Văn bản Luật Đất đai-Nhà ở - Tiêu chuẩn Việt Nam

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 16 văn bản: Đất đai-Nhà ở
02

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 13253-2:2020 ISO 10295-2:2009 Thử nghiệm đốt đối với cấu kiện và bộ phận nhà - Thử nghiệm đốt các hệ thống kỹ thuật - Phần 2: Hệ chèn bịt mối nối (khe hở) thẳng

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Xây dựng Tải về
03

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 13253-1:2020 ISO 10295-1:2007 Thử nghiệm đốt đối với cấu kiện và bộ phận nhà - Thử nghiệm đốt các hệ thống kỹ thuật - Phần 1: Hệ chèn bịt lỗ thông

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Xây dựng Tải về
06

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6858:2001 ISO 11266:1994 Chất lượng đất - Hướng dẫn thử trong phòng thí nghiệm đối với quá trình phân hủy sinh học của các chất hữu cơ trong đất ở điều kiện hiếu khí

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Khoa học-Công nghệ Tải về
11

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6865:2001 ISO 14239:1997 Chất lượng đất - Các hệ thống ủ trong phòng thí nghiệm để đo quá trình khoáng hoá các chất hữu cơ trong đất ở điều kiện hiếu khí

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
12

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6859-2:2001 ISO 11268-2:1998 Chất lượng đất - Ảnh hưởng của các chất ô nhiễm lên giun đất (Eisenoa fetida) - Phần 2: Xác định ảnh hưởng đối với sự sinh sản

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
16

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6864:2001 ISO 13536:1995 Chất lượng đất - Xác định dung lượng tiềm tàng trao đổi cation và các cation có khả năng trao đổi dùng dung dịch bari clorua được đệm ở pH = 8,1

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về