Văn bản Luật Đầu tư

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 4.747 văn bản: Đầu tư
01

Chỉ thị 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phân bổ, hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025

Lĩnh vực: Đầu tư Tải về
02

Quyết định 3322/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành, công trình: Xây dựng các hạng mục bảo vệ và phát huy giá trị di tích hang Con Moong, xã Thành Yên, huyện Thạch Thành

Lĩnh vực: Đầu tư;Xây dựng;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
03

Quyết định 37/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang

Lĩnh vực: Đầu tư;Cơ cấu tổ chức Tải về
04

Quyết định 1735/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành Quy chế phối hợp giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư năm 2020 trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Lĩnh vực: Đầu tư;Hành chính Tải về
05

Quyết định 1339/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi

Lĩnh vực: Đầu tư;Hành chính Tải về
06

Quyết định 2596/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư ngân sách tỉnh năm 2022 từ nguồn thu tiền sử dụng đất và nguồn tăng thu, tiết kiệm chi

Lĩnh vực: Đầu tư;Tài chính-Ngân hàng Tải về
07

Thông báo 309/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với các Hiệp hội doanh nghiệp, Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Lĩnh vực: Đầu tư;Doanh nghiệp Tải về
08

Quyết định 3259/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 2755/QĐ-UBND ngày 15/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Lĩnh vực: Đầu tư;Chính sách Tải về
09

Quyết định 3510/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường Tỉnh 920 (đoạn qua nhà máy nhiệt điện Ô Môn), quận Ô Môn, Thành phố Cần Thơ

Lĩnh vực: Đầu tư;Xây dựng;Giao thông Tải về
10

Quyết định 3237/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng Công sở xã Hà Vinh, huyện Hà Trung

Lĩnh vực: Đầu tư;Xây dựng Tải về
11

Quyết định 3162/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc lĩnh vực kế hoạch và đầu tư trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

Lĩnh vực: Đầu tư;Hành chính Tải về
12

Quyết định 3133/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc công bố Danh mục 04 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh

Lĩnh vực: Đầu tư;Hành chính Tải về
13

Quyết định 497/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc công bố Danh mục gồm 05 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và sắp xếp lại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Lĩnh vực: Đầu tư;Doanh nghiệp;Hành chính Tải về
14

Quyết định 3238/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng Công sở phường Hải Ninh, thị xã Nghi Sơn

Lĩnh vực: Đầu tư;Xây dựng Tải về
15

Quyết định 1129/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Đức Hòa III - Slico

Lĩnh vực: Đầu tư;Công nghiệp;Xây dựng Tải về
16

Quyết định 3509/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Lĩnh vực: Đầu tư;Hành chính Tải về
17

Quyết định 1134/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng thẩm định liên ngành tổ chức thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài

Lĩnh vực: Đầu tư;Xây dựng;Giao thông Tải về
18

Quyết định 1919/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy nhiệt điện Sơn Mỹ II theo phương thức đối tác công tư

Lĩnh vực: Đầu tư;Điện lực Tải về
19

Thông báo 298/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại cuộc họp về quy hoạch, huy động vốn đầu tư một số cảng hàng không, sân bay

Lĩnh vực: Đầu tư;Giao thông Tải về
20

Quyết định 1125/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 397/QĐ-TTg ngày 19/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tam Anh - An An Hòa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

Lĩnh vực: Đầu tư;Công nghiệp;Xây dựng Tải về