documents to the Ministry of Finance for expenditures made from the special account is 6 months. After 6 months, if the project owner fails to send finalized documents, subsequent disbursements shall be carried out by direct payment.

b/ After the foreign donor issues a notice stating that the Vietnamese partner has fulfilled the prerequisites for fund withdrawal under the treaty or agreement on ODA loans or concessional loans, the project owner or project management unit shall prepare a dossier of request for fund withdrawal according to the form issued by the foreign lender and appropriate to each form of fund withdrawal, and send it to the Ministry of Finance;

c/ In case the foreign lender requires additional documents or only approves part of the request for fund withdrawal, it/he/she or the Ministry of Finance shall send a notice thereof to the project owner for coordination in promptly processing reasonable requests of the foreign lender;

d/ Dossiers of request for fund withdrawal to be sent to the Ministry of Finance: For each fund withdrawal, the project owner or an authorized unit shall prepare 1 set of dossier of request for fund withdrawal appropriate to each form of fund withdrawal and send it to the Ministry of Finance. The form of dossier of request for fund withdrawal is provided in Appendix IX to this Decree. The project owner shall take responsibility for the accuracy and validity of the dossier of request for fund withdrawal, specifically as follows: regarding number of spending controls, to ensure that no double control or payment will be made for a single expenditure; the work volume accepted after test for payment, norms, unit prices, and cost estimates for different types of jobs, information on payment instructions to contractors and the dossier must comply with regulations on the financial management regime applicable to ODA loans and concessional loans;

dd/ In case the required conditions are fully satisfied, procedures for fund withdrawal by electronic means shall be carried out on the Ministry of Finance’s website in accordance with the Government’s regulations on provision of online information and public services on websites or portals.

4. Introduction and cancellation of specimen signatures in requests for withdrawal of ODA loans or concessional loans: The managing agency shall send to the Ministry of Finance a document introducing the specimen signature or notifying cancellation of the specimen signature of the representative of the project owner or the project management unit authorized by the project owner, for projects applying the mechanism of allocation of funds or pro rata partial on-lending of loans. The borrower of on-lent loans shall send to the Ministry of Finance a document introducing the specimen signature or notifying cancellation of the specimen signature of the representative of the project owner or the project management unit authorized by the project owner, for projects applying the mechanism of whole on-lending of loans.

Article 74. Principles of management of the accounting of ODA loans and concessional loans into the state budget

1. ODA loans and concessional loans used for offsetting the state budget deficit shall be fully and accurately accounted into the state budget.

2. For programs and projects applying the mechanism of whole allocation or pro rata partial allocation of funds with expenditures controlled at State Treasury offices, the State Treasury offices where transactions are conducted shall account into the state budget the amount of ODA loans and concessional loans provided under the allocation mechanism and that used for pro rata on-lending of loans (for provincial-level People’s Committees).

3. The accounting into the state budget shall be carried out on the basis of documents on disbursement of ODA loans or concessional loans handed over to loan users as notified by the foreign donor. For payments from advance-payment accounts, project owners shall make a request for accounting of ODA loans or concessional loans and send it to the State Treasury office for certification simultaneously with carrying out spending control procedures. For other forms of fund withdrawal, project owners shall make a request for accounting of ODA loans or concessional loans and send it to the State Treasury office for certification within 3 working days after receiving disbursement documents from the foreign donor, and to the Ministry of Finance for monitoring.

Article 75. Accounting of direct budget support amounts

Based on a money receipt or credit note issued by the serving bank, the State Treasury office shall account ODA loans or concessional loans as debit and as state budget revenue under regulations; in case a foreign-currency amount is transferred to the Centralized Foreign-Currency Fund, the State Treasury office shall account foreign-currency revenues or loans of the state budget under regulations.

Article 76. Accounting of ODA loans or concessional loans at State Treasury offices

State Treasury offices shall account ODA loans or concessional loans as revenues and expenditures for projects that use loans allocated from the central budget and on-lent loans with expenditures controlled in the State Treasury system, specifically as follows:

1. To conduct accounting according to codes of the sources of ODA loans or concessional loans allocated from the central budget, ODA loans or concessional loans as target transfers to local budgets, and ODA loans or concessional loans on-lent to localities, and conduct detailed accounting of non-refundable ODA accompanied with loans.

2. To account advance amounts as advance-payment expenditures; to account recovered advance-payments as decrease in advance-payment expenditures.

3. To account actual payments for completed work volumes as revenues and expenditures and conduct annual account-finalization of budget funds.

4. For expenditures under annual plans that have been controlled and disbursed before January 31 of the subsequent year, State Treasury offices shall account them as revenues and expenditures into the budgetary year of implementation. For expenditures controlled before and disbursed after January 31 of the subsequent year, project owners shall include them in the subsequent year’s plan for accounting them as revenues and expenditures.

5. Dossiers for accounting as revenues and expenditures must comply with the Government’s regulations on administrative procedures applicable to the State Treasury system. Project owners shall send dossiers to the State Treasury offices where transactions are conducted to certify the accounting before February 1 of the subsequent year at the latest.

Article 77. Accounting of ODA loans or concessional loans on-lent at the Ministry of Finance

1. For the Government’s ODA loans or concessional loans on-lent by the Ministry of Finance and loans on-lent by financial and credit institutions under the Ministry of Finance’s authorization to investment programs and projects: Based on the donor’s disbursement notice and the project owner’s disbursement statement, the Ministry of Finance shall account debt liabilities under regulations on accounting regime applicable to loans and debt repayments of the Government and local administrations; and make statistics of on-lent loans and government-guaranteed loans for monitoring.

2. For programs and projects for which the Ministry of Finance makes state budget accounting, when making any adjustment, based on the donor’s disbursement notice, the Ministry of Finance shall make an accounting adjustment statement and send sheets of this statement to on-lending agencies and project owners for the latter to adjust corresponding accounting figures in their reports on accounting and account finalization of foreign funds.

Article 78. Exchange rates for accounting and disbursement

1. For money amounts directly disbursed or paid by the donor with L/Cs in a foreign currency to contractors and suppliers, the accounting shall be carried out in Vietnam dong applying the early morning’s transfer bid rate of the serving bank, the bank where the State Treasury opens its account, or the Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam in case the serving bank does not open on the day the donor records a debit to the Government.

2. For money amounts directly paid by the donor in a currency other than the debt acknowledgment currency, the applicable exchange rate is the donor’s actual exchange rate between the debt acknowledgment currency and the payment currency.

3. In case the projects’ payments are made from the advance-payment accounts, for payments made in a currency other than the borrowing currency and payments in a foreign currency, the applicable exchange rate is the transfer bid rate of the equivalent foreign currency of the serving bank or the bank where the State Treasury opens its account at the time of  payment.

4. In case of bank transfer with advance amounts of revenues and expenditures recorded as actual expenditures when making payments for the projects’ completed work volume, the applicable exchange rate is the early morning’s transfer bid rate of the serving bank or the bank where the State Treasury opens its account at the time of making account records of advance amounts as revenues and expenditures for accounting of recovered advance amounts.

5. Project owners shall be held responsible for the determination and application of exchange rates when requesting the State Treasury offices where their transactions are conducted to control expenditures or requesting the accounting of foreign-currency payments as revenues and expenditures under regulations.

6. Project owners shall re-evaluate exchange rates applicable to foreign-currency monetary items of their project activities at the end of the accounting period before making financial statements or when so requested by the donors, and foreign-currency monetary items subject to re-evaluation of exchange rate according to the accounting regimes they are applying.

Article 79. Time limits for accounting of state budget funds

1. Expenditures from ODA loans or concessional loans shall be certified as having undergone control procedures and disbursed before January 31 of the subsequent year; the accounting shall be carried out within 5 working days at the State Treasury offices where transactions are conducted.

2. The State Treasury shall complete the accounting of expenditures from the sources of ODA loans and concessional loans arising in an accounting  year within 30 days from January 31.

3. The order and procedures for management of the accounting of ODA and concessional loans into the state budget must comply with the Government’s regulations on administrative procedures related to the State Treasury operations.

Section 5

REPORTING, ACCOUNTING, AUDIT, ACCOUNT FINALIZATION, AND INSPECTION

Article 80. Reporting of information about ODA loans or concessional loans

1. Managing agencies shall post up information about program and project proposals, investment policy proposal reports or prefeasibility study reports, project documents, and feasibility study reports approved by competent authorities on the national information system and database on public investment, and the Ministry of Finance’s website. The time limit for reporting is 10 days after receiving a written decision or approval of a competent authority.

2. Project owners or project management units shall send reports on overall plans on program or project implementation, annual estimated disbursement demands, assigned annual funding plans and adjustment or supplementation plans (if any), and the actual state of disbursement of ODA loans or foreign concessional loans to the national information system and database on public investment and the Ministry of Finance’s website. 

a/ For overall plans on program and project implementation and plans on supplementation or adjustment of the overall plans (if any), project owners or project management units shall make reports within 10 days after receiving approval documents of managing agencies;

b/ For annual estimated disbursement demands, assigned annual funding plans and plans on supplementation and adjustment thereof (if any), project owners or project management units shall make reports within 10 days after receiving approval documents of managing agencies;

c/ For actual state of loan disbursement, project owners or project management units shall report on actual state of disbursement of ODA loans or concessional loans in a month within 5 days from the end of the month on the national information system and database on public investment and the Ministry of Finance’s website.

3. The Ministry of Planning and Investment and Ministry of Finance shall issue forms of the reports specified in this Article.

Article 81. Reporting on disbursement and accounting of state budget funds

1. Within 15 days from the end of a quarter, project owners shall carry out expenditure control procedures at State Treasury offices where transactions are conducted, make a report on disbursement of ODA or concessional loans in the quarter and send it, together with statements of accounting of state budget revenues and expenditures certified by such State Treasury offices, managing agencies and the same-level finance agencies.

Enterprises and public non-business units receiving on-lent loans shall comply with disbursement reporting regime under the Government’s Decree on on-lending.

2. Within 30 days after ODA loans or concessional loans are completely disbursed, project owners shall submit a report on completion of withdrawal of ODA loans or concessional loans to the Ministry of Finance and managing agencies, which shall serve as a basis for  account finalization for projects.

3. Project owners shall prepare and send financial statements to foreign donors according to concluded treaties or agreements on ODA loans or concessional loans, feasibility study reports, and project documents (if any), and concurrently to managing agencies and same-level finance agencies for monitoring and timely direction of financial management of projects.

4. Annually, within 60 days after a reporting period ends, to serve the collation of accounting and actual disbursement figures, managing agencies shall prepare, sum up, and send to the Ministry of Finance and State Treasury offices a report on disbursement, and accounting of ODA loans or concessional loans as state budget revenues and expenditures.

5. The Ministry of Finance shall issue forms of reports on disbursement.

Article 82. Accounting, audit, and account finalization regimes

The accounting, audit, and account finalization regime applicable to ODA loan or concessional loan-funded programs and projects must comply with current regulations applicable to state budget funds, guidance of the Ministry of Finance, and specific requirements for ODA loans or concessional loans.

Article 83. Asset management

The management of public assets generated from ODA loans or foreign concessional loans must comply with the law on management and use of public assets.

Section 6

OTHER PROVISIONS ON FINANCIAL MANAGEMENT

Article 84. Specific provisions applicable to ODA loan or concessional loan-funded programs and projects

1. The level of advance payments for contracts, recovery of advance payments and payment retention ratio awaiting warranty must comply with contracts between project owners and contractors and conform with regulations on contracts (project owners may reach agreement with contractors on advance-payment guarantee for contracts with contract advance value not exceeding VND 1 billion). Project owners shall manage and recover advance amounts to contractors. In case of failure to recover such amounts, project owners shall themselves arrange funding sources for refund to donors.

2. For each time of requesting confirmation and payment of work warranty amounts for transfer to contractors, project owners shall make a table for monitoring the progress of transferring warranty amounts and accrued amounts to be transferred and send it to State Treasury offices for the latter to collate and confirm warranty amounts under contracts for project owners to refund such amounts to contractors.

Article 85. Provisions on financial management applicable to projects for which current  expenditures are stated in concluded specific treaties or specific loan agreements

1. For each program or project, its owner shall make and send to the Ministry of Finance a plan on disbursement and capital withdrawal in the planning year and the subsequent 2 years, separating funds from the sources of ODA loans, concessional loans, and non-refundable ODA for current expenditures and counterpart funds.

2. The Ministry of Finance shall include plans on ODA loans and non-refundable ODA together with loans for payment of current expenditures allocated to ministries, ministerial-level agencies, central bodies and provincial-level People’s Committees in annual state budget estimates.

