Quyết định 1122/QĐ-BYT 2016 về Bộ mã danh mục dùng trong khám chữa bệnh và thanh toán BHYT

BỘ Y TẾ
-------
Số: 1122/QĐ-BYT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2016

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH BỘ MÃ DANH MỤC DÙNG CHUNG ÁP DỤNG TRONG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH VÀ THANH TOÁN BẢO HIỂM Y TẾ
---------------
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
 
Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Căn cứ Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử;
Căn cứ Quyết định số 803/QĐ-BYT ngày 11/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc thành lập Ban Chỉ đạo nghiên cứu xây dựng và triển khai đề án ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế;
Căn cứ Quyết định số 848/QĐ-BYT ngày 13/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc thành lập Tổ chuyên môn nghiên cứu xây dựng và triển khai thực hiện đề án ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ mã danh Mục dùng chung (phiên bản số 3) gồm 04 danh Mục sau:
1. Danh Mục dịch vụ kỹ thuật;
2. Danh Mục thuốc tân dược;
3. Danh Mục thuốc và vị thuốc y học cổ truyền;
4. Danh Mục bệnh y học cổ truyền.
Phụ lục các danh Mục kèm theo được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Y tế tại địa chỉ: http://moh.gov.vn
Điều 2. Bãi bỏ 04 danh Mục dùng chung có tên như trên tại Quyết định số 5084/QĐ-BYT ngày 30/11/2015. Các danh Mục còn lại trong Quyết định số 5084/QĐ-BYT ngày 30/11/2015 được tiếp tục sử dụng.
Điều 3. Bộ mã danh Mục dùng chung dùng để làm cơ sở dữ liệu áp dụng trong phần mềm liên thông giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh với cơ quan bảo hiểm xã hội và các đơn vị liên quan trên toàn quốc.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.
Điều 5. Các Ông/Bà Chánh Văn phòng Bộ Y tế, Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế và Vụ trưởng, Cục trưởng các Vụ, Cục trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương, Y tế các Bộ, ngành và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- BT Nguyễn Thị Kim Tiến (để báo cáo);
- Các đ/c Thứ trưởng Bộ Y tế;
- Ban chỉ đạo QG về CNTT;
- BMXH Việt Nam;
- Sở Y tế các tỉnh, TP trực thuộc TW:
- Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế;
- Y tế các Bộ, ngành;
- Lưu: VT, BH, VPĐP về CNTT.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Lê Tuấn

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực