Quyết định 383/QĐ-BGTVT đính chính Thông tư 05/2020/TT-BGTVT về ô tô nhập khẩu

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
___________

Số: 383/QĐ-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2020

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc đính chính Thông tư số 05/2020/TT-BGTVT ngày 26 tháng 02 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2018/TT-BGTVT ngày 10 tháng 01 năm 2018 quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ô tô nhập khẩu thuộc đối tượng của Nghị định số 116/2017/NĐ-CP

____________________

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 13 tháng 6 nám 2008;

Căn cứ Nghị định số 12 2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học - Công nghệ và Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam;

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Đính chính lỗi kỹ thuật trình bày tại Thông tư 05/2020/TT-BGTVT ngày 26 tháng 02 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vân tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2018/TT-BGTVT ngày 10 tháng 01 năm 2018 quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ô tô nhập khẩu thuộc đối tượng của Nghị định số 116/2017/NĐ-CP như sau:

1. Đính chính số thứ tự của khoản từ số “1.” thành số “11.” trong nội dung sửa đổi khoản 11 Điều 3 Thông tư số 03/2018/TT-BGTVT quy định tại khoản 1 Điều 1 Thông tư số 05/2020/TT-BGTVT.

2. Đính chính thứ tự của điểm từ điểm “c)” thành điểm “b)”; từ điểm “d)” thành điểm "c)" trong nội dung sửa đổi khoản 5 Điều 6 Thông tư số 03/2018/TT-BGTVT quy định tại điểm b khoản 4 Điều 1 Thông tư số 05/2020/TT-BGTVT.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 13 tháng 03 năm 2020 và là bộ phận không thể tách rời của Thông tư số 05/2020/TT-BGTVT./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ
TRƯỞNG


 

 

 

Lê Đình Thọ

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực