Văn bản Luật Công nghiệp

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 3.502 văn bản: Công nghiệp
01

Quyết định 39/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang

Lĩnh vực: Công nghiệp;Cơ cấu tổ chức Tải về
02

Quyết định 38/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
03

Công văn 5938/BCT-TTTN của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầu

Lĩnh vực: Công nghiệp;Thương mại-Quảng cáo Tải về
04

Thông tư 15/2022/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định phương pháp xây dựng khung giá phát điện nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp

Lĩnh vực: Công nghiệp;Điện lực Tải về
05

Thông tư 14/2022/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 02/2017/TT-BCT ngày 10/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp, trình tự lập, thẩm định và phê duyệt giá truyền tải điện

Lĩnh vực: Công nghiệp;Điện lực Tải về
06

Quyết định 1957/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Hướng dẫn chi tiết chỉ tiêu về cụm công nghiệp thuộc tiêu chí Kinh tế trong Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới và huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
07

Quyết định 3242/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận cho phép thực hiện dự án Khu công nghiệp Đồng Vàng và cập nhật vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2022, thị xã Nghi Sơn

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Công nghiệp Tải về
08

Quyết định 1129/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Đức Hòa III - Slico

Lĩnh vực: Đầu tư;Công nghiệp;Xây dựng Tải về
09

Quyết định 1930/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Thác Mơ

Lĩnh vực: Công nghiệp;Tài nguyên-Môi trường Tải về
10

Quyết định 3237/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi thẩm quyền của Ban Quản Iý các Khu chế xuất và công nghiệp

Lĩnh vực: Công nghiệp;Hành chính Tải về
11

Quyết định 1125/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 397/QĐ-TTg ngày 19/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tam Anh - An An Hòa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

Lĩnh vực: Đầu tư;Công nghiệp;Xây dựng Tải về
12
13

Thông tư 58/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định nội dung và mức chi thực hiện một số hoạt động của Chương trình "Đào tạo, đào tạo lại nâng cao kỹ năng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạnh công nghiệp lần thứ tư"

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Lao động-Tiền lương;Công nghiệp Tải về
14

Công văn 5621/BCT-TTTN của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầu

Lĩnh vực: Công nghiệp;Thương mại-Quảng cáo Tải về
15

Quyết định 1086/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Bình Đông, tỉnh Tiền Giang

Lĩnh vực: Đầu tư;Công nghiệp;Xây dựng Tải về
16

Quyết định 32/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp Tiền Giang

Lĩnh vực: Công nghiệp;Cơ cấu tổ chức Tải về
17

Công văn 3804/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 35/2022/NĐ-CP

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Công nghiệp;Doanh nghiệp Tải về
18

Quyết định 3339/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ủy quyền tổ chức lập quy hoạch phân khu xây dựng các khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Công nghiệp;Xây dựng Tải về
19

Quyết định 2430/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Công Thương

Lĩnh vực: Công nghiệp;Hành chính;Thương mại-Quảng cáo Tải về
20