3. After funds for payment of current expenditures are approved by competent authorities, related agencies shall input plans on current expenditures to the TABMIS in accordance with current regulations.

4. The control of projects’ expenditures or expenditures for activities covered by recurrent expenditure estimates must comply with the Law on the State Budget and guiding documents.

5. Projects having solely recurrent expenditures must apply the non-business administrative accounting regime. For projects having both investment expenditures and recurrent expenditures, their owners shall propose managing agencies to deicide to apply an appropriate accounting regime.

6. Within 6 months after completing disbursement, for ODA or concessional loan-funded projects that are allocated funds for payment of recurrent expenditures, project management units shall make an account finalization report upon project closure, separating funds from each source (non-refundable ODA, ODA loan, concessional loan, counterpart fund), on the basis of summing up all account finalization data of every year during the project implementation period sent to managing agencies by agencies competent to notify the results of approval of account finalization statements. Managing agencies shall sum up and send information thereon to the Ministry of Finance.

7. Project owners (state budget user) shall formulate and send annual account finalization statements or annual financial statements to managing agencies (direct superior accounting unit) or send them to finance agencies (if having no superior accounting unit) in accordance with the law guiding the non-business administrative accounting regime. The approval, appraisal and notification of annual final accounts must comply with the Ministry of Finance’s regulations on approval, appraisal, notification and summarization of annual account finalization statements.

 

Chapter VIII

FINANCIAL MANAGEMENT OF NON-REFUNDABLE ODA

Article 86. Principles of financial management of non-refundable ODA

1. In case non-refundable ODA amounts are managed by Vietnam partners, the estimation, control of expenditures, accounting, revenue and expenditure recording, and account finalization must comply with the law on the state budget and this Decree’s provisions on financial management. For arising amounts not yet included in estimates allocated and assigned under plans by competent authorities, project owners shall make additional estimates in accordance with the law on state management and relevant laws.

2. For non-refundable ODA amounts directly managed and implemented by donors: Managing agencies shall be held responsible for management of such amounts in accordance with the concluded treaties or international agreements on non-refundable ODA, program or project documents or feasibility study reports; comply with their functions and tasks; and abide by current regulations on receipt of non-refundable ODA. In case donors transfer the ownership of assets and equipment of programs or projects to project owners, the latter shall carry out procedures to establish ownership over the assets in accordance with current regulations.

3. For non-refundable ODA amounts provided under the blended funding mechanism: To comply with the provisions on financial management of ODA loans and concessional loans in Chapter VII of this Decree.

4. For non-refundable ODA amounts granted for the purpose of emergency aid:

a/  For non-refundable ODA amounts granted as emergency aid for the purpose of provision of relief and remediation of disaster consequences: To comply with the Government’s regulations on receipt, management and use of international emergency aid for relief and remediation of disaster consequences;

b/ For other emergency aid amounts: Tto comply with this Decree.

5. In case the financial management provisions in this Chapter differ from those of concluded treaties on non-refundable ODA, the latter will prevail.

Article 87. Opening of payment accounts for a non-refundable ODA-funded program or project

1. Counterpart fund account: The project owner shall open an account at the State Treasury office where transactions are conducted to control and make payments from the source of counterpart funds of the project.

2. Non-refundable ODA account: The project owner shall open an account to receive non-refundable ODA at a State Treasury office where transactions are conducted or at a commercial bank. The order and procedures for opening of accounts at the State Treasury offices and the management and use of accounts must comply with current regulations.

Article 88. Formulation of financial plans for non-refundable ODA

1. Based on decisions on approval of project or non-project activity documents or program or project investment decisions; and treaties or agreements on non-refundable ODA (if any), project owners shall formulate 3-year and annual plans on revenues and expenditures from the source of non-refundable ODA in accordance with the Law on the State Budget and relevant laws, and send them to managing agencies for summarization.

2. Annual estimates of revenues and expenditures from the source of non-refundable ODA shall be formulated in detail for each donor, program, project or non-project activity, and treaty or agreement on non-refundable ODA.

3. The formulation, summarization, submission, approval, assignment and adjustment of plans on non-refundable ODA must comply with the following provisiions:

a/ Non-refundable ODA used for payment of investment expenditures must comply with the law on public investment;

b/ Non-refundable ODA used for payment of recurrent expenditures must comply with the law on the state budget;

c/ For technical assistance projects and non-projects activities funded with non-refundable ODA which are provided in kind, competent authorities shall formulate and decision on assignment of estimates or adjusted estimates in a year only in case it is possible to determine the value of assets and goods provided as aid.

4. On the basis of the annual funding limit assigned by competent agencies, managing agencies shall allocate funds to each program, project and non-project activity and notify detailed allocation plans to the Ministry of Finance and the Ministry of Planning and Investment.

5. Managing agencies shall direct and organize the implementation of estimates and report the implementation of plans on revenues and expenditures from the source of non-refundable ODA in accordance with current regulations.

Article 89.  Control of expenditures, disbursement, accounting and recording of revenues and expenditures from the source of non-refundable ODA in cash

1. Project owners shall control expenditures at the State Treasury in accordance with regulations on state budget management. The order and procedures for control of expenditures, accounting and recording of revenues and expenditures from the source of non-refundable ODA must comply with the law on administrative procedures in the field of State Treasury operations.

2. An expenditure control dossier sent to the State Treasury for the first time must comprise:

a/ A competent authority’s decision on assignment or additional assignment of estimates;

b/ Certified true copies of the decision approving the program or project document or program or project investment decision, and the program or project document or feasibility study report already approved;

c/ Certified true copies of the specific treaty or specific agreement on non-refundable ODA and documents on exchange of opinions on the non-refundable ODA-funded project;

d/ Contracts on procurement of relevant goods and services (if any). A foreign-language contract shall be enclosed with its Vietnamese translation bearing the project owner’s signature and seal. The project owner shall take responsibility before law for the correctness and accuracy of the Vietnamese translation;

dd/ The project owner’s request for certification of valid expenditures from the source of non-business funds or request for payment of investment funds in accordance with the Government’s regulations on administrative procedures in the field of State Treasury operations.

3. The dossiers for each payment sent to the State Treasury must comply with regulations applicable to expenditures from state budget funds.

4. Disbursement of non-refundable ODA in cash for programs or projects: Based on results of expenditure control, and at the request of project owners, State Treasury offices or commercial banks where the projects’ accounts are opened shall conduct disbursement for the projects in accordance with law; and monthly notify the Ministry of Finance of the amount of disbursed non-refundable ODA of each account holder for each program or project.

5. Recording of revenues and expenditures for projects:

a/ Every month or when a revenue or an expenditure arises, on the basis of results of expenditure control and request for recording of revenues and expenditures from the source of non-refundable ODA sent by the project owner, the State Treasury office shall concurrently record revenues and expenditures in accordance with law. In case the project owner opens an account for ODA funds at the commercial bank where the project’s account is opened, it shall enclose the above-mentioned dossier with a statement of documents on payment from such account;

b/ The State Treasury office shall account expenditures into the state budget based on the law-prescribed state budget index’s contents on expenditures from the source of aid. Advance payments made under regulations shall be accounted as expenditure for advance payments. Recovered advance payments shall be accounted as decrease in advance payments. Payments for completed work volumes shall be accounted as actual revenues and expenditures and be subject to annual state budget account finalization;

c/ The time of accounting must comply with current regulations applicable to state budget funds.

6. The payment of advance amounts and control of expenditures from the source of non-refundable ODA in cash must comply with current regulations applicable to state budget funds.

7. Interests on deposits from the source of non-refundable ODA generated on deposit accounts must be separately accounted and may be used to pay banking service charges under regulations. Banking service charges constitute an expenditure of projects.

8.  Upon completion of spending activities on a non-refundable ODA account at a commercial bank or State Treasury office where the project account is opened, if there is no commitment in the relevant treaty or agreement on non-refundable ODA on the use of deposit interests from aid, the project owner shall pay the whole amount of interests on the deposit account to the state budget in accordance with current regulations. The use of deposit interests  must comply with the laws on public investment and the state budget.

Article 90. Receipt of non-refundable ODA provided in goods or services

1. The receipt of aid goods imported from foreign countries must comply with the Customs Law, Law on Import Duty and Export Duty and Law on Tax Administration. In addition to the import dossier as prescribed by the laws on customs and import duty and export duty, a dossier sent to a customs office for customs clearance for imported aid goods must comprise: