Văn bản UBND lĩnh vực Cơ cấu tổ chức

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 3.578 văn bản: Cơ cấu tổ chức
01

Quyết định 4029/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Vespa cổ Cần Thơ

02

Quyết định 56/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc thành lập Trung tâm Giáo dục Thường xuyên - Kỹ thuật tổng hợp Thanh Hoá, trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo

03

Quyết định 1401/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc kiện toàn Hội đồng thẩm định mua hiện vật Bảo tàng công lập tỉnh Bắc Ninh

04

Quyết định 1400/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc kiện toàn Ban Chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân tỉnh Bắc Ninh

05

Quyết định 35/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Quảng Trị

06

Quyết định 2512/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2021 - 2025

07

Quyết định 4692/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư phát triển Thủy lợi Sông Đáy

08

Quyết định 1730/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Ninh Thuận

09

Quyết định 3212/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc kiện toàn Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Quảng Nam

10

Quyết định 1731/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Ninh Thuận trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

11

Quyết định 2430/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Công tác người cao tuổi tỉnh Vĩnh Long

12

Quyết định 4676/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo 515 Thành phố Hà Nội về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

13

Quyết định 2473/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc công nhận Điều lệ sửa đổi, bổ sung Quỹ Khuyến khích cộng đồng miền núi phát triển huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La

14

Quyết định 2474/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc kiện toàn Hội đồng quản lý Quỹ Khuyến khích cộng đồng miền núi phát triển huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La

15

Quyết định 52/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình

16
17

Quyết định 2418/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản lý Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Vĩnh Long

18

Quyết định 4579/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Phát triển nông thôn Hà Nội thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

19

Quyết định 35/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Bình Thuận

20

Quyết định 4580/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc kiện toàn Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội