Chỉ thị 03/CT-TTg 2022 nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực trình độ cao

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

_________

Số: 03/CT-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2022

 

 

 

CHỈ THỊ

Về việc nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực trình độ cao

____________

 

Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Hội nghị Trung ương 8 Khóa XI “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” đã xác định nhiệm vụ đối với giáo dục đại học là tập trung đào tạo nhân lực trình độ cao và bồi dưỡng nhân tài. Nghị quyết của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nhấn mạnh phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong ba đột phá chiến lược trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Thực hiện chủ trương của Đảng, trong những năm qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã quan tâm đầu tư và có nhiều chỉ đạo về việc nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, đặc biệt là đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ (sau đây gọi chung là đào tạo sau đại học). Triển khai chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chủ động tham mưu ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền nhiều cơ chế chính sách, giải pháp để nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học. Năm 2021, một số cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam nằm trong nhóm các trường đại học tốt trên thế giới theo các bảng xếp hạng quốc tế có uy tín. Đến nay, nhân lực một số ngành của Việt Nam như y tế, cơ khí, công nghệ, xây dựng đã đạt trình độ khu vực và quốc tế.

Tuy nhiên, công tác đào tạo nhân lực trình độ cao nói chung, trong đó có đào tạo sau đại học vẫn còn nhiều bất cập, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Việc tuyển sinh, tổ chức đào tạo sau đại học nhất là đào tạo trình độ tiến sĩ tại một số cơ sở vẫn để xảy ra sai phạm nhưng chưa được phát hiện và chấn chỉnh kịp thời; chất lượng của không ít luận án chưa đáp ứng yêu cầu về khoa học và thực tiễn.

Để tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học nhất là đào tạo trình độ tiến sĩ, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị:

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo tăng cường thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học tiệm cận với chuẩn mực đào tạo quốc tế, đặc biệt ở các ngành có nhu cầu đáp ứng Cách mạng công nghiệp 4.0. Đặc biệt lưu ý:

a) Phát triển hệ thống bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục đại học Việt Nam về số lượng và chất lượng phù hợp với chuẩn mực và thông lệ của khu vực và thế giới;

b) Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hoàn thiện cơ sở dữ liệu để nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong đào tạo sau đại học;

c) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về đào tạo sau đại học tại các cơ sở đào tạo, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định;

d) Chỉ đạo các cơ sở đào tạo sau đại học:

- Xây dựng và ban hành đầy đủ các quy định hướng dẫn trong công tác đào tạo sau đại học theo thẩm quyền; nghiêm túc thực hiện chuẩn chương trình đào tạo; quy chế tuyển sinh và đào tạo sau đại học hiện hành;

- Kiện toàn hệ thống bảo đảm chất lượng bên trong cơ sở đào tạo; thực hiện nghiêm quy định về kiểm định chất lượng chương trình đào tạo sau đại học, khuyến khích kiểm định theo các tiêu chuẩn của các tổ chức kiểm định khu vực và quốc tế có uy tín;

- Thực hiện nghiêm công khai, minh bạch các bước từ tuyển sinh, tổ chức đào tạo và cấp bằng, bảo đảm việc phản biện đồng đẳng, sự giám sát của xã hội và các bên liên quan; đồng thời nâng cao vai trò, trách nhiệm của các nhà khoa học trong quy trình đào tạo;

- Đẩy mạnh việc gắn kết đào tạo với nghiên cứu khoa học; thực hiện liên kết đào tạo sau đại học với những cơ sở đào tạo nước ngoài có uy tín để nâng cao chất lượng đào tạo theo các chuẩn mực của khu vực và quốc tế.

- Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát nội bộ: quy trình lựa chọn đề tài và hướng nghiên cứu; tiêu chuẩn và điều kiện của người hướng dẫn, phản biện độc lập, các thành viên hội đồng đánh giá luận văn, luận án; trách nhiệm của các nhà khoa học có liên quan đối với chất lượng của luận văn, luận án; việc công bố các kết quả nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn, luận án trên các tạp chí khoa học ở trong nước và quốc tế.

2. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương - cơ quan quản lý trực tiếp các cơ sở đào tạo sau đại học:

a) Chú trọng công tác đào tạo nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành, lĩnh vực, địa phương; ưu tiên đầu tư tạo điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo sau đại học tại các cơ sở đào tạo trực thuộc;

b) Tăng cường kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tuyển sinh và đào tạo sau đại học tại các cơ sở đào tạo trực thuộc; chấn chỉnh kịp thời và xử lý nghiêm các sai phạm theo quy định.

3. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị có cán bộ được cử tham gia đào tạo sau đại học tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình đào tạo, sử dụng sau đào tạo, đồng thời bảo đảm thực hiện nghiêm túc các quy định.

Yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các cơ sở đào tạo sau đại học và các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm Chỉ thị này./.

