Văn bản UBND lĩnh vực COVID-19

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 2.303 văn bản: COVID-19
01

Công văn 4795/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc phân bổ vắc xin phòng COVID-19 (đợt 12.600 và đợt 19.920 liều vắc xin Pfizer)

02

Công văn 2793/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19

03
04

Công văn 4683/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc tăng cường triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19

05

Công văn 4341/UBND-VX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tiếp tục triển khai đợt tăng cường tiêm vắc xin phòng COVID-19 trong 02 tuần cuối tháng 11 năm 2022

06

Công văn 4404/SGDĐT-CTTT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường phối hợp tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em, học sinh

07

Công văn 4493/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc tăng cường triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19

08

Quyết định 3653/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc đánh giá cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Định đến ngày 06/11/2022

09

Công văn 13895/UBND-VP của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc tăng cường triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19

10

Quyết định 3573/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc đánh giá cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Định đến ngày 30/10/2022

11

Công văn 6247/UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc hướng dẫn thanh toán tiền mua vật tư, trang thiết bị y tế phòng, chống dịch COVID-19

12

Quyết định 3499/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc đánh giá cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Định đến ngày 23/10/2022

13

Công văn 13181/UBND-VP của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc đẩy nhanh tiêm vắc xin phòng COVID-19 (đợt 13)

14

Công văn 12466/UBND-VP của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc đẩy nhanh tiêm vắc xin phòng COVID-19

15

Công văn 6998/SYT-NVY của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường truyền thông các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

16

Công văn 14519/UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc tiếp tục tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 và phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm

17

Công văn 3590/SGDĐT-CTTT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc rà soát, thống kê số lượng trẻ và đề xuất nhu cầu sử dụng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 06 tháng đến dưới 05 tuổi

18
19

Nghị quyết 23/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc hỗ trợ kinh phí năm 2021 cho một số đơn vị sự nghiệp công lập thu không đủ chi do tác động của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

20

Công văn 3763/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 và phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm