Văn bản Luật Cán bộ-Công chức-Viên chức

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 3.094 văn bản: Cán bộ-Công chức-Viên chức
01

Quyết định 223/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc phê duyệt Danh mục vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của Trung tâm Chuyển đổi số và Truyền thông, trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông

02

Thông tư 01/2023/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông tại chính quyền địa phương

03

Công văn 435/BCT-TCCB của Bộ Công Thương về việc bổ sung thông tin Đề án thi nâng ngạch công chức; thi/xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2022

04
05

Thông tư 10/2023/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 19/2018/TT-BQP ngày 09/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định về chức danh cán bộ Ngành Thi hành án Quân đội

06

Quyết định 23/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021-2026

07

Quyết định 307/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa

08

Quyết định 114/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Tiền Giang

09

Quyết định 24/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021-2026

10

Quyết định 22/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021-2026

11

Quyết định 27/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021-2026

12

Quyết định 162/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc phân công công việc của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026

13
14

Quyết định 77/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt 02 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Tổ chức cán bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên

15

Quyết định 119/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt điều chỉnh danh sách cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính

16

Công văn 546/BTC-HCSN của Bộ Tài chính về kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2023

17

Quyết định 79/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc phê duyệt nội dung, hình thức, cách thức xác định kết quả kiểm tra, sát hạch các trường hợp tiếp nhận vào làm công chức

18

Quyết định 08/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

19

Quyết định 44/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực viên chức áp dụng chung cho các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu

20

Quyết định 153/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt phân bổ kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế đợt I năm 2023 theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