 

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Tổng Bí thư;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Văn phòng Quốc hội;

- Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội;

- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

- Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam;

- Hội Khuyến học Việt Nam;

- Các cơ sở đào tạo trình độ sau đại học (qua Bộ GDĐT);

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, Trợ lý PTTg Vũ Đức Đam, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: PL, TKBT, TH;

- Lưu: VT, KGVX (3b).

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

Vũ Đức Đam

 

 

Thuộc tính văn bản
Chỉ thị 03/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực trình độ cao
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 03/CT-TTg Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Vũ Đức Đam
Ngày ban hành: 11/05/2022 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương , Chính sách
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE PRIME MINISTER

______________

 

 

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness
_____________________________

No. 03/CT-TTg

 

                Hanoi, May 11, 2022

 

DIRECTIVE

On improvement of the quality of highly qualified human resources training

 

Resolution No. 29-NQ/TW of November 4, 2013, of the 8th plenum of the 11th Party Central Committee, on the substantive and comprehensive renewal of education and training to meet the requirements of industrialization and modernization in the context of the socialist-oriented market economy and international integration, states that the task of higher education is to concentrate on training human resources with high qualifications and fostering talents. The Resolution of the 13th National Party Congress emphasizes that the development of highly qualified human resources is one of the three strategic breakthroughs in the country’s socio-economic development.

In furtherance of the Party’s guidelines, over the past years, the Government and Prime Minister have paid attention to investment in and provided directions on improvement of the quality of training highly qualified human resources, especially master’s and doctoral degrees (below collectively referred to as postgraduate training). To implement directions of the Government and Prime Minister, the Ministry of Education and Training has given its advice on promulgation of, or promulgated according to its competence, mechanisms, policies and solutions to improve the quality of postgraduate training. In 2021, a number of Vietnam’s higher education institutions are among good universities in the world according to reputable international rankings. So far, human resources in some sectors of Vietnam, such as healthcare, mechanical engineering, technology, and construction, have reached regional and international levels.

However, the training of highly qualified human resources in general, including postgraduate training, still sees numerous shortcomings, thus failing to meet the requirements of socio-economic development of the country. At some training institutions, violations are still committed in the enrollment for and organization of postgraduate training, especially doctoral training, which have not been detected and remediated in time. The quality of not few theses has failed to meet scientific and practical requirements.

To further promote and improve the quality of postgraduate training, especially doctoral training, the Prime Minister provides the following directions:

1. The Ministry of Education and Training shall strengthen the synchronous implementation of solutions to improve the quality of postgraduate training up to international training standards, especially disciplines capable of meeting the requirements of the Fourth Industrial Revolution. Particular attention will be paid to the following tasks:

a/ To develop a higher education quality assurance and accreditation system of Vietnam with quantity and quality up to regional and international standards and practices;

b/ To promote the application of information technology and improve databases for raising the efficiency of state management of postgraduate training;

c/ To intensify the inspection, examination and supervision of the implementation of regulations on postgraduate training at training institutions, and strictly handle violations under regulations;

d/ To direct postgraduate training institutions:

- To formulate and promulgate guiding regulations on postgraduate training according to their competence; to strictly comply with training program standards and current regulations on enrollment for and organization of postgraduate training;

- To consolidate quality assurance systems within training institutions; to strictly implement regulations on quality accreditation of postgraduate training programs, encouraging accreditation based on standards of prestigious regional and international accreditation organizations;

- To ensure the publicity and transparency of the stages from enrollment, organization of training and grant of diplomas, ensuring peer review, and supervision by the society and stakeholders; at the same time, to heighten the role and responsibilities of scientists in the training process;

- To promote the association of training with scientific research; to carry out joint postgraduate training with reputable foreign training institutions to improve the training quality according to regional and international standards.

- To properly carry out internal inspection and supervision: process of selecting topics and research orientations; criteria and conditions for instructors, independent reviewers, and members of thesis evaluation councils; responsibilities of related scientists for the quality of theses; and publication of research results related to thesis topics in domestic and international scientific journals.

2. Ministries, ministerial-level agencies, government-attached agencies and provincial-level People’s Committees - agencies directly managing postgraduate training institutions, shall:

a/ Attach importance to highly qualified human resources training to meet requirements of the development of sectors, fields and localities; and prioritize investment to ensure the quality of postgraduate training at their affiliated training institutions;

b/ Intensify examination and inspection of the observance of the Ministry of Education and Training’s regulations on enrollment for and organization of postgraduate training at their affiliated training institutions; and provide prompt rectifications and strictly handle violations under regulations.

3. Ministries, ministerial-level agencies, government-attached agencies and provincial-level People’s Committees shall direct units with their staff members sent to postgraduate training courses to create favorable conditions for such staffs in the process of training, employ them after training and, at the same time, ensure strict implementation of regulations.

Ministers, heads of ministerial-level agencies, heads of government-attached agencies, chairpersons of provincial-level People’s Committees, postgraduate training institutions, and related organizations and individuals shall strictly implement this Directive.-

For the Prime Minister
Deputy Prime Minister

VU DUC DAM

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem bản dịch TTXVN. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!