Công văn 3306/VPCP-KGVX thực hiện biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do Covid-19

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
_____________

Số: 3306/VPCP-KGVX

V/v: Thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2020

 

 

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Xét đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 30/TTr-LĐTBXH ngày 16 tháng 4 năm 2020 về việc thực hiện các quy định và biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ, ngành và địa phương:

1. Nghiêm túc quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ; bảo đảm công khai minh bạch, kịp thời, chính xác; đề cao trách nhiệm và sẵn sàng giải trình trước Quốc hội, Chính phủ và nhân dân.

2. Rà soát kỹ đối tượng được hưởng chính sách, bảo đảm tổng kinh phí không vượt quá số đã được báo cáo Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nhất là kinh phí hỗ trợ từ nguồn ngân sách trung ương.

3. Kịp thời chỉ đạo và hướng dẫn cụ thể bằng văn bản trong trường hợp cần thiết đối với những nội dung thuộc lĩnh vực được giao quản lý, điều hành (nhất là Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội).

4. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tình hình thực hiện ở địa phương, đơn vị; không để lợi dụng để trục lợi chính sách, tham ô, tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếu có.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các bộ, cơ quan và địa phương biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

- Các Phó Thủ tướng (để b/c);

- Ban Tuyên giáo Trung ương;

- Văn phòng Tổng Bí thư;

- Văn phòng Trung ương Đảng;

- Văn phòng Quốc hội;

- Ngân hàng Chính sách xã hội;

- VPCP: BTCN, các TCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,

các Vụ: KTTH, QHĐP, TKBT, PL, TH;

- Lưu: VT, KGVX(3)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Sỹ Hiệp

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực